вівторок, 21.03.2023

Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року"

 

  

                             КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                                           ПОСТАНОВА

                           від                                         2014 р. №

Київ

              Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Програму розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року, що додається.
  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 20 січня Міністерству економічного розвитку І торгівлі інформацію про стан виконання Програми, затвердженої цією постановою, для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від                2014 р. №

ПРОГРАМА

розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 рокуХарактеристика стану внутрішньої торгівлі

Розвиток внутрішнього ринку залежить від його насиченості товарами, а також конкуренції між товаровиробниками, торговельними мережами, яка сприяє виробництву нових товарів, прискоренню обміну товарами та виходу на зовнішній ринок.

Протягом 2009—2012 років діяла Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року, виконання якої дало змогу досягти позитивних економічних результатів у сфері внутрішньої торгівлі.

У цей період внутрішня торгівля демонструвала себе як одну з найбільш стійких до кризи галузей економіки.

Після зменшення обороту роздрібної торгівлі у 2009 році (мінус 17,4 відсотка) через зниження споживчого попиту починаючи з 2010 року намітилася тенденція до виходу з фази рецесії.

Оборот роздрібної торгівлі за останні три роки зростав більш високими темпами порівняно з обсягами інших видів економічної діяльності національної економіки (у 2010 році — на 9,8 відсотка, у 2011 році — на

14.8 відсотка, у 2012 році — на 15,9 відсотка).

Надходження до державного та місцевих бюджетів коштів від сплати податків І зборів підприємствами сфери торгівлі становили у 2009 році

16.8 млрд. гривень, у 2010 році — 19,9 млрд., у 2011 році — 27,2 млрд., у 2012 році — 30,7 млрд. гривень.

Площа торговельних об'єктів збільшилася за зазначений період в цілому на 16 відсотків, зокрема в містах — на 18,9 відсотка завдяки відкриттю нових великих магазинів.

Чисельність працівників у сфері торгівлі та ресторанного господарства зросла иа 17,7 відсотка (з 601,3 до 707,7 тис. осіб), а середньомісячна заробітна плата у сфері торгівлі — У 1,7 раза. 

Приріст прямих Іноземних Інвестицій у сферу торгівлі за цей період склав 1,7 млрд. гривень.

Разом з тим, незважаючи на позитивні тенденції у сфері торгівлі, є ряд невирішеиих проблем, які перешкоджають її сталому розвитку! | :'

На сьогодні зберігається тенденція до зменшення кількості суб'єктів господарювання — юридичних осіб (з 30,7 тис. у 2009 році до 26,9 тис. у 2012 році), що провадять діяльність у сфері роздрібної торгівлі та. ресторанного господарства, у зв'язку з переходом до оподаткування за спрощеною системою. Високим є рівень тіньового обороту, (за методом "витрати (населення — роздрібний товарооборот" рівень тіньової економіки до офіційного показника валового внутрішнього продукту становить 40 відсотків).

Спостерігається тенденція до нерівномірного розміщення торговельних об'єктів у містах. Закриття існуючих та відкриття нових торговельних об'єктів відбувається стихійно без урахування планування населених пунктів та норм забезпечення торговельною площею. Зменшилася кількість об'єктІв| роздрібної торговельної мережі в сільській місцевості, особливо у віддалених та малодоступних районах.

Додаткового законодавчого врегулювання потребують відносини між виробниками продукції та торговельними мережами в частині визначення порядку і строків взаєморозрахунків.

Актуальними залишаються проблеми, пов'язані з функціонуванням роздрібних ринків, на яких реалізується здебільшого низькоякісна та контрафактна продукція. Неврегульованість питання щодо провадження торговельної діяльності на ринках є причиною неефективного здійснення контролю за якістю товарів, що на них реалізуються, а також наявності дискримінаційних умов для малих підприємств.

У зв'язку з динамічним розвитком торгівлі через Інтернет було виявлено незахищеність споживачів, факти ухиляння суб'єктів господарювання від сплати податків, що призвело до зменшення надходжень до бюджету.

Гострою залишається проблема необгрунтованого зростання цін на споживчому ринку, зокрема на соціально значущі продовольчі товари.

Стратегічні цілі і пріоритети розвитку

Стратегічними цілями Програми є:

задоволення потреб населення, зокрема малозабезпечених верств, у високоякісних товарах та послугах за доступними цінами, запобігання необгрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, зокрема на соціально значущі продовольчі товари;

запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування, створення умов для розвитку організованих форм торгівлі;

забезпечення доступності товарів для населення, підвищення конкурентоспроможності сфери торгівлі, підтримка національних виробників товарів;

забезпечення дотримання прав і законних інтересів суб'єктів господарювання, що провадять торговельну діяльність, здійснюють виробництво і постачання товарів, а також балансу економічних інтересів зазначених суб'єктів господарювання;

забезпечення дотримання прав і законних інтересів споживачів;

урегулювання відносин, пов'язаних з організацією та функціонуванням роздрібних ринків, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

формування позитивного іміджу робітничих професій у сфері торгівлі та послуг, удосконалення системи підготовки спеціалістів у вищих та професійно-технічних навчальних закладах;

налагодження соціального діалогу між громадськими та профспілковими об'єднаннями, організаціями роботодавців у сфері торгівлі, центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах поточного фінансування та інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

зростання обороту роздрібної торгівлі щороку на 10—12,5 відсотка;

збільшення обсягу надходжень до державного та місцевих бюджетів від сплати податків і зборів щороку на 3,5—4 млрд. гривень;

збільшення торговельних площ у цілому до 423 кв. метрів на 1000 жителів, що на 83 кв. метри більше порівняно з 2012 роком, зокрема у містах — до 499 кв. метрів, у сільській місцевості — до 347 кв. метрів на 1000 жителів, що відповідно на 74 і 51 кв. метр більше порівняно з

2012 роком;

баланс економічних інтересів постачальників товарів і суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю;

підтримку національного виробника;

додаткове працевлаштування громадян та збільшення чисельності працівників у сфері торгівлі на 9 відсотків шляхом відкриття нових об'єктів роздрібної торгівлі, зокрема у сільській місцевості.

Заходи з виконання Програми

1. Врегулювання на законодавчому рівні питань щодо:

провадження господарської діяльності у сфері внутрішньої торгівлі та відносин, які виникають під час її здійснення.

Мінекономрозвитку, Мінфін, МІнагрополітики, Антимонопольний комітет, Держпідприємництво,

Мін'юст.

2014—2016 роки;

посилення відповідальності за порушення правил торгівлі.

Мінекономрозвитку, Мін'юст, Мінфін, Міндоходів, ДержпІдприємництво.

2014—2015 роки;

установлення вимог щодо обов'язкової наявності офісного приміщення, надання споживачам інформації з метою ідентифікації місцезнаходження суб'єкта господарювання, що здійснює торгівлю через Інтернет.

Мінекономрозвитку, ДержпІдприємництво, Держспожив інспекція, Мін'юст.

2014—2016 роки;

визначення основних засад здійснення торгівлі на ринках.

ДержпІдприємництво, Мінекономрозвитку, Мінфін, Міндоходів, МВС, Антимонопольний комітет, Мін'юст.

2014—2015 роки.

1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання торговельної діяльності.

Мінекономрозвитку, Мінфін,

ДержпІдприємництво,

Мін'юст.

2014—2016 роки.

2. Розробити та затвердити регіональні програми:

розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року, зокрема у сільській місцевості.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2014 роки;

удосконалення функціонування роздрібних ринків з метою їх перетворення на сучасні торговельно-сервісні комплекси.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2016 роки.

1. Провести обстеження ринків з продажу ї ^продовольчих, непродовольчих товарів, а також змішаних ринків.                                                                     

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, { Київська та Севастопольська ] міські держадміністрації, і Мінекономрозвитку,                 

Держпідприємництво.

2014—2016 роки

2. Розробити та затвердити регіональні плани:                                                  

надання підтримки місцевим виробникам соціально значущих продовольчих товарів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2016 роки;

розміщення об'єктів торгівлі з урахуванням нормативів забезпеченості населення торговельною площею в магазинах і місцями на підприємствах ресторанного господарства.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2016 роки.

3. Забезпечити надання методологічної допомоги підприємствам торгівлі щодо впровадження ними систем управління якістю послуг відповідно до вимог міжнародного стандарту 150 9001.

Мінекономрозвитку.

2014—2016 роки.

4. Сприяти організації та проведенню:

виставок сучасного технічного обладнання для підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2016 роки;

регіональних і міжрегіональних ярмарків сільськогосподарської продукції із залученням товаровиробників.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2016 роки.

1. Сприяти створенню логістичних центрів та впровадженню новітніх технологій.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2016 роки.

2. Забезпечити проведення:

конференцій, форумів, засідань за круглим столом та інших зустрічей з метою залучення вітчизняних інвестиційних і кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази внутрішньої торгівлі.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2016 роки;

семінарів за участю представників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та суб'єктів господарювання з питань розвитку внутрішньої торгівлі, правових та організаційних засад уведення в обіг в Україні нехарчової продукції і забезпечення її безпечності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2016 роки;

конкурсів професійної майстерності серед представників робітничих професій для підприємств торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014—2016 роки.

3. Забезпечити перегляд кваліфікаційних характеристик професій працівників підприємств торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОН.

2014—2016 роки.

1. Збільшити кількість місць для навчання у вищих і професійно- технічних навчальних закладах, які здійснюють підготовку кадрів за робітничими професіями для підприємств торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

Мінекономрозвитку, МОН.

2014—2016 роки.

2. Запровадити нові форми післядипломної освіти та організувати підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

МОН, Мінекономрозвитку,

Мінсоцполітики.

2014—2016 роки.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт