субота, 10.06.2023

Наші задачі та пріоритети

Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ» (надалі Фортеця) зареєстрована у Міністерстві юстиції України, свідоцтво про реєстрацію від 10.02.2011 р. №3519.

Фортеця створена об'єднаннями підприємців з різних областей України та галузевими об'єднаннями для спільного захисту інтересів малого та середнього бізнесу, для напрацювання спільної для бізнесу позиції з різних питань та для формування необхідних для ведення бізнесу умов на загальнонаціональному рівні.

Основними завданнями Фортеці є:

· захист законних економічних, соціальних та політичних прав та інтересів членів Фортеці;

· сприяння визначенню та розробленню спільної позиції громадських об'єднань, які представляють інтереси бізнесу в різних галузях та різних регіонах України;

· сприяння формуванню шляхів соціально-економічного розвитку України для забезпечення збільшення виробництва внутрішнього валового продукту;

· сприяння підготовці та внесенню пропозицій, проектів нормативно-правових актів, необхідних для стимулювання розвитку підприємництва в Україні;

· сприяння популяризації та впровадженню прийнятих законодавчих нормативних актів, спрямованих на покращення умов легального та активного розвитку підприємництва;

· бере участь у моніторингу діючого регуляторного законодавства України з метою дотримання ним принципів економічної доцільності та ефективності;

· захист законних інтересів і прав членів Фортеці, передбачених чинним законодавством України, при необхідності представництво їх інтересів в органах влади та судах;

· сприяння зміцненню громадської злагоди в українському суспільстві, взаєморозуміння, довіри, співробітництва між громадянами України на основі спільності інтересів у різних сферах життя;

· сприяння та впровадження програм і проектів у культурній, соціальній, науковій, політичній та економічній сферах життя українського суспільства;

· сприяння духовному й фізичному розвитку, підвищенню працездатності активного життя членів Фортеці й українського народу;

· сприяння злагоді та порозумінню між різними соціальними верствами населення в Україні, зокрема в питаннях моралі та духовності;

· сприяння створенню кращих умов життя в Україні;

· сприяння здійсненню освітньої діяльності відповідно до чинного законодавства України та без мети отримання прибутку;

· сприяння проведенню наукових досліджень, без мети отримання прибутку.

Найвищим органом управління Фортеці є Загальні збори. Виконавчими органами Фортеці є Рада Фортеці та Правління Фортеці. Очолює Фортецю Голова Фортеці.

В областях створені і продовжують створюватись місцеві осередки Фортеці.

Стати членом Фортеці може підприємець, підприємство або підприємницьке об'єднання, які розділяють статутні завдання організації і готові виконувати обов’язки та мати права, передбачені Статутом Фортеці:

Членами Фортеці можуть бути ті особи, які визнають Статут Фортеці, підтримують її мету та завдання, виконують рішення органів управління Фортеці, відповідають вимогам, встановленим для членів Статутом Фортеці та Положенням про членство в Фортеці, що затверджується Радою Фортеці.

Членство в Фортеці визначається та регулюється відповідно до Положення про членство в Фортеці, яке затверджується Радою Фортеці.

Членство є оплатним через внесення членських внесків. Кошти від членських внесків розподіляються для виконання статутних завдань відповідно до Положення про фінансову політику Фортеці, яке затверджується Радою Фортеці.

Набуття та припинення членства в Фортеці:

1. Рішення про прийняття до членів Фортеці приймає Рада Фортеці на підставі подання місцевого осередку та заяви. Рішення місцевого осередку у відмові в поданні може бути оскарженим до Ради Фортеці.

2. Якщо в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві чи місті Севастополі не створено місцевого осередку, прийняття в члени здійснюється безпосередньо Радою Фортеці.

3. Припинення членства в Фортеці здійснюється шляхом виходу з Фортеці або виключення з нього за рішенням Ради Фортеці.

4. Члени Фортеці в будь-який момент можуть вийти з нього за власним бажанням, в порядку, установленому Положенням про членство в Фортеці, що затверджується Радою Фортеці.

5. Члени Фортеці, які не виконують вимог Статуту Фортеці, рішень керівних органів Фортеці, своїми діями чи висловлюваннями принижують репутацію Фортеці, можуть бути виключені з членів Фортеці за рішенням Ради Фортеці. Виключення здійснюється за ініціативою місцевого осередку та/або з ініціативи Ради Фортеці.

6. Виключення з членів Фортеці здійснюється за рішенням Ради Фортеці, прийнятим 2/3 голосів від присутніх на засіданні членів Ради Фортеці, але не менше ніж 50 відсотками від загального складу Ради Фортеці.

Члени Фортеці мають право:

- обирати і бути обраними до керівних органів Фортеці та отримувати інформацію про їх роботу;

- брати участь у визначенні основних напрямів діяльності Фортеці, а також у заходах, що проводить Фортеця;

- отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу від Фортеці;

- одержувати інформаційні видання Фортеці;

- обговорювати будь-які питання діяльності Фортеці та вносити пропозиції щодо вдосконалення її роботи;

- користуватись майном Фортеці в порядку, встановленому органами управління Фортеці;

- користуватися символікою Фортеці в порядку та на умовах, передбачених положенням про символіку Фортеці, що затверджується Радою Фортеці;

- висловлювати від свого імені власну громадянську та політичну позицію;

- вийти з Фортеці.

 

Члени Фортеці зобов'язані:

- брати активну участь у досягненні мети і завдань Фортеці;

- дотримуватись норм Статуту Фортеці;

- виконувати рішення керівних органів Фортеці, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Фортеці;

- сплачувати членські внески.

Членам Фортеці заборонено висловлювати від імені Фортеці чи з посиланням на своє членство в Фортеці громадську та політичну позицію, не узгоджену з органами управління Фортеці.

Членам Фортеці може бути наданий статус Почесного члена. Почесними членами Фортеці можуть бути індивідуальні або колективні члени. Почесні члени Фортеці обираються за поданням Ради Фортеці Загальними зборами. Почесним членам видається диплом єдиного зразка, що затверджується Загальними зборами Фортеці.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт