субота, 10.06.2023

Розділ X. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні (Статті 256-261)

РОЗДІЛ X. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 

Стаття 256. Платники рентної плати 

256.1. Платниками рентної плати (далі - платники) є  суб'єкти господарювання,  які  здійснюють  видобуток  (у тому числі під час геологічного  вивчення)   вуглеводневої   сировини   на   підставі спеціальних   дозволів   на   користування  надрами,  отриманих  в установленому законодавством порядку. 

Стаття 257. Об'єкт оподаткування 

257.1. Об'єктом  оподаткування   рентною   платою   є   обсяг видобутої вуглеводневої сировини у податковому (звітному) періоді. 
257.2. Об'єкт  оподаткування  рентною  платою природного газу зменшується  на  обсяг  рециркулюючого   природного   газу,   який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв,  що зазначені  у  журналі  обліку   видобутих   корисних   копалин   з дотриманням самостійно затверджених платником, відповідно до вимог ліцензійних умов,  схем руху видобутої вуглеводневої  сировини  на виробничих  дільницях  та  місцях  зберігання з урахуванням складу вихідної  сировини,  умов  конкретного  виробництва,  особливостей технологічного процесу. 

Стаття 258. Ставки рентної плати 

Ставки рентної плати встановлюються: 
258.1. за  природний  газ  (у  тому числі нафтовий (попутний) газ): 
258.1.1. видобутий у  податковому  (звітному)  періоді,  крім обсягів   видобутого   природного  газу,  що  відповідають  умові, передбаченій підпунктом 258.1.2 цього пункту: 
у розмірі   237   гривень  за  1000  куб.  метрів  видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу); 
у розмірі  118,5  гривень  за  1000  куб.  метрів  видобутого природного  газу  (у  тому  числі  нафтового  (попутного)  газу) з покладів,  що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів,  на ділянках надр (родовищах) в межах території України; 
258.1.2. видобутий  у  звітному   періоді   та   реалізований платниками рентної плати за відповідними актами приймання-передачі у звітному податковому періоді,  коли  такий  газ  був  видобутий, суб'єкту,   уповноваженому   Кабінетом   Міністрів   України,  для формування  ресурсу  природного  газу  (у  тому  числі   нафтового (попутного)  газу),  що  використовується для потреб населення,  а також  виробничо-технологічні  витрати   природного   газу   таких платників  рентної  плати,  в  обсязі,  визначеному пропорційно до питомої ваги  обсягів  природного  газу,  реалізованого  суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу,  що  використовується  для  потреб  населення,  в загальному  обсязі  природного  газу,  що  підлягає  оподаткуванню рентною платою, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат природного газу: 
у розмірі  59,25  гривень  за  1000  куб.  метрів  видобутого природного газу  (у  тому  числі  нафтового  (попутного)  газу)  з покладів, що   повністю  або  частково  залягають  на  глибині  до 5000 метрів,  на  ділянках  надр  (родовищах)  в  межах  території України; 
у розмірі  47,4  гривень  за  1000  куб.  метрів   видобутого природного  газу  (у  тому  числі  нафтового  (попутного)  газу) з покладів,  що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів,  на ділянках надр (родовищах) в межах території України; 
у розмірі  11,85  гривень  за  1000  куб.  метрів  видобутого природного  газу  (у  тому  числі  нафтового  (попутного)  газу) з покладів на ділянках надр  (родовищах)  в  межах  континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України; 
258.2. за нафту: 
у розмірі  2141,86  гривні  за одну тонну нафти,  видобутої з покладів, які  повністю  або  частково  залягають  на  глибині  до 5000 метрів; 
у розмірі  792,54  гривні  за  одну тонну нафти,  видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів; 
258.3. за газовий конденсат: 
у розмірі 2141,86 гривні за одну тонну  газового  конденсату, видобутого  з  покладів,  які  повністю  або частково залягають на глибині до 5000 метрів; 
у розмірі 792,54 гривні за одну  тонну  газового  конденсату, видобутого  з  покладів,  які  повністю залягають на глибині понад 5000 метрів. 
258.4.  за  додаткові  обсяги  нафти, природного газу (в тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату, видобуті внаслідок   виконання   інвестиційних  проектів  (програм),  якими передбачено  нарощування  видобутку  вуглеводневої  сировини,   на ділянках   надр   (родовищах,   покладах),   що   характеризуються погіршеними  гірничо-геологічними  умовами  (важковидобувні)   або виснаженістю  в  процесі  розробки  в  попередніх періодах (далі - ділянки надр),  на окремих діючих свердловинах після  капітального ремонту,  свердловинах,  що  відновлюються  з  числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин,  що розташовані на  таких ділянках  надр  (далі - об'єкти ділянок надр),  оподатковуються за ставкою нуль  гривень  за  одиницю  обсягу  додаткового  видобутку відповідної вуглеводневої сировини. 
258.4.1. Перелік об'єктів ділянок надр,  на яких реалізуються інвестиційні проекти (програми),  визначається центральним органом виконавчої   влади  з  питань  забезпечення  реалізації  державної політики в нафтогазовому комплексі. 
258.4.2. Порядок  відбору   та   затвердження   інвестиційних проектів   (програм),   якими  передбачено  нарощування  видобутку вуглеводневої сировини,  та контролю за їх виконанням визначається Кабінетом   Міністрів  України  за  поданням  центрального  органу виконавчої влади з питань економіки і торгівлі. 
258.4.3. Центральний  орган   виконавчої   влади   з   питань економіки   і  торгівлі  здійснює  щорічний  моніторинг  виконання інвестиційних проектів (програм).  У разі встановлення цим органом невиконання   зобов'язань,   визначених  інвестиційними  проектами (програмами),  інвестиційний проект (програма)  зупиняється  таким органом.   При  цьому  рентна  плата  нараховується  на  загальних підставах у порядку, визначеному цим Кодексом, починаючи з 1 числа звітного періоду, у якому внаслідок щорічного моніторингу виявлено таке невиконання. 
258.4.4. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на ділянках надр, визначаються як різниця фактичних обсягів видобутку вуглеводневої   сировини   за   звітний   податковий   період   та середньомісячного   фактичного   обсягу   видобутку  вуглеводневої сировини на таких об'єктах протягом останніх  дванадцяти  місяців, що передували затвердженню інвестиційних проектів (програм). 
258.4.5. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих  діючих  свердловинах  після  капітального   ремонту,   що розташовані   на   ділянках  надр,  базовим  обсягом  видобутку  є середньомісячний  фактичний  обсяг  видобутку  протягом   останніх дванадцяти місяців, що передували початку капітального ремонту. 
258.4.6. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини,  видобуті з нових  свердловин  та  відновлених  з   числа   ліквідованих,   що розташовані на ділянках надр, станом на дату набрання чинності цим Законом,  визначаються  протягом  10  (десяти)  років  з   моменту введення свердловини в експлуатацію в обсязі фактичного видобутку. 
258.4.7. Норми  цього  пункту  поширюються  на  підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та  більше, господарські  товариства,  25  відсотків  та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах  інших  господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірні підприємства,  представництва та філії таких підприємств і товариств. 
Норми цього  пункту  поширюються  на  учасників договорів про спільну   діяльність,   відповідно   до   яких   вартість   вкладу підприємств, частка    держави    у   статутному   капіталі   яких 25 відсотків та більше,  господарських товариств,  25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських  товариств,  контрольним  пакетом  акцій  яких володіє  держава,  а також дочірніх підприємств,  представництв та філій таких підприємств  і  товариств,  складає  25  відсотків  та більше  загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.{  Статтю  258 доповнено пунктом 258.4 згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 

Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти 

259.1. До визначених у пунктах  258.2  та  258.3  статті  258 цього Кодексу ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат у кожному податковому (звітному) періоді  застосовується  коригуючий коефіцієнт,   який  обчислюється  центральним  органом  виконавчої влади,  що забезпечує реалізацію державної  економічної  політики, для   кожного   звітного   (податкового)  періоду  шляхом  ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urals", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом,  яка  склалася  на  момент  завершення проведення  торгів  нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду,  на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти   розуміється   ціна   нафти   "Urals",  яка  дорівнює 560 гривень за барель. 
Величина коригуючого  коефіцієнта   обчислюється   десятковим дробом   з   точністю  до  чотирьох  знаків  відповідно  до  актів законодавства з питань  проведення  статистичних  спостережень  за змінами  цін  (тарифів)  на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін. 
Якщо величина коригуючого коефіцієнта,  яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, менше одиниці, такий  коригуючий  коефіцієнт  застосовується   із   значенням   1 (одиниця). 
Центральний орган виконавчої влади,  що забезпечує реалізацію державної економічної політики,  щомісяця до 10  числа  наступного звітного   (податкового)   періоду   розміщує  визначену  величину коригуючого  коефіцієнта  на   своєму   офіційному   веб-сайті   у спеціальному  розділі  та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів  України  та  центральному  органу  державної  податкової служби. 
259.2. До   визначеної   у  підпункті  258.1.1  пункту  258.1 статті 258 цього Кодексу ставки рентної плати за природний газ  (у тому   числі   нафтовий  (попутний)  газ)  у  кожному  податковому (звітному)  періоді  застосовується  коригуючий  коефіцієнт,  який обчислюється Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби для кожного податкового  (звітного) періоду   шляхом  ділення  середньої  митної  вартості  імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час  ввезення на територію України за податковий (звітний) період, на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб. метрів. 
Величина коригуючого  коефіцієнта   обчислюється   десятковим дробом   з   точністю  до  чотирьох  знаків  відповідно  до  актів законодавства з питань  проведення  статистичних  спостережень  за змінами  цін  (тарифів)  на споживчі товари (послуги) і розрахунку споживчих цін. 
Інформацію про результати обчислення коригуючого  коефіцієнта за динамікою митної вартості природного газу Міністерство фінансів України  подає  щомісяця  до  5   числа   наступного   податкового (звітного)   періоду  центральному  органу  виконавчої  влади,  що забезпечує реалізацію державної економічної політики. 
Центральний орган виконавчої влади,  що забезпечує реалізацію державної  економічної  політики,  щомісяця до 10 числа наступного податкового  (звітного)  періоду   розміщує   визначену   величину коригуючого   коефіцієнта   на   своєму   офіційному  веб-сайті  у спеціальному розділі та подає відповідну  інформацію  центральному органу державної податкової служби. 
У разі якщо у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного  газу  під  час  ввезення  на  територію   України   не здійснювалося,  до  ставки  рентної плати за природний газ (у тому числі   нафтовий   (попутний)   газ)   застосовується   коригуючий коефіцієнт, який діяв в останньому податковому (звітному) періоді, коли здійснювалося таке митне оформлення. 

Стаття 260. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати 

260.1. Базовий  податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю. 
260.2. Розмір  податкового  зобов'язання  з   рентної   плати обчислюється   платником   як   добуток   обсягу   видобутої   ним вуглеводневої сировини,  встановлених статтею  258  цього  Кодексу ставок  рентної  плати та коригуючого коефіцієнта,  який у кожному податковому (звітному)  періоді   розраховується   відповідно   до статті 259 цього Кодексу. 
260.3. Платник   самостійно   складає  розрахунок  податкових зобов'язань з рентної плати,  у якому визначає та/або уточнює суму податкового зобов'язання з рентної плати,  за формою, затвердженою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. 
У податковому розрахунку з рентної плати за природний газ  (у тому  числі нафтовий (попутний) газ),  який платники рентної плати реалізують суб'єкту,  уповноваженому Кабінетом Міністрів  України, для  формування  ресурсу  природного  газу (у тому числі нафтового (попутного)  газу),  що  використовується  для  потреб  населення, податкові    зобов'язання    визначаються    згідно    з    актами приймання-передачі,  оформленими відповідно до типових  договорів, затверджених    спеціально   уповноваженим   центральним   органом виконавчої влади,  до відання якого віднесені  питання  державного регулювання  нафтогазової  галузі,  про  реалізацію  такого газу у звітному податковому періоді,  коли  він  був  видобутий,  які  не пізніше  ніж  8  числа  місяця,  що  настає  за звітним податковим періодом,  підписуються платником та  уповноваженим  суб'єктом  на підставі укладених ними господарських договорів. 
260.4. Податковий  розрахунок подається платником починаючи з календарного місяця,  що настає за місяцем,  у якому такий платник отримав  передбачене статтями 35 та 36 Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) рішення  спеціально  уповноваженого  центрального органу  виконавчої  влади,  до  відання  якого  віднесені  питання державного регулювання нафтогазової галузі,  про введення родовища або  окремого  покладу  в  дослідно-промислову  або  у  промислову розробку. 
260.5. Платник протягом 20 календарних днів після  закінчення податкового  (звітного) періоду подає податковий розрахунок органу державної податкової служби: 
за місцезнаходженням ділянки  надр,  межі  якої  визначені  в отриманому  платником спеціальному дозволі на користування надрами для видобування (у  тому  числі  під  час  геологічного  вивчення) вуглеводневої  сировини,  у  разі розміщення такої ділянки в межах території України; 
за місцем перебування на обліку як платника податків і зборів у  разі розміщення ділянки надр,  межі якої визначено в отриманому платником  спеціальному  дозволі  на  користування   надрами   для видобування   (у   тому   числі  під  час  геологічного  вивчення) вуглеводневої сировини,  в межах  континентального  шельфу  та/або виключної (морської) економічної зони України. 
260.6. У  податковому  (звітному)  періоді платник сплачує до 10,  20 і 30 числа поточного календарного місяця  авансові  внески відповідно за першу, другу і третю декади в розмірі однієї третини суми  податкових  зобов'язань  з  рентної  плати,   визначеної   у податковому розрахунку за попередній податковий (звітний) період. 
260.7. Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у  податковому  розрахунку   за   податковий   (звітний)   період, сплачується  платником  до  бюджету  протягом  10 календарних днів після закінчення  граничного  строку  подання  такого  податкового розрахунку з урахуванням фактично сплачених авансових внесків. 

Стаття 261. Контроль та відповідальність платників 

261.1. Платник    несе   відповідальність   за   правильність обчислення рентної плати,  повноту і своєчасність її  внесення  до бюджету,   а  також  за  своєчасність  подання  органам  державної податкової служби відповідних розрахунків згідно з  нормами  цього Кодексу та інших законів України. 
261.2. Контроль  за  правильністю обчислення,  своєчасністю і повнотою справляння рентної плати  до  бюджету  здійснюють  органи державної податкової служби. 
261.3. Органи  державної  податкової  служби для забезпечення контролю за  правильністю  визначення  об'єкта  оподаткування  для рентної  плати  взаємодіють  з  органами  державного  геологічного контролю та державного гірничого нагляду в установленому порядку.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт