субота, 10.06.2023

Розділ VIII. Екологічний податок (Статті 240-250)

РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 

Стаття 240. Платники податку 

240.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи,  що  не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи,  громадські та інші підприємства,  установи  та організації,  постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі)  функції  стосовно  таких нерезидентів  або  їх засновників,  під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу  та виключної (морської) економічної зони здійснюються: 
240.1.1. викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; 
240.1.2. скиди забруднюючих  речовин  безпосередньо  у  водні об'єкти; 
240.1.3. розміщення  відходів  у  спеціально  відведених  для цього  місцях  чи  на  об'єктах,  крім  розміщення  окремих  видів відходів як вторинної сировини; 
240.1.4. утворення   радіоактивних  відходів  (включаючи  вже накопичені); 
240.1.5. тимчасове  зберігання  радіоактивних   відходів   їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 
240.2. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи,  що не провадять господарську (підприємницьку)  діяльність, бюджетні  установи,  громадські та інші підприємства,  установи та організації,  постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які  виконують  агентські  (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів  або  їх  засновників,  а  також  громадяни  України, іноземці   та   особи  без  громадянства,  які  здійснюють  викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива. 
240.3. Не  є  платниками  податку  за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) суб'єкти  діяльності  у  сфері використання ядерної енергії, які: 
240.3.1. до  останнього  календарного  дня (включно) звітного кварталу,  у якому придбано  джерело  іонізуючого  випромінювання, уклали  договір  щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання  за  межі  України  до  підприємства  - виробника такого джерела; 
240.3.2. здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися  внаслідок   Чорнобильської   катастрофи,   в   частині діяльності, пов'язаної з такими відходами. 
240.4. Не є платниками податку,  що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання    радіоактивних    відходів   їх   виробниками   понад установлений   особливими   умовами   ліцензії   строк,   державні спеціалізовані   підприємства   з   поводження   з  радіоактивними відходами,  основною діяльністю яких є  зберігання,  переробка  та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів. 
240.5. Не є  платниками  податку  за  розміщення  відходів  у спеціально  відведених  для  цього  місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання,  які  мають  ліцензію  на  збирання  і   заготівлю відходів  як вторинної сировини,  провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів,  що розміщуються  на  власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері. 

Стаття 241. Податкові агенти 

241.1. Податок,   що  справляється  за  викиди  в  атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами  забруднення  у разі  використання  палива,  утримується  і сплачується до бюджету податковими агентами. 
241.2. До    податкових     агентів     належать     суб'єкти господарювання, які: 
241.2.1. здійснюють  торгівлю  на  митній  території  України паливом власного виробництва та/або  передають  замовнику  або  за його  дорученням  іншій  особі  паливо,  вироблене з давальницької сировини такого замовника; 
241.2.2. здійснюють  ввезення  палива  на   митну   територію України.{  Стаття  241  в  редакції  Закону  N  3609-VI  (  3609-17  ) від 07.07.2011 } 

Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування 

242.1. Об'єктом та базою оподаткування є: 
242.1.1. обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 
242.1.2. обсяги та види забруднюючих речовин,  які скидаються безпосередньо у водні об'єкти; 
242.1.3. обсяги  та види (класи) відходів,  що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях  чи  на  об'єктах  протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної  сировини,  що  розміщуються  на  власних  територіях (об'єктах)   суб'єктів   господарювання,  які  мають  ліцензію  на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної  сировини і  провадять  статутну  діяльність  із  збирання і заготівлі таких відходів; 
242.1.4.  обсяги  та  види палива, у тому числі виробленого з давальницької  сировини,  реалізованого  або  ввезеного  на  митну територію України податковими агентами, крім: 
обсягів палива вивезених з митної території України в  митних режимах   експорту  або  реекспорту  та/або  переробки  на  митній території   України   засвідчених   належно   оформленою    митною декларацією; 
мазуту та  пічного  палива,  що  використовуються  в  процесі виробництва тепло- та електроенергії;{  Підпункт  242.1.4  пункту  242.1  статті  242 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
242.1.5. обсяги   та  категорія  радіоактивних  відходів,  що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів  господарювання  та/або тимчасово   зберігаються   їх   виробниками   понад   установлений особливими умовами ліцензії строк; 
242.1.6. обсяги     електричної      енергії,      виробленої експлуатуючими    організаціями    ядерних    установок   (атомних електростанцій). 

Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 

243.1.  Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення: 
------------------------------------------------------------------|     Назва забруднюючої речовини      |      Ставка податку,    ||                                      |    гривень за 1 тонну   ||--------------------------------------+-------------------------||Азоту оксиди                          |         1329,67         ||--------------------------------------+-------------------------||Аміак                                 |         249,38          ||--------------------------------------+-------------------------||Ангідрид сірчистий                    |         1329,67         ||--------------------------------------+-------------------------||Ацетон                                |         498,76          ||--------------------------------------+-------------------------||Бенз(о)пірен                          |       1692679,53        ||--------------------------------------+-------------------------||Бутилацетат                           |         299,48          ||--------------------------------------+-------------------------||Ванадію п'ятиокис                     |         4987,62         ||--------------------------------------+-------------------------||Водень хлористий                      |         50,09           ||--------------------------------------+-------------------------||Вуглецю окис                          |         50,09           ||--------------------------------------+-------------------------||Вуглеводні                            |         75,14           ||--------------------------------------+-------------------------||Газоподібні фтористі сполуки          |         3292,05         ||--------------------------------------+-------------------------||Тверді речовини                       |         50,09           ||--------------------------------------+-------------------------||Кадмію сполуки                        |         10524,1         ||--------------------------------------+-------------------------||Марганець та його сполуки             |         10524,1         ||--------------------------------------+-------------------------||Нікель та його сполуки                |        53620,18         ||--------------------------------------+-------------------------||Озон                                  |         1329,67         ||--------------------------------------+-------------------------||Ртуть та її сполуки                   |        56363,37         ||--------------------------------------+-------------------------||Свинець та його сполуки               |        56363,37         ||--------------------------------------+-------------------------||Сірководень                           |         4273,24         ||--------------------------------------+-------------------------||Сірковуглець                          |         2776,95         ||--------------------------------------+-------------------------||Спирт н-бутиловий                     |         1329,67         ||--------------------------------------+-------------------------||Стирол                                |         9709,52         ||--------------------------------------+-------------------------||Фенол                                 |         6035,24         ||--------------------------------------+-------------------------||Формальдегід                          |         3292,05         ||--------------------------------------+-------------------------||Хром та його сполуки                  |        35696,33         |------------------------------------------------------------------{  Пункт  243.1 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
243.2. Ставки  податку  за  викиди   в   атмосферне   повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не  увійшли  до  пункту  243.1  та  на  які  встановлено  клас небезпечності: 
------------------------------------------------------------------|       Клас небезпечності        |        Ставка податку,       ||                                 |      гривень за 1 тонну      ||---------------------------------+------------------------------||              I                  |           9510,24            ||---------------------------------+------------------------------||              II                 |             2178             ||---------------------------------+------------------------------||              III                |           324,52             ||---------------------------------+------------------------------||              IV                 |            75,14             |------------------------------------------------------------------{  Пункт  243.2 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук),  які не увійшли  до пункту   243.1   цієї   статті  та  на  які  не  встановлено  клас небезпечності   (крім   двоокису    вуглецю),    ставки    податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук)  у  атмосферному  повітрі  населених пунктів: 
------------------------------------------------------------------|     Орієнтовнобезпечний рівень      |     Ставка податку,      ||      впливу речовин (сполук),       |   гривень за 1 тонну     ||      міліграмів на 1 куб. метр      |                          ||-------------------------------------+--------------------------||Менше ніж 0,0001                     |        400329,47         ||-------------------------------------+--------------------------||0,0001-0,001 (включно)               |         34300,23         ||-------------------------------------+--------------------------||Понад 0,001-0,01 (включно)           |         4738,24          ||-------------------------------------+--------------------------||Понад 0,01-0,1 (включно)             |         1329,67          ||-------------------------------------+--------------------------||Понад 0,1                            |          50,09           |------------------------------------------------------------------{  Пункт  243.3 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
243.4. Ставка  податку  за  викиди двоокису вуглецю становить 0,22 гривні за 1 тонну.{  Пункт  243.4 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
243.5. Для  забруднюючих  речовин   (сполук),   на   які   не встановлено   клас  небезпечності  та  орієнтовнобезпечний  рівень впливу (крім двоокису вуглецю),  ставки податку встановлюються  як за  викиди  забруднюючих  речовин  I  класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті. 

Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення 

244.1.   Ставки   податку  за  викиди  в  атмосферне  повітря забруднюючих  речовин  пересувними  джерелами  забруднення  у разі здійснення  торгівлі  на митній території України паливом власного виробництва: 
------------------------------------------------------------------|              Вид палива                       | Ставка податку,||                                               |     гривень    ||                                               |   за 1 тонну   ||-----------------------------------------------+----------------||Бензин неетилований                            |      74,05     ||-----------------------------------------------+----------------||Бензин сумішевий                               |      60,98     ||-----------------------------------------------+----------------||Зріджений нафтовий газ                         |     100,19     ||-----------------------------------------------+----------------||Дизельне біопаливо                             |      63,16     ||-----------------------------------------------+----------------||Дизельне пальне з вмістом сірки:               |                ||-----------------------------------------------+----------------||більш як 0,2 мас. %                            |      74,05     ||-----------------------------------------------+----------------||більш як 0,035 мас. %, але                     |      56,63     ||не більш як 0,2 мас. %                         |                ||-----------------------------------------------+----------------||більш як 0,005 мас. %, але                     |      51,18     ||не більш як 0,035 мас. %                       |                ||-----------------------------------------------+----------------||не більш як 0,005 мас. %                       |      32,67     ||-----------------------------------------------+----------------||Мазут                                          |      74,05     ||-----------------------------------------------+----------------||Стиснений природний газ                        |      50,09     ||-----------------------------------------------+----------------||Бензин авіаційний                              |      51,18     ||-----------------------------------------------+----------------||Гас                                            |      63,16     |------------------------------------------------------------------{  Пункт  244.1 статті 244 із змінами, внесеними згідно із Законом N  3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011; в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
244.2. Ставки  податку  за  викиди   в   атмосферне   повітря забруднюючих  речовин  пересувними  джерелами  забруднення  у разі ввезення палива на митну територію України: 
------------------------------------------------------------------|  Вид палива   |  Код товару   |     Опис товару     |  Ставка  ||               |    згідно з   |   згідно з УКТ ЗЕД  | податку, ||               |    УКТ ЗЕД    |     ( 2371а-14 )    |гривень за||               |  ( 2371а-14 ) |                     |  тонну   ||---------------+---------------+---------------------+----------||Бензин         |2710 11 41 19  |Бензини моторні      |  74,05   ||неетилований   |2710 11 41 39  |з вмістом свинцю     |          ||               |2710 11 41 99  |0,013 г/л або        |          ||               |2710 11 45 99  |менше                |          ||               |2710 11 49 99  |                     |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||Бензин         |2710 11 41 11  |Бензини моторні з    |  60,98   ||сумішевий      |2710 11 41 31  |вмістом свинцю       |          ||               |2710 11 41 91  |0,013 г/л або менше, |          ||               |2710 11 45 11  |із вмістом не менш   |          ||               |2710 11 49 11  |як 5 мас. %          |          ||               |               |біоетанолу або       |          ||               |               |етил-трет-бутилового |          ||               |               |ефіру або їх суміші  |          ||               |2710 11 41 19  |Бензини моторні      |          ||               |2710 11 41 39  |з вмістом свинцю     |          ||               |2710 11 41 99  |0,013 г/л або менше, |          ||               |2710 11 45 99  |із вмістом менш як   |          ||               |2710 11 49 99  |5 мас. % біоетанолу  |          ||               |               |або етил-трет-       |          ||               |               |бутилового ефіру     |          ||               |               |або їх суміші        |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||Зріджений      |2711 11 00 00  |газ природний        |  100,19  ||нафтовий газ   |               |скраплений           |          ||               |               |(зріджений)          |          ||               |2711 12 11 00  |пропан скраплений    |          ||               |               |(зріджений), для     |          ||               |               |використання як      |          ||               |               |паливо               |          ||               |2711 14 00 00  |етилен, пропілен,    |          ||               |               |бутилен і бутадієн   |          ||               |               |скраплені (зріджені) |          ||               |2711 19 00 00  |інші гази нафтові    |          ||               |               |скраплені (зріджені) |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||Дизельне       |3824 90 98 00  |біодизель            |   63,16  ||біопаливо      |               |                     |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||Дизельне пальне|               |важкі дистиляти      |          ||із вмістом     |               |(газойлі) із         |          ||сірки          |               |вмістом сірки:       |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||               |2710 19 49 00  |більш як 0,2 мас. %  |   74,05  ||---------------+---------------+---------------------+----------||               |2710 19 41 30  |більш як             |   56,63  ||               |2710 19 45 00  |0,035 мас. %, але не |          ||               |               |більш як 0,2 мас. %  |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||               |2710 19 41 20  |більш як             |   51,18  ||               |               |0,005 мас. %, але не |          ||               |               |більш як 0,035 мас. %|          ||---------------+---------------+---------------------+----------||               |2710 19 41 10  |не більш як          |   32,67  ||               |               |0,005 мас. %         |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||               |               |паливо рідке (мазут) |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||               |2710 19 61 00  |не більш як 1 мас. % |   32,67  ||---------------+---------------+---------------------+----------||               |2710 19 63 00  |більш як 1 мас. %,   |   51,18  ||               |               |але не більш         |          ||               |               |як 2 мас. %          |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||               |2710 19 65 00  |більш як 2 мас. %,   |   56,63  ||               |               |але не більш         |          ||               |               |як 2,8 мас. %        |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||               |2710 19 69 00  |більш як 2,8 мас. %  |   74,05  ||---------------+---------------+---------------------+----------||Бензин         |2710 11 31 00  |бензини авіаційні    |   51,18  ||авіаційний     |               |                     |          ||---------------+---------------+---------------------+----------||Гас            |2710 19 21 00  |гас, що              |   63,16  ||               |               |використовується як  |          ||               |               |паливо для           |          ||               |               |реактивних двигунів  |          ||               |2710 19 25 00  |гас, що              |          ||               |               |використовується як  |          ||               |               |паливо для інших     |          ||               |               |видів двигунів, крім |          ||               |               |реактивних двигунів  |          |------------------------------------------------------------------{  Статтю  244 доповнено пунктом 244.2 згідно із Законом N 3609-VI (   3609-17   )  від  07.07.2011;  в  редакції  Закону  N  4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 

Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти 

245.1.  Ставки  податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти: 
------------------------------------------------------------------|        Назва забруднюючої речовини      |  Ставка податку,     ||                                         | гривень за 1 тонну   ||-----------------------------------------+----------------------||Азот амонійний                           |        873,38        ||-----------------------------------------+----------------------||Органічні речовини (за показниками БСК 5)|        349,57        ||-----------------------------------------+----------------------||Завислі речовини                         |        25,05         ||-----------------------------------------+----------------------||Нафтопродукти                            |        5137,9        ||-----------------------------------------+----------------------||Нітрати                                  |        75,14         ||-----------------------------------------+----------------------||Нітрити                                  |        4289,57       ||-----------------------------------------+----------------------||Сульфати                                 |        25,05         ||-----------------------------------------+----------------------||Фосфати                                  |        698,05        ||-----------------------------------------+----------------------||Хлориди                                  |        25,05         |------------------------------------------------------------------{  Пункт  245.1 статті 245 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
245.2. Ставки  податку  за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин,  які не увійшли до пункту 245.1 цієї  статті  та  на  які встановлено      гранично      допустиму      концентрацію     або орієнтовнобезпечний рівень впливу: 
------------------------------------------------------------------|       Гранично допустима концентрація         | Ставка податку,||забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний   |     гривень    ||                рівень впливу,                 |   за 1 тонну   ||            міліграмів на 1 літр               |                ||-----------------------------------------------+----------------||До 0,001 (включно)                             |   91511,94     ||-----------------------------------------------+----------------||Понад 0,001-0,1 (включно)                      |   66350,59     ||-----------------------------------------------+----------------||Понад 0,1-1 (включно)                          |   11438,86     ||-----------------------------------------------+----------------||Понад 1-10 (включно)                           |    1164,14     ||-----------------------------------------------+----------------||Понад 10                                       |     233,05     |------------------------------------------------------------------{  Пункт  245.2 статті 245 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
245.3. За  скиди забруднюючих речовин,  на які не встановлено гранично допустиму  концентрацію  або  орієнтовнобезпечний  рівень впливу,  застосовуються  ставки  податку  за  найменшою  величиною гранично допустимої концентрації,  наведеної у пункті  245.2  цієї статті. 
245.4. За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку,  зазначені  у  пунктах  245.1  і   245.2   цієї   статті, збільшуються у 1,5 раза. 

Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах 

246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів: 
246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 469,36 гривня за одиницю;{  Підпункт  246.1.1 пункту 246.1 статті 246 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
246.1.2. люмінесцентних ламп - 8,17 гривні за одиницю.{  Підпункт  246.1.2 пункту 246.1 статті 246 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
246.2.   Ставки   податку   за   розміщення   відходів,   які встановлюються  залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів: 
------------------------------------------------------------------|Клас небезпеки|  Рівень небезпечності відходів | Ставка податку,||   відходів   |                                |    гривень     ||              |                                |   за 1 тонну   ||--------------+--------------------------------+----------------||      I       |надзвичайно небезпечні          |      762,3     ||--------------+--------------------------------+----------------||      II      |високонебезпечні                |      27,77     ||--------------+--------------------------------+----------------||      III     |помірно небезпечні              |       6,97     ||--------------+--------------------------------+----------------||      IV      |малонебезпечні                  |       2,72     ||--------------+--------------------------------+----------------||              |малонебезпечні нетоксичні       |       0,27     ||              |відходи гірничодобувної         |                ||              |промисловості                   |                |------------------------------------------------------------------{  Пункт  246.2 статті 246 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
246.3. За розміщення відходів,  на які  не  встановлено  клас небезпеки,   застосовується   ставка   податку,   встановлена   за розміщення відходів I класу небезпеки. 
246.4. За   розміщення   відходів   на   звалищах,   які   не забезпечують  повного  виключення забруднення атмосферного повітря або водних  об'єктів,  ставки   податку,   зазначені   у   пунктах 246.1-246.3 цієї статті, збільшуються у 3 рази. 
246.5. Коефіцієнт  до  ставок  податку,  який  встановлюється залежно від  місця  (зони)  розміщення  відходів  у  навколишньому природному середовищі: 
------------------------------------------------------------------|          Місце (зона) розміщення відходів           |Коефіцієнт||-----------------------------------------------------+----------||В межах населеного пункту або на відстані менш       |    3     ||як 3 км від таких меж                                |          ||-----------------------------------------------------+----------||На відстані від 3 км і більше від меж населеного     |    1     ||пункту                                               |          |------------------------------------------------------------------ 

Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) 

247.1. Ставка податку  за  утворення  радіоактивних  відходів виробниками  електричної  енергії  -  експлуатуючими організаціями ядерних  установок   (атомних   електростанцій),   включаючи   вже накопичені,  становить  0,0069  гривні  у  розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії.{  Пункт  247.1 статті 247 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
247.2. Коригуючий   коефіцієнт,   який   встановлюється   для експлуатуючих     організацій     ядерних    установок    (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів: 
------------------------------------------------------------------|            Категорія відходів             |     Коефіцієнт     ||-------------------------------------------+--------------------||Високоактивні                              |         50         ||-------------------------------------------+--------------------||Середньоактивні та низькоактивні           |          2         |------------------------------------------------------------------ 

Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк 

248.1.  Ставки  податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх  виробниками  понад  установлений  особливими  умовами ліцензії строк: 
------------------------------------------------------------------|Категорія відходів|    Ставка податку    |  Ставка податку за   ||                  |    за тимчасове      |тимчасове зберігання  ||                  |      зберігання      |    радіоактивних     ||                  |    радіоактивних     |      відходів,       ||                  |    відходів (крім    |  представлених як    ||                  |      відходів,       |джерела іонізуючого   ||                  |  представлених як    |  випромінювання,     ||                  | джерела іонізуючого  |  гривень за 1 куб.   ||                  |  випромінювання),    |      сантиметр       ||                  |  гривень за 1 куб.   |                      ||                  |        метр          |                      ||------------------+----------------------+----------------------||Високоактивні     |       326 700        |         10 890       ||------------------+----------------------+----------------------||Середньоактивні та|        6098,4        |          2 178       ||низькоактивні     |                      |                      |------------------------------------------------------------------{  Пункт  248.1 статті 248 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 

Стаття 249. Порядок обчислення податку 

249.1.  Суми  податку  обчислюються  за  податковий (звітний) квартал платниками податку (крім тих,  які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу),  податковими  агентами  (які  визначені підпунктом   241.2.1  пункту  241.2  статті  241  цього  Кодексу). Податкові агенти,  які визначені підпунктом 241.2.2  пункту  241.2 статті 241 цього Кодексу,  обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення.{  Пункт  249.1 статті 249 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
249.2. У  разі  якщо  під   час   провадження   господарської діяльності  платником  податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного  середовища  та/або  забруднення  різними видами забруднюючих речовин,  такий платник зобов'язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або  за  кожним видом забруднюючої речовини. 
249.3. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними  джерелами  забруднення (Пвс),   обчислюються  платниками  податку  самостійно  щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою: 
п                      Пвс = (сума) (Мі х Нпі),                            і = 1, 
де Мі  - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т); 
Нпі -  ставки  податку  в  поточному  році  за  тонну   і-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками. 
249.4. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря  забруднюючих  речовин  пересувними  джерелами забруднення (Пвп), обчислюються податковими агентами, які визначені підпунктом 241.2.1   пункту   241.2  статті  241  цього  Кодексу,  самостійно щокварталу  виходячи  з  кількості  фактично  реалізованого, а для податкових  агентів, які визначені підпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статті  241  цього  Кодексу,  -  виходячи  із  кількості  фактично ввезеного  на  митну територію України палива та ставок податку за формулою:                      п                      Пвп  = (сума) Мі х Нпі,                      і=1, 
де Мі  - кількість фактично реалізованого (фактично ввезеного на митну територію України) палива і-того виду, в тоннах (т); 
Нпі - ставки податку в поточному році за  тонну  і-того  виду палива, у гривнях з копійками.{  Пункт  249.4 статті 249 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
249.5. Суми податку,  який справляється за скиди забруднюючих речовин  у водні об'єкти (Пс),  обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів,  ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою: 
п                   Пс = (сума) (Млі х Нпі х Кос),                        i = 1, 
де Млі  -  обсяг  скиду  і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т); 
Нпі - ставки податку в поточному році за  тонну  і-того  виду забруднюючої речовини у гривнях з копійками; 
Кос -  коефіцієнт,  що  дорівнює  1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в  іншому  випадку коефіцієнт дорівнює 1). 
249.6. Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв),  обчислюються платниками самостійно щокварталу  виходячи  з фактичних   обсягів   розміщення   відходів,   ставок  податку  та коригуючих коефіцієнтів за формулою: 
п                Прв = (сума) (Нпі х Млі х Кт х Ко),                      і = 1, 
де Нпі - ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів у гривнях з копійками; 
Млі - обсяг відходів і-того виду в тоннах (т); 
Кт - коригуючий коефіцієнт,  який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено  у  пункті  246.5  статті  246 цього Кодексу; 
Ко - коригуючий коефіцієнт,  що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах,  які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів. 
249.7. Суми   податку,   який   справляється   за   утворення радіоактивних відходів (включаючи  вже  накопичені),  обчислюються платниками  податку  -  експлуатуючими  організаціями (операторів) атомних   електростанцій,   включаючи   експлуатуючі   організації (оператори)  дослідницьких  реакторів,  самостійно  щокварталу  на основі показників виробництва електричної енергії, ставки податку, а  також  пропорційно  обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного об'єму радіоактивних відходів,  утворених за базовий   податковий  (звітний)  період,  і  з  фактичного  об'єму радіоактивних відходів,  накопичених до 1  квітня  2009  року,  та коригуючого коефіцієнта за формулою: 
АЕС = On х Н + (рнс х С1нс х V1нс + рв х С1в х V1в) + 
+ 1/32 (рнс х С2нс х V2нс + рв х С2в х V2в), 
де АЕС  -  сума  податку,  який  справляється  за   утворення радіоактивних  відходів  (включаючи вже накопичені) експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій,  обчислена  за базовий податковий (звітний) період, у гривнях з копійками; 
On -  фактичний  обсяг  електричної  енергії,  виробленої  за базовий податковий (звітний) період  експлуатуючими  організаціями (операторами)  атомних електростанцій,  кВт-год (для дослідницьких реакторів дорівнює 0); 
Н - ставка податку,  який справляється за електричну енергію, вироблену   експлуатуючими   організаціями  (операторами)  атомних електростанцій,  що переглядається у разі потреби один раз на рік, визначена у  пункті  247.1 статті 247 цього Кодексу,  у гривнях за 1 кВт-год; 
1/32 - коефіцієнт реструктуризації податку за  накопичені  до 1 квітня 2009 року радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 року  до  1  квітня  2019  року,  протягом   іншого   періоду дорівнює 0); 
рв -   коригуючий  коефіцієнт  для  високоактивних  відходів, наведений у пункті 247.2 статті 247 цього Кодексу; 
рнс -   коригуючий   коефіцієнт   для   середньоактивних   та низькоактивних відходів, наведений у пункті 247.2 статті 247 цього Кодексу; 
С1нс -  собівартість  зберігання  1  куб.   метра   (1   куб. сантиметра радіоактивних відходів,  представлених у вигляді джерел іонізуючого  випромінювання)  низькоактивних  і   середньоактивних радіоактивних   відходів,  утворених  їх  виробниками  за  базовий податковий (звітний) період, у гривнях з копійками; 
С1в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних  відходів,  утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, у гривнях з копійками; 
С2нс -  собівартість  зберігання  1  куб.   метра   (1   куб. сантиметра радіоактивних відходів,  представлених у вигляді джерел іонізуючого  випромінювання)  низькоактивних  і   середньоактивних радіоактивних  відходів,  накопичених  їх  виробниками до 1 квітня 2009 року, у гривнях з копійками; 
С2в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, у гривнях з копійками; 
V1нс -  фактичний  об'єм  низькоактивних  і  середньоактивних радіоактивних  відходів,  прийнятих   до   сховища   експлуатуючих організацій   (операторів)   атомних   електростанцій  за  базовий податковий (звітний) період,  куб.  метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання); 
V1в - фактичний об'єм високоактивних радіоактивних  відходів, прийнятих   до   сховища  експлуатуючих  організацій  (операторів) атомних електростанцій за  базовий  податковий  (звітний)  період, куб.  метрів  (куб.  сантиметрів  -  для  радіоактивних  відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання); 
V2нс -  фактичний  об'єм  низькоактивних  і  середньоактивних радіоактивних   відходів,  накопичених  у  сховищах  експлуатуючих організацій (операторів)   атомних   електростанцій  до  1  квітня 2009 року,  куб.  метрів (куб.  сантиметрів  -  для  радіоактивних відходів,    представлених    у    вигляді    джерел   іонізуючого випромінювання); 
V2в - фактичний об'єм високоактивних радіоактивних  відходів, накопичених  у  сховищах  експлуатуючих  організацій  (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року,  куб.  метрів  (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів,  представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання). 
Інші платники  податку  -   суб'єкти   діяльності   у   сфері використання   ядерної   енергії   обчислюють   суми  податку,  що справляється за утворення радіоактивних відходів  їх  виробниками, пропорційно   обсягу   та   активності   радіоактивних  матеріалів щокварталу,  що сплачується  у  загальному  розмірі  10  відсотків вартості  (без  урахування  податку  на  додану  вартість) кожного джерела  іонізуючого  випромінювання,  яка  визначається  з   дати придбання   (купівлі-продажу)  цього  джерела.  Вартість  здавання накопичених до 1 квітня 2009 року радіоактивних відходів для таких суб'єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів  і  спеціалізованими  підприємствами   з   поводження   з радіоактивними відходами. 
249.8. Суми   податку,   який   справляється   за   тимчасове зберігання   радіоактивних   відходів   їх    виробниками    понад установлений   особливими  умовами  ліцензії  строк,  обчислюються платниками податку - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу  на  підставі ставок податку,  наведених у пункті 248.1 статті 248 цього Кодексу,  та пропорційно строку зберігання  таких відходів понад установлений строк за формулою: 
S зберігання = N х V х T зберігання, 
де S   зберігання   -  сума  податку,  який  справляється  за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх  виробниками  понад установлений  особливими  умовами  ліцензії  строк,  обчислена  за базовий  податковий  (звітний)  період,  календарний  квартал,   у гривнях з копійками; 
N - ставка податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних   відходів   їх   виробниками   понад   установлений особливими умовами   ліцензії   строк,  наведена  у  пункті  248.1 статті 248 цього Кодексу; 
V - фактичний об'єм радіоактивних відходів,  які зберігаються у  виробника  таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк,  куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів,    представлених    у    вигляді    джерел   іонізуючого випромінювання); 
T зберігання  -  кількість  повних   календарних   кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 

Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку 

250.1. Базовий    податковий    (звітний)   період   дорівнює календарному кварталу. 
250.2.    Платники   податку,   крім   тих,   які   визначені пунктом 240.2  статті  240  цього  Кодексу,  та  податкові  агенти складають податкові декларації за формою,  встановленою у порядку, передбаченому статтею  46  цього  Кодексу,  подають  їх   протягом 40 календарних  днів,  що  настають  за  останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу,  до органів державної  податкової служби  та  сплачують  податок  протягом  10 календарних днів,  що настають за останнім днем  граничного  строку  подання  податкової декларації, за    винятком    податкових    агентів,    визначених підпунктом 241.2.2 пункту 241.2  статті  241  цього  Кодексу,  які сплачують податок до або в день подання митної декларації: 
250.2.1. за  викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення,  скиди забруднюючих речовин у водні  об'єкти,  розміщення  протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за  місцем розміщення  стаціонарних  джерел,  спеціально відведених для цього місць чи об'єктів; 
250.2.2. за паливо,  реалізоване податковими агентами,  -  за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах державної податкової служби; 
250.2.3. за утворення  радіоактивних  відходів  та  тимчасове зберігання  радіоактивних  відходів  понад установлений особливими умовами  ліцензії  строк  -  за  місцем  перебування  платника  на податковому обліку в органах державної податкової служби.{  Пункт  250.2 статті 250 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
250.3. Орган  виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної  Республіки  Крим,  територіальні органи  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань охорони навколишнього природного середовища до 1 грудня року,  що  передує звітному,  подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ,  організацій,  фізичних осіб -  підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди,  спеціальне водокористування  та  розміщення  відходів,  а  також  направляють інформацію  про  внесення змін до переліку до 30 числа місяця,  що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися. 
250.4. Територіальні органи  центрального  органу  виконавчої влади   у   сфері   використання   ядерної  енергії,  забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки до 1 грудня  року, що  передує  звітному,  подають  до  органів  державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів  діяльності  у  сфері  використання  ядерної енергії,  у результаті діяльності  яких  утворилися,  утворюються  або  можуть утворитися  радіоактивні  відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами  ліцензії  строк,  а також направляють  інформацію  про  внесення  змін  до переліку до 30 числа місяця,  що настає  за  кварталом,  у  якому  такі  зміни відбулися. 
250.5. Платники  податку,  крім  тих,  які  визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу,  та податкові агенти перераховують суми  податку,  що  справляється  за  викиди,  скиди  забруднюючих речовин та розміщення  відходів,  одним  платіжним  дорученням  на рахунки, відкриті     в    територіальних    органах    Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом. 
250.6. Платники   податку,  який  справляється  за  утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання    радіоактивних    відходів   їх   виробниками   понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до державного бюджету,  які використовуються відповідно до Закону України  "Про  поводження   з   радіоактивними   відходами" ( 255/95-ВР  )  та  Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.  За рішенням платника податку сума  податку  може сплачуватися  щомісяця  в розмірі однієї третьої частини планового обсягу  за  квартал  із  перерахунком  за  результатами   базового податкового (звітного) періоду. 
250.7. Звітність  про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за  базовий  податковий  (звітний)  період,  календарний квартал  (включаючи  вже  накопичені  до  1 квітня 2009 року),  та фактичні  обсяги  радіоактивних  відходів,  які   зберігаються   у виробника  таких  відходів  понад  установлений особливими умовами ліцензії строк,  погоджується територіальними закладами  державної санітарно-епідеміологічної  служби  Міністерства  охорони здоров'я України та територіальними органами центрального органу виконавчої влади   у   сфері   використання   ядерної  енергії,  забезпечення додержання вимог  ядерної  та  радіаційної  безпеки.  Вимоги  щодо строків  подання  та  змісту  зазначеної  звітності встановлюються особливими умовами ліцензії.  Копії звітності подаються платниками податків разом з податковою декларацією. 
250.8. Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації,  громадянина  -  суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди  забруднюючих речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  спеціальне водокористування  та  розміщення  відходів,  до  органу  державної податкової   служби,   в   якому   таке   підприємство,  установа, організація або громадянин -  суб'єкт  підприємницької  діяльності перебуває  на обліку,  подаються протягом 40 календарних днів,  що настають  за  останнім  календарним  днем  податкового  (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій. 
250.9. Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення  викидів,  скидів  забруднюючих   речовин,   розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен  повідомити  про  це  відповідний орган  державної  податкової  служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у  нього  у  звітному році  об'єкта  обчислення  екологічного  податку.  В  іншому  разі платник  податку  зобов'язаний   подавати   податкові   декларації відповідно до цієї статті Кодексу. 
250.10. У разі якщо: 
250.10.1. платник  податку  має  кілька  стаціонарних  джерел забруднення або  спеціально  відведених  для  розміщення  відходів місць  чи  об'єктів в межах кількох населених пунктів (сіл,  селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором  об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник податку зобов'язаний подати до  відповідного  органу державної  податкової  служби за місцем розташування стаціонарного джерела  забруднення  або  спеціально  відведених  для  розміщення відходів  місць  чи  об'єктів  податкову  декларацію  щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально  відведеного  для розміщення відходів місця чи об'єкта окремо; 
250.10.2. платник  податку  має  кілька  стаціонарних  джерел забруднення або  спеціально  відведених  для  розміщення  відходів місць  чи об'єктів в межах одного населеного пункту (села,  селища або міста)  або  за  його  межами  (код  згідно  з  Класифікатором об'єктів  адміністративно-територіального  устрою України (КОАТУУ) один і той самий),  то такий  платник  податку  може  подавати  до відповідного  органу  державної  податкової  служби одну податкову декларацію податку за такі джерела забруднення; 
250.10.3. платник податку перебуває на податковому  обліку  в місті  з  районним  поділом,  то  такий платник може подавати одну податкову декларацію  за  викиди,  скиди  усіма  своїми  джерелами забруднення  та/або  розміщення  відходів,  якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані  на території  такого  міста (зазначається код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України  (КОАТУУ), за  місцем  перебування  платника  податку  на  податковому обліку (міської ради). 
250.11. Контроль  за  тимчасовим  зберіганням   радіоактивних відходів  їх  виробниками  понад  установлений  особливими умовами ліцензії   строк   здійснюється   органами   центрального   органу виконавчої   влади   у   сфері   використання   ядерної   енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та  радіаційної  безпеки  та державної  санітарно-епідеміологічної  служби Міністерства охорони здоров'я України. 
250.12. Органи  державної  податкової  служби  залучають   за попереднім  погодженням  працівників  органу  виконавчої  влади  з питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  Автономної Республіки  Крим  та  спеціальних  підрозділів центрального органу виконавчої  влади  з  питань  охорони   навколишнього   природного середовища   для   перевірки  правильності  визначення  платниками податку  фактичних   обсягів   викидів   стаціонарними   джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів. 
Органи державної  податкової  служби  залучають за попереднім погодженням        територіальні         заклади         державної санітарно-епідеміологічної    служби   та   територіальні   органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання  ядерної енергії,  забезпечення  додержання  вимог  ядерної  та радіаційної безпеки для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт