субота, 10.06.2023

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими (Статті 291-317)

РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ 

ГЛАВА 1 виключена.  
{  До  розділу  XIV  включено  главу 1 згідно із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 

ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 
{  Глава 1 розділу  XIV набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім підпункту  1  підпункту  291.5.1 пункту 291.5 статті 291 та пункту 293.2   статті  293  -  див.  п.1  розділу  II  Закону  N  4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 

Стаття 291. Загальні положення 

291.1. У цій главі встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування,  обліку  та  звітності,  а  також справляння єдиного податку. 
291.2. Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності - особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати    окремих    податків    і   зборів,   встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу,  на сплату єдиного податку в  порядку  та  на  умовах,  визначених цією главою,  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 
291.3. Юридична особа  чи  фізична  особа - підприємець  може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам,  встановленим  цією  главою,  та  реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою. 
291.4. Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників єдиного податку: 
1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень; 
2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб; 
обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень. 
Дія цього   підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб  - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та     оцінювання    нерухомого    майна    (група    70.31 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи; 
3) третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які  протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 20 осіб; 
обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень; 
4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми,  які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; 
обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. 
291.4.1. При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. 
При розрахунку   середньооблікової   кількості    працівників застосовується визначення, встановлене цим Кодексом. 
291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку: 
291.5.1. суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють: 
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;{  Підпункт  1  підпункту  291.5.1 пункту 291.5 статті 291 набирає чинності  з  дня  набрання  чинності  законом,  що регулює питання діяльності  у сфері грального бізнесу - див. п.1 розділу II Закону N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 
2) обмін іноземної валюти; 
3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 
4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення; 
5) видобуток, реалізацію корисних копалин; 
6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім діяльності   у  сфері  страхування,  яка  здійснюється  страховими агентами, визначеними   Законом    України    "Про    страхування" ( 85/96-ВР ),  сюрвейєрами,  аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу; 
7) діяльність з управління підприємствами; 
8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку; 
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 
291.5.2. фізичні особи - підприємці,  які здійснюють технічні випробування та   дослідження   (група   74.3  КВЕД  ДК  009:2005) ( va375202-05 ), діяльність у сфері аудиту; 
291.5.3. фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара, житлові приміщення,  загальна площа яких перевищує 100  квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 
291.5.4. страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,  установи  накопичувального   пенсійного   забезпечення, інвестиційні фонди і компанії,  інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 
291.5.5. суб'єкти господарювання,  у статутному капіталі яких сукупність   часток,  що  належать  юридичним  особам,  які  не  є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків; 
291.5.6. представництва,   філії,    відділення    та    інші відокремлені  підрозділи  юридичної  особи,  яка  не  є  платником єдиного податку; 
291.5.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 
291.5.8. суб'єкти господарювання,  які на день подання  заяви про  реєстрацію  платником  єдиного податку мають податковий борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 
291.6. Платники    єдиного    податку   повинні   здійснювати розрахунки  за  відвантажені  товари  (виконані   роботи,   надані послуги)    виключно   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або безготівковій). 
291.7. Для  цілей  цієї  глави   під   побутовими   послугами населенню,  які  надаються  першою  та  другою  групами  платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 
2) послуги з ремонту взуття; 
3) виготовлення    швейних    виробів    за    індивідуальним замовленням; 
4) виготовлення    виробів   із   шкіри   за   індивідуальним замовленням; 
5) виготовлення   виробів   з   хутра    за    індивідуальним замовленням; 
6) виготовлення    спіднього    одягу    за    індивідуальним замовленням; 
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; 
8) виготовлення    головних    уборів    за    індивідуальним замовленням; 
9) додаткові   послуги    до    виготовлення    виробів    за індивідуальним замовленням; 
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 
11) виготовлення   та   в'язання   трикотажних   виробів   за індивідуальним замовленням; 
12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 
13) виготовлення   килимів   та    килимових    виробів    за індивідуальним замовленням; 
14) послуги  з  ремонту  та  реставрації килимів та килимових виробів; 
15) виготовлення шкіряних галантерейних та  дорожніх  виробів за індивідуальним замовленням; 
16) послуги  з  ремонту  шкіряних  галантерейних  та дорожніх виробів; 
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 
19) виготовлення  теслярських   та   столярних   виробів   за індивідуальним замовленням; 
20) технічне    обслуговування    та    ремонт   автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; 
21) послуги з ремонту радіотелевізійної  та  іншої  аудіо-  і відеоапаратури; 
22) послуги  з  ремонту  електропобутової  техніки  та  інших побутових приладів; 
23) послуги з ремонту годинників; 
24) послуги з ремонту велосипедів; 
25) послуги з технічного обслуговування  і  ремонту  музичних інструментів; 
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 
27) послуги    з    ремонту    інших   предметів   особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів; 
28) виготовлення   ювелірних   виробів   за    індивідуальним замовленням; 
29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 
30) прокат   речей   особистого   користування  та  побутових товарів; 
31) послуги з виконання фоторобіт; 
32) послуги з оброблення плівок; 
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 
34) послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів; 
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 
36) послуги перукарень; 
37) ритуальні послуги; 
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 
39) послуги домашньої прислуги; 
40) послуги,  пов'язані з очищенням та прибиранням  приміщень за індивідуальним замовленням. 

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад 

292.1. Доходом платника єдиного податку є: 
1) для   фізичної  особи  -  підприємця  -  дохід,  отриманий протягом  податкового  (звітного)   періоду   в   грошовій   формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі,  визначеній пунктом 292.3 цієї статті.  При цьому до доходу не  включаються  отримані  такою  фізичною особою пасивні доходи у вигляді  процентів,  дивідендів,  роялті,   страхові   виплати   і відшкодування,  а  також доходи,  отримані від продажу рухомого та нерухомого майна,  яке належить на праві власності фізичній  особі та використовується в її господарській діяльності; 
2) для  юридичної  особи  - будь-який дохід,  включаючи дохід представництв,  філій,  відділень такої юридичної особи, отриманий протягом   податкового   (звітного)   періоду   в  грошовій  формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. 
292.2. При  продажу  основних  засобів  юридичними  особами - платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів,  отриманою  від  продажу  таких  основних  засобів,  та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу. 
292.3. До суми доходу  за  звітний  період  включаються  сума кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної давності,  та  вартість  безоплатно  отриманих  протягом  звітного періоду товарів (робіт, послуг). 
292.4. У  разі надання послуг,  виконання робіт за договорами доручення,  транспортного  експедирування   або   за   агентськими договорами   доходом   є   сума  отриманої  винагороди  повіреного (агента). 
292.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях   за   офіційним   курсом   гривні  до  іноземної  валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання  такого доходу. 
292.6. Датою  отримання  доходу  є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку,  дата списання кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної давності,  дата фактичного  отримання  платником  єдиного  податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг). 
292.7. У  разі  здійснення  торгівлі товарами або послугами з використанням   торговельних   автоматів   чи   іншого   подібного обладнання,  що  не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних   апаратів   та/або   подібного  обладнання  грошової виручки. 
292.8. У разі якщо торгівля  товарами  (роботами,  послугами) через торговельні  автомати  здійснюється з використанням жетонів, карток  та/або  інших  замінників  грошових  знаків,  виражених  у грошовій  одиниці України,  датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів,  карток та/або  інших  замінників  грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України. 
292.9. Доходи  фізичної  особи  -  платника  єдиного податку, отримані в  результаті  провадження  господарської  діяльності  та оподатковані  згідно  з  цією  главою,  не  включаються  до складу загального річного   оподатковуваного   доходу   фізичної   особи, визначеного відповідно до розділу IV цього Кодексу. 
292.10. Не   є  доходом  суми  податків  і  зборів,  утримані (нараховані) платником єдиного  податку  під  час  здійснення  ним функцій  податкового  агента,  а  також  суми  єдиного  внеску  на загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування,  нараховані платником єдиного податку відповідно до закону. 
292.11. До   складу  доходу,  визначеного  цією  статтею,  не включаються: 
1) суми податку на додану вартість; 
2) суми коштів,  отриманих за  внутрішніми  розрахунками  між структурними підрозділами платника єдиного податку; 
3) суми  фінансової  допомоги,  наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з  дня  її отримання, та суми кредитів; 
4) суми   коштів   цільового  призначення,  що  надійшли  від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового  державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм; 
5) суми коштів (аванс,  передоплата), що повертаються покупцю товару   (робіт,   послуг)   -  платнику  єдиного  податку  та/або повертаються платником  єдиного  податку  покупцю  товару  (робіт, послуг),  якщо  таке  повернення відбувається внаслідок повернення товару,  розірвання договору або за листом-заявою  про  повернення коштів; 
6) суми   коштів,  що  надійшли  як  оплата  товарів  (робіт, послуг),  реалізованих у період сплати інших  податків  і  зборів, встановлених  цим Кодексом,  вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця; 
7) суми  податку  на додану вартість,  що надійшли у вартості товарів   (виконаних   робіт,   наданих   послуг),   відвантажених (поставлених)   у   період   сплати   інших   податків  і  зборів, встановлених цим Кодексом; 
8) суми коштів та вартість майна,  внесені  засновниками  або учасниками  платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника; 
9) суми  коштів  у  частині  надмірно  сплачених  податків  і зборів,  встановлених  цим  Кодексом,  та  суми  єдиного внеску на загальнообов'язкове    державне    соціальне    страхування,    що повертаються  платнику  єдиного  податку  з бюджетів або державних цільових фондів; 
10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою  від  інших  платників  податків,  оподатковані  в порядку, визначеному цим Кодексом. 
292.12. Дивіденди,   що   виплачуються   юридичними   особами власникам   корпоративних   прав  (засновникам  платників  єдиного податку),  оподатковуються згідно  з  розділами  III  і  IV  цього Кодексу. 
292.13. Дохід  визначається  на  підставі даних обліку,  який ведеться відповідно до статті 296 цього Кодексу. 
292.14. Визначення    доходу    здійснюється    для     цілей оподаткування  єдиним  податком  та  для  надання  права  суб'єкту господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування. 
292.15. При  визначенні обсягу доходу,  що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або перебувати   на   спрощеній  системі  оподаткування  в  наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди. 
292.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в  наступному  календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення  протягом  календарного  року  обсягу  доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку. 
При цьому  якщо  протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу,  встановленого для відповідної  групи,  право  на  застосування   спрощеної   системи оподаткування  в  наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення  ними  протягом  календарного  року  обсягу доходу,  встановленого  підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу. 

Стаття 293. Ставки єдиного податку 

293.1. Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках (фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року  (далі у  цій  главі  -  мінімальна  заробітна плата),  та у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 
293.2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються сільськими,  селищними  та  міськими  радами  для  фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 
1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 
2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.{  Пункт  293.2  статті  293  набирає чинності з дня опублікування Закону  N  4014-VI  ( 4014-17 ) від 04.11.2011 (24.11.2011) - див. п.1 розділу II Закону N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 
293.3. Відсоткова   ставка  єдиного  податку  для  третьої  і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі: 
1) 3 відсотки доходу  -  у  разі  сплати  податку  на  додану вартість згідно з цим Кодексом; 
2) 5  відсотків  доходу  - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. 
293.4. Ставка єдиного податку  встановлюється  для  платників єдиного податку   першої,   другої   і   третьої  груп  у  розмірі 15 відсотків: 
1) до  суми  перевищення   обсягу   доходу,   визначеного   у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу; 
2) до  доходу,  отриманого  від  провадження  діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платника єдиного  податку,  віднесеного  до першої або другої групи; 
3) до  доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі; 
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. 
293.5. Ставки  єдиного  податку для платників четвертої групи встановлюються у    подвійному    розмірі    ставок,    визначених пунктом 293.3 цієї статті: 
1) до   суми   перевищення   обсягу   доходу,  визначеного  у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу; 
2) до доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого  способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі; 
3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. 
293.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. 
293.7. У  разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,  селищної  або міської ради застосовується максимальний розмір ставки  єдиного  податку,  встановлений  цією  статтею  для відповідної групи таких платників єдиного податку. 
293.8. Ставки,  встановлені пунктами 293.3-293.5 цієї статті, застосовуються з урахуванням таких особливостей: 
1) платники єдиного податку першої групи,  які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу,  з наступного  календарного кварталу  за  заявою  переходять  на  застосування  ставки єдиного податку,  визначеної для  платників  єдиного  податку  другої  або третьої   групи,  або  відмовляються  від  застосування  спрощеної системи оподаткування. 
Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків. 
Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 
2) платники єдиного податку другої групи,  які  перевищили  у податковому (звітному) періоді обсяг доходу,  визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього  Кодексу,  в  наступному податковому   (звітному)   кварталі   за   заявою   переходять  на застосування ставки  єдиного  податку,  визначеної  для  платників єдиного податку третьої групи,  або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 
Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків. 
Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 
3) платники єдиного податку третьої  і  четвертої  груп,  які перевищили   у   податковому   (звітному)  періоді  обсяг  доходу, визначений для таких платників у пункті  291.4  статті  291  цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників  третьої  групи),  а  платники єдиного  податку  четвертої  групи  - у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом  293.3  цієї  статті,  а  також  зобов'язані  у порядку,  встановленому  цією  главою,  перейти  на  сплату  інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом; 
4) ставка єдиного податку,  визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана: 
а) суб'єктом  господарювання,  який  зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього  Кодексу, у  разі  переходу  ним  на  спрощену  систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему  оподаткування  не пізніше   ніж   за  15  календарних  днів  до  початку  наступного календарного кварталу; 
б) платником єдиного податку,  який зареєстрований  платником податку  на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного  податку  шляхом  подання заяви щодо   зміни  ставки  єдиного  податку  не  пізніше  ніж  за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка; 
в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість,  у  разі  його  переходу  на  спрощену систему  оподаткування  шляхом  реєстрації  платником  податку  на додану вартість відповідно до розділу V цього  Кодексу  і  подання заяви  щодо  переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних  днів  до  початку  наступного  календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість; 
г) платником єдиного податку,  що застосовує  ставку  єдиного податку  в  розмірі  5  відсотків,  у  разі  постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо  обсяг  такого постачання  за  останні  12  календарних місяців сукупно перевищує обсяг,  визначений  пунктом  181.1  статті  181  розділу  V  цього Кодексу,  та  реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у  порядку,  встановленому  розділом  V цього  Кодексу,  шляхом  подання  заяви  щодо зміни ставки єдиного податку  не  пізніше  ніж  за  15  календарних  днів  до   початку наступного  календарного  кварталу,  в  якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість; 
5) у разі анулювання реєстрації платника  податку  на  додану вартість  у  порядку,  встановленому  розділом  V  цього  Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані  перейти  на  сплату  єдиного податку  за  ставкою  у  розмірі  5  відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання  заяви щодо  зміни  ставки  єдиного  податку  чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за  15  календарних днів   до   початку  наступного  календарного  кварталу,  в  якому здійснено  анулювання  реєстрації  платником  податку  на   додану вартість. 

Стаття 294. Податковий (звітний) період 

294.1. Податковим  (звітним)  періодом  для платників єдиного податку першої групи є календарний рік. 
Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку другої - четвертої груп є календарний квартал. 
294.2. Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. 
294.3. Для суб'єктів господарювання,  які перейшли на  сплату єдиного  податку  із сплати інших податків і зборів,  встановлених цим Кодексом,  перший податковий (звітний)  період  починається  з першого числа місяця,  що настає за наступним податковим (звітним) кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво  платника єдиного   податку,   і   закінчується  останнім  календарним  днем останнього місяця такого періоду. 
294.4. Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних осіб - підприємців,  які  до закінчення місяця,  в якому відбулася державна реєстрація,  подали заяву щодо обрання спрощеної  системи оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого  числа  місяця,  наступного  за місяцем,  у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку. 
Для зареєстрованих в установленому законом порядку  суб'єктів господарювання (новостворених),  які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,  встановленої для третьої або четвертої групи,  перший податковий  (звітний)  період починається  з  першого  числа місяця,  в якому відбулася державна реєстрація. 
294.5. Для  суб'єктів  господарювання,  які   утворюються   в результаті  реорганізації  (крім перетворення) будь-якого платника податку,  що має непогашені податкові зобов'язання  чи  податковий борг,  які  виникли  до  такої  реорганізації,  перший  податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим  (звітним)  кварталом,  у якому погашено такі податкові зобов'язання чи  податковий  борг  і  подано  заяву  щодо  обрання спрощеної системи оподаткування. 
294.6. У  разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та  державної  реєстрації  припинення  підприємницької  діяльності фізичної  особи - підприємця,  які є платниками  єдиного  податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період,  у якому подано  до  органу  державної податкової служби заяву щодо відмови від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв'язку  з  припиненням провадження господарської діяльності. 
294.7. У   разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом  за  такою  адресою вважається  період,  у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси. 

Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

295.1. Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. 
У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше  встановлених  ставок  єдиного  податку,  єдиний податок  сплачується  за  такими  ставками  у  порядку  та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу. 
295.2. Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного податку  першої  і  другої  груп  здійснюється  органами державної податкової  служби  на  підставі  заяви  такого  платника  єдиного податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку,  заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової втрати працездатності. 
295.3. Платники  єдиного  податку  третьої  і  четвертої груп сплачують  єдиний  податок  протягом  10  календарних  днів  після граничного  строку  подання  податкової  декларації  за податковий (звітний) квартал. 
295.4. Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем податкової адреси. 
295.5. Платники єдиного податку першої і другої груп,  які не використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від   сплати єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше календарних днів. 
295.6. Суми єдиного податку,  сплачені відповідно  до  абзацу другого  пункту  295.1  і  пункту  295.5  цієї статті,  підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. 
Помилково та/або   надміру   сплачені  суми  єдиного  податку підлягають  поверненню  платнику  в  порядку,  встановленому   цим Кодексом. 
295.7. Єдиний  податок,  нарахований  за  перевищення  обсягу доходу,  сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку  подання  податкової  декларації  за  податковий  (звітний) квартал. 
295.8. У   разі   припинення   платником   єдиного    податку провадження  господарської  діяльності  податкові  зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня  (включно)  календарного  місяця,  в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи оподаткування  у  зв'язку  з припиненням провадження господарської діяльності. 

Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 

296.1. Платники  єдиного  податку  ведуть  облік  у  порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 цього пункту. 
296.1.1. Платники єдиного податку першої  і  другої  груп  та платники  єдиного  податку  третьої  групи,  які  не  є платниками податку на додану вартість,  ведуть книгу  обліку  доходів  шляхом щоденного,  за  підсумками  робочого  дня,  відображення отриманих доходів. 
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України. 
296.1.2. Платники   єдиного  податку  третьої  групи,  які  є платниками податку на додану вартість,  ведуть  облік  доходів  та витрат  за  формою  та  в  порядку,  що  встановлені Міністерством фінансів України. 
296.1.3. Платники    єдиного    податку    четвертої    групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням  положень  пункту  44.2  статті  44  цього Кодексу. 
296.2. Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295 цього Кодексу. 
Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу, визначеного у  пункті  291.4  статті  291  цього  Кодексу,  та/або самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої групи. 
296.3. Платники   єдиного  податку  другої - четвертої   груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. 
296.4. Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за місцем податкової адреси. 
296.5. Отримані   протягом   податкового  (звітного)  періоду доходи,  що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті   291  цього  Кодексу,  відображаються  платниками  єдиного податку  в  податковій  декларації  з  урахуванням   особливостей, визначених підпунктами 296.5.1-296.5.5 цієї статті. 
296.5.1. Платники  єдиного  податку  першої  групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у  строки, встановлені  для  квартального  податкового (звітного) періоду,  у разі перевищення  протягом  року  обсягу  доходу,  визначеного   у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу,  або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за  ставками,  встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи. 
При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу,  оподаткований  за  ставками,  визначеними  для  платників єдиного  податку  першої  групи,  обсяг  доходу,  оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного  податку,  обраною  згідно  з  умовами,  визначеними  цієї главою,  авансові внески,  встановлені пунктом  295.1  статті  295 цього Кодексу. 
Подання податкової   декларації  у  строки,  встановлені  для квартального  податкового  (звітного)  періоду,   звільняє   таких платників  від  обов'язку  подання  податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. 
296.5.2. Платники єдиного податку другої групи  у  податковій декларації окремо відображають: 
1) щомісячні   авансові   внески,   визначені  пунктом  295.1 статті 295 цього Кодексу; 
2) обсяг доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних  ними ставок єдиного податку; 
3) обсяг  доходу,  оподаткований  за  ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу). 
296.5.3. Платники єдиного податку третьої групи у  податковій декларації окремо відображають: 
1) обсяг  доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних ними ставок єдиного податку; 
2) обсяг доходу,  оподаткований за ставкою  15  відсотків  (у разі перевищення обсягу доходу). 
296.5.4. Платники   єдиного   податку   четвертої   групи   у податковій декларації окремо відображають: 
1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу; 
2) обсяг   доходу,   оподаткований   за   подвійною  ставкою, встановленою пунктом  293.3  статті  293  цього  Кодексу  (у  разі перевищення обсягу доходу). 
296.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків,  ніж зазначений у цій главі,  здійснення видів діяльності, які не дають права  застосовувати  спрощену систему оподаткування,  провадження діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платників  єдиного  податку першої  і  другої  груп,  платники  єдиного  податку  в податковій декларації додатково  відображають  окремо  доходи,  отримані  від здійснення таких операцій. 
296.6. Сума   перевищення   обсягу  доходу  відображається  у податковій декларації за  податковий  (звітний)  період,  у  якому відбулося таке перевищення. 
При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп,  не включається до обсягу  доходу,  з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку. 
296.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з  урахуванням  норм пунктів 296.5 і 296.6 цієї статті.  Уточнююча податкова  декларація  подається  у  порядку,  встановленому   цим Кодексом. 
296.8. Платники  єдиного  податку  для  отримання довідки про доходи мають право подати до органу  державної  податкової  служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період,  що не  звільняє  такого  платника  податку  від обов'язку подання податкової декларації у строк,  встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду. 
Така податкова  декларація  складається  з  урахуванням  норм пунктів   296.5  і  296.6  цієї  статті  та  не  є  підставою  для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання. 
296.9. Форми податкових декларацій платника єдиного  податку, визначених  пунктами  296.2 і 296.3 цієї статті,  затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу. 
296.10. Платники єдиного  податку  першої - третьої  груп  не застосовують реєстратори розрахункових операцій. 

Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку 

297.1. Платники  єдиного  податку  звільняються від обов'язку нарахування,  сплати  та  подання  податкової  звітності  з  таких податків і зборів: 
1) податку на прибуток підприємств; 
2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування),  що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою; 
3) податку   на  додану  вартість  з  операцій  з  постачання товарів,  робіт та послуг,  місце постачання яких  розташоване  на митній  території  України,  крім  податку на додану вартість,  що сплачується фізичними особами та юридичними  особами,  які  обрали ставку єдиного   податку,  визначену  підпунктом  1  пункту  293.3 статті 293 цього Кодексу; 
4) земельного податку,  крім земельного податку  за  земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності; 
5) збору  за   провадження   деяких   видів   підприємницької діяльності; 
6) збору    на   розвиток   виноградарства,   садівництва   і хмелярства. 
297.2. Нарахування,  сплата та подання звітності з податків і зборів   інших,   ніж   зазначені  у  пункті  297.1  цієї  статті, здійснюються платниками єдиного податку  в  порядку  та  розмірах, встановлених цим Кодексом. 
У разі  ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником  єдиного  податку  на загальних підставах відповідно до закону. 
297.3. Платник   єдиного   податку  виконує  передбачені  цим Кодексом функції податкового агента у разі  нарахування  (виплати, надання)  оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи,  яка перебуває з  ним  у  трудових  або цивільно-правових відносинах. 

Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування 

298.1. Порядок  обрання  або  переходу  на  спрощену  систему оподаткування здійснюється              відповідно              до підпунктів 298.1.1-298.1.4 цієї статті. 
298.1.1. Для   обрання   або  переходу  на  спрощену  систему оподаткування суб'єкт господарювання  подає  до  органу  державної податкової служби заяву. 
298.1.2. Зареєстровані   в   установленому   порядку  фізичні особи - підприємці,  які до закінчення місяця,  в якому  відбулася державна  реєстрація,  подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,  встановленої для  першої або другої групи,  вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця,  наступного за місяцем,  у якому виписано  свідоцтво платника єдиного податку. 
Зареєстровані в   установленому   законом   порядку  суб'єкти господарювання (новостворені),  які до закінчення місяця,  в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,  встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. 
298.1.3. Суб'єкт   господарювання,   який    утворюється    в результаті  реорганізації  (крім перетворення) будь-якого платника податку,  що має непогашені податкові зобов'язання  чи  податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку  (шляхом  подання  не  пізніше  ніж  за 15 календарних  днів  до  початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця,  наступного за податковим (звітним) кварталом,   у   якому   здійснено   погашення   таких  податкових зобов'язань чи податкового боргу. 
298.1.4. Суб'єкт  господарювання,  який  є  платником   інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу,  може прийняти рішення про перехід на спрощену  систему  оподаткування  один  раз протягом   календарного   року  шляхом  подання  заяви  до  органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних  днів до початку наступного календарного кварталу. 
Перехід на    спрощену    систему    оподаткування   суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути  здійснений  за  умови,  якщо протягом календарного року,  що передує  періоду  переходу  на  спрощену  систему   оподаткування, суб'єктом господарювання    дотримано    вимоги,   встановлені   в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу. 
До поданої заяви додається розрахунок  доходу  за  попередній календарний   рік,   який   визначається   з   дотриманням  вимог, встановлених цією главою. 
При цьому якщо суб'єкт господарювання  протягом  календарного року,  що  передує  року  обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв     рішення     про     припинення     фізичної особи - підприємця,   то   при   переході   на   спрощену  систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній  календарний  рік включається вся сума доходу,  отриманого такою особою в результаті провадження   господарської   діяльності   за   такий   попередній календарний рік. 
Форма розрахунку  доходу  за  попередній календарний рік,  що передує  року  переходу   на   спрощену   систему   оподаткування, затверджується Міністерством фінансів України. 
298.2. Відмова    від    спрощеної    системи   оподаткування здійснюється в порядку,  визначеному  підпунктами  298.2.1-298.2.3 цієї статті. 
298.2.1. Для  відмови  від  спрощеної  системи  оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10  календарних  днів  до початку  нового  календарного  кварталу  (року)  подає  до  органу державної податкової служби заяву. 
298.2.2. Платники   єдиного   податку    можуть    самостійно відмовитися  від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв'язку  з переходом на  сплату  інших  податків  і  зборів,  визначених  цим Кодексом  (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку  та/або  інших  податків  і зборів,  які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на  сплату  інших  податків  і зборів. 
298.2.3. Платники  єдиного  податку  зобов'язані  перейти  на сплату інших податків і зборів,  визначених цим Кодексом,  у таких випадках та в строки: 
1) у    разі    перевищення    протягом   календарного   року встановленого обсягу доходу платниками єдиного  податку  першої  і другої   груп   та  нездійснення  такими  платниками  переходу  на застосування іншої ставки - з першого числа місяця,  наступного за податковим   (звітним)   кварталом,   у   якому   відбулося   таке перевищення; 
2) у  разі  перевищення  протягом  календарного  року  обсягу доходу,  встановленого  підпунктом  3  пункту  291.4  статті  291, платниками єдиного податку першої і другої груп,  які  використали право  на  застосування  інших  ставок,  встановлених  для третьої групи,  -  з  першого  числа  місяця,  наступного  за   податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 
3) у    разі    перевищення    протягом   календарного   року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку  третьої  і четвертої груп - з першого числа місяця,  наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 
4) у  разі  застосування  платником  єдиного  податку  іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 цього Кодексу,  - з  першого  числа  місяця,  наступного  за  податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків; 
5) у  разі  здійснення  видів діяльності,  які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування,  або невідповідності вимогам  організаційно-правових  форм  господарювання  - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися   такі   види   діяльності   або   відбулася   зміна організаційно-правової форми; 
6) у  разі  перевищення  чисельності   фізичних   осіб,   які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення; 
7) у  разі  здійснення  видів  діяльності,  не  зазначених  у свідоцтві платника      єдиного      податку      -       фізичної особи - підприємця,  -  з  першого  числа  місяця,  наступного  за податковим (звітним) періодом,  у якому  здійснювалися  такі  види діяльності; 
8) у  разі  сплати  до закінчення граничного строку погашення податкового боргу,  що виник у платника єдиного  податку  протягом двох послідовних кварталів,  - з першого числа місяця,  наступного за  податковим  (звітним)  періодом,  у   якому   погашено   такий податковий борг. 
298.3. У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості: 
1) найменування  суб'єкта господарювання,  код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)  або  прізвище,  ім'я,   по   батькові   фізичної особи - підприємця,  реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних   осіб,   які   через   свої   релігійні   переконання  в установленому порядку  відмовилися  від  прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків); 
2) дані   документа,   що   підтверджує  державну  реєстрацію юридичної особи або фізичної  особи  -  підприємця  відповідно  до закону; 
3) податкову адресу суб'єкта господарювання; 
4) місце провадження господарської діяльності; 
5) обрані  фізичною  особою  - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК  009:2005  (  va375202-05  ),  у  разі здійснення  виробництва  -  також види товару (продукції),  що нею виробляються; 
6) обрані  суб'єктами  господарювання  ставки єдиного податку або зміна ставки; 
7) кількість  осіб,  які  одночасно  перебувають  з  фізичною особою  -  підприємцем у трудових відносинах,  та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи; 
8) дата (період) обрання або  переходу  на  спрощену  систему оподаткування. 
298.3.1. До заяви включаються відомості (за наявності) про: 
1) зміну  найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або     прізвища,     імені,     по    батькові    фізичної особи - підприємця,  або серії та номера  паспорта  (для  фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера  облікової  картки платника податків); 
2) зміну податкової адреси суб'єкта господарювання; 
3) зміну провадження господарської діяльності; 
4) зміну видів господарської діяльності; 
5) зміну організаційно-правової форми юридичної особи; 
6) дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку   з   переходом   на   сплату  інших  податків  і  зборів, встановлених цим Кодексом; 
7) дату  (період)  припинення   платником   єдиного   податку провадження господарської діяльності. 
298.3.2. Інформація  про  період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності  з  обов'язковим  доданням  копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі. 
298.4. У  разі зміни найменування юридичної особи,  прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб,  які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від  прийняття  реєстраційного номера   облікової   картки  платника  податків)  заява  подається протягом місяця з дня виникнення таких змін. 
298.5. У    разі    зміни    податкової    адреси    суб'єкта господарювання,  місця провадження господарської діяльності, видів господарської  діяльності  заява  подається   платниками   єдиного податку   першої  і  другої  груп  не  пізніше  20  числа  місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни. 
298.6. У    разі    зміни    податкової    адреси    суб'єкта господарювання,  місця  провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного  податку  третьої  і  четвертої  груп разом  з податковою декларацією за податковий (звітний) період,  у якому відбулися такі зміни. 
298.7. Форма  та   порядок   подання   заяви   встановлюються Міністерством фінансів України. 

Стаття 299. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку 

299.1. Свідоцтво платника єдиного податку видається  суб'єкту господарювання,  який  подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування. 
299.2. Бланк свідоцтва платника єдиного податку є  документом суворого обліку.  Облік бланків свідоцтв платників єдиного податку здійснюється органами державної податкової служби. 
299.3. Свідоцтво   платника   єдиного    податку    видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі  та  не  може  передаватися  для  провадження  господарської діяльності іншим особам. 
299.4. Платникам  єдиного  податку першої і другої груп,  які провадять  кілька   видів   господарської   діяльності,   на   які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне свідоцтво платника єдиного податку. 
299.5. Свідоцтво платника єдиного податку  видається  органом державної  податкової  служби  безоплатно  протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви. 
299.6. У випадках,  передбачених пунктом 298.1.2  статті  298 цього  Кодексу,  свідоцтво  видається  у  день  отримання  органом державної податкової служби заяви щодо обрання  спрощеної  системи оподаткування. 
299.7. У  разі втрати або зіпсуття свідоцтва платника єдиного податку такому платнику видається дублікат  свідоцтва  в  порядку, встановленому  цією  статтею для видачі свідоцтва платника єдиного податку. 
299.8. У разі відмови у  видачі  свідоцтва  платника  єдиного податку  орган  державної  податкової  служби  зобов'язаний надати протягом   10   календарних   днів   з   дня   подання   суб'єктом господарювання  заяви письмову вмотивовану відмову,  яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку. 
299.9. Підставами для прийняття органом державної  податкової служби  рішення  про  відмову  у  видачі  суб'єкту  господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно: 
1) невідповідність  такого  суб'єкта  господарювання  вимогам статті 291 цієї глави; 
2) наявність  у  суб'єкта господарювання,  який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення)  будь-якого  платника податку,  непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації; 
3) подання протягом  календарного  року  більше  одного  разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування. 
299.10. Форма  свідоцтва  платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва встановлюються Міністерством фінансів України. 
Встановлена Міністерством фінансів України форма свідоцтва  є обов'язковою до застосування на всій території України. 
299.11. У  свідоцтві  платника  єдиного  податку зазначаються такі відомості: 
1) найменування суб'єкта господарювання,  код за ЄДРПОУ  (для юридичної особи)  або  прізвище,  ім'я,   по   батькові   фізичної особи - підприємця,  реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних   осіб,   які   через   свої   релігійні   переконання  в установленому порядку  відмовилися  від  прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків); 
2) дані  документа,  що   підтверджує   державну   реєстрацію юридичної  особи  або  фізичної  особи - підприємця відповідно  до закону; 
3) податкова адреса суб'єкта господарювання; 
4) місце провадження господарської діяльності; 
5) обрані фізичною  особою - підприємцем  види  господарської діяльності згідно з КВЕД ДК  009:2005  (  va375202-05  ),  у  разі здійснення  виробництва  -  також види товару (продукції),  що нею виробляються; 
6) дата (період) обрання або  переходу  на  спрощену  систему оподаткування; 
7) ставка єдиного податку (3 або 5 відсотків); 
8) дата виписки свідоцтва. 
299.12. До раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви  органом  державної податкової служби вносяться зміни щодо: 
1) найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища,  імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії  та  номера  паспорта  (для  фізичних  осіб,  які через свої релігійні переконання  в  установленому  порядку  відмовилися  від прийняття   реєстраційного   номера   облікової   картки  платника податків); 
2) податкової адреси суб'єкта господарювання; 
3) провадження господарської діяльності; 
4) видів господарської діяльності. 
299.13. За бажанням платника єдиного  податку  раніше  видане свідоцтво  може  бути  замінено у разі наявності у такого платника податку обставин,  визначених у  пункті  299.12  цієї  статті,  та отримано нове свідоцтво у порядку, визначеному цією статтею. 
До отримання   нового   свідоцтва   платник  єдиного  податку здійснює  господарську  діяльність  на  підставі  раніше  виданого свідоцтва,  яке  повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва. 
299.14. Оригінал свідоцтва платника  податку  зберігається  у платника   податку   та  пред'являється  працівникам  контролюючих органів,  яким надано  відповідні  функціональні  повноваження  на проведення  перевірки.  Копія  свідоцтва  платника податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника. 
299.15. Свідоцтво   платника   податку   анулюється   органом державної податкової служби у випадках та у строки: 
1) подання   платником   податку   заяви   щодо  відмови  від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на  сплату інших податків і зборів,  визначених цим Кодексом,  - в останній день календарного кварталу,  в якому  подано  заяву  щодо такої відмови; 
2) припинення   юридичної   особи   (крім  перетворення)  або припинення підприємницької           діяльності           фізичною особою - підприємцем  відповідно  до  закону  -  в день  отримання органом державної податкової  служби  від  державного  реєстратора повідомлення    про   проведення   державної   реєстрації   такого припинення; 
3) несплати протягом двох послідовних  кварталів  у  порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку,  - в останній день календарного місяця,  в  якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу; 
4) здійснення   видів   діяльності,   які   не   дають  права застосовувати спрощену систему оподаткування,  або невідповідності вимогам  організаційно-правових  форм  господарювання - в останній день податкового (звітного) періоду,  в якому  здійснювалися  такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми; 
5) перевищення  чисельності фізичних осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення; 
6) перевищення   протягом   податкового  (звітного)  кварталу (календарного року) обсягу доходу,  який дає право на застосування спрощеної   системи   оподаткування   в   наступному   податковому (звітному)  кварталі  (календарному  році),  -  в  останній   день податкового   (звітного)   періоду,   в   якому   відбулося   таке перевищення; 
7) застосування  платником  єдиного  податку  іншого  способу розрахунків,  ніж  зазначені  у  пункті  291.7  статті  291  цього Кодексу, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків. 
299.15.1. Анульоване   свідоцтво   платника  єдиного  податку підлягає поверненню до органу державної  податкової  служби,  який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання. 
299.16. У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень  платником  єдиного  податку вимог,   встановлених  цією  главою,  свідоцтво  платника  єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки. 
299.17. У  разі  якщо  після  анулювання  свідоцтва  платника єдиного податку не погашено податковий борг,  який виник внаслідок обставин, зазначених у пункті 299.15 цієї статті, погашення такого податкового  боргу здійснюється у порядку,  встановленому главою 9 розділу II цього Кодексу. 

Стаття 300. Відповідальність платника єдиного податку 

300.1. Платники  єдиного  податку   несуть   відповідальність відповідно   до   цього   Кодексу   за   правильність  обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного  податку,  а  також  за своєчасність подання податкових декларацій. 
{  До  розділу  XIV  включено  главу 1 згідно із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }  

ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК 

Стаття 301. Платники податку 

301.1. Платниками    податку    з    урахуванням    обмежень, встановлених    пунктом    301.6    цієї   статті,   можуть   бути сільськогосподарські    товаровиробники,     у     яких     частка сільськогосподарського  товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 
У селекційних центрах,  на підприємствах  (в  об'єднаннях)  з племінної  справи у тваринництві до продукції власного виробництва також належать племінні  (генетичні)  ресурси,  придбані  в  інших селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів'я тварин. 
Якщо сільськогосподарський  товаровиробник утворюється шляхом злиття,  приєднання,  перетворення,  поділу або виділення згідно з відповідними нормами  Цивільного  кодексу  України ( 435-15 ),  то норма    щодо     дотримання     частки     сільськогосподарського товаровиробництва,  яка  дорівнює  або  перевищує  75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на: 
усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються; 
кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу; 
особу, утворену шляхом перетворення. 
301.2. Сільськогосподарські товаровиробники,  утворені шляхом злиття  або  приєднання,  можуть  бути  платниками  податку  в рік утворення,  якщо частка сільськогосподарського  товаровиробництва, отримана    за   попередній   податковий   (звітний)   рік   всіма товаровиробниками,  які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 
301.3. Сільськогосподарські товаровиробники,  утворені шляхом перетворення платника податку,  можуть бути платниками  податку  в рік     перетворення,     якщо    частка    сільськогосподарського товаровиробництва,  отримана за  попередній  податковий  (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 
301.4. Сільськогосподарські товаровиробники,  утворені шляхом поділу або виділення,  можуть бути платниками податку з наступного року,   якщо   частка   сільськогосподарського  товаровиробництва, отримана за попередній  податковий  (звітний)  рік,  дорівнює  або перевищує 75 відсотків. 
301.5. Новоутворені    сільськогосподарські   товаровиробники можуть бути платниками податку  з  наступного  року,  якщо  частка сільськогосподарського  товаровиробництва,  отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 
301.6. Не може бути зареєстрований як платник податку: 
301.6.1. суб'єкт господарювання,  у якого понад 50  відсотків доходу,  отриманого  від  продажу  сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її  переробки,  становить  дохід від  реалізації  декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених   на   угіддях,   які   належать  сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та  продуктів  їх  переробки),  диких  тварин  і  птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);{  Підпункт  301.6.1 пункту 301.6 статті 301 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
301.6.2. суб'єкт господарювання,  що провадить  діяльність  з виробництва  підакцизних  товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди  згідно  з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30) ( 2371а-14 ), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;{  Підпункт  301.6.2 пункту 301.6 статті 301 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
301.6.3.  суб'єкт  господарювання,  який  станом  на  1 січня базового   (звітного)   року  має  податковий  борг,  за  винятком безнадійного  податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).{  Підпункт  301.6.3  пункту  301.6  статті  301 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 

Стаття 302. Об'єкт оподаткування 

302.1. Об'єктом       оподаткування       податком        для сільськогосподарських        товаровиробників        є       площа сільськогосподарських   угідь   (ріллі,   сіножатей,   пасовищ   і багаторічних  насаджень)  та/або  земель водного фонду (внутрішніх водойм,  озер,  ставків,  водосховищ),  що перебуває  у  власності сільськогосподарського   товаровиробника   або   надана   йому   у користування, у тому числі на умовах оренди. 

Стаття 303. База оподаткування 

303.1. Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників   є  нормативна  грошова  оцінка  одного  гектара сільськогосподарських   угідь   (ріллі,   сіножатей,   пасовищ   і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для  земель  водного  фонду  (внутрішніх  водойм,  озер,  ставків, водосховищ)  -  нормативна  грошова  оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області,  проведена за станом  на 1 липня 1995 року. 

Стаття 304. Ставки податку 

304.1. Розмір     ставок    податку    з    одного    гектара сільськогосподарських  угідь  та/або  земель  водного  фонду   для сільськогосподарських   товаровиробників  залежить  від  категорії (типу) земель,  їх розташування та  становить  (у  відсотках  бази оподаткування): 
а) для  ріллі,  сіножатей і пасовищ (крім ріллі,  сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а  також  ріллі,  сіножатей і пасовищ,  що перебувають у власності сільськогосподарських  товаровиробників,  які  спеціалізуються  на виробництві  (вирощуванні)  та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті,  або надані їм у користування,  у тому числі  на умовах оренди) - 0,15; 
б) для  ріллі,  сіножатей і пасовищ,  розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09; 
в) для багаторічних насаджень (крім  багаторічних  насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,09; 
г) для багаторічних насаджень,  розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,03; 
ґ) для земель водного фонду - 0,45; 
д) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських  товаровиробників,  які  спеціалізуються  на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції  рослинництва  на закритому  ґрунті,  або надані їм у користування,  у тому числі на умовах оренди, - 1,0. 
Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та  переробці продукції   рослинництва   на   закритому   ґрунті  слід  розуміти перевищення  частки  доходу,  отриманого  від   реалізації   такої продукції  та  продукції  її  переробки  двох  третин  доходу  (66 відсотків)     від     реалізації      усієї      власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. 
Перелік гірських  зон  та  поліських  територій  визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 305. Податковий (звітний) період 

305.1. Базовим податковим (звітним) періодом  для  податку  є календарний рік. 
305.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року. 
305.3. Попередній податковий (звітний) рік для  новоутворених сільськогосподарських  товаровиробників  -  період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. 
305.4. Податковий  (звітний)  рік  для  сільськогосподарських товаровиробників,  що ліквідуються,  - період з початку року до їх фактичного припинення. 

Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку 

306.1. Сільськогосподарські    товаровиробники     самостійно обчислюють  суму  податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого   поточного  року  подають  відповідному  органу  державної податкової  служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування  земельної  ділянки  податкову декларацію на поточний рік  за  формою,  встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.{  Пункт  306.1 статті 306 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
306.2. Сплата   податку   проводиться    щомісяця    протягом 30 календарних  днів,  що  настають  за  останнім календарним днем податкового (звітного) місяця,  у розмірі  третини  суми  податку, визначеної  на  кожний  квартал  від річної суми податку,  у таких розмірах: 
а) у I кварталі - 10 відсотків; 
б) у II кварталі - 10 відсотків; 
в) у III кварталі - 50 відсотків; 
г) у IV кварталі - 30 відсотків. 
306.3. Платники  податку,  утворені  протягом   року   шляхом злиття,   приєднання   або  перетворення  у  звітному  податковому періоді,  у тому  числі  за  набуті  ними  площі  нових  земельних ділянок,  уперше  сплачують  податок  протягом 30 календарних днів місяця,  що настає за місяцем їх утворення  (виникнення  права  на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному пунктом 306.2 цієї статті. 
306.4. Платники  податку,  що  припиняються  шляхом   злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов'язані подати у період до їх  фактичного  припинення  органам державної  податкової  служби за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок  уточнену  податкову  декларацію  з податку. 
306.5. Якщо   протягом   податкового   (звітного)  періоду  у платника  податку  змінилася  площа  сільськогосподарських   угідь та/або  земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування, такий платник зобов'язаний: 
уточнити суму податкових  зобов'язань  з  податку  на  період починаючи  з  дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року; 
подати протягом 20 календарних  днів  місяця,  що  настає  за звітним   періодом,   органам   державної   податкової  служби  за місцезнаходженням  платника   податку   та   місцем   розташування земельної  ділянки  декларацію  з  уточненою інформацією про площу земельної ділянки,  а  також  відомості  про  наявність  земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку. 
306.6. У  разі  якщо  платник  податку  (орендодавець)  надає сільськогосподарські угіддя та/або землі водного  фонду  в  оренду іншому  платникові податку (орендарю),  орендована площа земельних ділянок не може включатися до декларації  з  податку  орендаря,  а враховується у такій декларації орендодавця. 
306.7. Якщо     платник     податку     (орендар)     орендує сільськогосподарські угіддя та/або землі  водного  фонду  в  особи (орендодавця),  яка  не  є  платником  податку,  орендована  площа земельних ділянок включається до декларації з податку орендаря. 
306.8. Платники податку перераховують  в  установлений  строк загальну  суму  коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. 

Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами 

307.1. Платники  податку  не  є  платниками  таких податків і зборів: 
а) податку на прибуток підприємств; 
б) земельного податку (крім земельного  податку  за  земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва); 
в) збору за спеціальне використання води; 
г) збору  за   провадження   деяких   видів   підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності). 
307.2. Податки  і  збори,  не  зазначені  у пункті 307.1 цієї статті,  сплачуються  платником  податку  в  порядку  і  розмірах, установлених цим Кодексом,  а єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - в  порядку,  визначеному  Законом України  "Про  збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ). 

Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку 

308.1. Сільськогосподарські  товаровиробники  для  набуття  і підтвердження  статусу  платника  податку  подають  до  1   лютого поточного року: 
загальну податкову  декларацію з податку на поточний рік щодо всієї  площі  земельних  ділянок,  з  яких  справляється   податок (сільськогосподарських    угідь    (ріллі,   сіножатей,   пасовищ, багаторічних насаджень),  та/або земель водного  фонду  внутрішніх водойм   (озер,   ставків   та  водосховищ),  -  органу  державної податкової служби за своїм місцезнаходженням  (місцем  перебування на податковому обліку); 
звітну податкову  декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки; 
розрахунок частки  сільськогосподарського товаровиробництва - органам державної податкової  служби  за  своїм  місцезнаходженням та/або   за  місцем  розташування  земельних  ділянок  за  формою, затвердженою  центральним  органом  виконавчої  влади   з   питань державної  аграрної  політики за погодженням з центральним органом державної податкової служби; 
відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - органам державної  податкової  служби за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок. 
У відомості  (довідці)  про   наявність   земельних   ділянок зазначаються  відомості  про кожний документ,  що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками,  у тому  числі про кожний договір оренди земельної частки (паю). 
308.2. Сільськогосподарські     товаровиробники,     утворені протягом року шляхом злиття,  приєднання або перетворення, подають протягом  20  календарних  днів місяця,  що настає за місяцем його утворення,  до  органів  державної  податкової  служби  за   своїм місцезнаходженням  та  за  місцем  розташування  земельних ділянок декларацію з  податку  за  період  від  дати  утворення  до  кінця поточного року для набуття статусу платника податку,  а також усіх прав  і  обов'язків  щодо  погашення  податкових  зобов'язань  або боргів, які передані йому як правонаступнику. 
308.3. Довідка про набуття або підтвердження статусу платника податку  видається  протягом  10  робочих  днів  з  дати   подання сільськогосподарським  товаровиробником  податкової декларації або заяви органом державної  податкової  служби  за  місцезнаходженням такого платника (місцем перебування на податковому обліку). 
308.4. Дохід      сільськогосподарського     товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції  власного виробництва  та  продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних  (коди  згідно  з  УКТ  ЗЕД 2204 29-2204 30)  (  2371а-14  ),  вироблених   на   підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують   такі   виноматеріали   для   виробництва  готової продукції, включає доходи, отримані від: 
реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях,  які  належать  сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування,  а також продукції рибництва,   виловленої   (зібраної),   розведеної,   вирощеної  у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її  переробки  на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;  {  Абзац  другий пункту 308.4 статті 308 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
реалізації продукції  рослинництва  на  закритому  ґрунті  та продуктів її переробки на власних підприємствах; 
реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах; 
реалізації сільськогосподарської  продукції,  що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких  умовах,  незалежно від територіального розміщення переробного підприємства. 
У разі  якщо  сільськогосподарське  підприємство  утворюється шляхом злиття,  приєднання,  перетворення, поділу або виділення, у рік   такого   утворення   до   суми,   отриманої  від  реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та  продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30) ( 2371а-14  ), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства,  які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції,  включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового  (звітного)  періоду  від  надання супутніх послуг: 
послуги із збирання врожаю,  його брикетування,  складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння,  обрізування, сортування,   очистка,  розмелювання,  дезінфекція  (за  наявності ліцензії),  силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції   сільгосппідприємством-виробником  (з  моменту  набуття права  власності  на  таку  продукцію  за  договором  до  дати  її фактичної передачі покупцю); 
послуги з  догляду  за  худобою  і  птицею,  які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття  права власності  на  таку  продукцію  за  договором до дати її фактичної передачі покупцю); 
послуги із зберігання  сільськогосподарської  продукції,  які надаються  її  покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати  її фактичної передачі покупцю); 
послуги з  відгодівлі та забою свійської худоби і птиці,  які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником  (з  моменту набуття  права  власності  на  таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю). 
308.5. Якщо платники податку не можуть виконати  вимогу  щодо 75-відсоткового     критерію     частки     сільськогосподарського товаровиробництва у зв'язку із виникненням  обставин  непереборної сили   у   попередньому  податковому  (звітному)  році,  до  таких платників податку в  наступному  податковому  (звітному)  році  не застосовується вимога, згідно з якою частка сільськогосподарського товаровиробництва повинна     дорівнювати     або     перевищувати 75 відсотків. 
Такі платники  податку  для  підтвердження  статусу  платника податку подають податкову декларацію разом із  рішенням  Верховної Ради  Автономної  Республіки  Крим,  обласних  рад  про  наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин. 
308.6. Реєстрація    сільськогосподарського   товаровиробника платником податку скасовується: 
308.6.1. у разі подання  платником  податку  письмової  заяви щодо добровільного зняття з такої реєстрації; 
308.6.2. за рішенням органу державної податкової служби: 
а) якщо  такий  платник  податку  ліквідується,  у тому числі шляхом злиття, приєднання або перетворення; 
б) у  разі  встановлення   за   результатами   документальної перевірки  недотримання платником податку положень статті 301 цієї глави.  При цьому такий платник податку  зобов'язаний  перейти  до сплати  податків  за  загальною системою оподаткування починаючи з наступного місяця після місяця,  у  якому  було  встановлено  таке порушення. 

Стаття 309. Відповідальність платників податку 

309.1. У  разі  якщо  у  податковому  (звітному)  році частка сільськогосподарського товаровиробництва   становить    менш    як 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах. 
309.2. Платники податку несуть відповідальність відповідно до цього  Кодексу  за  правильність обчислення,  своєчасність подання податкових декларацій та сплати сум податку. 

ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,       ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ 

Стаття 310. Платники збору 

310.1. Платниками  збору  є  оптовий постачальник електричної енергії та виробники електричної енергії,  які мають  ліцензію  на право   здійснення   підприємницької   діяльності   з  виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком  електричної енергії, та теплової енергії (далі - юридичні особи). 
Стаття 311. Об'єкт оподаткування збором 

311.1. Об'єктом оподаткування збором є: 

а) для  оптового постачальника електричної енергії - вартість відпущеної електричної енергії без урахування  податку  на  додану вартість; 

б) для  юридичних  осіб  -  вартість  відпущеної  електричної енергії,  що продається поза оптовим ринком  електричної  енергії, зменшена    на    вартість    електричної    енергії,   виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії, а для гідроенергії - виключно у частині виробленої малими гідроелектростанціями  без  урахування  податку  на  додану вартість. 

Стаття 312. Ставки збору 

312.1. Ставка   збору   становить  3  відсотки  від  вартості фактично  відпущеної  платником  збору  електричної  енергії   без урахування податку на додану вартість. 

Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору 

313.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю. 
313.2. Податкові декларації збору подаються платниками  збору органам  державної  податкової  служби  у  строки,  визначені  для місячного податкового (звітного)  періоду,  за  місцем  податкової реєстрації. 
313.3. Форма  податкової декларації встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. 
313.4. Податкове зобов'язання із збору за базовий  податковий (звітний)  період  визначається виходячи з ставки збору і вартості фактично   відпущеної   електричної   енергії,   яка   є  об'єктом оподаткування згідно із статтею 311 цього Кодексу.{  Пункт  313.4 статті 313 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
313.5.  Юридичні  особи  -  виробники  електричної енергії на малих  гідроелектростанціях  спрямовують  кошти у розмірі збору на будівництво  нових  та  реконструкцію  і модернізацію діючих малих гідроелектростанцій.  {  Абзац  перший  пункту 313.5 статті 313 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
Контроль за  цільовим  використанням  таких  коштів  здійснює орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці. 
313.6. Збір сплачується платниками збору у строки,  визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 

ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

Стаття 314. Платники збору 

314.1. Платниками  збору  є  суб'єкти  господарювання  та  їх відокремлені підрозділи,  які провадять  діяльність  з  постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів. 

Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором 

315.1. Об'єктом  оподаткування  збором  є вартість природного газу в обсязі,  відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді,  яка  визначається  на  підставі актів приймання-передачі газу,  підписаних  платником  та   відповідним   споживачем   (для населення  -  на  підставі  облікових  документів),  з урахуванням відповідного тарифу. 

Стаття 316. Ставки збору 

316.1. Збір справляється у  розмірі  2  відсотків  на  обсяги природного газу, що постачаються для таких категорій споживачів: 
а) підприємства    комунальної    теплоенергетики,    теплові електростанції,    електроцентралі    та    котельні     суб'єктів господарювання,  зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі,  що використовується  для  надання  населенню  послуг  з  опалення  та гарячого   водопостачання,  за  умови  ведення  такими  суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського  обліку  тепла  і  гарячої води); 
б) бюджетні установи; 
в) промислові   та   інші   суб'єкти   господарювання  та  їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ. 
316.2. На  обсяги  природного  газу,  що   постачається   для населення, збір справляється у розмірі 4 відсотків. 

Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору 

317.1. Споживачами  є  такі  категорії:  населення,  бюджетні установи,  підприємства   комунальної   теплоенергетики,   теплові електростанції,     електроцентралі    та    котельні    суб'єктів господарювання,  в тому числі  блочні  (модульні)  котельні,  інші суб'єкти   господарювання   та  їх  відокремлені  підрозділи,  які використовують природний газ для виробництва  товарів  та  надання послуг, на інші власні потреби. 
317.2. Під  діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу для відповідної категорії споживачів  без  урахування  тарифів  на його  транспортування  і  постачання споживачам та суми податку на додану вартість. 
317.3. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю. 
317.4. Податкові  декларації збору подаються платниками збору органам  державної  податкової  служби  у  строки,  визначені  для місячного  податкового  (звітного)  періоду,  за місцем податкової реєстрації. 
Форма податкової   декларації   встановлюється   у   порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. 
Збір сплачується  платниками  збору  у строки,  визначені для місячного податкового (звітного)  періоду,  за  місцем  податкової реєстрації.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт