середа, 22.03.2023

Проект Закону України "Про ринки та організацію торгівлі на ринках"

ПРОЕКТ

Закон України

Про ринки та організацію торгівлі на ринках

Цей Закон визначає правові засади створення і функціонування ринків та організації торгівлі на ринках в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо здійснення торговельної діяльності на ринку, а також для забезпечення раціонального використання земель населених пунктів для організації діяльності ринків, правового захисту законних інтересів суб'єктів діяльності на ринках.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії цього Закону

Положення цього Закону поширюються на правовідносини, пов'язані зі створенням, функціонуванням ринків та організацією торгівлі на ринках в Україні.

Цей Закон не поширюється на правовідносини, пов'язані з організацією діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні.

Стаття 2. Правові засади діяльності ринків

Діяльність ринків регулюється відповідними положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 3. Визначення понять

У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:

додаткові послуги на ринку – послуги, які надаються керуючою компанією продавцям на ринку за їх бажанням, що спрямовані на підвищення рівня забезпечення умов торгівлі. Плата за такі послуги стягується за окремим договором між керуючою компанією та продавцем;

обов'язкові послуги на ринку – послуги, які надаються керуючою компанією всім без виключення продавцям на ринку, що спрямовані на забезпечення безперебійного здійснення ними діяльності ринку. Плата за такі послуги входить до складу вартості оренди торговельного місця на ринку;

паспорт ринку - обов'язковий інвентаризаційний документ установленої форми, який містить дані про наявність об'єктів інфраструктури ринку та засвідчує їх відповідність встановленим будівельним, санітарно-епідеміологічним, протипожежним вимогам і можливість їх використання для організації діяльності ринку;

ринок – майновий комплекс, створений на відведеній за рішенням органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований у встановленому порядку, призначений для забезпечення сприятливих умов в процесі купівлі-продажу продовольчих та непродовольчих товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.

торговельне місце на ринку - площа ринку, відведена для здійснення продажу товарів (надання послуг) у кіосках, палатках, павільйонах, контейнерах, в тому числі з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків тощо.

Розділ ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ

Стаття 4. Загальні вимоги до ринків

1. Ринки, які створюються та функціонують в Україні, можуть бути таких типів:

за конструкцією - криті, відкриті та комбіновані;

за часом діяльності - постійно діючі, сезонні, ранкові, вечірні;

за місцезнаходженням – сільські, селищні та міські;

за видами торгівлі - з оптової торгівлі, з роздрібної торгівлі;

за товарною спеціалізацією - з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані.

2. Місце розташування ринку визначається генеральним планом забудови населеного пункту.

3. Для кожного ринку органом місцевого самоврядування у порядку, визначеному цим Законом, затверджується паспорт ринку. Функціонування ринку без затвердженого паспорту ринку заборонено.

4. Створювати ринки та/або забезпечувати організацію діяльності ринків в Україні можуть виключно юридичні особи будь-якої форми власності, які на конкурсній основі у порядку, встановленому цим Законом, отримали дозвіл на право організації діяльності ринку.

Не можуть створювати ринки та/або забезпечувати організацію діяльності ринків в Україні юридичні особи:

яких визнано банкрутом;

які проходять процедуру ліквідації як суб'єкта господарювання.

5. Торговельні місця та інші приміщення на ринку надаються в оренду громадянам України, іноземним громадянам чи особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також суб'єктам господарювання незалежно від форм власності на підставі укладених у порядку, встановленому цим Законом, договорів.

6. Надання органами місцевого самоврядування в оренду або будь-яке відчуження земельних ділянок, визначених місцевими містобудівними програмами та/або генеральними планами забудови відповідних населених пунктів тощо під розміщення ринку, особам, що не мають дозволу на право організації діяльності ринку, виданого відповідно до вимог цього Закону, забороняється.

7. Передача в оренду (суборенду) юридичними особами, які отримали дозвіл на право організації діяльності ринку, земельної ділянки або її частини, призначеної для організації такої діяльності, заборонена.

8. Юридичні особи, які отримали дозвіл на право організації діяльності ринку, ведуть окремий бухгалтерський облік діяльності кожного окремого ринку, складають окремі баланси та подають звіти про результати діяльності ринків, передбачені цим Законом.

Стаття 5. Місце розташування ринку

1. Ринок створюється у відповідності до затверджених в установленому порядку господарювання та фізичних осіб, які здійснюють торговельну діяльність на території відповідного села, селища, міста.

3. Місця розташування майбутніх ринків, їх кількість та типи затверджуються місцевими містобудівними програмами та генеральними планами забудови відповідних населених пунктів.

Стаття 6. Порядок надання дозволу на право організації діяльності ринку

1. Дозвіл на право організації діяльності ринку (далі – дозвіл) видається на двадцять років виконавчим органом сільської, селищної, міської ради юридичній особі – переможцю конкурсу з відбору юридичної особи, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку (далі - конкурс), після затвердження сільською, селищною, міською радою результатів проведення такого конкурсу.

2. Конкурс проводить комісія з питань відбору юридичної особи, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку (далі ‒ комісія) під головуванням голови (або особи, яка виконує його обов'язки) виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради. Комісія утворюється сільськими, селищними, міськими радами як постійно діючий чи тимчасовий (за рішенням сільської, селищної, міської ради) колегіальний орган при виконавчих органах сільської, селищної, міської ради. Склад комісії, положення про неї та умови проведення кожного конкурсу (в тому числі термін дії дозволу затверджуються сільською, селищною, міською радою за поданням Голови комісії. До складу комісії обов'язково включаються по одному представнику саморегулівних асоціацій ринків та профспілкових організацій працівників ринку регіону за місцем розташування ринку (у разі їх наявності).

Типове положення про комісію з питань відбору юридичної особи, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку, затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Інформацію про проведення конкурсу виконавчий орган сільської, селищної, міської ради не пізніше ніж за сто вісімдесят календарних днів до початку конкурсу публікує в місцевому друкованому засобі масової інформації та розміщує на власній веб-сторінці (за її наявності) оголошення, в якому зазначаються:

організатор конкурсу;

відомості про земельну ділянку, умови передачі її переможцю конкурсу в оренду / користування / власність;

дата проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

місце, дата і час початку проведення засідання комісії;

телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

4. Кінцевий строк подання документів для участі в конкурсі визначається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради і не може становити менш як сто п'ятдесят календарних днів з дня публікації (розміщення) оголошення.

5. Юридична особа, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку (далі ‒ заявник) подає до комісії такі документи:

заяву на участь у конкурсі та отримання дозволу;

бізнес-план організації діяльності ринку на двадцять років, що розробляється заявником особисто або за його дорученням відповідною спеціалізованою організацією відповідно до затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, Типового бізнес-плану організації діяльності ринку. Бізнес-план організації діяльності ринку повинен включати програму створення та розвитку інфраструктури для продавців на ринку;

зобов'язання щодо створення протягом одного року з дати отримання дозволу на право організації діяльності ринку з числа продавців ринку громадського об'єднання, яке буде здійснювати захист інтересів продавців ринку або повідомлення від існуючої громадського об'єднання відповідної територіальної одиниці щодо готовності прийняти у члени продавців ринку, що створюється;

зобов'язання щодо відступлення (продажу) частки у статутному капіталі керуючої компанії на користь громадського об'єднання, створеного на ринку з визначенням граничного розміру частки, що відступається;

проект паспорту ринку відповідно до затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, Типового паспорту ринку. Проект паспорту ринку подається у паперовому та електронному вигляді;

нотаріально посвідчену копію установчих документів юридичної особи;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи, зокрема виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, нотаріально посвідчену копію установчих документів (для юридичних осіб), копії паспорта та документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для фізичних осіб).

Заявник додатково має право подавати комісії будь-які документи для обґрунтування запропонованого ним бізнес-плану організації діяльності ринку.

6. Перевірка відповідності поданих заявником документів вимогам законодавства та достовірності зазначеної в них інформації проводиться комісією протягом двадцяти календарних днів з дня їх надходження.

До участі в конкурсі не допускаються заявники, які не відповідають вимогам до особи, яка може створювати ринки та/або забезпечувати організацію діяльності ринків, встановленим цим Законом, та/або які подали на розгляд документи:

не в повному обсязі;

що за результатами перевірки виявилися повністю або частково недійсними або такими, що містять недостовірну інформацію;

із порушенням строків, встановлених цим Законом.

Не допуск заявників до участі в конкурсі за будь-яких інших причин заборонено.

Рішення комісії про допуск або не допуск заявника до конкурсу приймається комісію протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви про участь у конкурсі. Таке рішення оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії, витяг з якого надсилається заявнику протягом трьох робочих днів з дня проведення відповідного засідання комісії. У разі прийняття рішення про не допуск заявника до конкурсу у витягу з протоколу, що надсилається такому заявнику, обов'язково зазначаються причини такого не допуску.

Будь-яке рішення комісії може бути оскаржено заявником у судовому порядку.

Стаття 7. Порядок прийняття рішення про надання дозволу на право організації діяльності ринку

1. Засідання комісії проводиться у разі допуску до участі у конкурсі двох і більше заявників. За відсутності необхідної кількості заявників конкурс вважається таким, що не відбувся, а виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради зобов'язаний призначити нову дату проведення конкурсу.

органами місцевого самоврядування місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів із додержанням державних стандартів, норм і правил та з урахуванням потреби територіальної громади адміністративно-територіальної одиниці в ринках того чи іншого типу.

2. Потреби територіальної громади адміністративно-територіальної одиниці в ринках того чи іншого типу визначаються органами місцевого самоврядування виходячи з необхідності забезпечення жителів села, селища, міста тими чи іншими товарами чи послугами, а також пропозицій суб'єктів

Вимоги абзацу першого цього пункту щодо необхідної кількості заявників для участі у конкурсі не застосовуються, якщо до конкурсу допущено одного заявника, засновником якого є відповідний орган місцевого самоврядування, або якщо дата проведення конкурсу на підставі вимог цього пункту призначається виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради втретє.

2. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина складу членів комісії. Рішення комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина складу членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. При визначенні переможця конкурсу комісія керується такими критеріями:

1) функціональна доцільність розміщення інфраструктури ринку;

2) результати порівняльного аналізу наданих заявниками бізнес-планів організації діяльності ринку з програмою створення та розвитку інфраструктури для продавців на ринку та механізму його реалізації, в тому числі фінансово-економічних, соціальних показників та строків реалізації проектів;

3) надання не менше 75 відсотків торговельних місць на ринку суб'єктам підприємницької діяльності, зареєстрованих у відповідних органах адміністративно-територіальної одиниці, де створено ринок;

4) надання не менше 25 відсотків торговельних місць на ринку продавцям, які здійснюють торгівлю товарами власного виробництва, або надають послуги;

5) наявність соціальної складової, зокрема участь громадських об'єднань в керуючій компанії, створення сприятливих умов для громадських об'єднань продавців на ринку.

У разі рівності економічних та функціональних показників бізнес-планів перевага надається тому із заявників, до складу засновників якого входить більша кількість фізичних осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати (для новостворюваних ринків) діяльність на ринку у якості продавців або до складу засновників входить громадське об'єднання продавців на ринку.

4. Рішення комісії за результатами проведення конкурсу протягом п'яти календарних днів з дня проведення конкурсу оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

5. Протокол результатів проведення конкурсу, бізнес-план організації діяльності ринку та паспорт ринку протягом тридцяти календарних днів з дня проведення конкурсу затверджується сільською, селищною, міською радою.

6. Інформація про результати проведення конкурсу протягом десяти календарних днів з дня затвердження протоколу результатів проведення конкурсу сільською, селищною, міською радою публікується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради в місцевому друкованому засобі масової інформації та розміщується на власній веб-сторінці (за її наявності).

Стаття 8. Порядок видачі дозволу на право організації діяльності ринку

1. Дозвіл видається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради заявнику – переможцю конкурсу на безоплатній основі протягом десяти календарних днів з дня затвердження сільською, селищною, міською радою протоколу результатів проведення конкурсу.

2. У дозволі зазначаються:

найменування виконавчого органу місцевого самоврядування, який видає дозвіл;

номер дозволу;

дата початку дії дозволу (дата затвердження сільською, селищною, міською радою протоколу результатів проведення конкурсу);

повне найменування заявника згідно з реєстраційними документами;

код заявника згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ);

місцезнаходження заявника;

місцезнаходження земельної ділянки, на якій буде організовано діяльність ринку;

тип ринку;

площа ринку та кількість торговельних місць на ньому;

дата закінчення дії дозволу.

3. Дозвіл видається на строк двадцяти років.

4. Форма дозволу на право організації діяльності ринку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.

5. Юридична особа, яка отримала дозвіл, набуває статусу керуючої компанії ринку (далі – керуюча компанія).

6. Надання дозволу є підставою для укладання органом місцевого самоврядування з керуючою компанією договору оренди земельної ділянки, визначеної Генеральним планом забудови для організації діяльності ринку.

7. У разі зміни відомостей, які містяться у дозволі, керуюча компанія зобов'язана протягом десяти календарних днів з дня настання таких змін подати виконавчому органу сільської, селищної, міської ради заяву про внесення змін до відомостей, що містяться у дозволі, та завірені у встановленому порядку документи, що підтверджують такі зміни.

У цьому випадку новий дозвіл видається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом десяти календарних днів з дня надходження відповідної заяви. Дата закінчення дії нового дозволу повинна співпадати із датою закінчення дії анульованого дозволу.

Стаття 9. Відмова у наданні дозволу на право організації діяльності ринку

1. Комісія відмовляє заявнику у наданні дозволу, якщо за результатами перевірки поданих заявником документів встановлено, що:

заявника визнано банкрутом або щодо нього порушено процедуру банкрутства;

заявник проходять процедуру ліквідації як суб'єкта господарювання.

2. Рішення комісії про таку відмову надсилається заявнику протягом десяти календарних днів з дня проведення конкурсу, яке може бути оскаржено заявником у судовому порядку.

Стаття 10. Продовження строку дії дозволу на право організації діяльності ринку

1. Строк дії дозволу на право організації діяльності ринку після його закінчення може бути продовжений.

2. Для продовження строку дії дозволу керуюча компанія не пізніше як за двісті сімдесят календарних днів до дати закінчення строку дії дозволу подає відповідну заяву до комісії (за умови її створення на постійній основі) або виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

3. Розгляд заяви про продовження строку дії дозволу проводиться комісією з питань відбору юридичної особи, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку, створеною у встановленому цим Законом порядку.

4. Дія дозволу продовжується на наступний строк у разі повного виконання керуючою компанією протягом строку дії дозволу показників бізнес-плану організації діяльності ринку із змінами, затвердженими у порядку встановленому цим Законом, а також за умови подання керуючою компанією та затвердження комісією бізнес-плану організації діяльності ринку на наступні двадцять років. Порушення зазначених умов є підставою для відмови у продовженні строку дії дозволу та оголошення конкурсу з відбору нової керуючої компанії з організації діяльності ринку.

5. Після затвердження сільською, селищною, міською радою рішення комісії про продовження строку дії дозволу керуючій компанії у порядку, встановленому цим Законом, видається дозвіл на новий строк.

Стаття 11. Анулювання дозволу на право організації діяльності ринку та його наслідки

1. Дозвіл на право організації діяльності ринку підлягає анулюванню з наступних причин:

1) за заявою керуючої компанії про анулювання дозволу у зв'язку з припиненням відповідної діяльності;

2) за заявою керуючої компанії про внесення змін до відомостей, що містяться у дозволі;

3) якщо за результатами щорічного моніторингу діяльності ринку, який проводиться комісією (за умови її створення на постійній основі) або виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, встановлено значні (більше 20%) погіршення показників діяльності ринку у порівнянні із затвердженими бізнес-планом організації діяльності ринку або програмою створення та розвитку інфраструктури для продавців на ринку показниками;

4) за наявності документально зафіксованих неодноразових однотипних порушень протягом календарного року керуючою компанією вимог цього закону;

5) за наявності чисельних, систематичних письмових скарг осіб – продавців на ринку та/або мешканців села, селища, міста – покупців на незадовільну роботу ринку та/або порушення їх законних прав та інтересів, які знайшли своє підтвердження при перевірках контролюючих органів.

2. Рішення про анулювання або не продовження дії дозволу приймається сільською, селищною, міською радою за поданням комісії або виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Разом із таким рішення приймається рішення про проведення конкурсу з відбору юридичної особи, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку, відповідно до порядку, встановленому цим Законом. Попередній дозвіл, який анулюється або дія якого не продовжена, діє до дати дата затвердження сільською, селищною, міською радою протоколу результатів проведення нового конкурсу.

3. При призначенні конкурсу, що проводиться у разі анулювання або не продовження дії дозволу, в умовах його проведення обов'язково зазначаються:

1) балансова вартість об'єктів незавершеного будівництва та залишкова вартість основних засобів, введених в експлуатацію попередньою керуючою компанією, спорудження яких відповідає паспорту ринку, що підлягають обов'язковому викупу переможцем конкурсу;

2) кількість, розмір орендної плати та термін дії договорів оренди торговельних місць та інших приміщень на ринку, укладених попередньою керуючою компанією з продавцями на ринку, за якими переможець конкурсу стає правонаступником;

3) кількість договорів, укладених попередньою керуючою компанією із особами, які є продавцями на ринку, про надання ними поворотної фінансової допомоги для проведення забудови ринку, реконструкції та модернізації будівель та споруд на ринку, зобов'язання за якими продавцями на ринку виконані у повному обсязі, та суми таких зобов'язань.

Такі дані встановлюються виконавчим органом сільської, селищної, міської ради на підставі звіту про результати діяльності ринку, поданого керуючою компанією на запит виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а у разі його не подання ‒ на підставі останнього поданого керуючою компанією звіту про результати діяльності ринку.

4. Переможець конкурсу, проведеного у разі анулювання або не продовження дії дозволу, протягом тридцяти календарних днів з дня видачі йому дозволу, зобов'язаний:

1) викупити об'єкти незавершеного будівництва за балансовою вартістю та основні засобів, введені в експлуатацію попередньою керуючою компанією, спорудження яких відповідає паспорту ринку, за залишковою вартістю (але не вище їх оціночної вартості за бажанням переможця конкурсу);

2) укласти договори оренди торговельних місць та інших приміщень на ринку з продавцями на ринку, з якими були укладені такі договори попередньою керуючою компанією, на тих же умовах;

3) укласти договори про надання йому продавцями на ринку поворотної фінансової допомоги для проведення забудови ринку, реконструкції та модернізації будівель та споруд на ринку, якщо такі договори були укладені такими продавцями з попередньою керуючою компанією та зобов'язання продавців на ринку за ними були виконані у повному обсязі на дату прийняття рішення сільською, селищною, міською радою про визначення переможця конкурсу;

4) переукласти договори з підрядними організаціями, укладені з попередньою керуючою компанією.

5. Не підлягають обов'язковому викупу переможцем конкурсу, проведеного у разі анулювання або не продовження дії дозволу, об'єкти незавершеного будівництва та основні засоби, введені в експлуатацію попередньою керуючою компанією, спорудження яких не відповідає паспорту ринку. Такі об'єкти та основні засоби можуть бути придбані у попередньої керуючої компанії переможцем конкурсу на ринкових засадах, або демонтовані (вивезені) з території ринку попередньою керуючою компанією у строки, погоджені з переможцем конкурсу.

6. Договір оренди земельної ділянки для організації діяльності ринку, укладений органом місцевого самоврядування з керуючою компанією, дозвіл на право організації діяльності ринку якої анульовано або дію якого не продовжено, підлягає розірванню після видачі новій керуючій компанії дозволу на право організації діяльності ринку.

Стаття 12. Державний реєстр ринків

1. Державна реєстрація ринків здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, шляхом внесення відповідних записів про включення/виключення ринків до/з Державного реєстру ринків (далі ‒ Реєстр) та має інформаційний характер.

Відомості Реєстру є відкритими та розміщуються для загального користування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку на підставі інформації наданої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, на території яких розміщені ринки.

2. До реєстру вносяться відомості, які містяться у дозволі на право організації діяльності ринку.

3. Включення/виключення ринку до/з Реєстру здійснюється на безоплатній основі протягом п'яти календарних днів після надходження від виконавчого органу сільської, селищної, міської ради інформації про видачу/анулювання дозволу на право організації діяльності ринку керуючій компанії та даних, що містяться у виданому/анульованому дозволі.

Така інформація надсилається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, протягом п'яти календарних днів з дня видачі/анулювання дозволу керуючій компанії.

4. Після включення/виключення ринку до/з Реєстру центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, протягом п'яти календарних днів з дня такого включення/виключення надсилає виконавчому органу сільської, селищної, міської ради та керуючій компанії довідку про включення/виключення ринку до/з Реєстру.

5. Порядок ведення Реєстру та форма довідки про включення/виключення ринку до/з Реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Відповідальність за строки та достовірність надання встановленої цим законом інформації до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, несуть посадові особи відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Відповідальність за строки та повноту включення наданої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад інформації про ринки несуть відповідні посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.

Розділ ІІІ

ОБЛАШТУВАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ТА УТРИМАННЯ РИНКУ

Стаття 13. Паспорт та карта ринку

1. Проект паспорту ринку розробляється юридичною особою, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку, відповідно до затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, Типового паспорту ринку.

2. Проект паспорту ринку подається юридичною особою-заявником до комісії з питань відбору юридичної особи, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку, у складі документів для отримання дозволу на право організації діяльності ринку.

3. Паспорт ринку переможця конкурсу з відбору юридичної особи, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку, затверджується сільською, селищною, міською радою одночасно із затвердженням протоколу результатів проведення конкурсу, за результатами якого був визначений такий переможець.

Зміни до паспорту ринку та бізнес-плану організації діяльності ринку затверджуються сільською, селищною, міською радою за поданням виконавчого органу відповідної ради.

4. Паспорт ринку повинен містити такі відомості:

назва ринку;

місцезнаходження ринку;

номер дозволу на право організації діяльності ринку та дата початку та закінчення строку дії дозволу;

повне найменування керуючої компанії згідно з реєстраційними документами;

код керуючої компанії згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження керуючої компанії (юридична адреса);

відомості про засновників керуючої компанії;

прізвище, ім'я, по батькові директора та головного бухгалтера (фінансового директора) ринку, як контактних осіб керуючої компанії;

штатна чисельність працівників керуючої компанії, які забезпечують функціонування ринку;

дата та номер рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки для організації діяльності ринку;

права на земельну ділянку (у власності, оренді, постійному користуванні);

конструкція ринку (критий, відкритий та комбінований)

час діяльності (постійно діючий, сезонний, ранковий, вечірній);

товарна спеціалізація (з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, змішаний);

режим роботи (дні, години роботи);

генеральний план-схему забудови ринку, затверджений архітектурно-містобудівною радою;

облаштування території ринку (огорожа, водопостачання, електропостачання, каналізація, сміттєзбірники, громадські санвузли, стоянки, парковки тощо);

кількість торговельних місць різних типів, їх розміри та план-схему розміщення (магазини, кіоски, контейнери, палатки, прилавки, транспортні засоби, причепи, візки тощо);

кількість складських приміщень, їх типи, розміри та план-схему розміщення;

наявність на ринку обладнаної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, підприємств громадського харчування, підприємств побутового обслуговування, пунктів обміну валют, пунктів медичної допомоги, пунктів охорони правопорядку тощо;

перелік основних та додаткових послуг, що надаються на ринку.

5. Паспорт ринку зберігається директором керуючої компанії або особою, яка виконує його обов'язки, та пред'являється представникам контролюючих органів при виконання ними їх службових обов'язків.

6. Керуюча компанія зобов'язана мати у мережі Інтернет власний сайт або орендовану веб-сторінку для розміщення інформації про керуючу компанію та ринок. На сайті (веб-сторінках) оприлюднюється інформація з паспорту ринку.

7. На підставі затвердженого генерального план-схеми забудови ринку, керуюча компанія розробляє карту ринку, яку розміщує у вільному доступі на власному сайті або орендованій веб-сторінці в мережі Інтернет. На карті ринку повинні бути позначенні всі торговельні місця ринку із зазначенням номеру торговельного місця, розподілу торговельних місць за групами товарів, розміру орендної плати за оренду торговельного місця.

Суб'єкт господарювання має право розміщувати й іншу додаткову інформацію на карті. Суб'єкт господарювання повинен оновлювати інформацію на карті ринку протягом трьох робочих днів з дати її виникнення.

Стаття 14. Вимоги до облаштування ринку

1. Облаштування ринку здійснюється керуючою компанією у відповідності із технічними параметрами зазначеними у паспорті ринку, затвердженому у встановленому цим Законом порядку, з додержанням показників затвердженого бізнес-плану ринку та програми створення та розвитку інфраструктури для продавців на ринку.

2. Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів земельну ділянку, підземні чи наземні переходи для пішоходів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, вільні та безпечні для пересування покупців проходи між торговельними рядами (місцями), штучне освітлення території ринку, електро- та водопостачання, водовідведення, громадський санвузол, обладнані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття тощо.

3. На ринку повинні бути розташовані:

1) торговельні місця, адміністративно-господарські приміщення та місця загального користування у відповідності з планом-схемою їх розміщення;

2) відокремлені від торговельних місць стоянки автотранспортних засобів продавців на ринку, та покупців;

3) місця для розміщення засобів протипожежної безпеки та встановлена система оповіщення про виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій;

4) інформаційний стенд на доступному для огляду місці, на якому зазначаються:

план-схема розміщення торговельних місць та складських приміщень (в тому числі холодильників) на ринку, пішохідних і транспортних маршрутів;

схема евакуації при виникненні аварійних та надзвичайних ситуацій;

інформація з переліком категорій громадян, яким надається першочергове обслуговування на ринку;

інформація про вітчизняних товаровиробників, яким надається першочергове обслуговування на ринку;

інформація про порядок та умови надання торговельних місць на ринку кожного типу, в тому числі про розмір плати за надання торговельного місця;

інформація про наявність вільних торговельних місць кожного типу на ринку, а також про строки вивільнення торговельних місць;

номера телефонів керівників керуючої компанії;

план-схема розміщення на ринку контрольних вагів;

інформація про розміщення на ринку лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, пунктів першої медичної допомоги та охорони правопорядку;

інша інформація, передбачена законодавством України про захист прав споживачів.

4. На кожному вході на ринок повинна бути розміщена вивіска із зазначенням повної назви ринку, повного найменування керуючої компанії, спеціалізації ринку, режиму роботи.

5. У разі наявності на ринку торговельних місць з продажу харчових продуктів тваринного та/або рослинного походження на ринку повинна бути розміщена та обладнана лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи.

6. У разі наявності на ринку місць для продажу товарів на вагу, міру або наливом на ринку з метою надання покупцям можливості перевірки правильності вартості придбаних ними товарів в доступному місці повинні бути встановлені контрольні вимірювальні прилади, які відповідають метрологічним правилам та нормам вимірювальної техніки.

7. Для виконання покладених на посадових осіб контролюючих та наглядових органів функцій на ринку обладнуються спеціальні службові приміщення.

8. На сайті керуючої компанії розміщується інформація, передбачена п. 4 ч. 3 та ч. 4 цієї статті.

Стаття 15. Вимоги до утримання ринку

1. Утримання ринку здійснюється керуючою компанією із дотриманням санітарних правил утримання територій громадських місць.

2. Територія ринку, приміщення адміністративно-господарського призначення та місця загального користування повинні утримуватися в належному санітарному та технічному стані.

3. На ринку також повинні забезпечуватися:

1) своєчасне прибирання сміття та/або снігу (у зимовий період);

2) проведення заходів по благоустрою території ринку;

3) проведення санітарно-гігієнічних, дезінфекційних заходів з попередження виникнення осередків інфекційних та паразитарних захворювань чи розповсюдження цих захворювань, а також локалізації та ліквідації таких осередків у разі їх виникнення;

4) виконання вимог законодавства України в сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного добробуту населення та законодавства України з пожежної безпеки, інших передбачених законодавством України вимог.

Стаття 16. Порядок планування та забудови ринку, перепланування ринку, реконструкції та модернізації будівель та споруд на ринку

1. Планування та забудова ринку здійснюється керуючою компанією у відповідності до затвердженого в установленому цим Законом бізнес-плану організації діяльності ринку, на підставі детального плану та проекту забудови території ринку, що розробляється відповідно до державних будівельних норм та правил.

2. Перепланування ринку, реконструкція та модернізація будівель та споруд на ринку здійснюється керуючою компанією на підставі детального плану та проекту перепланування ринку, реконструкції та модернізації будівель та споруд на ринку, що розробляється відповідно до державних будівельних норм та правил, виключно за умови погодження обсягів та строків виконання таких робіт з сільською, селищною, міською радою. Ця вимога не поширюється на роботи, виконання яких не впливає на умови договорів, укладених керуючою компанією з продавцями на ринку.

Проведення робіт, визначених цим пунктом, не може бути розпочато раніше ніж через дев'яносто днів з дня опублікування виконавчим органом сільської, селищної, міської ради в місцевому друкованому засобі масової інформації та розміщення на власній веб-сторінці ринку рішення сільської, селищної, міської ради про погодження перепланування ринку, реконструкцію та модернізацію будівель та споруд на ринку, обсяги та строки їх виконання. На сайті ринку на карті відображається проект щодо перепланування, реконструкції, модернізації будівель та споруд на ринку, зазначається інформація щодо відповідного дозволу.

3. Забудова ринку, реконструкція та модернізація будівель та споруд на ринку може здійснюватися керуючою компанією із залученням поворотної фінансової допомоги осіб, які є продавцями на ринку, із обов'язковою подальшою компенсацією у порядку, встановленому цим Законом, таким особами коштів, витрачених на забудову, реконструкцію та модернізацію будівель та споруд на ринку. Залучення коштів може відбуватися після погодження плану залучення та компенсації зі сторони громадського об'єднання продавців даного ринку.

4. Детальними планами та проектами забудови території ринку, перепланування ринку, реконструкція та модернізація будівель та споруд на ринку повинні бути визначені:

1) територія ринку, в межах якої має здійснюватися забудова, перепланування ринку, реконструкція та модернізація будівель та споруд;

2) технічний стан будівель та споруд, їх експлуатаційні дані;

3) проектна структура ринку після проведення регламентних робіт;

4) обсяги та вартість робіт забудови, перепланування ринку, реконструкції та модернізації будівель та споруд;

5) черговість та строки виконання робіт.

5. У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для проведення забудови, перепланування ринку, реконструкції та модернізації будівель та споруд) керуюча компанія зобов'язана:

1) не пізніше як за дев'яносто календарних днів попередити у письмовому вигляді всіх продавців, з якими укладено договори оренди торговельних місць на ринку та розмістити відповідну інформацію на сайті ринку;

2) на період реконструкції та модернізації частини будівель та/або споруд на ринку надати продавцям торговельні місця з аналогічними умовами здійснення торговельної діяльності та внести за погодженням з продавцями відповідні зміни до договору оренди торговельного місця на ринку;

3) не пізніше як за чотирнадцять календарних днів повідомити громадян-покупців, розмістивши на інформаційному стенді повідомлення про порядок роботи ринку, дату та період його закриття.

6. Після проведення забудови, перепланування ринку, реконструкції та модернізації будівель та споруд на ринку пріоритетне право оренди торговельних місць та інших приміщень на ринку, на яких були проведені регламентні роботи, мають продавці, в договори оренди торговельних місць та інших приміщень на ринку з якими були внесені зміни передбачені цією статтею.

Розділ IV

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ

Стаття 17. Основні принципи організації та провадження торговельної діяльності (надання послуг) на ринку

1. Організація торговельної діяльності (надання послуг) на ринку здійснюється виключно керуючою компанією.

2 . Основними принципами провадження діяльності на ринках є:

створення нових робочих місць та захист законних інтересів продавців на ринку;

прозорість та доступність процедур розподілу торговельних місць та інших приміщень на ринку;

задоволення соціально-побутових потреб населення відповідної території;

підтримка виробництва місцевих соціально значущих продовольчих товарів;

недопущення незаконного втручання у діяльність суб'єктів торговельних відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування або їх виконавчих органів, посадових осіб та/або представників;

дотримання рівності прав всіх учасників торговельних відносин на ринку.

Стаття 18. Права та обов'язки керуючої компанії

1. З метою створення належних умов для організації торговельної діяльності (надання послуг) на ринку, керуюча компанія зобов'язана:

укладати з продавцями договори оренди торговельних місць на ринку;

погоджувати із відповідним органом місцевого самоврядування у порядку передбаченому цим Законом розмір орендної плати на торговельні місця, інші приміщення на ринку та тарифи на додаткові послуги, що надаються на ринку;

забезпечити ведення реєстру договорів про надання торговельних місць на ринку відповідно до вимог цього Закону;

здійснювати оформлення та надання карток продавця відповідно до вимог цього Закону;

своєчасно та у повному обсязі надавати основні послуги продавцям на ринку;

своєчасно та в повному обсязі надавати продавцям на ринку за домовленістю з ними та відповідно до укладених договорів додаткові послуги необхідні для здійснення відповідного виду діяльності на ринку;

забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі та засобами вимірювальної техніки і торговельним інвентарем (у разі відсутності таких техніки та інвентарю у продавців);

підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки;

забезпечувати дотримання затвердженого режиму роботи ринку;

забезпечувати зберігання продовольчих товарів відповідно до санітарних норм і правил у холодильниках, на складах та інших приміщеннях ринку;

забезпечувати безпечне та безперешкодне пересування людей по території ринку, додержання продавцями та покупцями на ринку вимог щодо паркування транспортних засобів;

забезпечувати на території ринку умови для виконання відповідними контролюючими органами державної влади передбачених законом функцій;

не допускати продажу на території ринку товарів, що заборонені;

забезпечити створення належних умов для додержання на ринку правил торгівлі, в тому числі використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю, санітарного і протипожежного стану, безпечних умов праці;

безоплатно надавати продавцям і покупцям інформацію щодо правил здійснення торговельної діяльності на ринку, ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня регульованих цін тощо;

установити на доступному місці достатню кількість контрольних вимірювальних приладів із відповідними інформаційними табличками та обов'язково зазначити їх місцезнаходження на план-схемі території ринку;

не допускати використання продавцями торговельних місць не за призначенням;

вимагати від продавців дотримання правил продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

організувати охорону ринку для здійснення підтримки громадського порядку на ринку;

безоплатно надавати фізичним та юридичним особам інформацію про наявність на ринку вільних торгових місць та/або інших приміщень, вартість оренди торговельних місць та інших приміщень на ринку та/або строки вивільнення таких місць та/або приміщень, перелік основних та додаткових послуг, вартість їх надання;

проводити свою діяльність у межах встановлених цим Законом та договорами оренди торговельних місць та/або інших приміщень на ринку.

2. Керуюча компанія має право:

надавати в оренду торговельні та інші приміщення на ринку на платній основі в порядку встановленому цим Законом;

встановлювати за погодженням із відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської ради розмір орендної плати за торговельні місця та інші приміщення на ринку та тарифи на додаткові послуги;

вимагати від орендарів своєчасного повідомлення про здавання орендованого торгового місця та/або іншого приміщення на ринку в суборенду;

надавати орендарям та суборендарям додаткові послуги та своєчасно отримувати плату за них відповідно до затверджених тарифів;

створити умови для розміщення на власному сайті інтернет-магазинів, інтернет-вітрин, іншої інформації про продавців на ринку;

вимагати від орендарів та суборендарів торговельних місць та інших приміщень на ринку дотримання вимог цього Закону та правил здійснення торговельної діяльності на ринку та вимог договорів оренди торговельних місць та інших приміщень на ринку та/або договорів про надання додаткових послуг;

здійснювати реконструкцію ринку та/або модернізацію будівель та/або споруд на ринку у порядку передбаченому цим Законом.

3. Порушення керуючою компанією вимог пункту 1 цієї статті може бути підставою для анулювання дозволу на право організації діяльності ринку.

Стаття 19. Права та обов'язки продавців на ринку

1. Продавці на ринку мають право:

отримувати якісні послуги на ринку, перелік яких встановлюється цим Законом;

укладати з керуючою компанією письмові договори оренди торговельного місця та інших приміщень на ринку на умовах визначених цим Законом та договори про надання ним додаткових послуг;

вимагати від керуючої компанії надання розрахункових документів щодо орендної плати та/або оплати додаткових послуг;

на відшкодування збитків заподіяних на ринку з вини керуючої компанії, відповідно до договорів оренди.

здавати в суборенду торговельні місця та/або інші приміщення на ринку;

отримувати від керуючої компанії інформацію у письмовій формі щодо наявності на ринку вільних торгових місць та/або інших приміщень на ринку та/або строки вивільнення таких місць та/або приміщень;

вимагати від керуючої компанії виконання нею передбачених цим Законом та договорами оренди та/або договорів про надання додаткових послуг обов'язків;

створити громадське об'єднання продавців на ринку.

2. Продавці на ринку зобов'язані:

здійснювати торговельну діяльність з дотриманням правил та вимог встановлених діючим законодавством у сфері торговельних відносин;

забезпечувати належний рівень обслуговування покупців;

дотримуватись санітарних та протипожежних правил та вимог щодо безпечних умов праці;

своєчасно та у повному обсязі сплачувати орендну плату та плату за фактично отримані додаткові послуги;

отримувати від керуючої компанії відповідні розрахункові документи, щодо сплати вартості оренди та/або отриманих додаткових послуг;

надавати суборендарям розрахункові документи щодо сплати ними вартості суборенди торговельних місць та/або інших приміщень на ринку;

виконувати законні вимоги керуючої компанії в тому числі, щодо дотримання встановленого режиму роботи ринку, правил торговельної діяльності.

3. Порушення продавцями вимог пункту 2 цієї статті може бути підставою для одностороннього дострокового розірвання з ними договору оренди торговельного місця та/або іншого приміщення на ринку та/або договору про надання додаткових послуг.

Стаття 19-1. Основні принципи діяльності громадського об'єднання продавців на ринку.

1. Продавці на ринку мають право створити громадське об'єднання продавців на ринку для захисту власних інтересів, вирішення спорів з керуючої компанією, участі в управлінні керуючою компанією (у разі набуття частки у статутному капіталі керуючої компанії), подання пропозицій органам місцевого самоврядування, керуючій компанії щодо удосконалення роботи ринку.

2. Керуюча компанія зобов'язана ініціювати створення громадського об'єднання на ринку. Керуюча компанія через один календарний рік з дати створення ринку зобов'язана повідомити орган, який видав дозвіл на право організації діяльності ринку, про наявність чи відсутність громадського об'єднання на ринку або членство продавців на ринку у інших громадських об'єднаннях.

3. Громадське об'єднання на ринку може не створюватися за умови вступу більшості продавців на ринку до громадського об'єднання іншого ринку у межах територіальної одиниці на якій розташовані обидва ринки.

4. Громадське об'єднання є неприбутковою організацією та утримується за рахунок членських внесків. Фонд членських внесків громадського об'єднання може використовуватися на набуття частки у статутному капіталі керуючої компанії.

5. Статутні завдання, органи управління громадського об'єднання визначаються зборами продавців на ринку.

6. Громадське об'єднання одного ринку має право набути статусу керуючої компанії іншого ринку. Доходи громадського об'єднання отримані від управління ринком спрямовуються на розвиток інфраструктури ринку.

7. До моменту створення громадського об'єднання на ринку, продавці само організовуються шляхом проведення зборів продавців на ринку. За результатами зборів оформлюється протокол зборів та рішення зборів, які подаються на розгляд до керуючої компанії.

8. Керуюча компанія не має права перешкоджати діяльності громадській діяльності продавців на ринку.

Стаття 20. Розміщення та порядок надання торговельних місць та інших приміщень на ринку

1. Розміщення торговельних місць на ринку, торговельно-технологічного обладнання має бути зручним для здійснення торгівлі відповідними видами товарів, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил та вимог щодо безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців та належний рівень їх обслуговування.

2. Розмір торговельного місця та його розміщення визначається відповідно до план-схеми розміщення торговельних місць на ринку. Створення та надання в оренду торговельних місць не передбачених затвердженою у паспорті ринку план-схемою забороняється.

3. У план-схемі розміщення торговельних місць на ринку та на карті ринку зазначаються окремі торговельні зони ринку (за видами товарів, послуг), номери та тип кожного з розташованих у цих зонах торговельних місць, розміщення інфраструктурних об'єктів ринку та місць загального користування, службових та виробничих приміщень та зон.

4. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнуються наочними позначеннями про вид товарів (послуг), що реалізуються (надаються) у таких місцях.

5. Всі торговельні місця позначаються номерами та цифровими кодами, що зазначаються у план-схемі розміщення торговельних місць на ринку та на карті ринку в мережі Інтернет. Номери торговельних місць використовуються при укладанні договорів оренди таких місць, оформленні свідоцтв продавців та веденні реєстру укладених договорів оренди. Цифрові коди використовуються для ідентифікації торговельного місця керуючою компанією та містять інформації про торговельне місце, продавця на торговельному місці, виконання договору оренди.

6. Надання продавцям торговельних місць та інших приміщень на ринку здійснюється на підставі договору оренди торговельного місця та інших приміщень на ринку. При провадженні суб'єктами господарювання торговельної діяльності на ринку незалежно від її тривалості, а фізичними особами - більше п'яти календарних днів поспіль, договір оренди укладається виключно у письмовій формі.

Договір оренди у письмовій формі може бути укладений з фізичними особами, які здійснюють торговельну діяльність на ринку менше п'яти календарних днів поспіль, за їх бажанням. Керуюча компанія не має права відмовляти таким фізичним особам в укладанні договору оренди у письмовій формі.

7. Надання торговельних місць на ринку фізичним особам, які здійснюють продаж продуктів харчування тваринного та рослинного походження власного виробництва та непродовольчих товарів власного виробництва без укладання письмового договору оренди торговельного місця, здійснюється після отримання відповідного документу про сплату обов'язкових послуг ринку та отримання висновку лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку щодо якості та безпеки продукції (для продовольчих товарів).

8. Інформація щодо торговельних місць та умов їх оренди розміщується на власному сайті або орендованій веб-сторінці. Керуюча компанія повинна забезпечити актуалізацію інформації на сайті щодо наявності вільних торгівельних місць на ринку, ціни оренди торговельного місця.

Стаття 21. Договір оренди торговельного місця та інших приміщень на ринку

1. Договір оренди торговельного місця та інших приміщень на ринку (далі – договір оренди) укладається на термін не менше п'яти років.

2. Істотними умовами договору оренди є:

об'єкт оренди (тип торговельного місця, його площа, ступінь облаштування та номер, цифровий код згідно план-схеми розміщення торговельних місць);

термін дії договору;

розмір орендної плати за одиницю орендованої площі, загальна сума орендної плати;

строки та форма оплати;

права та обов'язки сторін;

наслідки невиконання сторонами зобов'язань;

перелік та вартість додаткових послуг;

перелік осіб, які безпосередньо будуть проводити реалізацію товарів (надавати послуги) на орендованому торговельному місці.

3. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди. Типовий договір оренди торговельного місця та інших приміщень на ринку затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов договору оренди та/або його розірвання.

Зміна умов або розірвання договору оренди допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом.

5. Договір оренди може бути розірвано за ініціативою однієї із сторін за рішенням суду, у разі якщо інша сторона допустила порушення істотних умов договору оренди, або за ініціативою орендаря.

6. Для укладання договору оренди суб'єктами господарювання або фізичними особами надаються такі відомості:

1) для юридичної особи - найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ;

для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, номер та серія паспорта. Для фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, відомості про документ, який підтверджує ведення фізичною особою фермерського господарства, особистого селянського господарства, городництва, садівництва, тваринництва;

2) місцезнаходження суб'єкта господарювання або місце проживання фізичної особи, а у разі якщо договір оренди укладається відокремленим підрозділом, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу;

3) вид діяльності, що буде здійснюватись на орендованому торговельному місці: торгівля (із зазначенням виду товарів), або надання послуг (із зазначенням виду послуг);

4) перелік найманих осіб (продавців), які будуть залучені орендарем для продажу товарів (надання послуг), із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, номера та серії паспорта, реєстраційного номера облікової картки (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);.

7. Відомості, надані орендарем, звіряються посадовою особою керуючої компанії з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, що їх підтверджують.

8. Після підписання договору оренди обома сторонами, такий договір протягом того ж робочого дня реєструється керуючою компанією у реєстрі договорів оренди торговельних місць та інших приміщень на ринку (далі – реєстр договорів).

Номер та дата укладання кожного окремого договору оренди повинні співпадати відповідно із порядковим номером запису у реєстрі договорів та датою вчинення такого запису.

Стаття 22. Суборенда торговельного місця та інших приміщень на ринку

1. У разі укладання орендарем договору суборенди на орендоване ним торговельне місце та/або інші приміщення на ринку:

орендар зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити керуючу компанію про укладання такого договору та надати їй його копію;

суборендар зобов'язаний надати керуючій компанії відомості у порядку передбаченому пунктом 9 статті 21 цього Закону та отримати свідоцтво продавця;

керуюча компанія зобов'язана внести відомості про договір суборенди у реєстр договорів.

Надання керуючою компанією додаткових послуг суборендарю здійснюється за наявності окремого договору з таким суборендарем.

2. Термін надання торговельного місця та інших приміщень в суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди такого місця, укладеного керуючою компанією з орендарем.

3. Плата за суборенду торговельного місця та/або інших приміщень на ринку, не може перевищувати суми орендної плати встановленої керуючою компанією орендарю за договором оренди такого торговельного місця та/або іншого приміщення на ринку.

4. Керуюча компанія має право розірвати договір оренди з орендарем в односторонньому порядку в разі встановлення факту перевищення плати за суборенду над сумою орендної плати встановленої керуючою компанією для орендаря такого торговельного місця та/або порушення суборендарем правил торгівлі на ринку.

5. Передача орендарем торговельного місця у суборенду не може бути підставою для підвищення керуючою компанією розміру орендної плати.

6. Укладання орендарем договору суборенди є підставою для дострокового розірвання орендарем договору про надання йому додаткових послуг.

Стаття 23. Послуги ринку

1. З метою створення належних умов для ведення продавцями діяльності на ринку, керуючою компанією надаються основні та додаткові послуги.

2. Основні послуги надаються керуючою компанією на постійній та безумовній основі. Додаткові послуги надаються виключно на договірній основі за згодою орендаря торговельного місця на ринку, якщо інше не встановлено законодавством.

3. Перелік основних та додаткових послуг затверджується у паспорті ринку. Стягнення з орендарів торговельних місць на рику плати за послуги, не зазначених у паспорті ринку, заборонено.

4. До переліку основних послуг, що надаються на ринку, включаються:

1) прибирання території ринку та прилеглої до нього території;

2) вивезення сміття, прибирання снігу у зимовий період;

3) освітлення території ринку;

4) охорона території ринку, в тому числі, торговельних місць;

5) забезпечення санітарно-гігієнічних потреб орендарів.

5. До переліку додаткових послуг, що надаються на ринку, можуть включатися такі послуги:

1) бронювання торговельних місць;

2) прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, спеціального одягу;

3) зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах, в холодильниках тощо;

4) інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру;

5) вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги;

6) консультації спеціалістів;

7) інші послуги.

6. Порядок розрахунку розміру плати за оренду торговельного місця на ринку з урахуванням собівартості основних послуг, що надаються на ринках, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7. Розмір орендної плати та вартість додаткових послуг, що надаються на ринку, встановлюється керуючою компанією за погодженням із виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Стаття 24. Свідоцтво продавця

1. Торгівля та/або надання послуг на ринку здійснюється продавцями виключно за наявності свідоцтва продавця.

Свідоцтво продавця видається орендарю торговельного місця на кожну фізичну особу, яка безпосередньо проводить реалізацію товарів (надає послуги), та відомості про яку внесено до договору оренди торговельного місця та інших приміщень на ринку. Свідоцтво продавця повинно бути закріплено на верхньому одязі продавця.

Фізичним особам, які відповідно до вимог цього Закону мають право здійснювати продаж товарів на ринку без укладання письмового договору оренди, свідоцтво продавця не надається.

2. У свідоцтві продавця зазначаються такі обов'язкові відомості:

1) назва та місцезнаходження ринку;

2) номер торговельного місця відповідно до план-схеми розміщення торговельних місць;

3) відомості про орендаря торговельного місця на ринку: найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

4) фотокартка продавця, його прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

3. Свідоцтво продавця оформлюється при укладанні письмового договору оренди або при внесенні до нього змін у зв'язку зі зміною відомостей про продавця.

4. У разі зміни відомостей, зазначених у свідоцтві продавця, орендар торговельного місця не пізніше першого робочого дня, наступного за днем настання таких змін, повинен надати керуючій компанії нові відомості про продавця. Свідоцтво продавця видається орендарю не пізніше дня, наступного за днем подання відомостей про зміни.

5. У разі зміни особи-продавця орендар торговельного місця на ринку до початку роботи нового продавця, повинен надати керуючій компанії передбачені цим Законом відомості про особу, яка здійснюватиме торгівлю/або надання послуг на орендованому торговельному місці, та отримати свідоцтво продавця на таку особу. Керуюча компанія не пізніше першого робочого дня наступного за зверненням орендаря повинна внести відповідні зміни до договору оренди та оформити свідоцтво продавця.

6. Форма та порядок видачі свідоцтва продавця затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.

Стаття 25. Реєстр договорів про надання торговельних місць та інших приміщень на ринку

1. Реєстр договорів про надання торговельних місць та інших приміщень на ринку (далі – реєстр договорів) ведеться керуючою компанією.

2. До реєстру договорів вносяться такі відомості:

1) дата укладення та номер договору оренди;

2) номер та тип торговельного місця, яке є об'єктом оренди, відповідно до план-схеми розміщення торговельних місць;

3) відомості про орендаря торговельного місця на ринку: найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4) вид діяльності, що здійснюється на орендованому торговельному місці;

5) термін дії договору оренди;

6) розмір плати за оренду торговельного місця;

3. Керуюча компанія забезпечує своєчасне, повне та достовірне внесення записів до реєстру договорів.

4. Ведення реєстру договорів здійснюється в паперовому та/або електронному вигляді протягом всього строку дії дозволу на право організації діяльності ринку.

Стаття 26. Вимоги до здійснення торговельної діяльності (надання послуг) на ринку

1. Продаж продовольчих та непродовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням норм та правил, встановлених для торговельної діяльності центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, а також інших нормативних актів, які регламентують дотримання санітарно-епідеміологічних вимог та захист прав споживачів.

2. Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідну продукцію.

3. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства щодо продажу продовольчих товарів та товарного сусідства.

4. Торгівля з транспортних засобів здійснюється на спеціально обладнаних майданчиках. Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах таких майданчиків, що відображається на план-схемі торговельних місць на ринку. Пересування транспортних засобів на території ринку дозволяється лише до початку торгівлі та після її завершення. Продаж товарів (надання послуг) на майданчиках, обладнаних для стоянки транспортних засобів, забороняється.

6. На ринку забороняється продаж:

вогнепальної, газової, пневматичної, холодної зброї, бойових припасів та спеціальних засобів самооборони;

наркотичних засобів;

пального для транспортних засобів, гасу, мазуту;

балонів із скрапленим газом;

піротехнічних побутових виробів та вибухових засобів;

видань еротичного характеру та порнографічних видань;

заборонених знарядь добування тварин;

тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;

інших товарів, вільний продаж яких заборонено.

7. Використання торговельних місць не за призначенням забороняється.

8. Продавець повинен мати на робочому місці копії документів, що підтверджують якість та безпеку продукції та товарів:

у разі реалізації тропічних плодів ‒ копії документів, що підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю;

у разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження ‒ висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.

Передбачені цим пунктом документи надаються на першу вимогу покупцям або представникам контролюючих органів при проведенні заходів контролю.

11. Передача торговельного місця та документів про сплату за послуги ринку третім особам забороняється.

12. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні бути у справному стані, мати повірочне тавро спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері метрології та проходити періодичну повірку в установленому порядку. Продавці, які використовують власний санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки, несуть персональну відповідальність за його відповідність санітарним та технічним нормам.

14. Розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку, здійснюються відповідно до встановленого законодавством порядку.

На вимогу покупця продавець (суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) повинен видати йому товарний чек, що засвідчує факт купівлі-продажу товарів (надання послуг), у якому зазначаються: найменування суб'єкта господарювання та ринку, номер торговельного місця, найменування товару, ціна, кількість та вартість товару (послуги), дата продажу, прізвище та ініціали продавця.

15. Вимоги до здійснення торговельної діяльності (надання послуг) на ринку розміщуються на сайті ринку.

Розділ V

НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РИНКІВ

Стаття 27. Нагляд (контроль) за діяльністю керуючої компанії на ринку

1. Нагляд (контроль) за дотриманням керуючою компанією умов отримання дозволу на право організації діяльності ринку, здійснюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради шляхом моніторингу основних показників такого ринку та проведенням перевірок діяльності ринку відповідно до законодавства.

2. Керуюча компанія щорічно, до 1 лютого року, що настає за звітним, подає органу сільської, селищної, міської ради інформаційний звіт про виконання бізнес-плану організації діяльності на ринку та програми створення та розвитку інфраструктури для продавців на ринку (далі – інформаційний звіт).

Форма та порядок подання інформаційного звіту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.

3. Протягом трьох робочих днів з дня виявлення порушень керуючою компанією вимог цього Закону та/або фактів недотримання нею показників фінансово-господарської діяльності, зазначених у наданому при отриманні дозволу, або скорегованому у встановленому цим Законом порядку, бізнес-плані організації діяльності ринку, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради фіксує такі порушення в акті.

Протягом п'яти робочих днів з дати складання такого акту відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради видає розпорядження про усунення виявлених порушень (далі – розпорядження) та надсилає його керуючій компанії для виконання.

4. Керуюча компанія, яка одержала таке розпорядження, зобов'язана у вказаний у ньому строк усунути порушення та подати виконавчому органу сільської, селищної, міської ради відповідну інформацію.

5. У разі не усунення керуючою компанією у встановлений розпорядженням строк встановлених порушень, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради вносить подання сільській, селищній, міській раді про розгляд питання щодо анулювання дозволу на право організації діяльності ринку зазначеною керуючою компанією. Рішення ради про анулювання дозволу на право організації діяльності ринку може бути оскаржено до суду.

6. Інші контролюючі органи здійснюють нагляд (контроль) за діяльністю ринків у межах наданих їм законом повноважень та відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Стаття 28. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Керуюча компанія, суб'єкти господарювання, їх посадові особи та фізичні особи, які провадять торговельну діяльність на ринку, несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог цього Закону чи порушення правил, норм та вимог щодо провадження торговельної діяльності згідно із законом.

Розділ VІ

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування.

2. Органи місцевого самоврядування зобов'язані до 1 січня 2015 року забезпечити приведення у відповідність до вимог цього Закону діяльність всіх ринків, що діють станом на момент набрання чинності цим Законом в межах відповідних населених пунктів.

3. До 1 січня 2015 року фізичні особи, які на момент набрання чинності цим Законом здійснюють торговельну діяльність або надають послуги поза межами діючих ринків, стаціонарних пунктів роздрібного продажу товарів, що займають окремі приміщення або будівлі, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розміщених відповідно до вимог діючого законодавства, зобов'язані звернутися із заявою у довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради про надання торговельного місця на ринку відповідного населеного пункту.

У заяві про надання торговельного місця на ринку зазначаються:

1) адреса (місце фактичного проживання) фізичної особи;

2) фактичне місце (земельна ділянка, територія, її адреса за наявністю) здійснення фізичною особою торговельної діяльності;

3) місце розташування ринку, на якому фізична особа бажає здійснювати торговельну діяльність;

4) спеціалізація торговельної діяльності фізичної особи;

5) тип та площа торговельного місця, яке бажає орендувати фізична особа на ринку;

6) потреба в оренді складських приміщень на ринку, торговельного обладнання тощо (довідково).

Зареєстрована в установленому законодавством порядку виконавчим органом сільської, селищної, міської ради заява надає такій фізичній особі пріоритетне право на отримання торговельного місця на ринку. Фізичні особи, які не звернулися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із такою заявою, отримують торговельні місця на ринку в загальному порядку.

На підставі зареєстрованих заяв фізичних осіб про надання торговельних місць на ринках органи місцевого самоврядування до 1 березня 2015 року визначають потребу відповідного населеного пункту в торговельних місцях на ринках того чи іншого типу.

До 1 липня 2015 року органи місцевого самоврядування вручають фізичним особам пропозиції про надання вільних торговельних місць на ринку з урахуванням специфіки діяльності кожного заявника.

Пропозиції про надання фізичним особам торговельних місць на ринку вручаються кожній фізичній особі виконавчим органом сільської, селищної, міської ради у черговості реєстрації відповідних заяв. Пропозиція вважається належним чином врученою, якщо вона надіслана за адресою (місцем фактичного проживання) фізичної особи, вказаною у заяві, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена фізичній особі.

У разі надання фізичній особі торговельного місця на ринку, яке не задовольняє вимоги фізичної особи, вона має право протягом п'яти робочих днів з дня отримання пропозиції про надання торговельного місця на ринку письмово відмовитися від запропонованого торговельного місця із зазначенням причин такої відмови.

При відмові фізичної особи тричі поспіль від запропонованих різних торговельних місць подальші пропозиції такій особі не надаються.

Пріоритетне право на оренду торговельних місць на ринках, створених на території здійснення торговельної діяльності фізичними особами до набрання чинності цим Законом, незалежно від фактичного місця здійснення торговельної діяльності таких осіб на момент створення таких ринків, мають фізичні особи, у заявах яких про надання торговельного місця на ринку зазначені території, на яких створено такі ринки.

4. У разі відсутності необхідної кількості торговельних місць на діючих ринках відповідного населеного пункту органи місцевого самоврядування зобов'язані ініціювати розширення діючих ринків та/або створення нових ринків. При внесенні змін до генеральних планів забудови відповідних населених пунктів та місцевих містобудівних програм та прийнятті рішень про місце розташування нових ринків органи місцевого самоврядування повинні враховувати пропозиції фізичних осіб, які мають намір здійснювати торговельну діяльність на таких ринках, в тому числі зазначені у заявах фізичних осіб про надання торговельного місця на ринку.

До 31 грудня 2015 року включно створення нового ринку та видача дозволу на право організації діяльності ринку здійснюється без проведення конкурсу з відбору юридичної особи, яка має намір створити ринок та/або організувати діяльність ринку, визначеного цим Законом, у разі дотримання сукупності таких умов:

1) заяву на отримання дозволу подано лише однією юридичною особою;

2) засновниками юридичної особи-заявника є виключно фізичні особи, які зверталися із заявою до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради про надання торговельного місця на ринку або юридична особа - заявник є громадським об'єднанням продавців на ринку, який розташований у межах однієї територіальної одиниці з ринком, який планується створити або організувати;

3) подані юридичною особою документи для отримання дозволу відповідають вимогам, встановленим цим Законом.

5. Органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити умови для здійснення торговельної діяльності в межах діючого законодавства.

Торговельна діяльність поза межами діючих ринків, стаціонарних пунктів роздрібного продажу товарів, що займають окремі приміщення або будівлі, у тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, розміщених з порушенням вимог діючого законодавства, з 1 січня 2020 року заборонена та карається відповідно до законодавства.

6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дати набуття чинності цим Законом:

- розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження пільгових режимів оподаткування, плати за землю для новостворених ринків, збільшення розміру капіталовкладень у розвиток інфраструктури ринку, що буде відноситися на валові витрати;

- розробити та внести зміни до Національного класифікатора України щодо запровадження виду економічної діяльності «організація та управління ринком»;

- привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом.


 

Пошук на сайті

Вхід на сайт