субота, 10.06.2023

Розділ VI. Акцизний податок (статті 212-230)

РОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

Стаття 212. Платники податку 

212.1. Платниками податку є: 
212.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини. 
212.1.2. Особа   -   суб'єкт   господарювання,   яка  ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України. 
212.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні   товари  (продукцію)  на  митну  територію  України  в обсягах,  що  підлягають  оподаткуванню,  відповідно  до   митного законодавства. 
212.1.4. Особа,  яка  реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію),  підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні  товари  (продукцію),  за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання,  та підакцизні товари (продукцію),  що за правом  успадкування  чи  на інших законних підставах переходять у власність  держави,  якщо   ці   товари   (продукція)   підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку. 
212.1.5. Особа,   яка   реалізує  або  передає  у  володіння, користування чи розпорядження підакцизні  товари  (продукцію),  що були  ввезені  на  митну  територію  України  із  звільненням  від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу. 
212.1.6. Особа,  на  яку покладається дотримання вимог митних режимів,  що передбачають звільнення  від  оподаткування,  у  разі порушення таких вимог. 
212.1.7. Особа,  на  яку  покладається  виконання  умов  щодо цільового використання підакцизних  товарів  (продукції),  на  які встановлено  ставку  податку  0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту,  0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі  порушення  таких умов. 
212.1.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами  (продукцією),  які  не  підлягають   оподаткуванню   або звільняються  від оподаткування,  покладається виконання умов щодо цільового використання  підакцизних  товарів  (продукції)  в  разі порушення таких умов. 
212.2. Замовники,  за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з  давальницької  сировини,  сплачують  податок виробнику. 
212.3. Реєстрація осіб як платників податку. 
212.3.1. Реєстрація  в органах державної податкової служби як платника податку суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва   підакцизних   товарів   (продукції)  та/або  імпорту алкогольних   напоїв   та   тютюнових   виробів,   яка    підлягає ліцензуванню,  здійснюється  на  підставі  відомостей  щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії. 
Органи ліцензування,  що уповноважені  видавати  ліцензії  на зазначені  види  діяльності,  зобов'язані  надати органу державної податкової  служби  за  місцезнаходженням  юридичних  осіб, місцем проживання  фізичних  осіб  -  підприємців  інформацію про видані, переоформлені,  призупинені  або анульовані ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій. { Абзац другий підпункту 212.3.1 пункту  212.3  статті  212 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
212.3.2. Інші платники підлягають обов'язковій реєстрації  як платники   податку   органами   державної   податкової  служби  за місцезнаходженням  юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб -  підприємців,  не  пізніше граничного терміну подання декларації акцизного  податку  за  місяць,  в  якому  розпочато  господарську діяльність.{  Підпункт  212.3.2 пункту 212.3 статті 212 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 

Стаття 213. Об'єкти оподаткування 

213.1. Об'єктами оподаткування є операції з: 
213.1.1. реалізації  вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції); 
213.1.2. реалізації    (передачі)     підакцизних     товарів (продукції)  з  метою власного споживання,  промислової переробки, здійснення  внесків  до  статутного  капіталу,   а   також   своїм працівникам; 
213.1.3. ввезення  підакцизних  товарів  (продукції) на митну територію України; 
213.1.4. реалізації   конфіскованих    підакцизних    товарів (продукції),    підакцизних    товарів    (продукції),    визнаних безхазяйними,  підакцизних  товарів  (продукції),  за   якими   не звернувся  власник  до  кінця  строку  зберігання,  та підакцизних товарів  (продукції),  що  за  правом  успадкування  чи  на  інших законних підставах переходять у власність держави; 
213.1.5. реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції),  що були ввезені на митну  територію  України  із  звільненням  від  оподаткування  до закінчення  строку,  визначеного  законодавством,  відповідно   до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу; 
213.1.6. обсяги  та  вартість  втрачених  підакцизних товарів (продукції),  що перевищують встановлені норми втрат з урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього Кодексу. 
213.2. Операції  з  підакцизними товарами,  які не підлягають оподаткуванню: 
213.2.1. вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України. 
Товари (продукція)   вважаються  вивезеними  (експортованими) платником податку  за  межі  митної  території  України,  якщо  їх вивезення  (експортування)  засвідчене  належно  оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді,  а  вивезення  (експортування)  -  у  наступному звітному періоді  і  на  дату  подання  декларації  з  акцизного податку за звітний  місяць  наявна  така  митна  декларація;  {  Абзац другий підпункту  213.2.1  пункту  213.2 статті 213 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
213.2.2. ввезення   на   митну   територію   України   раніше експортованих  підакцизних  товарів  (продукції),  у яких виявлено недоліки,  що  перешкоджають  реалізації  цих  товарів  на  митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру. 
Такі підакцизні  товари  (продукція)  ввозяться  їх продавцем (експортером)  без  подальшої  реалізації  на   митній   території України. 
213.3. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування: 
213.3.1. реалізації легкових  автомобілів  для  інвалідів,  у тому  числі дітей-інвалідів,  оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або  місцевих  бюджетів,  коштів  фондів загальнообов'язкового  державного  страхування,  а  також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична  допомога  та для  потреб  підрозділів  центрального  органу  виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту  населення  від наслідків   Чорнобильської   катастрофи),   оплата  вартості  яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 
213.3.2. ввезення підакцизних товарів  (продукції)  на  митну територію   України,   призначених   для  офіційного  (службового) користування  дипломатичними  представництвами  іноземних  держав, консульськими   установами  іноземних  держав  та  для  особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських   установ   іноземних   держав  виходячи  з  принципу взаємності стосовно кожної окремої держави. 
У разі реалізації на  митній  території  України  підакцизних товарів   (продукції),   що   були   ввезені  із  звільненням  від оподаткування  відповідно  до  норм   цього   підпункту,   податок сплачується  особами,  що  реалізують  або  передають у володіння, користування чи розпорядження такі підакцизні товари  (продукцію), не  пізніше  дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками,  що діяли на  момент  подання  митної декларації   (   748-97-п   )  при  ввезенні  підакцизних  товарів (продукції) на митну територію України; 
213.3.3. ввезення підакцизних товарів  (продукції)  на  митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів  (продукції) у митних режимах:  транзиту,  митного складу, знищення або руйнування,  відмови  на  користь  держави,  магазину безмитної  торгівлі,  тимчасового  ввезення,  переробки  на митній території України.  У  разі  порушення  умов  митних  режимів,  що передбачають  повне  або  часткове  звільнення  від оподаткування, особа,  відповідальна за дотримання режиму,  зобов'язана обчислити та   сплатити   суму  податкового  зобов'язання.  У  разі  коли  в зазначених випадках митним законодавством  України  передбачається вимога   щодо   здійснення   заходів   гарантування,  така  вимога встановлюється   і   для   цілей   акцизного   податку.    Податок справляється,  якщо  в  подальшому  щодо таких товарів (продукції) виникають зобов'язання зі сплати податку на додану вартість; 
213.3.4. безоплатної  передачі   для   знищення   підакцизних товарів (продукції),  конфіскованих за рішенням суду та таких,  що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не  підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку; 
213.3.5. реалізації  підакцизних  товарів  (продукції),  крім нафтопродуктів,   вироблених   на  митній  території  України,  що використовуються як сировина для виробництва  підакцизних  товарів (продукції); 
213.3.6. ввезення  на  митну  територію  України  підакцизних товарів  (продукції),  що   використовуються   як   сировина   для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови пред'явлення органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів); 
213.3.7. ввезення   фізичними   особами  на  митну  територію України  підакцизних  товарів  (продукції)  в   обсягах,   що   не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених законом; 
213.3.8. реалізації  безпосередньо  вітчизняними  виробниками алкогольних  напоїв  і  тютюнових  виробів   магазинам   безмитної торгівлі.  Підставою  для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації  магазинами  безмитної  торгівлі,  є належно  оформлена  митна  декларація,  що  оформляється  під  час відвантаження продукції від такого виробника; 
213.3.9. ввезення  на  митну  територію  України  підакцизних товарів  (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги,  яка  надається  відповідно  до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,  або як  гуманітарної  допомоги,  наданої згідно з   нормами   Закону  України  "Про  гуманітарну  допомогу" ( 1192-14 ); 
213.3.10. ввезення акредитованими державними  випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів,  еталонних  (моніторингових)  чи тестових  зразків  тютюнових  виробів  (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи  випробувань  (калібрування лабораторного    обладнання,   проведення   дегустацій,   вивчення фізико-хімічних показників, дизайну); 
213.3.11. реалізації  скрапленого  газу  на   спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 214. База оподаткування 

214.1. У разі обчислення податку із застосуванням  адвалорних ставок базою оподаткування є: 
214.1.1. вартість     реалізованого    товару    (продукції), виробленого  на  митній  території   України,   за   встановленими виробником  максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку; 
214.1.2. вартість товарів (продукції),  що ввозяться на митну територію   України,  за  встановленими  імпортером  максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію),  які він  імпортує,  без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку. 
214.2. При    визначенні   бази   оподаткування   перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється  за  офіційним курсом  гривні  до  іноземної  валюти,  встановленим  Національним банком України,  що діє на дату подання до митного  органу  митної декларації до митного оформлення. 
214.3. Митна   вартість   товарів,   що  ввозяться  на  митну територію України,  визначається  відповідно  до  Митного  кодексу України ( 92-15 ). 
214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України  або  ввезених  на митну  територію  України  підакцизних  товарів  (продукції) базою оподаткування є їх величина,  визначена в  одиницях  виміру  ваги, об'єму,  кількості  товару  (продукції),  об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках. 
214.5. У разі обчислення податку із  застосуванням  одночасно адвалорних  та  специфічних  ставок  податку базою оподаткування є база, визначена відповідно до пунктів 214.1 та 214.4 цієї статті. 
214.6. У   разі   наявності   наднормативних   втрат   спирту етилового,    коньячного    і    плодового,    спирту    етилового ректифікованого  виноградного,  спирту  етилового  ректифікованого плодового,  спирту-сирцю виноградного,  спирту-сирцю  плодового та алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних  товарів  (продукції),  базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів (продукції). 
Норми втрат   і   виходу   спирту   етилового,  коньячного  і плодового,  спирту етилового ректифікованого виноградного,  спирту етилового  ректифікованого  плодового,  спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю  плодового  та  алкогольних   напоїв   затверджуються центральним  органом  виконавчої  влади,  уповноваженим  Кабінетом Міністрів України. 
214.7. При псуванні,  знищенні,  втраті  підакцизних  товарів (продукції), крім випадків, передбачених у пункті 216.3 статті 216 цього Кодексу,  базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат згідно з пунктом 214.6 статті 214 цього Кодексу. 

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку 

215.1. До підакцизних товарів належать: 
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти,  алкогольні напої, пиво; 
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 
нафтопродукти, скраплений газ; 
автомобілі легкові,  кузови до них,  причепи та напівпричепи, мотоцикли. 
215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок: 
215.2.1. ставки  податку  встановлюються  цією  статтею  і  є єдиними на всій території України; 
215.2.2. ставки   податку   встановлюються   відповідно    до визначень розділу I цього Кодексу: 
адвалорні, 
специфічні, 
адвалорні та специфічні одночасно; 
215.2.3. ставки  акцизного  податку  на  бензин  моторний  за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00 ( 2371а-14 ), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза. 
215.3. Податок справляється з таких товарів та  обчислюється за такими ставками: 
215.3.1. спирт   етиловий   та   інші   спиртові   дистиляти, алкогольні напої, пиво:{  Підпункт  215.3.1  пункту 215.3 статті 215 набирає чинності з 1 числа  третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано Закон  N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 - див. пункт 1 розділу II Закону N 4235-VI від 22.12.2011 } 
------------------------------------------------------------------|  Код товару   |   Опис товару    | Одиниці виміру |   Ставки   || (продукції)   |   (продукції)    |                |   податку  ||   згідно з    | згідно з УКТ ЗЕД |                |            ||   УКТ ЗЕД     |   ( 2371а-14 )   |                |            || ( 2371а-14 )  |                  |                |            ||---------------+------------------+----------------+------------||2203 00        |Пиво із солоду    |    гривень     |     0,81   ||               |(солодове)        |   за 1 літр    |            ||---------------+------------------+----------------+------------||2204           |Вина виноградні   |    гривень     |     0,01   ||(крім 2204 10, |натуральні        |   за 1 літр    |            ||2204 2110 00,  |                  |                |            ||2204 29 10 00) |                  |                |            ||---------------+------------------+----------------+------------||2204           |Вина натуральні з |    гривень     |     2,33   ||(крім 2204 10, |доданням спирту та|   за 1 літр    |            ||2204 21 10 00, |міцні (кріплені)  |                |            ||2204 29 10 00) |                  |                |            ||---------------+------------------+----------------+------------||2204 10,       |Вина ігристі      |    гривень     |     3,38   ||2204 21 10 00, |Вина газовані     |   за 1 літр    |            ||2204 29 10 00  |                  |                |            ||---------------+------------------+----------------+------------||2205           |Вермути та інші   |    гривень     |     2,33   ||               |вина виноградні   |   за 1 літр    |            ||               |натуральні з      |                |            ||               |доданням          |                |            ||               |рослинних або     |                |            ||               |ароматизувальних  |                |            ||               |екстрактів        |                |            ||---------------+------------------+----------------+------------||2206 00        |Інші зброджені    |    гривень     |    45,87   ||(крім          |напої (наприклад, |   за 1 літр    |            ||2206 00 31 00, |сидр, перрі       |100-відсоткового|            ||2206 00 51 00, |(грушевий напій), |     спирту     |            ||2206 00 81 00 -|напій медовий);   |                |            ||сидр і перрі   |суміші із         |                |            ||(без додання   |зброджених напоїв |                |            ||спирту)        |та суміші         |                |            ||               |зброджених напоїв |                |            ||               |з безалкогольними |                |            ||               |напоями, в іншому |                |            ||               |місці не зазначені|                |            ||               |(з доданням       |                |            ||               |спирту)           |                |            ||---------------+------------------+----------------+------------||2206 00 31 00, |Сидр і перрі      |    гривень     |     0,46   ||2206 00 51 00, |(без додання      |   за 1 літр    |            ||2206 00 81 00  |спирту)           |                |            ||---------------+------------------+----------------+------------||2207           |Спирт етиловий,   |    гривень     |    45,87   ||               |неденатурований,  |   за 1 літр    |            ||               |з концентрацією   |100-відсоткового|            ||               |спирту 80 об. %   |     спирту     |            ||               |або більше; спирт |                |            ||               |етиловий та інші  |                |            ||               |спиртові          |                |            ||               |дистиляти та      |                |            ||               |спиртні напої,    |                |            ||               |одержані шляхом   |                |            ||               |перегонки,        |                |            ||               |денатуровані,     |                |            ||               |будь-якої         |                |            ||               |концентрації      |                |            ||---------------+------------------+----------------+------------||2208           |Спирт етиловий,   |    гривень     |    45,87   ||               |неденатурований   |   за 1 літр    |            ||               |з концентрацією   |100-відсоткового|            ||               |спирту менш як    |     спирту     |            ||               |80 об. %; спиртові|                |            ||               |дистиляти та      |                |            ||               |спиртні напої,    |                |            ||               |одержані шляхом   |                |            ||               |перегонки, лікери |                |            ||               |та інші напої, що |                |            ||               |містять спирт     |                |            |------------------------------------------------------------------ 
215.3.2. тютюнові   вироби,  тютюн  та  промислові  замінники тютюну: 
------------------------------------------------------------------|  Код товару  |   Опис товару   |        Ставки податку         ||  (продукції) |   (продукції)   |-------------------------------||   згідно з   |згідно з УКТ ЗЕД |  специфічна   |   адвалорна   ||   УКТ ЗЕД    |  ( 2371а-14 )   |---------------+---------------|| ( 2371а-14 ) |                 | одиниці|ставка| одиниці |став-||              |                 | виміру |      | виміру  | ка  ||--------------+-----------------+--------+------+---------+-----||2401          |Тютюнова сировина|гривень |  0   |         |     ||              |Тютюнові відходи |за 1    |      |         |     ||              |                 |кілограм|      |         |     ||              |                 |(нетто) |      |         |     ||--------------+-----------------+--------+------+---------+-----||2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |172,11|         |     ||              |сигари з         |за 1    |      |         |     ||              |відрізаними      |кілограм|      |         |     ||              |кінцями, та      |(нетто) |      |         |     ||              |сигарили (тонкі  |        |      |         |     ||              |сигари), з       |        |      |         |     ||              |вмістом тютюну   |        |      |         |     ||--------------+-----------------+--------+------+---------+-----||2402 20 90 10 |Сигарети без     |гривень |49,48 |відсотків|  20 ||              |фільтра, цигарки |за 1    |      |         |     ||              |                 |тис.    |      |         |     ||              |                 |штук    |      |         |     ||--------------+-----------------+--------+------+---------+-----||2402 20 90 20 |Сигарети з       |гривень |110,64|відсотків|  25 ||              |фільтром         |за 1    |      |         |     ||              |                 |тис.    |      |         |     ||              |                 |штук    |      |         |     ||--------------+-----------------+--------+------+---------+-----||2403          |Тютюн та         |гривень |61,47 |         |     ||(крім         |замінники тютюну,|за 1    |      |         |     ||2403 99 10 00,|інші,            |кілограм|      |         |     ||2403 10)      |промислового     |(нетто) |      |         |     ||              |виробництва;     |        |      |         |     ||              |тютюн            |        |      |         |     ||              |"гомогенізований"|        |      |         |     ||              |або              |        |      |         |     ||              |"відновлений";   |        |      |         |     ||              |тютюнові         |        |      |         |     ||              |екстракти та     |        |      |         |     ||              |есенції          |        |      |         |     ||--------------+-----------------+--------+------+---------+-----||2403 10       |Тютюн для        |гривень |86,05 |         |     ||              |куріння, з       |за 1    |      |         |     ||              |вмістом або без  |кілограм|      |         |     ||              |вмісту замінників|(нетто) |      |         |     ||              |у будь-якій      |        |      |         |     ||              |пропорції        |        |      |         |     ||--------------+-----------------+--------+------+---------+-----||2403 99 10 00 |Жувальний і      |гривень |24,59 |         |     ||              |нюхальний тютюн  |за 1    |      |         |     ||              |                 |кілограм|      |         |     ||              |                 |(нетто) |      |         |     |------------------------------------------------------------------ 
215.3.3. мінімальне  акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби: 
------------------------------------------------------------------|      Код товару     |    Опис товару     |  Мінімальне акцизне ||(продукції) згідно з |(продукції) згідно з|      податкове      ||       УКТ ЗЕД       |      УКТ ЗЕД       |    зобов'язання     ||    ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |---------------------||                     |                    |одиниці виміру| сума ||---------------------+--------------------+--------------+------||2402 20 90 10        |Сигарети без        |  гривень за  |70,69 ||                     |фільтра, цигарки    |  1 тис. штук |      ||---------------------+--------------------+--------------+------||2402 20 90 20        |Сигарети з          |  гривень за  |184,40||                     |фільтром            |  1 тис. штук |      |------------------------------------------------------------------ 
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ: 
------------------------------------------------------------------|     Код товару     |    Опис товару     |   Ставка акцизного   ||(продукції) згідно з|    (продукції)     |        податку       ||      УКТ ЗЕД       |  згідно з УКТ ЗЕД  |  у твердих сумах з   ||   ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |одиниці реалізованого ||                    |                    |  товару (продукції)  ||                    |                    |----------------------||                    |                    |одиниці виміру |ставка||--------------------+--------------------+---------------+------||                    |Легкі дистиляти:    |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 11 00       |для специфічних     |євро за 1 тис. |  182 ||                    |процесів переробки  |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 15 00       |для хімічних        |євро за 1 тис. |  182 ||                    |перетворень у       |  кілограмів   |      ||                    |процесах, крім      |               |      ||                    |зазначених у        |               |      ||                    |товарній            |               |      ||                    |підкатегорії        |               |      ||                    |2710 11 11 00       |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||                    |Бензини             |               |      ||                    |спеціальні:         |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 21 00       |уайт-спірит         |євро за 1 тис. |  182 ||                    |                    |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 25 00       |інші спеціальні     |євро за 1 тис. |  198 ||                    |бензини             |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||                    |Бензини моторні:    |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 31 00       |бензини авіаційні   |євро за 1 тис. |  30  ||                    |                    |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||                    |бензини моторні з   |               |      ||                    |вмістом свинцю      |               |      ||                    |0,013 г/л або менше:|               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 41 11       |із вмістом не менш  |євро за 1 тис. |  198 ||2710 11 41 31       |як 5 мас. %         |  кілограмів   |      ||2710 11 41 91       |біоетанолу або не   |               |      ||2710 11 45 11       |менш як 5 мас. %    |               |      ||2710 11 49 11       |етил-трет-          |               |      ||                    |бутилового етеру    |               |      ||                    |або їх суміші:      |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 41 19       |інші бензини        |євро за 1 тис. |  198 ||2710 11 41 39       |                    |  кілограмів   |      ||2710 11 41 99       |                    |               |      ||2710 11 45 99       |                    |               |      ||2710 11 49 99       |                    |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 51 00       |із вмістом свинцю   |євро за 1 тис. |  198 ||2710 11 59 00       |більш як 0,013 г/л  |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 70 00       |Паливо для          |євро за 1 тис. |  30  ||                    |реактивних двигунів |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 11 90 00       |Інші легкі дистиляти|євро за 1 тис. |  198 ||                    |                    |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||                    |Середні дистиляти:  |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 11 00       |для специфічних     |євро за 1 тис. |  182 ||                    |процесів переробки  |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 15 00       |для хімічних        |євро за 1 тис. |  182 ||                    |перетворень в       |  кілограмів   |      ||                    |процесах, не        |               |      ||                    |зазначених у        |               |      ||                    |позиції             |               |      ||                    |2710 19 11 00       |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||                    |Гас:                |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 21 00       |паливо для          |євро за 1 тис. |  19  ||                    |реактивних двигунів |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 25 00       |інший гас           |євро за 1 тис. |  182 ||                    |                    |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 29 00       |Інші середні        |євро за 1 тис. |  182 ||                    |дистиляти           |  кілограмів   |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||                    |Важкі дистиляти     |               |      ||                    |(газойлі) з         |               |      ||                    |вмістом сірки:      |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 31 40       |більш як 0,2 мас. % |євро за 1 тис. |  98  ||2710 19 35 40       |                    |  кілограмів   |      ||2710 19 49 00       |                    |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 31 30       |більш як            |євро за 1 тис. |  75  ||2710 19 35 30       |0,035 мас. %, але не|  кілограмів   |      ||2710 19 41 30       |більш як            |               |      ||2710 19 45 00       |0,2 мас. %          |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 31 20       |більш як            |євро за 1 тис. |  68  ||2710 19 35 20       |0,005 мас. %, але не|  кілограмів   |      ||2710 19 41 20       |більш як            |               |      ||                    |0,035 мас. %        |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 31 10       |не більш як         |євро за 1 тис. |  46  ||2710 19 35 10       |0,005 мас. %        |  кілограмів   |      ||2710 19 41 10       |                    |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2710 19 61 00       |Тільки паливо       |євро за 1 тис. |  46  ||2710 19 63 00       |пічне побутове      |  кілограмів   |      ||2710 19 65 00       |                    |               |      ||2710 19 69 00       |                    |               |      ||--------------------+--------------------+---------------+------||2711 12 11 00       |Скраплений газ      |євро за 1 тис. |  44  ||2711 12 19 00       |(пропан або суміш   |  кілограмів   |      ||2711 12 91 00       |пропану з бутаном)  |               |      ||2711 12 93 00       |                    |               |      ||2711 12 94 00       |                    |               |      ||2711 12 97 00       |                    |               |      ||2711 13 10 00       |                    |               |      ||2711 13 30 00       |                    |               |      ||2711 13 91 00       |                    |               |      ||2711 13 97 00       |                    |               |      |------------------------------------------------------------------ 
215.3.5. автомобілі   легкові  та  інші  моторні  транспортні засоби,  призначені головним чином  для  перевезення  людей  (крім моторних  транспортних  засобів,  зазначених  у  товарній  позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702) ( 2371г-14 ),  включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: 
------------------------------------------------------------------|   Код товару   |        Опис товару       |  Ставка податку у  ||  (продукції)   |        (продукції)       |   твердій сумі з   ||    згідно з    |     згідно з УКТ ЗЕД     |      одиниці       ||    УКТ ЗЕД     |       ( 2371г-14 )       |реалізованого товару||  ( 2371г-14 )  |                          |    (продукції)     ||                |                          |    (специфічні)    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703            |Автомобілі легкові та інші|                    ||                |моторні транспортні       |                    ||                |засоби, призначені        |                    ||                |головним чином для        |                    ||                |перевезення людей (крім   |                    ||                |моторних транспортних     |                    ||                |засобів товарної позиції  |                    ||                |8702), включаючи          |                    ||                |вантажопасажирські        |                    ||                |автомобілі-фургони та     |                    ||                |гоночні автомобілі:       |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 10         |- транспортні засоби,     |                    ||                |спеціально призначені для |                    ||                |пересування по снігу;     |                    ||                |спеціальні автомобілі     |                    ||                |для перевезення           |                    ||                |спортсменів на майданчики |                    ||                |для гри в гольф та        |                    ||                |аналогічні транспортні    |                    ||                |засоби:                   |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 10 11 00   |- - транспортні засоби    |    0,65 євро за    ||                |спеціального призначення  |     1 куб. см      ||                |для переміщення по снігу, |  об'єму циліндрів  ||                |з двигуном внутрішнього   |      двигуна       ||                |згоряння із запалюванням  |                    ||                |від стиснення (дизелем    |                    ||                |або напівдизелем) або з   |                    ||                |двигуном внутрішнього     |                    ||                |згоряння з іскровим       |                    ||                |запалюванням              |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 10 18 00   |- - інші                  |    0,65 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||                |- інші транспортні засоби |                    ||                |з двигуном внутрішнього   |                    ||                |згоряння з іскровим       |                    ||                |запалюванням та з         |                    ||                |кривошипно-шатунним       |                    ||                |механізмом:               |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 21         |- - з робочим об'ємом     |                    ||                |циліндрів двигуна не      |                    ||                |більш як 1000 куб. см:    |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 21 10 00   |- - - нові                |    0,05 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 21 90      |- - - що                  |                    ||                |використовувалися:        |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 21 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    1,09 євро за    ||                |років                     |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 21 90 30   |- - - - понад п'ять років |    1,36 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 22         |- - з робочим об'ємом     |                    ||                |циліндрів двигуна понад   |                    ||                |1000 куб. см, але не більш|                    ||                |як 1500 куб. см:          |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 22 10 00   |- - - нові                |    0,03 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 22 90      |- - - що                  |                    ||                |використовувалися:        |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 22 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    1,36 євро за    ||                |років                     |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 22 90 30   |- - - - понад п'ять років |    1,63 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23         |- - з робочим об'ємом     |                    ||                |циліндрів двигуна понад   |                    ||                |1500 куб. см, але не більш|                    ||                |як 3000 куб. см:          |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||                |- - - нові:               |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 11      |- - - - моторні           |                    ||                |транспортні засоби,       |                    ||                |обладнані для тимчасового |                    ||                |проживання людей:         |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 11 10   |- - - - з об'ємом         |    0,16 євро за    ||                |циліндрів двигуна понад   |     1 куб. см      ||                |1500 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  ||                |як 2200 куб. см           |      двигуна       ||                |                          |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 11 30   |- - - - - з об'ємом       |    0,65 євро за    ||                |циліндрів двигуна понад   |     1 куб. см      ||                |2200 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  ||                |як 3000 куб. см           |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 19      |- - - - інші:             |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 19 10   |- - - - - з об'ємом       |    0,13 євро за    ||                |циліндрів двигуна понад   |     1 куб. см      ||                |1500 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  ||                |як 2200 куб. см           |      двигуна       ||                |                          |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 19 30   |- - - - - з об'ємом       |    0,13 євро за    ||                |циліндрів двигуна понад   |     1 куб. см      ||                |2200 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  ||                |як 3000 куб. см           |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 90      |- - - що                  |                    ||                |використовувалися:        |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||                |- - - - з об'ємом         |                    ||                |циліндрів двигуна понад   |                    ||                |1500 куб. см, але не більш|                    ||                |як 2200 куб. см:          |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 90 11   |- - - - - не більш як     |    1,63 євро за    ||                |п'ять років               |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 90 13   |- - - - - понад п'ять     |    2,18 євро за    ||                |років                     |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||                |- - - - з об'ємом         |                    ||                |циліндрів двигуна понад   |                    ||                |2200 куб. см, але не більш|                    ||                |як 3000 куб. см:          |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 90 31   |- - - - - не більш як     |    2,18 євро за    ||                |п'ять років               |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 23 90 33   |- - - - - понад п'ять     |    3,27 євро за    ||                |років                     |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 24         |- - з робочим об'ємом     |                    ||                |циліндрів двигуна         |                    ||                |понад 3000 куб. см:       |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 24 10 00   |- - - нові                |    1,09 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 24 90      |- - - що                  |                    ||                |використовувалися:        |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 24 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    3,27 євро за    ||                |років                     |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 24 90 30   |- - - - понад п'ять років |    3,81 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||                |- інші транспортні засоби |                    ||                |з двигуном внутрішнього   |                    ||                |згоряння із запалюванням  |                    ||                |від стиснення (дизелем    |                    ||                |або напівдизелем):        |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 31         |- - з робочим об'ємом     |                    ||                |циліндрів двигуна не      |                    ||                |більш як 1500 куб. см:    |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 31 10 00   |- - - нові                |    0,05 євро за    | 
|                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 31 90      |- - - що                  |                    ||                |використовувалися:        |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 31 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    1,36 євро за    ||                |років                     |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 31 90 30   |- - - - понад п'ять років |    1,63 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 32         |- - з робочим об'ємом     |                    ||                |циліндрів двигуна понад   |                    ||                |1500 куб. см, але не більш|                    ||                |як 2500 куб. см:          |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||                |- - - нові:               |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 32 11 00   |- - - - моторні           |    0,16 євро за    ||                |транспортні засоби,       |     1 куб. см      ||                |обладнані для             |  об'єму циліндрів  ||                |тимчасового               |      двигуна       ||                |проживання людей          |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 32 19 00   |- - - - інші              |    0,16 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 32 90      |- - - що                  |                    ||                |використовувалися:        |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 32 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    1,91 євро за    ||                |років                     |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 32 90 30   |- - - - понад п'ять років |    2,18 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 33         |- - з робочим об'ємом     |                    ||                |циліндрів двигуна         |                    ||                |понад 2500 куб. см:       |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||                |- - - нові:               |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 33 11 00   |- - - - моторні           |    1,09 євро за    ||                |транспортні засоби,       |     1 куб. см      ||                |обладнані для             |  об'єму циліндрів  ||                |тимчасового               |      двигуна       ||                |проживання людей          |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 33 19 00   |- - - - інші              |    1,09 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 33 90      |- - - що                  |                    ||                |використовувалися:        |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 33 90 10   |- - - - не більш як п'ять |    2,72 євро за    ||                |років                     |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 33 90 30   |- - - - понад п'ять років |    3,54 євро за    ||                |                          |     1 куб. см      ||                |                          |  об'єму циліндрів  ||                |                          |      двигуна       ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 90         |- інші:                   |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 90 10 00   |- - транспортні засоби,   |     109 євро за    ||                |оснащені електричними     |       1 штуку      ||                |двигунами                 |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8703 90 90 00   |- - інші                  |     109 євро за    ||                |                          |       1 штуку      |------------------------------------------------------------------ 
Документ отримано з офіційного джерела - http://zakon.rada.gov.ua


215.3.6. кузови   для   автомобілів,  зазначених  у  товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703 ( 2371г-14 ): 
------------------------------------------------------------------|   Код товару   |        Опис товару       |  Ставка податку у  ||  (продукції)   |        (продукції)       |  твердій сумі з    ||    згідно з    |     згідно з УКТ ЗЕД     |      одиниці       ||    УКТ ЗЕД     |       ( 2371г-14 )       |реалізованого товару||  ( 2371г-14 )  |                          |    (продукції)     ||                |                          |    (специфічні)    ||----------------+--------------------------+--------------------||8707            |Кузови (включаючи кабіни) |                    ||                |для моторних              |                    ||                |транспортних засобів      |                    ||                |товарних позицій          |                    ||                |8701-8705:                |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8707 10         |- кузови для моторних     |                    ||                |транспортних засобів      |                    ||                |товарної позиції 8703:    |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8707 10 10      |- - для промислового      |                    ||                |складення:                |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8707 10 10 10   |- - - укомплектовані      |      109 євро      ||                |                          |     за 1 штуку     ||----------------+--------------------------+--------------------||8707 10 10 20   |- - - не укомплектовані   |      109 євро      ||                |                          |     за 1 штуку     ||----------------+--------------------------+--------------------||8707 10 90      |- - інші:                 |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8707 10 90 10   |- - - що використовувалися|      436 євро      ||                |п'ять років або менше     |     за 1 штуку     ||----------------+--------------------------+--------------------||8707 10 90 20   |- - - що використовувалися|      436 євро      ||                |понад п'ять років         |     за 1 штуку     ||----------------+--------------------------+--------------------||8707 10 90 90   |- - - інші                |      436 євро      ||                |                          |     за 1 штуку     |------------------------------------------------------------------ 
215.3.7. мотоцикли  (включаючи  мопеди)   та   велосипеди   з допоміжним мотором, з колясками або без них: 
------------------------------------------------------------------|   Код товару   |        Опис товару       |  Ставка податку у  ||  (продукції)   |        (продукції)       |  твердій сумі з    ||    згідно з    |     згідно з УКТ ЗЕД     |      одиниці       ||    УКТ ЗЕД     |       ( 2371г-14 )       |реалізованого товару||  ( 2371г-14 )  |                          |    (продукції)     ||                |                          |    (специфічні)    ||----------------+--------------------------+--------------------||8711 40 00 00   |Мотоцикли (включаючи      |      0,22 євро     ||                |мопеди) та велосипеди     |за 1 куб. см об'єму ||                |з допоміжним мотором,     |  циліндрів двигуна ||                |з колясками або без них з |                    ||                |поршневим двигуном        |                    ||                |запалювання з             |                    ||                |кривошипно-шатунним       |                    ||                |механізмом і робочим      |                    ||                |об'ємом циліндрів понад   |                    ||                |500 куб. см, але не більш |                    ||                |як 800 куб. см            |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8711 50 00 00   |Мотоцикли (включаючи      |      0,22 євро     ||                |мопеди) та велосипеди     |за 1 куб. см об'єму ||                |з допоміжним мотором,     |  циліндрів двигуна ||                |з колясками або без них з |                    ||                |поршневим двигуном        |                    ||                |запалювання з             |                    ||                |кривошипно-шатунним       |                    ||                |механізмом і робочим      |                    ||                |об'ємом циліндрів понад   |                    ||                |800 куб. см               |                    ||----------------+--------------------------+--------------------||8711 90 00 00   |Мотоцикли (включаючи      |      11 євро       ||                |мопеди) та велосипеди     |     за 1 штуку     ||                |з допоміжним мотором,     |                    ||                |з колясками або без них,  |                    ||                |крім тих, що з поршневим  |                    ||                |двигуном запалювання з    |                    ||                |кривошипно-шатунним       |                    ||                |механізмом; коляски       |                    |------------------------------------------------------------------ 
215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків: 
------------------------------------------------------------------|   Код товару   |        Опис товару       |  Ставка податку у  ||  (продукції)   |        (продукції)       |  твердій сумі з    ||    згідно з    |     згідно з УКТ ЗЕД     |      одиниці       ||    УКТ ЗЕД     |       ( 2371г-14 )       |реалізованого товару||  ( 2371г-14 )  |                          |    (продукції)     ||                |                          |    (специфічні)    ||----------------+--------------------------+--------------------||8716 10 99 00   |причепи та напівпричепи   |      109 євро      ||                |для тимчасового проживання|     за 1 штуку     ||                |у кемпінгах, типу         |                    ||                |причіпних будиночків масою|                    ||                |понад 3500 кг, крім тих,  |                    ||                |що складаються            |                    |------------------------------------------------------------------ 
{  Пункт  215.3 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N  3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011; в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 

Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов'язань 

216.1. Датою   виникнення   податкових    зобов'язань    щодо підакцизних  товарів  (продукції),  вироблених на митній території України,  є дата їх реалізації особою,  яка їх виробляє, незалежно від   цілей  і  напрямів  подальшого  використання  таких  товарів (продукції),  крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього Кодексу. 
216.2. Датою   виникнення   податкового   зобов'язання   щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є  дата  складання  відповідного акта.  У цьому пункті втраченим є товар (продукція),  місцезнаходження якого платник податку не може встановити. 
216.3. Податкове  зобов'язання  щодо  втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо: 
а) платник податку  документально  зафіксував  ці  втрати  та надав  контролюючим органам необхідні докази того,  що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок  аварії,  пожежі, повені  чи  інших  форс-мажорних  обставин  і його використання на митній території України є неможливим; 
б) підакцизний   товар   (продукцію)    утрачено    внаслідок випаровування   в   процесі   виробництва,   обробки,   переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини,   пов'язаної   з   природним   результатом.   Ця   вимога застосовується у разі втрати  підакцизних  товарів  (продукції)  у межах  нормативів  втрат,  які  затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. 
216.4. Датою  виникнення  податкових   зобов'язань   у   разі ввезення   підакцизних  товарів  (продукції)  на  митну  територію України   є   дата   подання   митному  органу  митної  декларації (  748-97-п  )  для митного оформлення або дата нарахування такого податкового    зобов'язання    митним    органом    у   визначених законодавством випадках. 
216.5. При   передачі   підакцизних   товарів    (продукції), вироблених  з давальницької сировини,  датою виникнення податкових зобов'язань є дата їх відвантаження виробником  замовнику  або  за його дорученням іншій особі. 
216.6. При  використанні  підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб датою виникнення податкових  зобов'язань є дата їх передачі для такого використання,  крім використання для виробництва підакцизних товарів (продукції). 

Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України 

217.1. Суми  податку,  що  підлягають  сплаті,  з підакцизних товарів (продукції),  вироблених  на  митній  території   України, визначаються  платником  податку  самостійно,  виходячи з об'єктів оподаткування,  бази оподаткування та  ставок  цього  податку,  що діють на дату виникнення податкових зобов'язань. 
217.2. Суми   податку   з  підакцизних  товарів  (продукції), вироблених  з  давальницької  сировини,  визначаються   виробником (переробником),    виходячи   з   об'єктів   оподаткування,   бази оподаткування  та  ставок  цього  податку,  що   діють   на   дату відвантаження   готової   продукції   її  замовнику  або  за  його дорученням іншій особі. 
217.3. Податок з  товарів  (продукції),  на  які  встановлені ставки  податку  в  іноземній  валюті,  сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом  гривні  до  іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу. 
217.4. Забороняється   сплата  сум  податку  шляхом  взаємних заліків,  зустрічних зобов'язань,  векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого податку коштами. 
217.5. У  разі  повного  або  часткового  повернення покупцем підакцизних  товарів  (продукції),  вироблених  (виготовлених)  на митній  території України,  продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв'язку з неможливістю усунення  таких  недоліків,  платник податку - продавець проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного  податку  у звітному періоді, у якому відбулося таке повернення. 
Сума коригування    обчислюється    платником    податку   із застосуванням  максимальних  роздрібних  цін,   ставок   акцизного податку  з  урахуванням  мінімального  податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов'язання щодо таких товарів (продукції). 
Сума коригування   зазначається   в  декларації  з  акцизного податку за звітний період, у якому відбулось таке повернення. 
У разі   подальшої   реалізації   цих   товарів   (продукції) зобов'язання   з   акцизного  податку  обчислюються  у  загальному порядку. 

Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України 

218.1. Суми  податку з товарів (продукції),  які ввозяться на митну  територію  України,  що  підлягають  сплаті,   визначаються платниками податку самостійно,  виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку. 
218.2. Податок  із  підакцизних   товарів   (продукції),   що ввозяться на митну територію України,  обчислюється у національній валюті  за  офіційним   курсом   гривні   до   іноземної   валюти, встановленим  Національним  банком України на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення. 
218.3. Суми податку,  що підлягають сплаті,  у разі порушення умов  розміщення  підакцизних  товарів у митних режимах:  магазину безмитної  торгівлі,  переробки  на  митній   території   України, визначаються,    виходячи    з    об'єктів   оподаткування,   бази оподаткування та ставок цього податку,  що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим. 
218.4. У  разі  повного  або часткового повернення імпортером підакцизних  товарів  (продукції),  ввезених  на  митну  територію України,  продавцю  у зв'язку з непридатністю їх для реалізації на митній території України,  платник податків -  імпортер  проводить коригування  податкових  зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді,  у якому відбулось повернення невикористаних  та пошкоджених  марок,  або органу державної податкової служби,  який видав марки,  надані відповідні документи, що підтверджують втрату марок. 
Сума коригування    обчислюється    платником    податку   із застосуванням  максимальних  роздрібних  цін,   ставок   акцизного податку  з  урахуванням  мінімального  податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов'язання щодо таких товарів (продукції). 
Сума коригування   зазначається   в  декларації  з  акцизного податку за відповідний звітний період.  При цьому  сума  акцизного податку  за  бажанням  імпортера  повертається  йому  на  поточний рахунок у банку або зараховується при придбанні  наступних  партій марок акцизного податку. 

Стаття 219. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів 

219.1. Ввезення  на  митну  територію   України   підакцизних товарів   (продукції),  що  переміщуються  через  митну  територію України  транзитом,  проводиться  без  сплати  податку  за   умови здійснення  заходів щодо гарантування доставки товарів (продукції) у порядку, визначеному митним законодавством. 
219.2. Підакцизні товари (продукція), які тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для показу чи демонстрації під  час  проведення  виставок,  конкурсів,  нарад,  семінарів  та ярмарків, спеціальних виставкових заходів, якщо вони залишаються у власності нерезидентів та їх використання на території України  не має  комерційного  характеру,  пропускаються  через  митний кордон України без сплати податку під зобов'язання,  узяте перед  органом державної митної служби, про вивезення таких товарів (продукції) у тому самому стані,  в якому вони ввозилися,  крім  змін  внаслідок фактичного  природного зношення,  на строк тимчасового ввезення за умови надання гарантій (грошової застави) органу державної  митної служби. 

Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками {  На  часткову  зміну положень статті 220 виробники або імпортери тютюнових  виробів  можуть  подати  у місяці, в якому опубліковано Закон  N  4235-VI  ( 4235-17 ) від 22.12.2011, нову декларацію про встановлені максимальні роздрібні ціни, включаючи останній робочий день  цього  календарного  місяця - див. пункт 2 розділу II Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 

220.1. Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари  (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін. 
220.2.   Декларація   про   максимальні   роздрібні  ціни  на підакцизні  товари  (  z0078-11 ) (продукцію) (далі - декларація), встановлені   виробником   або   імпортером  товарів  (продукції), подається  відповідно  центральному  органу  державної  податкової служби   або   спеціально   уповноваженому   центральному   органу виконавчої влади в галузі митної справи у формі, визначеній такими органами. 
220.3. У   декларації   повинні   міститися   відомості   про встановлені виробником або імпортером максимальні  роздрібні  ціни на  всі  підакцизні  товари  (продукцію),  що  виробляються  ним в Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни. 
220.4. Декларація  повинна   бути   подана   виробником   або імпортером підакцизних товарів (продукції) відповідно центральному органу державної податкової служби або  спеціально  уповноваженому центральному  органу  виконавчої  влади  в галузі митної справи не пізніше  ніж  за  п'ять  календарних  днів  до  дати  встановлення максимальних роздрібних цін. 
220.5. Декларація не приймається у разі: 
подання пізніше   ніж  за  п'ять  календарних  днів  до  дати встановлення у ній максимальних роздрібних цін; 
невідповідності її  форми  тій,  що   визначена   центральним органом  державної  податкової  служби та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. 
220.6. Декларація подається у двох примірниках  уповноваженою особою  виробника  або  імпортера підакцизних товарів (продукції), один з яких повертається у день її подання виробнику або імпортеру із  зазначенням  дати прийняття та реєстраційного номера прийнятої декларації та засвідчений печаткою центрального  органу  державної податкової   служби  або  спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. 
220.7. Установлені  виробником  або  імпортером   максимальні роздрібні  ціни  на  перелічені  у  декларації  товари (продукцію) запроваджуються з першого числа місяця,  що настає за  місяцем,  у якому  декларацію  подано відповідно центральному органу державної податкової  служби  або  спеціально  уповноваженому   центральному органу  виконавчої  влади  в  галузі митної справи,  і діють до їх зміни у порядку, встановленому цим Кодексом. 
220.8. У  разі  потреби  у  зміні  будь-яких  відомостей,  що містяться   у   декларації   про  максимальні  роздрібні  ціни  на підакцизні  товари  (продукцію),   поданій   їх   виробником   або імпортером  відповідно  центральному  органу  державної податкової служби   або   спеціально   уповноваженому   центральному   органу виконавчої  влади  в  галузі митної справи,  виробник або імпортер повинен подати таким органам нову декларацію. 
220.9. Зміна будь-яких відомостей,  що містяться у декларації про  максимальні  роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), поданій  їх  виробником  або  імпортером  відповідно  центральному органу  державної  податкової служби або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи,  може здійснюватися не частіше одного разу на місяць. 
220.10. У  суб'єкта  господарювання,  що  здійснює  роздрібну торгівлю   підакцизними   товарами   (крім   роздрібної   торгівлі тютюновими виробами), на які встановлено адвалорні ставки податку, у місці торгівлі такими товарами повинні бути розміщені на видному місці   засвідчені   виробником   або   імпортером   копії  чинних декларацій,  поданих  їх  виробником  або  імпортером   відповідно центральному  органу  державної  податкової  служби або спеціально уповноваженому  центральному  органу  виконавчої  влади  в  галузі митної справи. 
220.11. Встановлені  виробником  або  імпортером  максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва. 

Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів 

221.1. Обчислення   сум   податку   з    тютюнових    виробів здійснюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками. 
221.2. При  визначенні  податкового  зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими   адвалорною   та   специфічною  ставками  акцизного податку,  не  повинна  бути  меншою   встановленого   мінімального акцизного податкового зобов'язання. 
221.3. За  наявності  у  місці  торгівлі  тютюновими виробами таких  виробів  одного  найменування,  на  пачках,   коробках   та сувенірних  коробках  яких  зазначені  різні максимальні роздрібні ціни,  продаж таких тютюнових виробів здійснюється за  цінами,  не вищими  ніж  ті,  що зазначені на відповідних пачках,  коробках та сувенірних коробках. 
221.4. Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють  роздрібну  торгівлю  тютюновими  виробами,  вимог щодо максимальних  роздрібних  цін  на  тютюнові  вироби,  встановлених виробниками  або  імпортерами  таких  виробів,  здійснюють  органи державної податкової служби. 

Стаття 222. Порядок і строки сплати податку 

222.1. Строки   сплати   податку   з   підакцизних   товарів, вироблених на митній території України 
222.1.1. Суми  податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних  днів,  що настають   за   останнім   днем  відповідного  граничного  строку, передбаченого цим Кодексом для подання  податкової  декларації  за місячний податковий період. 
222.1.2. Суми  податку з алкогольних напоїв,  для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований,  сплачуються при придбанні марок акцизного податку. 
222.1.3. Підприємства,   які  виробляють  вина  виноградні  з додаванням спирту  та  міцні,  вермути,  інші  зброджені  напої  з додаванням  спирту,  суміші  із  зброджених  напоїв  з  додаванням спирту,  суміші зброджених  напоїв  з  безалкогольними  напоями  з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку  на  суму,  розраховану  із  ставок  податку   на   готову продукцію,  вироблену  з виноматеріалів чи сусла,  при виробництві яких використовується спирт етиловий. 
222.1.4. Власник    готової    продукції,    виробленої     з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції такому  власнику  або за його дорученням іншій особі. 
222.1.5. Умовою  відвантаження  виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини,  його замовнику або  за  його дорученням  іншій  особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми  податку  на  поточний рахунок виробника. 
222.2. Сплата  податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України 
222.2.1. Податок  із  ввезених  на  митну  територію  України підакцизних  товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації. 
222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції  на митну  територію  України  податок  сплачується  під час придбання марок акцизного податку  з  доплатою  (у  разі  потреби)  на  день подання митної декларації. 

Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку 

223.1. Базовий   податковий   період   для   сплати   податку відповідає календарному місяцю. 
223.2. Платник  податку  з  підакцизних  товарів (продукції), вироблених на митній території України,  та  імпортер  алкогольних напоїв  та  тютюнових  виробів  подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової  служби  за  місцем реєстрації  декларацію  акцизного  податку за формою ( z0086-11 ), затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу. 

Стаття 224. Контроль за сплатою податку 

224.1. Контроль за  правильністю  обчислення  і  своєчасністю сплати  до  бюджету податку з підакцизних товарів (продукції),  що виробляються на території України, здійснюється органами державної податкової служби. 
224.2. Контроль  за  правильністю  обчислення  і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних  товарів  (продукції),  що ввозяться  на митну територію України,  під час митного оформлення здійснюється митними органами,  крім випадків ввезення  маркованої підакцизної продукції,   контроль   за   правильністю  обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до  бюджету  якої  покладається  на органи державної податкової служби. 

Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв 

225.1. Суб'єкт  господарювання  зобов'язаний сплатити податок або  подати  органу   державної   податкової   служби   за   своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого,  призначеного для переробки на алкогольні  напої (крім  виноматеріалів),  податковий вексель,  який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника у строк до  90  календарних днів, починаючи  з  дня видачі податкового векселя,  сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції. 
225.2. Під час отримання  спирту  етилового  неденатурованого підприємство-векселедавець   за   участю   представника  державної податкової служби на акцизному складі  складає  акт  про  фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту.  Цей акт є коригуванням вже сплаченої   суми  податку  або  наданого  податкового  векселя  із зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті. 
225.3. Скоригована  сума  податку   в   податковому   векселі сплачується  частково  у  разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя. 
225.4. Податковий вексель вважається погашеним  векселедавцем у  разі  сплати  суми  податку  в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк. 
225.5. Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично отриманої кількості спирту (згідно з актом) та ставок податку на готову продукцію,  зменшується на суму  податку, розраховану   виходячи   з  фактично  втраченої  кількості  спирту етилового при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва готової  продукції  в  межах  норм,  затверджених  у встановленому порядку, а  також   фактично   повернутого   невиправного   браку. Розрахунок   суми   зменшення   податку   проводиться   у  порядку ( 1260-2010-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України. 
225.6. У  разі  експорту  (вивезення)   підакцизних   товарів (продукції)  за  межі  митної  території  України сума податку для погашення податкового векселя визначається з  урахуванням  обсягів відвантаженої  на  експорт  продукції  згідно з належно оформленою митною декларацією. 
225.7. У  разі  якщо  передбачений  цією  статтею  податковий вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі  згідно  із  законодавством  та звертається  протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку,  який здійснив аваль  цього  векселя,  з  опротестованим векселем. Банк-аваліст  зобов'язаний  не пізніше операційного дня, що настає за датою  звернення  векселедержателя  з  опротестованим векселем, переказати    суму,    зазначену    в   цьому   векселі, векселедержателю.  Забороняється  часткове  погашення  податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий. 
225.8. У  разі якщо податковий вексель,  строк сплати за яким настав, не погашений, наступний вексель не може бути виданий таким суб'єктом. 
225.9. Виноматеріали,     що    реалізуються    підприємствам вторинного виноробства,  які використовують ці  виноматеріали  для виробництва   готової   продукції,  не  оподатковуються.  В  інших випадках реалізація  виноматеріалів  оподатковується  за  ставками податку  на виноробну продукцію,  встановленими підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу. 

Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

226.1. У  разі  виробництва  на  митній   території   України алкогольних  напоїв  і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на  митну   територію   України   платники   податку   зобов'язані забезпечити  їх  маркування  марками  встановленого зразка у такий спосіб,  щоб  марка  акцизного   податку   розривалася   під   час відкупорювання (розкривання) товару. 
226.2. Наявність  наклеєної  в  установленому  порядку  марки акцизного  податку  встановленого  зразка  на  пляшці   (упаковці) алкогольного  напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію  України  і  продажу  таких товарів  споживачам,  а  також  підтвердженням  сплати  податку та легальності ввезення товарів. 
226.3. Виготовлення,  зберігання,  продаж   марок   акцизного податку  та  маркування  алкогольних  напоїв  і  тютюнових виробів здійснюються    відповідно   до   положення   (   1251-2010-п   ), затвердженого Кабінетом Міністрів України. 
226.4. Марки  акцизного  податку  для  вироблених  в  Україні алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів дизайном та кольором. 
226.5. Маркування алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
226.6. Маркуванню підлягають усі алкогольні напої  з  вмістом спирту  етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць.  Маркування вироблених  в  Україні  алкогольних  напоїв  із   вмістом   спирту етилового   від   1,2   до   8,5   відсотка  об'ємних  одиниць  не здійснюється. 
226.7. Кожна марка  акцизного  податку  на  алкогольні  напої повинна  мати  окремий  номер  та  позначення  про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції,  місяць  і  рік випуску марки. 
226.8. Кожна  марка  акцизного  податку  на  тютюнові  вироби повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки. 
Виробники  та  імпортери  тютюнових  виробів  ведуть облік та звітують  про використання марок акцизного податку за видами марок (ТІ - "тютюн імпортний",  ТВ - "тютюн вітчизняний") у  кількісному виразі.  {  Пункт 226.8 статті 226 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
226.9. Вважаються такими, що немарковані: 
алкогольні напої  та  тютюнові  вироби з підробленими марками акцизного податку; 
алкогольні напої та тютюнові вироби,  марковані з відхиленням від  вимог  положення,  затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення,  зберігання, продаж марок   акцизного  податку  та  маркування  алкогольних  напоїв  і тютюнових виробів,  та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції; 
алкогольні напої   з   марками  акцизного  податку,  на  яких зазначення  суми  акцизного   податку,   сплаченого   за   одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних  на  дату  розливу  продукції  ставок  акцизного   податку, міцності продукції та місткості тари. 
226.10. Не підлягають маркуванню: 
алкогольні напої  і  тютюнові  вироби,  які  постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами,  укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів  і власниками  магазинів  безмитної  торгівлі.  При цьому переміщення алкогольних  напоїв  і   тютюнових   виробів,   що   спрямовуються виробниками  до  магазинів  безмитної  торгівлі,  здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки; 
алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі; 
еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не призначені  для  продажу  вроздріб  і  ввозяться  на  митну територію   України   акредитованими   державними  випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на   право   виробництва  відповідної  продукції,  для  проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного  обладнання, проведення   дегустацій,   вивчення   фізико-хімічних  показників, дизайну). 
226.11. Ввезення  на  митну  територію  України,  зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не  маркованих  в  установленому  порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються. 
226.12. Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових виробів провадиться на підставі: 
довідок про сплату суми податку,  яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв,  для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований); 
заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку  (далі  - заявка-розрахунок); 
звіту про   використання   марок,  придбаних  у  попередньому місяці,  за затвердженою  центральним  органом  податкової  служби формою  у  двох  примірниках,  один  з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника; 
платіжного документа  на  перерахування  плати  за  марки   з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення. 
Форми довідок та заявки-розрахунку затверджуються центральним органом державної податкової служби. 
226.13. Кількість  марок  акцизного   податку,   яку   можуть отримати   виробники  алкогольних  напоїв,  для  виробництва  яких використовується  спирт  етиловий  неденатурований,   визначається відповідно до сплаченої суми податку.  Виробники тютюнових виробів та алкогольних напоїв,  для виробництва яких  не  використовується спирт   етиловий  неденатурований,  визначають  потребу  в  марках акцизного  податку  з  урахуванням  планових  щомісячних   обсягів реалізації продукції. 
226.14. Для   одержання   марок  акцизного  податку  імпортер повинен подати продавцю  таких  марок  заявку-розрахунок  у  трьох примірниках  за  встановленою  продавцем  марок  формою,  платіжні документи,  що підтверджують внесення плати  за  марки  та  сплату податку до відповідного бюджету.  Один примірник заявки-розрахунку залишається  у  продавця  марок  акцизного  податку,  другий  -  з відміткою продавця марок про сплату податку повертається імпортеру для передачі митному органу,  третій - з відміткою продавця  марок залишається у покупця (імпортера). 
Органу державної податкової служби забороняється вимагати від імпортерів додаткові документи для видачі марок акцизного податку, якщо вони не передбачені цією статтею. 
226.15. Продаж  (передача)  придбаних марок акцизного податку покупцем  марок  іншим  особам   забороняється,   крім   випадків, передбачених у пункті 227.4 статті 227 цього Кодексу. 
226.16. Марки   акцизного   податку,   не   використані   для маркування товарів через їх пошкодження,  приймаються від покупців марок  для  утилізації  з  відшкодуванням  фактично  сплачених сум податку  відповідно  до  Положення  про  виробництво,  зберігання, продаж  марок  акцизного податку,  маркування алкогольних напоїв і тютюнових  виробів  (  567-2003-п  ). Плата за марки поверненню не підлягає. 

Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

227.1. Суб'єкти  господарювання  - юридичні та фізичні особи, які  уклали  з  іноземними  виробниками  контракт  (договір)   про постачання в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої і тютюнові вироби, якщо: 
а) ввезення   їх  на  митну  територію  України  здійснюється виключно  через  визначені  Кабінетом  Міністрів  України   пункти пропуску  через  державний  кордон,  які зазначені покупцями марок (імпортерами) у заявці-розрахунку; 
б) маркування  алкогольних   напоїв   і   тютюнових   виробів здійснюється  в  установленому  порядку  марками акцизного податку встановленого зразка; 
в) алкогольні напої в автомобільних і залізничних  цистернах, а також  у  баках,  бачках  та  інших  ємностях місткістю більш як 5 літрів ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на  митній території  України  та  не  підлягають  маркуванню.  У такому разі податок сплачується до або під час митного оформлення. Контроль за його сплатою здійснюється митними органами; 
г) покупець  марок  (імпортер)  подав  митному  органу  митну декларацію,  копію декларації про максимальні роздрібні ціни  (для тютюнових  виробів)  та  примірник  заявки-розрахунку  з відміткою продавця  марок  акцизного  податку  про  сплату  сум  податку  до відповідного бюджету в повному обсязі. 
227.2. У   разі   ввезення  покупцем  марок  (імпортером)  на територію  України  за  контрактом  (договором)   про   постачання алкогольних  напоїв і тютюнових виробів кількома партіями у такому контракті  (договорі)  центральним  органом  державної  податкової служби  робляться  відмітки  про кількість виданих марок акцизного податку із зазначенням дати їх видачі. 
227.3. Строк одержання марок акцизного  податку  для  кожного контракту    визначається   покупцями   марок   (імпортерами)   за погодженням із продавцем марок  залежно  від  обсягу  товарів,  що ввозяться,  але  становить  не  більше п'яти робочих днів від дати подання документів  для   одержання   марок   акцизного   податку, зазначених у пункті 226.14 статті 226 цього Кодексу. 
227.4. Придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок   (імпортерами)   іноземним   виробникам   для    маркування імпортованих  алкогольних  напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва. 
227.5. Транзитні перевезення алкогольних напоїв  і  тютюнових виробів  через  митну територію України здійснюються з додержанням вимог, установлених пунктом 219.1 статті 219 цього Кодексу. 
227.6. У   разі   порушення   порядку   маркування   ввезених алкогольних  напоїв  і  тютюнових  виробів  та/або неповної сплати податку товар не допускається до  митного  оформлення  і  ввезення його на митну територію України забороняється. 

Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

228.1. Контроль  за  сплатою  податку  на  митній   території України з алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюють органи державної податкової служби. 
228.2. Контроль  за  наявністю  марок  акцизного  податку  на пляшках  (упаковках)  алкогольних  напоїв  і на пачках (упаковках) тютюнових  виробів  під  час  їх  транспортування,  зберігання  та продажу  здійснюють органи державної податкової служби,  а під час ввезення таких товарів на митну територію України - митні органи. 
228.3. У разі виявлення фактів ввезення  на  митну  територію України,   зберігання,   транспортування   та  продажу  на  митній території України  алкогольних  напоїв  і  тютюнових  виробів  без наявності марок    акцизного    податку    встановленого   зразка, контролюючі  органи,  зазначені  у  пункті  228.2   цієї   статті, вилучають  такі  товари  з  вільного  обігу  та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію). 
228.4. Виконання постанови суду про вилучення в дохід держави (конфіскацію) алкогольних напоїв і тютюнових виробів  здійснюється відповідно до закону. 
228.5. Вилучені  в  дохід  держави  (конфісковані) підакцизні товари (крім спирту  етилового,  алкогольних  напоїв  і  тютюнових виробів)   у   разі   їх   реалізації  (продажу)  в  установленому законодавством порядку обкладаються акцизним  податком  та  іншими податками відповідно до законів України. 
228.6. Вилучені в дохід держави (конфісковані) спирт етиловий та алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій  переробці у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
228.7. Вилучені   в  дохід  держави  (конфісковані)  тютюнові вироби підлягають  знищенню  у  порядку,  встановленому  Кабінетом Міністрів України. 
228.8. У  разі виявлення нестачі марок акцизного податку в їх покупця (у  зв'язку  з  їх  розкраданням,  знищенням,  маркуванням алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для продажу на експорт,  тощо) виробники такої  продукції  несуть  повну  майнову відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яка повинна бути сплачена до бюджету в разі  реалізації  підакцизних  товарів, для   маркування   яких   придбавалися  марки  акцизного  податку. Зазначені суми нараховуються за формою,  встановленою  центральним органом державної податкової служби. 
228.9. Відповідальність  за  недодержання порядку маркування, продажу  алкогольних  напоїв  і  тютюнових  виробів,  несплату  чи несвоєчасну   сплату   податку   несуть   виробники   (замовники), імпортери,  продавці таких товарів та їх посадові особи відповідно до закону. 

Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання 

229.1. Особливості оподаткування спирту етилового 
229.1.1. Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: 
а) спирту  етилового,  який  використовується  підприємствами первинного та змішаного виноробства для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла; 
б) спирту  етилового,  який  використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених  з них  препаратів),  крім  лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів; 
в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного),  який реалізується суб'єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів  органічного  синтезу,  які  не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу; 
г) біоетанолу,   що   використовується   підприємствами   для виробництва бензинів моторних  сумішевих  із  вмістом  біоетанолу, етил-трет-бутилового   етеру   (ЕТБЕ),  інших  добавок  на  основі біоетанолу; 
ґ) біоетанолу,   який   використовується   для    виробництва біопалива. 
229.1.2. До  отримання  з  акцизного  складу спирту етилового неденатурованого,   спирту   етилового   денатурованого    (спирту технічного),   біоетанолу,  що  використовуються  для  виробництва окремих видів продукції та на які підпунктом 229.1.1  цієї  статті встановлено  ставку  податку  0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, видається податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту,  що отримується виходячи із ставки,  визначеної у пункті 215.3 статті 215 цього Кодексу. 
229.1.3. Строк,  на   який   видається   податковий   вексель підприємствами-виробниками    для    виробництва   окремих   видів продукції,  не  може   перевищувати   90   календарних   днів,   а підприємствами  первинного  виноробства  та виробниками лікарських засобів - 180 календарних днів. 
229.1.4. Видача податкового векселя здійснюється  до  моменту отримання спирту етилового з акцизного складу. 
229.1.5. Податковий вексель може бути виданий: 
а) підприємством  первинного  виноробства,  яке  є виробником виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла; 
б) виробником лікарських засобів; 
в) виробником продуктів органічного синтезу; 
г) нафтопереробними   заводами    (чи    іншими    суб'єктами господарювання),  які  використовують  біоетанол  для  виробництва бензинів    моторних    сумішевих    із    вмістом     біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру   (ЕТБЕ),   інших   добавок  на  основі біоетанолу; 
ґ) виробниками біопалива. 
229.1.6. Обов'язки з погашення податкового векселя не  можуть передаватися   іншим   особам   незалежно   від   їх   відносин  з векселедавцем. 
229.1.7. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. 
229.1.8. Податковий  вексель  вважається  погашеним  у   разі документального  підтвердження факту цільового використання спирту етилового  для  виробництва  продукції,  визначеної  в   підпункті 229.1.1 цієї статті. 
229.1.9. У  разі  якщо  передбачений  цією статтею податковий вексель не  погашається  в  установлений  строк,  векселедержатель здійснює  протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого  дня  з  дати  вчинення протесту   звертається   до   банку,  який  здійснив  аваль  цього податкового  векселя,  з   опротестованим   податковим   векселем. Банк-аваліст зобов'язаний  не пізніше операційного дня,  що настає за датою звернення векселедержателя  з  опротестованим  податковим векселем, переказати   суму,   зазначену  в  податковому  векселі, векселедержателю. 
229.1.10. Порядок ( 1257-2010-п ) випуску, обігу та погашення податкових  векселів, що видаються до отримання з акцизного складу спирту  етилового, який використовується суб'єктами господарювання для  виробництва окремих видів продукції, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
229.1.11.  Переліки  виробників  ( 156-2011-п ) біоетанолу та спирту  етилового  денатурованого  (спирту  технічного) для потреб підприємств,   що   виробляють   продукти   органічного   синтезу, затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
229.1.12. Відвантаження   спирту   етилового   денатурованого (спирту технічного) для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного  синтезу,  проводиться  в  межах  квот ( 156-2011-п ), установлених Кабінетом Міністрів України. 
229.1.13. Відвантаження  спирту  етилового  для   виробництва лікарських  засобів  проводиться  в  межах  квот  (  19-2011-п  ), установлених   Кабінетом  Міністрів  України.  Перелік  лікарських засобів,  для  виробництва  яких  використовується спирт етиловий, затверджується Кабінетом Міністрів України. 
229.1.14. На  підприємствах,  де  використовують   спирт   за нульовою ставкою,  встановлюються податкові пости,  порядок роботи яких визначається центральним органом державної податкової служби. 
229.1.15. Під час виробництва біоетанолу на спиртових заводах забороняється: 
а) виробництво    та    зберігання    спирту   етилового   на підприємствах з виробництва біоетанолу; 
б) зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації його бензином (1-10 відсотків); 
в) зберігання на складах виробника спирту етилового. 
229.1.16. Підприємствам,    які   є   одночасно   виробниками біоетанолу  та  біопалива  на  його  основі,  авальований  вексель (банківська розписка) не оформляється. 
229.1.17. У    разі   нецільового   використання   суб'єктами господарювання спирту етилового  та  біоетанолу,  що  отримані  як сировина  для  виробництва продукції,  зазначеної в пункті 229.1.1 цієї статті,  з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється  виходячи  з  обсягів використаних не за призначенням спирту  етилового  та  біоетанолу  та  ставки  акцизного  податку, передбаченої пунктом 215.3 статті 215 цього Кодексу,  збільшеної в 1,5 раза. 
229.2. Особливості оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні,  що  використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості. 
229.2.1. Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14  )  та  важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ) можуть бути реалізованими у якості сировини  для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку. 
229.2.2. У  разі  використання  цих  нафтопродуктів  у якості сировини для виробництва етилену  за  нульовою  ставкою  акцизного податку органами державної податкової служби здійснюється контроль за їх цільовим використанням. 
229.2.3. До отримання легких  дистилятів  (код  2710 11 11 00 згідно з   УКТ  ЗЕД)  (  2371а-14  )  та  важких  дистилятів  (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ), які використовуються суб'єктами   господарювання  в  якості  сировини  для  виробництва етилену,  виробниками  видається  податковий   вексель   на   суму акцизного   податку,  нарахованого  на  обсяг  нафтопродуктів,  що отримуються виходячи із ставки,  яка визначається як  різниця  між ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215 цього розділу, та ставкою 0 євро за 1000 кг. 
229.2.4. Податковий вексель може бути виданий лише  суб'єктом господарювання - виробником етилену. 
229.2.5. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. 
229.2.6. Обов'язки з погашення податкового векселя не  можуть передаватися  іншим  особам  незалежно  від  їх  взаємовідносин  з векселедавцем. 
229.2.7. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. 
229.2.8. Векселедержателем  є  орган   державної   податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. 
229.2.9. На  підприємствах,  що використовують легкі та важкі дистиляти в якості сировини у виробництві етилену,  встановлюються податкові   пости.   На   податковому  посту  представники  органу державної податкової служби за місцем його розташування здійснюють постійний   безпосередній   контроль   за  цільовим  використанням нафтопродуктів в якості сировини для виробництва етилену. 
229.2.10. Податковий  вексель  вважається  погашеним  у  разі документального  підтвердження факту цільового використання легких та важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену. 
229.2.11. Для погашення податкового векселя  векселедержателю подається  довідка векселедавця про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини  у  виробництві  етилену,  погоджена представником податкового посту, встановленого на підприємстві. 
229.2.12. У  разі  якщо  передбачений цією статтею податковий вексель не  погашається  в  установлений  строк,  векселедержатель здійснює  протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого  дня  з  дати  вчинення протесту   звертається   до   банку,  який  здійснив  аваль  цього податкового  векселя,  з   опротестованим   податковим   векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня,  наступного за днем звернення  векселедержателя  з  опротестованим  податковим векселем,  переказати  суму,  яка зазначена у податковому векселі, векселедержателю. 
229.2.13. Порядок  випуску,  обігу  та  погашення  податкових векселів,  які  видаються до отримання легких та важких дистилятів для   використання  у  якості  сировини  для  виробництва  етилену ( 1215-2010-п ), встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
229.2.14. Перелік  підприємств,  що  отримують легкі та важкі дистиляти для  використання  у  якості  сировини  для  виробництва етилену, затверджується Кабінетом Міністрів України. 
229.2.15. Відвантаження   легких  та  важких  дистилятів,  що використовуються  в  якості  сировини  для  виробництва   етилену, проводиться   в   межах  квот,  встановлених  Кабінетом  Міністрів України. 
229.2.16. У   разі   нецільового   використання    суб'єктами господарювання  легких та важких дистилятів,  що отримані в якості сировини для виробництва етилену,  з таких суб'єктів  справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням легких та важких дистилятів та ставки акцизного податку,  передбаченої  пунктом  215.3  статті  215 цього Кодексу, збільшеної в 1,5 раза. 
229.3. Особливості оподаткування нафтопродуктів,  ввезених  в Україну,  що  використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості 
229.3.1. Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14  )  та  важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку. 
229.3.2. У  разі  використання  цих  нафтопродуктів  у якості сировини для виробництва  етилену  без  сплати  акцизного  податку органами  державної  податкової служби здійснюється контроль за їх цільовим використанням. 
229.3.3. Для  ввезення  на  митну  територію  України  легких дистилятів (код  2710 11 11 00  згідно  з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ) та важких  дистилятів   (код  2710 19 31 30   згідно   з   УКТ   ЗЕД) ( 2371а-14   )  з  метою  використання  їх  в  якості  сировини  у виробництві етилену виробник етилену оформлює податковий вексель у трьох  примірниках.  Один  примірник  подається  органу  державної податкової служби за місцезнаходженням виробника,  другий - органу державної   митної  служби,  яким  здійснюється  митне  оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку. 
229.3.4. Податковий  вексель  видається  на  суму   акцизного податку,  що  справляється  при  ввезенні  товарів  відповідно  до законодавства. 
229.3.5. Податковий вексель може бути виданий лише  суб'єктом господарювання - виробником етилену. 
229.3.6. Строк,  на  який  видається  авальований  податковий вексель,  не  може  перевищувати  90  календарних  днів   з   дати оформлення митної декларації. 
229.3.7. Підставою  для  митного оформлення легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з  УКТ  ЗЕД)  (  2371а-14  )  та  важких дистилятів (код  2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ),  що ввозяться на  митну  територію  України  з  метою  використання  у виробництві етилену, є подання виробником етилену органу державної митної служби другого примірника податкового векселя, авальованого банком  та взятого на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням виробника. 
229.3.8. Обов'язки з погашення податкового векселя не  можуть передаватись  іншим  особам  незалежно  від  їх  взаємовідносин  з векселедавцем. 
229.3.9. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. 
229.3.10. Векселедержателем  є  орган  державної   податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. 
229.3.11. На підприємствах,  що використовують легкі та важкі дистиляти в якості сировини у виробництві етилену,  встановлюються податкові   пости.   На   податковому  посту  представники  органу державної податкової служби за місцем його розташування здійснюють постійний   безпосередній   контроль   за  цільовим  використанням нафтопродуктів в якості сировини для виробництва етилену. 
229.3.12. Податковий  вексель  без  сплати   суми   акцизного податку   коштами  вважається  погашеним  у  разі  документального підтвердження  факту  цільового  використання  легких  та   важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену. 
229.3.13. Для  погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання легких  та важких  дистилятів  як  сировини у виробництві етилену,  погоджена представником податкового посту,  встановленого  на  підприємстві. Копія  довідки про цільове використання подається органу державної митної служби. 
229.3.14. У разі якщо передбачений  цією  статтею  податковий вексель  не  погашається  в  установлений строк,  векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно  із законодавством  та  протягом  одного  робочого дня з дати вчинення протесту  звертається  до  банку,  який   здійснив   аваль   цього податкового   векселя,   з   опротестованим  податковим  векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня,  що  настає за  датою  звернення  векселедержателя з опротестованим податковим векселем,  переказати  суму,  зазначену  у  податковому   векселі, векселедержателю. 
229.3.15. Порядок  випуску,  обігу  та  погашення  податкових векселів,  які видаються до ввезення легких та  важких  дистилятів для використання   у  якості  сировини  для  виробництва  етилену, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
229.3.16. Перелік підприємств,  що здійснюють ввезення легких та  важких  дистилятів  для  використання  у  якості  сировини для виробництва етилену, затверджується Кабінетом Міністрів України. 
229.3.17. Ввезення   легких   та   важких   дистилятів,    що використовуються   в  якості  сировини  для  виробництва  етилену, здійснюється  в  межах  квот,  встановлених  Кабінетом   Міністрів України. 
229.3.18. У    разі   нецільового   використання   суб'єктами господарювання легких та важких дистилятів,  що ввезені  в  якості сировини  для виробництва етилену,  з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням легких та важких дистилятів та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом  215.3  статті  215  цього  Кодексу, збільшеної в 1,5 раза. 
229.4.  Особливості  оподаткування нафтопродуктів, вироблених в  Україні,  що  використовуються  в  якості сировини для хімічної промисловості 
229.4.1. Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00,    2710 11 15 00, 2710 11 21 00,     2710 19 11 00,   2710 19 15 00,  2710 19 25 00, 2710 19 29 00   згідно  з  УКТ  ЗЕД)  (  2371а-14  )  можуть  бути реалізованими   у  якості  сировини  для  виробництва  у  хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку. 
229.4.2. У разі  використання  цих  нафтопродуктів  у  якості сировини  для  виробництва  у  хімічній  промисловості за нульовою ставкою акцизного податку  органами  державної  податкової  служби здійснюється контроль за їх цільовим використанням. 
229.4.3. До  отримання  нафтопродуктів,  які використовуються суб'єктами господарювання в  якості  сировини  для  виробництва  у хімічній  промисловості,  виробниками видається податковий вексель на суму акцизного податку,  нарахованого на обсяг  нафтопродуктів, що отримуються виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215 цього розділу, та ставкою 0 євро за 1000 кг. 
229.4.4. Податковий  вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником,  що використовує ці  нафтопродукти  у якості сировини у хімічній промисловості. 
229.4.5. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. 
229.4.6. Обов'язки з погашення податкового векселя не  можуть передаватися  іншим  особам  незалежно  від  їх  взаємовідносин  з векселедавцем. 
229.4.7. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. 
229.4.8. Векселедержателем  є  орган   державної   податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. 
229.4.9. На підприємствах,  що використовують нафтопродукти в якості  сировини  для  виробництва   у   хімічній   промисловості, встановлюються податкові пости.  На податковому посту представники органу державної податкової служби  за  місцем  його  розташування здійснюють    постійний   безпосередній   контроль   за   цільовим використанням  нафтопродуктів  в  якості  сировини  для   хімічної промисловості. 
229.4.10. Податковий  вексель  вважається  погашеним  у  разі документального   підтвердження   факту   цільового   використання нафтопродуктів  виключно  як  сировини  для виробництва у хімічній промисловості. 
229.4.11. Для погашення податкового векселя  векселедержателю подається    довідка   векселедавця   про   цільове   використання нафтопродуктів   як   сировини   для   виробництва   у    хімічній промисловості,    погоджена   представником   податкового   поста, встановленого на підприємстві. 
229.4.12. У разі якщо передбачений  цією  статтею  податковий вексель  не  погашається  в  установлений строк,  векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно  із законодавством  та  протягом  одного  робочого дня з дати вчинення протесту  звертається  до  банку,  який   здійснив   аваль   цього податкового   векселя,   з   опротестованим  податковим  векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня,  наступного за  днем  звернення  векселедержателя  з опротестованим податковим векселем,  переказати суму,  яка зазначена у податковому  векселі, векселедержателю. 
229.4.13. Порядок  випуску,  обігу  та  погашення  податкових векселів,  які   видаються   до   отримання   нафтопродуктів   для використання   у   якості  сировини  для  виробництва  у  хімічній промисловості, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
229.4.14. Перелік підприємств, що отримують нафтопродукти для використання   у   якості  сировини  для  виробництва  у  хімічній промисловості, затверджується Кабінетом Міністрів України. 
229.4.15. Відвантаження нафтопродуктів, що використовуються в якості   сировини   для   виробництва  у  хімічній  промисловості, проводиться  в  межах  квот,  встановлених   Кабінетом   Міністрів України. 
229.4.16. У    разі   нецільового   використання   суб'єктами господарювання нафтопродуктів,  що отримані в якості сировини  для виробництва   у   хімічній   промисловості,   з   таких  суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів та ставки акцизного податку,  передбаченої пунктом 215.3  статті  215  цього  Кодексу, збільшеної в 1,5 раза.{  Статтю  229 доповнено пунктом 229.4 згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
229.5. Особливості  оподаткування нафтопродуктів,  ввезених в Україну,  що  використовуються  в  якості  сировини  для  хімічної промисловості 
229.5.1. Нафтопродукти  (коди  2710 11 11 00,  2710 11 15 00, 2710 11 21 00,   2710 19 11 00,   2710 19 15 00,    2710 19 25 00, 2710 19 29 00  згідно з  УКТ  ЗЕД) ( 2371а-14 ) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості без сплати акцизного податку. 
229.5.2. У  разі  використання  цих  нафтопродуктів  у якості сировини для  виробництва  у  хімічній  промисловості  без  сплати акцизного    податку    органами   державної   податкової   служби здійснюється контроль за їх цільовим використанням. 
229.5.3. Для   ввезення   на    митну    територію    України нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00,  2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00,  2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з  УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ) з метою використання їх в якості сировини у хімічній промисловості виробник оформлює  податковий  вексель  у трьох  примірниках.  Один  примірник  подається  органу  державної податкової служби за місцезнаходженням виробника,  другий - органу державної   митної  служби,  яким  здійснюється  митне  оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку. 
229.5.4. Податковий  вексель  видається  на  суму   акцизного податку,  що  справляється  при  ввезенні  товарів  відповідно  до законодавства. 
229.5.5. Податковий вексель може бути виданий лише  суб'єктом господарювання  -  виробником,  що використовує ці нафтопродукти у якості сировини у хімічній промисловості. 
229.5.6. Строк,  на  який  видається  авальований  податковий вексель,   не   може  перевищувати  90  календарних  днів  з  дати оформлення митної декларації. 
229.5.7. Підставою  для  митного  оформлення   нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00,  2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00,  2710 19 25 00,  2710 19 29 00 згідно  з  УКТ  ЗЕД) ( 2371а-14  ),  що  ввозяться  на  митну територію України з метою використання у хімічній промисловості, є подання виробником органу державної  митної  служби  другого примірника податкового векселя, авальованого  банком  та  взятого  на  облік   органом   державної податкової служби за місцезнаходженням виробника. 
229.5.8. Обов'язки  з погашення податкового векселя не можуть передаватись  іншим  особам  незалежно  від  їх  взаємовідносин  з векселедавцем. 
229.5.9. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. 
229.5.10. Векселедержателем   є  орган  державної  податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. 
229.5.11. На підприємствах, що використовують нафтопродукти в якості   сировини   для   виробництва  у  хімічній  промисловості, встановлюються податкові пости.  На податковому посту представники органу  державної  податкової  служби  за місцем його розташування здійснюють   постійний   безпосередній   контроль   за    цільовим використанням   нафтопродуктів  в  якості  сировини  для  хімічної промисловості. 
229.5.12. Податковий  вексель  без  сплати   суми   акцизного податку   коштами  вважається  погашеним  у  разі  документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості. 
229.5.13. Для  погашення податкового векселя векселедержателю подається   довідка   векселедавця   про   цільове    використання нафтопродуктів    як   сировини   для   виробництва   у   хімічній промисловості,   погоджена   представником   податкового    поста, встановленого   на   підприємстві.   Копія   довідки  про  цільове використання подається органу державної митної служби. 
229.5.14. У разі якщо передбачений  цією  статтею  податковий вексель  не  погашається  в  установлений строк,  векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно  із законодавством  та  протягом  одного  робочого дня з дати вчинення протесту  звертається  до  банку,  який   здійснив   аваль   цього податкового   векселя,   з   опротестованим  податковим  векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня,  що  настає за датою звернення векселедержателя  з  опротестованим  податковим векселем,  переказати  суму,  зазначену  у  податковому   векселі, векселедержателю. 
229.5.15. Порядок  випуску,  обігу  та  погашення  податкових векселів,   які   видаються   до   ввезення   нафтопродуктів   для використання   у   якості  сировини  для  виробництва  у  хімічній промисловості, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
229.5.16. Перелік   підприємств,   що   здійснюють   ввезення нафтопродуктів  для використання у якості сировини для виробництва у  хімічній  промисловості,  затверджується  Кабінетом   Міністрів України. 
229.5.17. Ввезення   нафтопродуктів,  що  використовуються  в якості  сировини  для  виробництва   у   хімічній   промисловості, здійснюється   в  межах  квот,  встановлених  Кабінетом  Міністрів України. 
229.5.18. У   разі   нецільового   використання    суб'єктами господарювання  нафтопродуктів,  що  ввезені в якості сировини для виробництва  у   хімічній   промисловості,   з   таких   суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів та ставки акцизного податку,  передбаченої  пунктом  215.3  статті  215 цього Кодексу, збільшеної в 1,5 раза.{  Статтю  229 доповнено пунктом 229.5 згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 

Стаття 230. Акцизні склади 

230.1. Акцизні   склади   утворюються   з   метою  підвищення ефективності  роботи  із  запобігання  та  боротьби  з  незаконним виробництвом    і    обігом    спирту    етилового,   горілки   та лікеро-горілчаних виробів,  посилення  контролю  за  повнотою   та своєчасністю надходжень до бюджету акцизного податку. 
230.2. На акцизних складах постійно діють представники органу державної  податкової  служби  за  місцем  розташування  акцизного складу. 
230.3. Орган    державної   податкової   служби   за   місцем розташування   акцизного   складу   призначає   свого   постійного представника (представників) на такому складі. 
230.4. Копія     наказу    про    призначення    представника (представників) органу державної податкової служби надсилається  у день прийняття такого рішення розпоряднику акцизного складу. 
230.5. Представник (представники) органу державної податкової служби здійснює (здійснюють) постійний безпосередній  контроль  за дотриманням  установленого  порядку  відпуску  спирту етилового та сплати податку з нього. 
230.6. Розпорядок  роботи  представників   органу   державної податкової  служби  повинен  відповідати  режиму  роботи акцизного складу, встановленому його розпорядником. 
230.7. Посадові особи органу державної податкової служби, які призначаються   представниками   державної  податкової  служби  на акцизному  складі,  повинні   пройти   спеціальне   навчання   або інструктаж  щодо  специфіки  контролю  за  виробництвом  та обігом спирту етилового,  горілки та лікеро-горілчаних виробів,  а  також методики користування вимірювальними приладами. 
230.8. Порядок    проведення    спеціального   навчання   або інструктажу   затверджується   центральним    органом    державної податкової служби. 
230.9. У  наказах  про  призначення керівник органу державної податкової служби визначає  режим  роботи  представника  державної податкової служби  з  урахуванням  режиму роботи акцизного складу, порядок контролю  за  роботою  представника  державної  податкової служби,   розробляє   заходи  матеріально-технічного  забезпечення представника   державної    податкової    служби,    транспортного обслуговування,    інші    умови,   необхідні   для   забезпечення ефективності контролю. 
230.10. Копія  наказу  надсилається  розпоряднику   акцизного складу,  який  зобов'язаний  видати  у триденний строк відповідний наказ,  передбачивши створення належних умов для ефективної роботи представника органу державної податкової служби. 
230.11. Основним   завданням  представника  органу  державної податкової служби на  акцизних  складах  є  здійснення  постійного безпосереднього  контролю  за  дотриманням  установленого  порядку виробництва,  зберігання,  відпуску спирту етилового,  горілки  та лікеро-горілчаних  виробів  і  сплати податку,  вжиття заходів для недопущення порушення законодавства України. 
230.12. Представник органу  державної  податкової  служби  на акцизному складі відповідно до покладених на нього завдань: 
а) здійснює контроль за виробництвом,  зберіганням, відпуском та обліком спирту етилового,  горілки та лікеро-горілчаних виробів за даними бухгалтерського обліку акцизного складу; 
б) здійснює контроль за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку і маркуванням продукції; 
в) здійснює  контроль  за  обліком  надходження,   витрачання сировини, яка  використовується  для виробництва спирту етилового, горілки  та  лікеро-горілчаних  виробів,  і  кількістю  виробленої продукції; 
г) здійснює  контроль  за  додержанням  установленого порядку обчислення та сплати податку; 
ґ) бере участь у проведенні інвентаризації  сировини,  спирту етилового,  горілки та лікеро-горілчаних виробів і марок акцизного податку; 
д) надає   у   разі    виявлення    порушень    установленого законодавством  порядку  ведення  обліку,  зберігання  і  відпуску спирту етилового,  горілки  та  лікеро-горілчаних  виробів,  марок акцизного   податку,   сировини   розпоряднику   акцизного  складу пропозиції щодо усунення  виявлених  порушень  та  контролюють  їх виконання; 
е) вносить  пропозиції щодо вдосконалення системи контролю за обліком,  зберіганням,  відпуском і  транспортуванням  горілки  та лікеро-горілчаних виробів; 
є) присутній  у  разі опломбування місць можливого доступу до спирту (в тому  числі  лічильників  спирту),  спиртосховища,  цеху розливу та складу готової продукції після закінчення робочого дня. 
230.13. Під  час ввезення спирту представник органу державної податкової служби  на  акцизному  складі  підприємства,  на  якому виробляються горілка та лікеро-горілчані вироби: 
а) робить  відмітку  на  товарно-транспортній  накладній  про погодження  його  ввезення  шляхом  проставляння   штампа   "В'їзд дозволено"   та  особистого  підпису,  а  також  запис  у  журналі реєстрації отримання спирту етилового; 
б) надсилає протягом трьох діб довідку про  отримання  спирту етилового  представнику  органу  державної  податкової  служби  на акцизному складі підприємства,  що відпустило спирт, про що робить відмітку в зазначеному журналі. 
230.14. У   разі   виявлення   фактів   неоприбуткування  або неповного  оприбуткування  спирту   етилового   органи   державної податкової служби вживають відповідних заходів згідно із законом. 
230.15. Під  час  відвантаження  горілки та лікеро-горілчаних виробів  заповнюється   товарно-транспортна   накладна,   в   якій представник органу державної податкової служби на акцизному складі робить відмітку про погодження відпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд  дозволено" та особистого підпису,  а також запис у журналі реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів. 
230.16. Усі документи,  які є підставою для відпуску  горілки та    лікеро-горілчаних    виробів,    обов'язково   перевіряються представником органу  державної  податкової  служби  на  акцизному складі. 
230.17. Під час ввезення горілки та лікеро-горілчаних виробів на акцизний склад представник органу державної  податкової  служби робить  відмітку  на товарно-транспортній накладній про погодження їх  ввезення  шляхом  проставляння  штампа  "В'їзд  дозволено"   і особистого підпису та запис в журналі реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів. 
230.18. Транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених   з   акцизного   складу   підприємства,   на  якому виробляються   горілка    та    лікеро-горілчані    вироби,    без товарно-транспортних  накладних з  відміткою  представника  органу державної податкової служби на акцизному складі забороняється. 
230.19. Розпорядник акцизного складу зобов'язаний: 
а) надати постійному представнику органу державної податкової служби  окреме  приміщення,  яке  відповідає санітарно-гігієнічним нормам, обладнане телефоном, а також вжити заходів для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу представника органу державної податкової служби і користуванню службовою та  іншою  інформацією, що  зберігається  представником органу державної податкової служби на акцизному складі; 
б) встановлювати та підтримувати у належному стані  необхідні замки,  пломби,  лічильники  чи інші подібні пристрої,  які можуть бути  затребувані   постійним   представником   органу   державної податкової служби на акцизному складі з метою забезпечення повноти сплати   належної   суми   податку   із   спирту,    горілки    та лікеро-горілчаних виробів, що виробляються на акцизному складі; 
в) забезпечувати  облік  наявності  та руху сировини,  спирту етилового та водно-спиртових розчинів у незавершеному  виробництві горілки   та   лікеро-горілчаних   виробів  і  готової  продукції, розміщених на акцизному складі; 
г) подавати   постійному   представнику   органу    державної податкової  служби достовірну інформацію з цього питання,  а також відповідні  документи  первинного,   бухгалтерського   обліку   та звітності для ознайомлення.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт