п'ятниця, 09.06.2023

Розділ V. Податок на додану вартість (Статті 180-211 )

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 


Стаття 180. Платники податку 

180.1. Для цілей оподаткування платником податку є: 
1) будь-яка особа,  що провадить  господарську  діяльність  і реєструється  за  своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу; 
2) будь-яка особа,  що зареєстрована або підлягає  реєстрації як платник податку; 
3) будь-яка  особа,  що  ввозить  товари  на  митну територію України  в  обсягах,  які  підлягають  оподаткуванню,  та  на  яку покладається   відповідальність   за   сплату   податків   у  разі переміщення товарів через  митний  кордон  України  відповідно  до Митного кодексу України ( 92-15 ), а також: 
особа, на  яку  покладається дотримання вимог митних режимів, які  передбачають  повне  або  часткове  умовне   звільнення   від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством; 
особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну   територію   України,   податкову  пільгу  не  за  цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно  із цим  Кодексом,  а  також  будь-які  інші особи,  що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено. 
Норми цього пункту не застосовуються до операцій  з  ввезення на  митну  територію  України  фізичними  особами (громадянами) чи суб'єктами  підприємницької  діяльності,  які  не   є   платниками податку, культурних   цінностей,   зазначених   у   пункті   197.7 статті 197 цього Кодексу; 
4) особа,  що веде облік результатів діяльності за  договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи; 
5) особа  -  управитель  майна,  яка  веде окремий податковий облік з податку на додану вартість  щодо  господарських  операцій, пов'язаних  з  використанням  майна,  що  отримане в управління за договорами управління майном. 
Для цілей   оподаткування    господарські    відносини    між управителем  майна  з  власної  господарської  діяльності  та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих  цивільно-правових  договорів.  Норми  цього  підпункту не поширюються   на  управителів  майна,  які  здійснюють  управління активами  інститутів  спільного  інвестування, фондів банківського управління,  фондів  фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю,  створених  відповідно  до  закону;  {  Абзац  другий підпункту  5  пункту 180.1 статті 180 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
6) особа,  що  проводить операції з постачання конфіскованого майна,  знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність  держави  (у тому числі майна,  визначеного у статті 172 Митного кодексу України) ( 92-15 ), незалежно від того, чи досягає вона   загальної   суми  операцій  із  постачання  товарів/послуг, визначеної  пунктом  181.1  статті  181  цього  Кодексу,  а  також незалежно  від  того,  який  режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством; 
7) особа,  що  уповноважена  вносити   податок   з   об'єктів оподаткування,    що    виникають    внаслідок   поставки   послуг підприємствами залізничного транспорту з їх  основної  діяльності, що  перебувають  у  підпорядкуванні  платника  податку  в  порядку ( 187-2011-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України. 
180.2. Особою,  відповідальною  за  нарахування   та   сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами,  у тому числі  їх  постійними  представництвами,  не  зареєстрованими   як платники  податку,  якщо  місце  постачання  послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. 
180.3. Особи,  зазначені у пункті 180.2  цієї  статті,  мають права, виконують обов'язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники податку. 
180.4.  Положення  цієї  статті  не  поширюються  на  осіб  - нерезидентів,  які надають послуги з підготовки до зняття і зняття енергоблоків  Чорнобильської  АЕС  з  експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на  екологічно  безпечну  систему,  фінансування яких   здійснюється   за   рахунок  коштів  міжнародної  технічної допомоги,  що надається на безоплатній  та  безповоротній  основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком   реконструкції    та    розвитку    стосовно    діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні ( 996_004 ) та Угоди про грант   (Проекту   ядерної   безпеки   Чорнобильської   АЕС)   між Європейським  банком  реконструкції  та  розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією ( 996_729 ).{  Статтю  180 доповнено пунктом 180.4 згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 

Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку 

181.1. У разі якщо загальна сума від  здійснення  операцій  з постачання  товарів/послуг,  що  підлягають оподаткуванню згідно з цим  розділом,  у  тому  числі  з  використанням   локальної   або глобальної комп'ютерної мережі,  нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх  12  календарних  місяців,   сукупно   перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість),  така особа зобов'язана зареєструватися  як  платник  податку  в  органі державної  податкової  служби  за  своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог,  передбачених статтею  183  цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку. 
181.2. Якщо  особи,  не  зареєстровані  як  платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом,  такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як  платники  такого податку. 

Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку 

182.1. Якщо  особа,  яка  провадить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником податку  у  зв'язку  з  тим,  що обсяги оподатковуваних операцій є меншими  від  встановленої  зазначеною  статтею  суми  та   обсяги постачання товарів/послуг   іншим  платникам  податку  за  останні 12 календарних місяців сукупно становлять не  менше  50  відсотків загального  обсягу  постачання,  вважає  за  доцільне  добровільно зареєструватися як платник податку,  така реєстрація  здійснюється за її заявою. 
Особа,  статутний  капітал  або  балансова  вартість  активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300000 гривень  та  яка  не  є  платником  податку  відповідно  до пункту 181.1   статті   181   цього   Кодексу,   може  добровільно зареєструватися   незалежно   від   наявності    здійснених    нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам  податку.  {  Пункт  182.1  статті 182 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 

Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку 

183.1. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як  платника  податку, подає   до   органу   державної   податкової   служби   за   своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву. 
183.2. У  разі  обов'язкової  реєстрації  особи  як  платника податку   реєстраційна   заява   подається   до  органу  державної податкової служби не пізніше  10  числа  календарного  місяця,  що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 цього Кодексу. 
183.3.  У  разі  добровільної  реєстрації  особи  як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту   180.1   статті  180  цього  Кодексу,  реєстраційна  заява подається  до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20  календарних  днів до початку податкового періоду, з якого такі особи  вважатимуться  платниками  податку  та  матимуть  право  на податковий кредит і виписку податкових накладних.{  Пункт  183.3 статті 183 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
183.4.   У   разі   переходу   осіб   із   спрощеної  системи оподаткування,  що  не  передбачає сплати податку, на сплату інших податків   і   зборів,  встановлених  цим  Кодексом,  у  випадках, визначених  главою  1 розділу XIV цього Кодексу, за умови, що такі особи  відповідають  вимогам,  визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього  Кодексу,  реєстраційна  заява подається не пізніше 10 числа першого  календарного  місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших  податків  і  зборів,  встановлених  цим Кодексом. Якщо такі особи  відповідають  вимогам,  визначеним пунктом 182.1 статті 182 цього  Кодексу,  реєстраційна  заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 цієї статті. 
У разі зміни ставки єдиного податку відповідно  до  підпункту "г" підпункту   4   пункту   293.8   статті   293  цього  Кодексу, реєстраційна заява подається у  строк,  визначений  пунктом  183.2 цієї статті.{  Пункт 183.4 статті 183 в редакції Законів N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011, N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 
183.5.  Особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті (у  разі добровільної реєстрації),  можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку,  що відповідає даті  початку  податкового  періоду (календарний місяць),  з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть  право  на виписку податкових накладних. 
При цьому  реєстрація  осіб,  зазначених  у пункті 183.4 цієї статті, здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування. {  Пункт  183.5 статті 183 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
183.6. У  разі  якщо  останній  день  строку  подання   заяви припадає на вихідний,  святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним,  святковим або  неробочим робочий день. 
183.7. Заява   про   реєстрацію  особи  як  платника  податку подається  особисто  такою  фізичною  особою   або   безпосередньо керівником  або  представником  юридичної особи - платника (в обох випадках  з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу  державної  податкової  служби за місцезнаходженням (місцем проживання)  особи.  У  заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.{  Пункт  183.7 статті 183 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
183.8. Орган   державної   податкової   служби   відмовляє  в реєстрації  особи  як  платника  податку,  якщо  за   результатами розгляду    реєстраційної    заяви   та/або   поданих   документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам,   визначеним   статтею   180,   пунктом  181.1 статті 181,  пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті  183 цього  Кодексу,  або  якщо існують обставини,  які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього Кодексу. 
183.9. У разі відсутності підстав для  відмови  у  реєстрації особи  як  платника  податку  орган  державної  податкової  служби зобов'язаний   видати   заявнику   або   відправити   поштою    (з повідомленням  про  вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку  не  пізніше  наступного  робочого  дня  після бажаного   (запланованого)   дня   реєстрації   платника  податку, зазначеного у його заяві,  або протягом 10 робочих днів  від  дати надходження реєстраційної заяви,  якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше  дати, що припадає на останній день строку,  встановленого для реєстрації платника податку органом державної податкової служби. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації,  зазначений у заяві особи,  настає після  завершення   10   робочих   днів   від   дати   надходження реєстраційної    заяви,    орган   державної   податкової   служби зобов'язаний   видати   заявнику   або   відправити   поштою    (з повідомленням  про  вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як  платника  податку  не  пізніше  бажаного  (запланованого)  дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві. 
183.10.  Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку,  і у випадках та в порядку,  передбачених цією статтею,   не   подала   до  органу  державної  податкової  служби реєстраційну заяву,  несе відповідальність  за  ненарахування  або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування   податкового   кредиту   та   отримання    бюджетного відшкодування.{  Пункт 183.10 статті 183 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
183.11. Оригінал  свідоцтва  про  реєстрацію платника податку повинен  зберігатися   таким   платником,   а   копії   свідоцтва, достовірність яких засвідчена органом державної податкової служби, розміщуватися в доступних для огляду місцях у приміщенні  платника податку та в усіх його філіях (відділеннях), представництвах. 
183.12. Центральний  орган  державної  податкової служби веде реєстр платників податку,  в якому міститься інформація про  осіб, зареєстрованих як платники податку. 
183.13. Для  інформування платників податку центральний орган державної  податкової  служби  щодекади   оприлюднює   на   своєму веб-сайті: 
183.13.1. дані  з  реєстру  платників  податку із зазначенням найменування або прізвища,  імені та по батькові платника податку, дати  податкової  реєстрації,  індивідуального податкового номера, номера свідоцтва про реєстрацію  платника  податку,  дати  початку його дії; 
183.13.2. інформацію  про  осіб,  позбавлених  реєстрації  як платників податку за заявою платника податку, з ініціативи органів державної  податкової  служби  чи  за  рішенням  суду,  а саме про анульовані  свідоцтва   про   реєстрацію   платника   податку   із зазначенням  індивідуальних  податкових номерів,  дати анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв. 
183.14. Форми  реєстраційної  заяви,  заяви  про   анулювання реєстрації,  свідоцтва  про  реєстрацію,  а  також  положення  про реєстрацію платників податку  затверджуються  центральним  органом державної податкової служби. 
183.15. У   разі  зміни  платником  податку  місцезнаходження (місця проживання)  або  його  переведення  на  обслуговування  до іншого органу державної податкової служби зняття такого платника з обліку в одному органі державної податкової  служби  і  взяття  на облік  в іншому здійснюється в порядку,  встановленому центральним органом державної податкової служби. 
183.16. Якщо відповідно до законодавства визначено строк,  на який  утворено  особу,  або  строк,  після якого змінюються дані у свідоцтві про реєстрацію  платника  податку,  зазначене  свідоцтво видається тільки на такий строк. 
183.17. Особа,  утворена  в результаті реорганізації платника податку (крім особи,  утвореної шляхом перетворення), реєструється платником   податку   як   інша   новоутворена  особа  в  порядку, визначеному цим Кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли  обов'язки  із  сплати  податку  у  зв'язку  з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу. 
183.18. Особі,   що   реєструється   як   платник    податку, присвоюється     індивідуальний     податковий     номер,     який використовується для сплати податку. 

Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку 

184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації  платника податку,  яка  проводиться  шляхом  виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо: 
а) будь-яка особа,  зареєстрована як платник податку протягом попередніх  12  місяців,  подала  заяву про анулювання реєстрації, якщо  загальна   вартість   оподатковуваних   товарів/послуг,   що надаються  такою  особою,  за  останні 12 календарних місяців була меншою від суми,  визначеної статтею 181 цього Кодексу,  за  умови сплати  суми  податкових  зобов'язань  у випадках,  визначених цим розділом; 
б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення   про   припинення   та   затвердила   ліквідаційний   або передавальний  баланс  щодо   своєї   діяльності   відповідно   до законодавства  за  умови  сплати  суми  податкових  зобов'язань із податку у випадках, визначених цим розділом; 
в) будь-яка  особа,   зареєстрована   як   платник   податку, реєструється  як  платник  єдиного податку,  умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість; 
г) особа,  зареєстрована   як   платник   податку,   протягом 12 послідовних   податкових  місяців  не  подає  органу  державної податкової служби декларації з податку на додану  вартість  та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів,  здійснених з  метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту; 
ґ) установчі  документи  будь-якої  особи,  зареєстрованої як платник податку, визнані рішенням суду недійсними; 
д) господарським  судом  винесено   ухвалу   про   ліквідацію юридичної особи - банкрута; 
е) платник  податку  ліквідується  за  рішенням суду (фізична особа позбувається  статусу  суб'єкта  господарювання)  або  особу звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду; 
є) фізична особа,  зареєстрована як платник податку, померла, її   оголошено   померлою,   визнано   недієздатною  або  безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність; 
ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних  осіб  та  фізичних осіб  -  підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу; 
з) закінчився  строк  дії  свідоцтва  про реєстрацію особи як платника податку на додану вартість ( z1400-10 ); 
и) обсяг  постачання   товарів/послуг   платниками   податку, зареєстрованими добровільно,  іншим  платникам  податку за останні 12 календарних  місяців  сукупно  становить  менше  50   відсотків загального обсягу постачання. 
184.2. Анулювання   реєстрації   на  підставі,  визначеній  у підпункті "а" пункту 184.1 цієї  статті,  здійснюється  за  заявою платника  податку,  а на підставах,  визначених у підпунктах "б" - "и"  пункту  184.1  цієї  статті,  може  здійснюватися  за  заявою платника  податку  або за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби.  Свідоцтво  про  реєстрацію  платника податку   вважається  анульованим  з  дати  анулювання  реєстрації платника податку. 
184.3. Орган державної податкової  служби  анулює  реєстрацію особи   як   платника  податку,  що  подав  заяву  про  анулювання реєстрації,  якщо встановить,  що він  відповідає  вимогам  пункту 184.1 цієї статті. 
184.4. У  разі  відсутності  законних  підстав для анулювання реєстрації орган    державної    податкової    служби     протягом 10 календарних  днів  після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації подає такому платникові податку  вмотивовану письмову   відмову   в  анулюванні  реєстрації  з  поясненнями  із зазначеного питання. 
184.5. З моменту  анулювання  реєстрації  особи  як  платника податку  така  особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних. 
184.6. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім    звітним   (податковим)   періодом   є   період,   який розпочинається від дня,  що настає за останнім  днем  попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації. 
184.7. Якщо  в  останньому  звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при  придбанні  яких  суми  податку  були  включені до податкового кредиту,   платник   податку   не  пізніше  дати  анулювання  його реєстрації   як   платника  податку  зобов'язаний  визнати  умовне постачання  таких  товарів  та  необоротних  активів та нарахувати податкові  зобов'язання  виходячи  із  звичайної  ціни відповідних товарів   чи  необоротних  активів,  крім  випадків  реорганізації платника  податку  шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.{  Пункт  184.7 статті 184 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
184.8. У разі якщо  на  дату  подання  заяви  про  анулювання реєстрації   платник   податку   має   податкові  зобов'язання  за результатами останнього податкового  періоду,  така  сума  податку враховується  в суму зменшення бюджетного відшкодування,  а в разі його відсутності сплачується  до  державного  бюджету.  Анулювання реєстрації  особи  як  платника  податку  відбувається у день,  що настає за днем проведення розрахунків із бюджетом  за  податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду. 
184.9. У  разі  якщо  за  результатами останнього податкового періоду особа має право  на  отримання  бюджетного  відшкодування, таке  відшкодування  надається  протягом  строків,  визначених цим розділом,  незалежно від  того,  чи  буде  така  особа  залишатися зареєстрованою  як  платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні. 
184.10. Про анулювання реєстрації платника податку податковий орган   зобов'язаний  письмово  повідомити  особу  протягом  трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації. 

Стаття 185. Визначення об'єкта оподаткування 

185.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з: 
а) постачання товарів,  місце постачання яких розташоване  на митній території України,  відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі  операції  з  передачі  права  власності  на  об'єкти застави  позичальнику  (кредитору),  на товари,  що передаються на умовах товарного кредиту,  а також з передачі об'єкта  фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю; 
б) постачання  послуг,  місце  постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу; 
в) ввезення товарів  (супутніх  послуг)  на  митну  територію України в митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорт); 
г) вивезення  товарів  (супутніх  послуг)  у  митному  режимі експорту або реекспорту (далі - експорт); 
ґ) з метою  оподаткування  цим  податком  до  експорту  також прирівнюється    постачання   товарів   (супутніх   послуг),   які перебувають у вільному обігу  на  території  України,  до  митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони,  створених згідно з положеннями  глав  35-37  Митного кодексу України ( 92-15 ); 
д) з  метою  оподаткування  цим  податком  до  імпорту  також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг)  з-під  митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони,  створених згідно з положеннями  глав  35-37  Митного кодексу України  (  92-15  ),  для їх подальшого вільного обігу на території України; 
е) постачання послуг з  міжнародних  перевезень  пасажирів  і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. 

Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг 

186.1. Місцем постачання товарів є: 
а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх  постачання (крім випадків, передбачених у підпунктах "б" і "в" цього пункту); 
б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою; 
в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі якщо товари складаються,  монтуються  або  встановлюються  (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені. 
186.1.1. Якщо  постачання товарів здійснюється для споживання на борту морських та повітряних суден або  у  поїздах  на  ділянці пасажирського   перевезення,   що   здійснюється  в  межах  митної території України, місцем постачання вважається пункт відправлення пасажирського транспортного засобу. 
Ділянкою пасажирського  перевезення,  що здійснюється в межах митної території України, вважається ділянка, на якій відбувається таке  перевезення  без  зупинок за межами митної території України між  пунктом  відправлення  та  пунктом   прибуття   пасажирського транспортного засобу. 
Пункт відправлення   пасажирського   транспортного  засобу  - перший пункт посадки пасажирів у межах митної території України, у разі потреби - після зупинки за межами митної території України. 
Пункт прибуття   транспортного  засобу  на  митній  території України  -  останній  пункт  на  митній  території   України   для посадки/висадки пасажирів на митній території України. 
186.2. Місцем постачання послуг є: 
186.2.1. місце  фактичного  постачання  послуг,  пов'язаних з рухомим майном, а саме: 
а) послуг,  що  є  допоміжними  у  транспортній   діяльності: навантаження,  розвантаження,  перевантаження,  складська  обробка товарів та інші аналогічні види послуг; 
б) послуг із проведення експертизи та оцінки рухомого майна; 
в) послуг,  пов'язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, у  тому  числі  з  постачанням  продовольчих  продуктів  і напоїв, призначених для споживання; 
г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із  переробки сировини,  а  також  інших робіт і послуг,  що пов'язані з рухомим майном; 
186.2.2. фактичне місцезнаходження нерухомого майна,  у  тому числі  що  будується,  для  тих послуг,  які пов'язані з нерухомим майном: 
а) послуг агентств нерухомості; 
б) послуг з підготовки та проведення будівельних робіт; 
в) інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується; 
186.2.3. місце  фактичного  надання  послуг у сфері культури, мистецтва,  освіти,  науки,  спорту,  розваг  або  інших  подібних послуг,  включаючи  послуги  організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги,  що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів. 
186.3. Місцем  постачання  зазначених  у  цьому пункті послуг вважається місце,  в  якому  отримувач  послуг  зареєстрований  як суб'єкт  господарювання  або  -  у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.  До таких  послуг належать: 
а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням  та  використання  об'єктів  права  інтелектуальної власності,  у  тому  числі  за  ліцензійними  договорами,  а також надання (передача) права на скорочення  викидів  парникових  газів (вуглецевих одиниць); 
б) рекламні послуги; 
в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі  адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги   з  розроблення,  постачання  та  тестування  програмного забезпечення,  з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації,   надання  інформації  та  інших  послуг  у  сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем; {  Підпункт  "в"  пункту  186.3  статті  186 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
г) надання  персоналу,  у  тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця; 
ґ) надання   в   оренду   (лізинг)   рухомого   майна,   крім транспортних засобів та банківських сейфів; 
д) телекомунікаційні послуги,  а саме:  послуги,  пов'язані з передаванням,  поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та   звуків  або  інформації  будь-якого  характеру  за  допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших   електромагнітних   систем  зв'язку,  включаючи  відповідне надання або передання права  на  використання  можливостей  такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж; 
е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення; 
є) надання посередницьких послуг  від  імені  та  за  рахунок іншої особи або від свого імені,  але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується  надання  покупцю  послуг,  перерахованих  у  цьому підпункті; 
ж) надання транспортно-експедиторських послуг. 
186.4. Місцем    постачання   послуг   є   місце   реєстрації постачальника,  крім операцій,  зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті. 

Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань 

187.1. Датою  виникнення  податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 
а) дата   зарахування   коштів   від   покупця/замовника   на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг,  що підлягають  постачанню,  а  в  разі  постачання  товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку,  а в разі  відсутності  такої  -  дата  інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; 
б) дата відвантаження товарів,  а в разі експорту  товарів  - дата  оформлення митної декларації,  що засвідчує факт перетинання митного кордону України,  оформлена відповідно  до  вимог  митного законодавства,  а  для  послуг  -  дата  оформлення документа,  що засвідчує факт постачання послуг платником податку. 
187.2. У разі постачання товарів або послуг  з  використанням торговельних  автоматів  або іншого подібного устаткування,  що не передбачає    наявності    касового    апарата,    контрольованого уповноваженою  на це фізичною особою,  датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата виймання з таких торговельних апаратів або  подібного  устаткування  грошової виручки.  Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються Національним банком України. 
187.3. У разі  постачання  товарів  за  договорами  товарного кредиту  (товарної  позики,  розстрочки),  умови яких передбачають сплату  (нарахування)  відсотків,  датою   збільшення   податкових зобов'язань   у   частині   таких  відсотків  вважається  дата  їх нарахування згідно з умовами відповідного договору. 
187.4. У   разі   якщо   постачання   товарів/послуг    через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів,  карток або  інших  замінників  національної  валюти,   датою   збільшення податкових  зобов'язань  вважається дата постачання таких жетонів, карток або інших замінників національної валюти. 
187.5. У разі якщо постачання товарів/послуг  здійснюється  з використанням    кредитних   або   дебетових   карток,   дорожніх, комерційних,  іменних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов'язань   вважається   дата,   що  засвідчує  факт  постачання платником податку  товарів/послуг  покупцю,  оформлена  податковою накладною,  або  дата  виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше. 
187.6. Датою виникнення  податкових  зобов'язань  орендодавця (лізингодавця)  для  операцій  фінансової  оренди (лізингу) є дата фактичної  передачі  об'єкта   фінансової   оренди   (лізингу)   у користування орендарю (лізингоотримувачу). 
187.7. Датою   виникнення   податкових   зобов'язань  у  разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів  є дата  зарахування  таких  коштів  на  банківський рахунок платника податку або дата отримання  відповідної  компенсації  у  будь-якій іншій  формі,  включаючи  зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом. 
187.8. Датою  виникнення  податкових   зобов'язань   у   разі ввезення  товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. 
Датою виникнення  податкових  зобов'язань  за  операціями   з постачання  послуг  нерезидентами,  місцем  надання  яких  є митна територія України,  є дата списання коштів з банківського  рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом,  залежно від  того, яка з подій відбулася раніше. 
187.9. Датою   виникнення  податкових  зобов'язань  виконавця довгострокових договорів (контрактів) є  дата  фактичної  передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами). 
Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) - це будь-який  договір  на  виготовлення  товарів,  виконання   робіт, надання  послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких  товарів,  виконання робіт,  надання послуг,  не передбачено поетапного їх здавання. 
187.10.  Платники  податку,  які  постачають теплову енергію, газ    природний    (крім    скрапленого),   надають   послуги   з водопостачання,   водовідведення   чи   послуги,   вартість   яких включається  до  складу  квартирної  плати  чи  плати за утримання житла,  фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники   податку,   а  також  житлово-експлуатаційним  конторам, квартирно-експлуатаційним  частинам,   об'єднанням   співвласників багатоквартирних будинків,  іншим подібним платникам податку,  які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою  подальшого їх  перерахування  продавцям  таких  товарів  (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості (далі  -  ЖЕКи),  визначають  дату виникнення   податкових  зобов'язань  та  податкового  кредиту  за касовим  методом.  {  Абзац  перший  пункту  187.10  статті  187 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
Зазначене правило  визначення  дати   виникнення   податкових зобов'язань  поширюється також на операції з постачання зазначених товарів/послуг для ЖЕКів та бюджетних установ,  що отримують  такі товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку. 
Для цілей  цього пункту послугами,  вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, вважаються послуги  з  технічного  обслуговування  ліфтів  та  диспетчерських систем,  систем   протипожежної   автоматики   та   димовидалення, побутових  електроплит,  обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових    систем    водо-     і     теплопостачання, водовідведення  та  зливової каналізації,  вивезення та утилізації твердого побутового та грубого сміття,  прибирання  будинкової  та прибудинкової  території,  а  також  інші  послуги,  які надаються ЖЕКами зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок. 
187.11. Попередня  (авансова)  оплата  вартості  товарів,  що експортуються чи імпортуються, не змінює значення сум податку, які відносяться до  податкового  кредиту  або  податкових  зобов'язань платника податку, такого експортера або імпортера. 

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі                  постачання товарів/послуг 

188.1. База    оподаткування    операцій     з     постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості,  але не нижче звичайних цін,  визначених  відповідно  до статті 39 цього Кодексу,  з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт  етиловий,  що  використовується  виробниками  -  суб'єктами господарювання  для  виробництва  лікарських засобів, у тому числі компонентів  крові  і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів  у  вигляді  бальзамів  та  еліксирів),  а  також збору на обов'язкове  державне  пенсійне  страхування  на  вартість  послуг стільникового  рухомого  зв'язку).  {  Абзац  перший  пункту 188.1 статті  188  із  змінами,  внесеними  згідно із Законами N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011, N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 
До складу  договірної  (контрактної)   вартості   включаються будь-які  суми  коштів,  вартість  матеріальних  і  нематеріальних активів,  що передаються платнику податку  безпосередньо  покупцем або  через  будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. 
База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну  територію  України,  визначається  виходячи з їх договірної (контрактної) вартості,  але не нижче митної вартості  товарів,  з якої  були  визначені податки і збори,  що справляються під час їх митного оформлення,  з урахуванням акцизного податку  та  ввізного мита,  за  винятком  податку на додану вартість,  що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом. 
У разі  якщо  постачання   товарів/послуг   здійснюється   за регульованими  цінами (тарифами),  база оподаткування визначається виходячи з їх договірної  (контрактної)  вартості,  визначеної  за такими цінами (тарифами). 
У  разі постачання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг без оплати,  з частковою оплатою, у межах обміну, у межах дарування,  у рахунок  оплати  праці  фізичним  особам,  які перебувають у трудових відносинах із платником податку, пов'язаній з  постачальником  особі,   суб'єкту   господарювання,   який   не зареєстрований   платником   податку,   іншим   особам,   які   не зареєстровані платниками податку,  база оподаткування визначається виходячи  з  їх  договірної  (контрактної) вартості,  але не нижче звичайних  цін.  { Абзац п'ятий пункту 188.1 статті 188 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
До бази  оподаткування  враховується вартість товарів/послуг, які  постачаються  за  будь-які   кошти   (за   виключенням   суми компенсації  на  покриття  різниці  між  фактичними  витратами  та регульованими цінами (тарифами) у  вигляді  виробничої  дотації  з бюджету),  та  вартість матеріальних і нематеріальних активів,  що передаються   платникові   податку    безпосередньо    отримувачем товарів/послуг   або   будь-якою  третьою  особою  як  компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку. 
У разі постачання товарів за договорами  фінансового  лізингу базою  оподаткування  є  договірна  (контрактна) вартість,  але не нижче ціни придбання об'єкту лізингу. 
Увипадках,  передбачених статтею  189  цього  Кодексу,  база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього Кодексу. 

Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках 

189.1.  У  разі  постачання  товарів/послуг  у  межах балансу платника   податку   для  невиробничого  використання,  постачання товарів/послуг та виробничих основних засобів відповідно до пункту 198.5  статті  198  цього  Кодексу,  використання  виробничих  або невиробничих засобів,  інших  товарів/послуг  не  у  господарській діяльності,  переведення  виробничих  основних  засобів  до складу невиробничих основних  засобів,  база  оподаткування  визначається виходячи   з   їх   балансової   вартості  на  момент  переведення (постачання), а для товарів/послуг - не нижче цін придбання.{  Пункт  189.1 статті 189 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
189.2. Вартість   тари,   що   згідно   з   умовами  договору (контракту)   визначена   як   зворотна   (заставна),   до    бази оподаткування не  включається.  У  разі  якщо  у  строк більше ніж 12 календарних місяців з моменту надходження зворотної  тари  вона не  повертається  відправнику,  вартість такої тари включається до бази оподаткування отримувача. 
189.3. У разі якщо платник податку  провадить  підприємницьку діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю),  що придбані в осіб,  не зареєстрованих  як  платники  податку,  базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку. 
У випадках,   коли  платник  податку  здійснює  діяльність  з постачання однорідних вживаних товарів, придбаних у фізичних осіб, не  зареєстрованих  як  платники  податку,  у межах договорів,  що передбачають передання  права  власності  на  такі  товари,  базою оподаткування  є  позитивна  різниця  між  ціною  продажу та ціною придбання таких товарів,  визначена у порядку,  встановленому  цим розділом. 
Датою збільшення  податкових  зобов'язань  платника податку є дата, визначена  за   правилами,   встановленими   пунктом   187.1 статті 187 цього Кодексу. 
При цьому   ціна   продажу   вживаного  транспортного  засобу визначається: 
для фізичної особи виходячи з  ціни,  зазначеної  у  договорі купівлі-продажу,  але  не  нижче оціночної вартості такого засобу, розрахованої   суб'єктом   оціночної   діяльності,   уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до закону; 
для платників  податку  виходячи  з  договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін. 
Для цілей цього розділу: 
вживаними товарами вважаються товари,  що були в користуванні не менше року,  а також транспортні засоби,  які не підпадають під визначення нового транспортного засобу. 
Новими транспортними засобами вважаються: 
а) наземний транспортний засіб - той,  що вперше реєструється в  Україні  відповідно до законодавства та при цьому має загальний наземний пробіг до 6 000 кілометрів; 
б) судно - те, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства  та  при  цьому  пройшло  не  більше 100 годин після першого введення його в експлуатацію; 
в) літальний апарат - той,  що вперше реєструється в  Україні відповідно  до  законодавства  та  при цьому його налітаний час до такої реєстрації не перевищує 40 годин після  першого  введення  в експлуатацію.  Налітаним  вважається час,  який розраховується від блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення; 
однорідними товарами   вважаються    товари    у    значенні, визначеному розділом I цього Кодексу. 
189.4. Базою    оподаткування    для    товарів/послуг,    що передаються/отримуються у межах договорів  комісії  (консигнації), поруки,  довірчого управління,  є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього Кодексу. 
Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників     податку,    що    здійснюють    постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів  комісії  (консигнації),  поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на  такі  товари/послуги,  визначається  за правилами, встановленими статтями 187 і 198 цього Кодексу. 
Зазначений порядок  дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту застосовується також на операції з примусового продажу арештованого майна органами юстиції. 
189.5. У  разі  постачання  товарів за договорами фінансового лізингу,  які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим як  платник податку у зв'язку з невиконанням умов такого договору, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів. 
У    разі    постачання    вживаних    товарів,    повернутих лізингоодержувачем  не зареєстрованим як платник податку у зв'язку з   невиконанням   умов   договору   фінансового   лізингу,  базою оподаткування  є  позитивна  різниця  між  ціною  продажу та ціною придбання  таких товарів. { Пункт 189.5 статті 189 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
При цьому    ціна    продажу   визначається   відповідно   до пункту 188.1  статті  188  цього   Кодексу,   а   ціна   придбання визначається   на   рівні   суми  лізингових  платежів  у  частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу, що несплачені за такий об'єкт лізингу на дату такого повернення. 
189.6. Норми  пунктів  189.3-189.5 цієї статті не поширюються на операції з  експортування  товарів  за  межі  митної  території України  або з ввезення на митну територію України товарів у межах зазначених договорів. 
189.7. У  разі  якщо  платник  податку  здійснює  операції  з постачання товарів/послуг,  які є об'єктом оподаткування згідно із статтею 185 цього Кодексу,  під забезпечення боргових  зобов'язань покупця,  наданих  такому  платнику  податку  у формі простого або переказного векселя,  або  інших  боргових  інструментів  (далі  - вексель),  випущених  таким  покупцем  або  третьою особою,  базою оподаткування  є  договірна   вартість,   визначена   в   порядку, встановленому   пунктом   188.1  статті  188  цього  Кодексу,  без урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за  процентними векселями - така договірна вартість,  збільшена на суму процентів,  нарахованих або таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя. 
189.8. На  номінал  векселя,  у  тому  числі  без  урахування дисконтів або з урахуванням процентів,  податкові зобов'язання  не нараховуються. 
189.9.  У  разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються  за  самостійним  рішенням  платника  податку,   така ліквідація  для  цілей  оподаткування  розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів  за  звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. 
Норма цього  пункту  не поширюється на випадки,  коли основні виробничі або невиробничі  засоби  ліквідуються  у  зв'язку  з  їх знищенням  або  зруйнуванням  внаслідок  дії обставин непереборної сили,  в інших випадках,  коли така  ліквідація  здійснюється  без згоди  платника  податку,  у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до  законодавства  або коли платник податку подає органу державної податкової служби відповідний документ  про  знищення,  розібрання або  перетворення  основних  виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб,  внаслідок чого вони не можуть використовуватися  за первісним призначенням.{  Пункт  189.9 статті 189 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
189.10. У  разі якщо внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби,  складові частини,  компоненти або інші відходи,  які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі операції не нараховуються податкові зобов'язання. 
189.11. У    разі    умовного    постачання   товарів   базою оподаткування є звичайна ціна відповідних товарів  чи  необоротних активів. 
189.12. У випадках,  коли платник податку здійснює операції з постачання особам,  які  не  зареєстровані  як  платники  податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки,  раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних  осіб, які  не  є  платниками  цього  податку,  об'єктом  оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку. 

Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України 

190.1. Базою  оподаткування  при  ввезенні  товарів  на митну територію України є договірна (контрактна) вартість,  але не менша митної  вартості  цих  товарів,  визначеної  відповідно до Митного кодексу України  (  92-15  ),  з  урахуванням  мита  та  акцизного податку,  що  підлягають  сплаті,  за  винятком  податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом. 
При визначенні  бази  оподаткування   перерахунок   іноземної валюти  в  національну  валюту  здійснюється  за  офіційним курсом національної валюти  до  цієї  валюти,  встановленим  Національним банком  України,  що  діє  на  день  подання митної декларації для митного  оформлення,  а  в  разі  нарахування   суми   податкового зобов'язання  митним органом у випадках,  коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання. 
190.2. Для послуг,  які постачаються нерезидентами на  митній території  України,  базою  оподаткування є договірна (контрактна) вартість  таких  послуг  з  урахуванням  податків  та  зборів,  за винятком  податку  на  додану  вартість,  що  включаються  до ціни постачання  відповідно  до   законодавства.   Визначена   вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного  банку  України  на   дату   виникнення   податкових зобов'язань.  У  разі  отримання  послуг  від  нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається,  виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку. 

Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для готової продукції, виготовленої з використанням давальницької сировини нерезидента, у разі її постачання на митній території України 

191.1. База    оподаткування    при    митному     оформленні давальницької    сировини   або   готової   продукції,   отриманої українським виконавцем як оплата за постачання послуг з переробки, визначається з урахуванням положень статті 190 цього Кодексу. 
191.2. База   оподаткування   в  разі  постачання  на  митній території  України  готової  продукції,  отриманої  як  оплата  за постачання послуг з переробки,  визначається згідно із статтею 188 цього Кодексу. 

Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту) 

192.1. Якщо  після  постачання  товарів/послуг   здійснюється будь-яка  зміна суми компенсації їх вартості, включаючи  наступний за  постачанням  перегляд  цін,  перерахунок у випадках повернення товарів/послуг   особі,   яка   їх   надала,  або  при  поверненні постачальником   суми   попередньої  оплати  товарів/послуг,  суми податкових  зобов'язань  та  податкового  кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.{  Пункт  192.1 статті 192 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
192.1.1. Якщо  внаслідок  такого   перерахунку   відбувається зменшення   суми   компенсації   на  користь  платника  податку  - постачальника, то: 
а) постачальник   відповідно    зменшує    суму    податкових зобов'язань  за  результатами податкового періоду,  протягом якого був  проведений  такий   перерахунок,   та   надсилає   отримувачу розрахунок коригування податку; 
б) отримувач  відповідно  зменшує суму податкового кредиту за результатами  такого  податкового  періоду  в   разі,   якщо   він зареєстрований  як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку  з  отриманням  таких товарів/послуг. 
192.1.2. Якщо   внаслідок   такого  перерахунку  відбувається збільшення  суми  компенсації  на  користь  платника   податку   - постачальника, то: 
а) постачальник    відповідно    збільшує   суму   податкових зобов'язань за результатами податкового  періоду,  протягом  якого був   проведений   такий   перерахунок,   та  надсилає  отримувачу розрахунок коригування податку; 
б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту  за результатами   такого   податкового   періоду  в  разі,  якщо  він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку. 
192.2. Норма пункту  192.1  цієї  статті  не  поширюється  на випадки,  коли  постачальник товарів/послуг не є платником податку на кінець звітного (податкового) періоду,  в якому був  проведений такий перерахунок. 
Зменшення суми  податкових  зобов'язань  платника  податку  - постачальника   в   разі   зміни   суми    компенсації    вартості товарів/послуг,  наданих  особам,  що  не  були  платниками  цього податку  на  дату  такого  постачання,   дозволяється   лише   при поверненні  раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової  компенсації  їх  вартості,  у тому  числі  при  перегляді цін,  пов'язаних з гарантійною заміною товарів  або  низькоякісних  товарів  відповідно  до  закону   або договору. 
192.3. Результат   перерахунку   податкових   зобов'язань   і податкового кредиту постачальника та отримувача  відображається  у складі  податкової  декларації  за  звітний  податковий  період  у порядку,  визначеному  центральним  органом  державної  податкової служби. 

Стаття 193. Розміри ставок податку 

193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах: 
а) 17 відсотків; 
б) 0 відсотків. 

Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою 

194.1. Операції,  зазначені у статті 185 цього Кодексу,  крім операцій,  що  не  є  об'єктом   оподаткування,   звільнених   від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка, оподатковуються за ставкою,  зазначеною  в  підпункті  "а"  пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною. 
194.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг. 

Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою 

195.1. За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 
195.1.1. експорту товарів (супутніх послуг),  якщо їх експорт підтверджений митною декларацією,  оформленою відповідно до  вимог митного законодавства; 
195.1.2. постачання товарів: 
а) для заправки або забезпечення морських суден, що: 
використовуються для   навігаційної  діяльності,  перевезення пасажирів або вантажів за плату,  промислової,  риболовецької  або іншої   господарської   діяльності,   що   провадиться  за  межами територіальних вод України; 
використовуються для  рятування  або   подання   допомоги   в нейтральних або територіальних водах інших країн; 
входять до   складу   Військово-Морських   Сил   України   та відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки; 
б) для заправки або забезпечення повітряних суден, що: 
виконують міжнародні  рейси  для  навігаційної  діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату; 
входять до складу Повітряних Сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового базування; 
в) для  заправки  (дозаправки)  та   забезпечення   космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі; 
г) для   заправки  (дозаправки)  або  забезпечення  наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил  України,  що  бере  участь  у  миротворчих акціях за кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством; 
ґ) постачання   товарів/послуг   підприємствами    роздрібної торгівлі,  які  розташовані  на  території України в зонах митного контролю (магазинах  безмитної  торгівлі  (безмитних  магазинах)), відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. 
Постачання товарів/послуг   магазинами   безмитної   торгівлі (безмитними  магазинами)  може  здійснюватися  виключно   фізичним особам,  які  виїжджають  за  митний кордон України,  або фізичним особам,  які переміщуються  транспортними  засобами,  що  належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України.  Порядок контролю  за  дотриманням  норм  цього  підпункту   встановлюється Кабінетом Міністрів України.  Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену Законом. 
Товари, придбані у безмитних магазинах без сплати податку  на додану вартість, у разі зворотного ввезення таких товарів на митну територію   України   підлягають    оподаткуванню    у    порядку, передбаченому для оподаткування операцій з імпорту; 
195.1.3. постачання таких послуг: 
а) міжнародні  перевезення  пасажирів  і  багажу  та вантажів залізничним,  автомобільним,  морським і  річковим  та  авіаційним транспортом. 
Для цілей цього підпункту перевезення вважається міжнародним, якщо  таке  перевезення   здійснюється   за   єдиним   міжнародним перевізним документом; 
б) послуги,   що   передбачають   роботи  з  рухомим  майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником,  що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом. 
До робіт  з  рухомим  майном  належать  роботи  з   переробки товарів,  що  можуть включати власне переробку (обробку) товарів - монтаж,  збирання,  монтування та налагодження,  у результаті чого створюються   інші  товари,  у  тому  числі  постачання  послуг  з переробки давальницької сировини,  а також модернізацію та  ремонт товарів,  що  передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням  виробничого  ресурсу  об'єкта  (або  його складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією, у  результаті  виконання  якого  передбачається  поліпшення  стану такого об'єкта; 
в) послуги  з  обслуговування повітряних суден,  що виконують міжнародні рейси. 
До послуг з обслуговування повітряних  суден,  які  виконують міжнародні рейси, відносяться послуги, які комплексно необхідні та безпосередньо пов'язані з виконанням міжнародного рейсу, а саме: 
обслуговування повітряних  суден  та  пасажирів  в  аеропорту (посадка-зліт   повітряного   судна,  обслуговування  пасажирів  в аеровокзалі,  забезпечення   авіаційної   безпеки,   наднормативна стоянка повітряного судна); 
послуги з   наземного   обслуговування  повітряних  суден  та пасажирів в аеропортах; 
оренда аеропортових  приміщень  у  частині  використання  для обслуговування  міжнародних  рейсів  (офіси,  стійки реєстрації та інші службові приміщення,  які орендуються  авіаперевізниками,  що виконують міжнародні рейси); 
послуги персоналу з обслуговування повітряних суден. 
195.2. У  разі  якщо  операції з постачання товарів звільнено від  оподаткування  на  митній  території  України  відповідно  до положення  цього  розділу,  до  операцій  з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка. 

Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування 

196.1. Не є об'єктом оподаткування операції з: 
196.1.1. випуску  (емісії),  розміщення  у   будь-які   форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що  випущені  в  обіг   (емітовані)   суб'єктами   підприємницької діяльності,  Національним  банком України,  Міністерством фінансів України,  органами місцевого самоврядування відповідно до  закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати,  сертифікати фонду операцій з нерухомістю,  деривативи,  а також корпоративні  права, виражені  в  інших,  ніж цінні папери,  формах;  обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери,  формах,  на інші цінні папери;  розрахунково-клірингової, реєстраторської  та  депозитарної  діяльності  на   ринку   цінних паперів,  а  також  діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами,  фондами банківського управління), відповідно до  закону  та  інших  видів  професійної  діяльності на фондовому ринку,  які  підлягають ліцензуванню відповідно до закону. { Абзац перший  підпункту  196.1.1  пункту  196.1  статті  196 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх,  банківських та іменних чеків,  цінних  паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток,  а також ювілейних і пам'ятних монет, які реалізуються для нумізматичних  цілей  та  інших товарів/послуг,  за які стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка; 
196.1.2.  передачі майна у схов (відповідальне зберігання), у концесію,  а  також у лізинг (оренду),  крім передачі у фінансовий лізинг; { Абзац перший підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
повернення майна із схову (відповідального  зберігання)  його власнику,  а  також  майна,  попередньо  переданого в концесію або лізинг (оренду) концесієдавцю або лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого  у  фінансовий лізинг; { Абзац другий підпункту 196.1.2 пункту  196.1  статті  196 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
нарахування та   сплати   процентів   або  комісій  у  складі орендного  (лізингового)  платежу  у  межах  договору  фінансового лізингу;  { Абзац третій підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
передачі майна в заставу  (іпотеку)  позикодавцю  (кредитору) та/або  в забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора,  повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику  після  закінчення дії відповідного договору,  якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України; 
грошових виплат  основної  суми  консолідованого   іпотечного боргу та процентів,  нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідованого іпотечного боргу,  заміною однієї частки консолідованого   іпотечного   боргу   на  іншу,  або  поверненням (зворотним  викупом)  такого  консолідованого   іпотечного   боргу відповідно до закону резидентом або на його користь; 
196.1.3. надання  послуг із страхування,  співстрахування або перестрахування  особами,  які  мають   ліцензію   на   здійснення страхової  діяльності  відповідно до закону,  а також пов'язаних з такою діяльністю  послуг  страхових  (перестрахових)  брокерів  та страхових агентів; 
надання послуг     із     загальнообов'язкового    державного соціального страхування (у  тому  числі  пенсійного  страхування), недержавного пенсійного забезпечення,  залучення та обслуговування пенсійних  вкладів  та  рахунків  учасників  фондів   банківського управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів; 
196.1.4. обігу  валютних цінностей (у тому числі національної та  іноземної  валюти),  банківських  металів,  банкнот  та  монет Національного банку України,  за винятком тих, що використовуються для нумізматичних  цілей,  базою  оподаткування  яких  є  продажна вартість; випуску, обігу та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей,  інших документів, що засвідчують право участі в державних грошових лотереях;  виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород;  постачання негашених поштових марок  України, конвертів  або  листівок  з  негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок,  конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість; 
196.1.5. надання  послуг  з інкасації,  розрахунково-касового обслуговування,  залучення,  розміщення та  повернення  коштів  за договорами  позики,  депозиту,  вкладу  (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами  та деривативами),  доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги  за  фінансовими  кредитами  фінансових  установ, кредитних гарантій  і  банківських  поручительств  особою,  що  надала  такі кредити,   гарантії   або   поручительства.   Перелік   послуг   з розрахунково-касового   обслуговування  визначається  Національним банком  України  за  погодженням  з  Державною  податковою службою України;  { Абзац перший підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
торгівлі за  грошові  кошти  або   цінні   папери   борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій,  крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні  папери  (сертифікати),  інвестиційні   сертифікати, іпотечні   сертифікати   з   фіксованою   дохідністю,  операції  з відступлення права  вимоги  за  забезпеченими  іпотекою  кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи; 
196.1.6. виплат  у  грошовій  формі  заробітної  плати (інших прирівняних до неї виплат),  а також пенсій,  стипендій, субсидій, дотацій  за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі); 
виплат дивідендів,  роялті  у  грошовій  формі  або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом; 
надання комісійних  (брокерських,   дилерських)   послуг   із торгівлі   та/або   управління  цінними  паперами  (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові  виплати  (у  тому  числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією   та   торгівлею   цінними   паперами   ліцензованими торговцями цінними паперами,  а також  деривативами  та  валютними цінностями; 
196.1.7. реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб. 
При здійсненні  спільної   (сумісної   діяльності)   передача товарів  (робіт,  послуг)  на  окремий  баланс  платника  податку, уповноваженого договором вести облік  результатів  такої  спільної діяльності, вважається постачанням таких товарів (робіт, послуг); 
196.1.8. постачання    позашкільним    навчальним    закладом вихованцям,  учням і слухачам платних послуг у сфері  позашкільної освіти; 
196.1.9. надання  банками  (фінансовими  установами) послуг у межах управління фондами банківського управління, фондами операцій з  нерухомістю,  фондами фінансування будівництва (в тому числі за перерахування  коштів  на  фінансування   будівництва   із   фонду фінансування  будівництва),  за  здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до законодавства; 
196.1.10. оплати третейського збору  та  відшкодування  інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону; 
196.1.11. надання  послуг   з   агентування   і   фрахтування морського   торговельного  флоту  судновими  агентами  на  користь нерезидентів,  які  надають  послуги  з   міжнародних   перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень; 
196.1.12. вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу  України  ( 92-15 ) або у митному режимі переробки згідно з положеннями глави 39 Митного кодексу України ( 92-15 ), у тому  числі об'єктів оперативного лізингу або транспортних засобів з метою їх ремонту; 
196.1.13. постачання  товарів  (супутніх  послуг)  на   митну територію  України  у  митному  режимі  відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України (  92-15  ). Подальше  постачання  таких  товарів  (супутніх  послуг) на митній території України або за її межі оподатковується  за  відповідними ставками податку, визначеними у статті 193 цього Кодексу.  
{  Підпункт  196.1.14  пункту  196.1  статті 196 виключено на підставі Закону N 3387-VI ( 3387-17 ) від 19.05.2011 }  
196.1.15.  оплати  орендної  плати чи концесійного платежу за договорами  відповідно  оренди  чи  концесії  цілісного  майнового комплексу   державного   чи   комунального   підприємства    (його структурного підрозділу), якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи  органи  місцевого самоврядування,  а  платежі  відповідно до закону зараховуються до Державного бюджету України або місцевого бюджету.{  Пункт  196.1 статті 196 доповнено підпунктом 196.1.15 згідно із Законом N 4057-VI ( 4057-17 ) від 17.11.2011 } 

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування 

197.1. Звільняються від оподаткування операції з: 
197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування та  товарів дитячого  асортименту  для  немовлят  за  переліком,  затвердженим Кабінетом Міністрів України; 
197.1.2. постачання  послуг  із  здобуття  вищої,  середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому  числі  навчання  аспірантів   і   докторантів,   навчальними закладами,  що мають ліцензію на постачання таких послуг,  а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури,  дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у  гуртожитках.  До  таких послуг належать послуги з: 
а) виховання  та  навчання  дітей,  які постачаються дитячими музичними  та  художніми  школами,  школами  мистецтв,   будинками культури (гра на музичних інструментах,  хореографія, образотворче мистецтво,  гуртки  (факультативи)  іноземних  мов,  комп'ютерного навчання); 
б) утримання,   виховання  та  навчання  дітей  у  дошкільних навчальних закладах як у межах обсягу,  установленого  навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг; 
в) усіх   видів   освітньої   діяльності,   які  постачаються загальноосвітніми навчальними закладами I-III ступенів; 
г) усіх  видів   освітньої   діяльності,   які   постачаються професійно-технічними навчальними закладами; 
ґ) усіх  видів освітньої діяльності,  які постачаються вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації,  у тому  числі  для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти; 
д) навчання  слухачів  підготовчих відділень вищих навчальних закладів; 
е) повторного вивчення відрахованими студентами  (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів; 
є) навчання аспірантів і докторантів; 
ж) приймання кандидатських іспитів; 
з) надання  наукових  консультацій  для осіб,  які підвищують кваліфікацію самостійно; 
и) довузівської підготовки; 
і) проведення лекцій з питань науки і  техніки,  культури  та мистецтва,  фізичної культури і спорту,  правових знань, туризму і краєзнавства; 
ї) надання консультацій  для  учнів,  вихованців,  студентів, курсантів   понад   обсяги,   встановлені  навчальними  планами  і програмами, для аспірантів, докторантів; 
й) організації  літніх  мовних   курсів,   шкіл,   семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах,  у спортивних залах і плавальних басейнах,  на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів; 
197.1.3. постачання: 
а) технічних    та    інших    засобів   реабілітації   (крім автомобілів),  послуги  з  їх   ремонту   та   доставки;   товарів спеціального   призначення,   у   тому   числі  виробів  медичного призначення для індивідуального  користування,  для  інвалідів  та інших  пільгових  категорій  населення,  визначених законодавством України  за  переліком  (  867-2011-п  ),  затвердженим  Кабінетом Міністрів України; 
б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та   інших   засобів   реабілітації  (крім  автомобілів),  товарів спеціального  призначення,  у   тому   числі   виробів   медичного призначення  для  індивідуального  користування,  для інвалідів та інших  пільгових  категорій населення за переліком ( 867-2011-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України; 
в) легкових  автомобілів  для інвалідів уповноваженому органу виконавчої влади з їх оплатою  за  рахунок  коштів  державного  чи місцевих   бюджетів   та   коштів   фондів   загальнообов'язкового державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам; 
197.1.4. постачання  послуг  із  доставки  пенсій,  страхових виплат та  грошової  допомоги  населенню  (незалежно  від  способу доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача; 
197.1.5. постачання   послуг  з  охорони  здоров'я  закладами охорони здоров'я,  що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також  постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів,  що мають ліцензію на постачання таких  послуг відповідно до законодавства, крім таких послуг: 
а) надання косметологічної допомоги,  крім тієї, що надається за медичними показаннями; 
б) масаж для зміцнення здоров'я дорослого населення, корекції осанки тощо; 
в) проведення  профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров'я на прохання громадян; 
г) проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів  та попередніх  проектних  пропозицій,  у  тому  числі щодо розміщення об'єкта,  а також  нормативної  документації  на  нові  технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції; 
ґ) надання  консультаційної  допомоги  з  питань   проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи; 
д) обстеження  за  заявкою замовника об'єктів,  що будуються, реконструюються  або  функціонують,  з  метою   їх   відповідності санітарному законодавству; 
е) проведення  за  заявкою замовника токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних,  санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень  з  метою  визначення  безпеки  продукції  для  здоров'я людини; 
є) видача суб'єктам господарювання дозволів  на  виробництво, використання,     транспортування,     зберігання,     реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного та  імпортного виробництва,  що потенційно небезпечні для здоров'я людини; 
ж) надання  юридичним  і  фізичним   особам   консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров'я, в  тому  числі  щодо  забезпечення  санітарного  та   епідемічного благополуччя населення; 
з) проведення медичного огляду осіб для видачі: 
дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам,  крім військовослужбовців  і  посадових  осіб,   носіння   зброї   якими передбачено законодавством; 
відповідних документів   на   виїзд  громадян  за  кордон  за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в  зарубіжних  лікувальних  або  санаторних  закладах  за  власним бажанням,  а  також  у  службові   відрядження   (крім   державних службовців,  робота  яких  пов'язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи); 
посвідчення водія транспортного засобу; 
и) медичне обслуговування з'їздів,  конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань тощо; 
і) медичне  обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням; 
ї) організація  медичного  контролю  осіб,   які   займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах; 
й) проведення    профілактичних   щеплень   громадянам,   які від'їжджають за кордон за викликом,  для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих,  що від'їжджають на лікування та  в службові відрядження); 
к) складення  за  заявками  замовників  санітарних  паспортів радіотехнічних  об'єктів   та   проведення   досліджень   для   їх підтвердження; 
л) проведення     за     заявками     замовників    державної санітарно-гігієнічної  експертизи  з  акредитації   та   атестації підприємств,    установ,    організацій    на   право   проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень; 
м) визначення  за  заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів  виробничого  середовища,  технологічного  та   трудового процесів,  проведення  досліджень  для  розробки засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії; 
н) навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців підприємств,       установ,      організацій      в      установах санітарно-епідеміологічної служби,   державних   науково-дослідних інститутах  гігієнічного  та  епідеміологічного  профілю,  а також фахівців    підприємств,    установ,    організацій,    проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень; 
о) надання за заявками замовників послуг з організації роботи відомчих санітарних лабораторій,  оснащення їх  медичною  технікою (обладнанням,  апаратурою,  приладами); навчання на місці фахівців таких  лабораторій   методики   проведення   санітарно-гігієнічних досліджень; 
197.1.6. постачання    реабілітаційних    послуг   інвалідам, дітям-інвалідам,  а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування,   оздоровлення   та  відпочинок  на  території  України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів; 
197.1.7. постачання послуг з: 
а) утримання дітей у дошкільних навчально-виховних  закладах, школах-інтернатах; 
б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів,  дитячих будинках-інтернатах,  пансіонатах  для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах,  територіальних  центрах   соціального   обслуговування (надання соціальних послуг); 
в) харчування  та  облаштування  на  нічліг  та надання інших соціальних послуг бездомним громадянам у центрах обліку,  закладах соціального  захисту  для  бездомних  громадян,  а  також  особам, звільненим  з  місць  позбавлення  волі,  у   центрах   соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 
г) харчування   дітей   у   дошкільних,  загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах та  громадян  у  закладах охорони  здоров'я.  Порядок  надання  таких  послуг ( 116-2011-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України;{  Підпункт  "г"  підпункту  197.1.7  пункту  197.1  статті 197 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
ґ) харчування,  забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, а саме: 
харчування, у тому числі приготування їжі; 
забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами; 
користування кімнатами тривалих побачень; 
послуги поштового та телефонно-телеграфного зв'язку; 
постачання продуктів    харчування    і    предметів   першої необхідності; 
ремонт взуття та одягу; 
додаткове медичне обслуговування; 
банно-пральні послуги; 
прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи; 
д) харчування,  забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими  соціальними  послугами  за  рахунок  державних коштів,  що надаються особам,  які утримуються  в  реабілітаційних  установах, територіальних   центрах   соціального   обслуговування   (надання соціальних   послуг),   установах,   підприємствах,   організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю,  центрах  обліку  та  закладах соціального захисту для бездомних громадян,  центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з  місць позбавлення волі,  санаторіях для ветеранів та інвалідів, будинках-інтернатах  для  громадян  похилого  віку,  інвалідів  та дітей-інвалідів,     психоневрологічних     та     спеціалізованих будинках-інтернатах,  пансіонатах  для  ветеранів  війни і  праці, геріатричних пансіонатах; 
197.1.8. постачання  послуг  з  перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку. 
Ця норма  не  поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат); 
197.1.9. постачання   релігійними   організаціями   культових послуг та предметів культового призначення за переліком, а саме: 
а) культові  послуги:  хрещення,  укладення церковного шлюбу, похорони,  молебень,  панахида,  освячення (помешкань, автомобілів тощо), обрізання, перше причастя, бар-міцво (повноліття); 
б) предмети культового призначення:  свічки,  ікони (образи), хрести  (натільні,  погребальні,  вівтарні,  требні,   водосвятні, ієрейські,  з  прикрасами  тощо),  вервиці,  покривала  (вівтарні, погребальні тощо),  медальйони з  релігійною  символікою,  вугілля кадильне,   ладан,   лампадне   масло,   миро,   лампади,  кадила, підсвічники (семисвічники, трисвічники пасхальні тощо), плащаниці, облачення священнослужителів (ризи,  підризники,  воздухи, орлиці, стихарі, скуфії, митри, камілавки тощо), вінці, граматки, приладдя для  хрещення (хрестильна скринька),  дароносиці,  дарохранильниці (реліквіарії),  купелі,  печатки  для  просфор,  кропила,   копія, стрючці, чаші (потирі), блюдця, звіздиці, лжиці, ковшики, дискоси, поплавки,  дзвони,  органи,  фісгармонії,  прохідні молитви,  пояс "живий   в   помощі",   мезузи,   талеси,   тфіліни  (філактерії), скульптурні зображення  святих,  хоругви,  фани,  маца,  проскури, облатки, богослужбова література; 
197.1.10. постачання   послуг   з   поховання  та  постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами, а саме: 
а) виклик агента ритуальної служби для оформлення  замовлення на організацію та проведення поховання; 
б) оформлення медичної довідки про причини смерті; 
в) доставка  замовникові ритуальних атрибутів для організації поховання; 
г) навантаження,  розвантаження  та  перенесення   ритуальних атрибутів; 
ґ) транспортні  послуги,  що  надаються у процесі організації поховання; 
д) продаж стандартної труни; 
е) продаж  контейнера  для  перевезення  оцинкованої   труни; запаювання оцинкованої труни; 
є) утримання  тіл  померлих у холодильних камерах понад норму перебування (після смерті у лікувальному закладі,  а також тих, що померли вдома чи інших місцях); 
ж) послуги  з  підготовки  тіла  покійного  до  поховання або кремації   (послуги   перукаря    та    косметолога,    обмивання, бальзамування, укладання в труну); 
з) копання могили; 
и) перенесення труни з тілом покійного (додому, до квартири в багатоповерховому будинку,  до моргу; з дому, квартири, моргу тощо до місця поховання); 
і) музичний супровід обряду поховання; 
ї) проведення громадянської панахиди; 
й) послуги організатора обряду поховання; 
к) виготовлення   та   встановлення   металевої   намогильної таблички, хреста, надголовника або тимчасового пам'ятного знака; 
л) продаж стандартних похоронних вінків  і  траурних  стрічок для них; 
м) організація відправлення труни з тілом покійного чи урни з прахом покійного за кордон; 
н) у  разі  проведення  підпоховання  в  могилу   послуги   з демонтажу   елементів   існуючого  надгробка  (пам'ятника)  та  їх установка; 
о) написання тексту на траурній стрічці; 
п) кремація; 
р) продаж урни; 
с) продаж кубка для урни; 
т) поховання  урни  з  прахом   у   могилу,   у   колумбарії, розвіювання праху; 
197.1.11. звільнення,  зазначені  у  підпункті 197.1.10 цього пункту, не поширюються на операції з постачання послуг з поховання та кремації трупів тварин і пов'язану з цим діяльність; 
197.1.12. безкоштовної   передачі   рухомого   складу  однією залізницею або підприємством  залізничного  транспорту  загального користування   іншим  залізницям  або  підприємствам  залізничного транспорту загального користування державної форми власності. 
Безкоштовна передача рухомого  складу  між  підприємствами  в межах  залізниці  проводиться  за поданням начальника залізниці на основі рішення Укрзалізниці,  а в межах Укрзалізниці  -  згідно  з наказом  її генерального директора.  Безкоштовна передача рухомого складу  оформляється  актом   приймання-передачі   відповідно   до законодавства. 
Безкоштовна передача здійснюється в разі: 
виробничої потреби у зв'язку з єдиним технологічним процесом; 
розподілу рухомого   складу  у  зв'язку  з  реструктуризацією галузі та ліквідацією окремих підрозділів. 
У разі  якщо  на  дату  проведення  операцій  з   безоплатної передачі  рухомого  складу  однією  залізницею  або  підприємством залізничного транспорту загального користування  іншим  залізницям або  підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності податкові зобов'язання не виникають. При цьому  залізниці  або  підприємства  залізничного  транспорту, які безоплатно  передають  рухомий  склад, коригування сум податкового кредиту  не  провадять;  {  Абзац шостий підпункту 197.1.12 пункту 197.1 статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
197.1.13. безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця  загального  користування  у  багатоквартирних  будинках  та прибудинкових територій,  присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є обов'язковою передумовою  приватизації  житла, прибудинкових  територій  багатоквартирних  будинків,  присадибних земельних ділянок; 
безоплатної передачі   працівникам   радгоспів    та    інших сільськогосподарських    підприємств,    що   приватизуються,   та прирівняним  до  них  особам  частки  державного   майна   (акцій) відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР  ).  Перелік  підприємств, які підлягають приватизації ( 127-2011-п ), визначається Кабінетом Міністрів України; 
197.1.14. постачання житла (об'єктів житлового  фонду),  крім їх першого постачання. 
У цьому  підпункті  перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає: 
а) першу передачу  готового  новозбудованого  житла  (об'єкта житлового   фонду)  у  власність  покупця  або  постачання  послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів)  із спорудження такого житла за рахунок замовника; 
б) перший    продаж    реконструйованого    або    капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю,  який  є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним  ремонтом,  або  постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на  таку  реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника. 
Норми цього  підпункту  поширюються  також  на  перший продаж дачних або садових будинків,  а  також  будь-яких  інших  об'єктів власності,   зареєстрованих  згідно  із  законодавством  як  житло (житловий фонд); 
197.1.15. надання благодійної  допомоги,  зокрема  безоплатне постачання  товарів/послуг  благодійним організаціям,  утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства,  а також надання такої допомоги    благодійними   організаціями   набувачам   (суб'єктам) благодійної   допомоги    відповідно    до    законодавства    про благодійництво та благодійні організації. 
Під безоплатним    постачанням   слід   розуміти   постачання товарів/послуг благодійним організаціям та  набувачам  благодійної допомоги  без  будь-якої  грошової,  матеріальної  або інших видів компенсації.  У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах. 
На товари,   які   надходять   як   благодійна  допомога  від вітчизняних  благодійників  за  основними  напрямами,  визначеними статтею   4  Закону  України  "Про  благодійництво  та  благодійні організації" ( 531/97-ВР ), поширюються правила маркування. 
Маркування проводиться шляхом  нанесення  напису  "Благодійна допомога.  Продаж заборонено" на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню  упаковку  товару.  Під  час  маркування товарів  благодійної  допомоги  може  використовуватися  символіка благодійної організації та благодійника. 
Товари маркуються таким чином,  щоб під час  огляду  упаковки або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко. 
Товари благодійної  допомоги  маркуються благодійниками,  які надають таку допомогу. 
Контроль за виконанням правил маркування  здійснюють  місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби. 
Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг,  призначених для  використання  юридичними  особами  -  її набувачами   з   метою   провадження   діяльності   за  напрямами, передбаченими статтею 4  Закону  України  "Про  благодійництво  та благодійні організації" ( 531/97-ВР ). 
Після отримання  від  благодійника  пропозиції  щодо  надання благодійної допомоги у вигляді товарів,  її видів,  розмірів  тощо юридична особа - набувач благодійної допомоги: 
визначає з   урахуванням   рекомендацій  відповідних  органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування  коло  осіб, яким вона надаватиметься; 
повідомляє благодійника   про  намір  прийняти  запропоновану благодійну допомогу. 
Юридичні особи  -  набувачі   благодійної   допомоги   ведуть бухгалтерський   та  оперативний  облік  надходження,  зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді  товарів, робіт,  послуг,  а  також  звітність  за  встановленою центральним органом  виконавчої  влади  в  галузі   статистики   формою,   яку надсилають органам державної податкової служби. 
Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною допомогою,  юридичні  особи  -   набувачі   благодійної   допомоги користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні. 
Юридичні особи  -  набувачі  благодійної  допомоги самостійно визначають порядок  аналітичного  обліку  операцій,  пов'язаних  з благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки. 
Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги у своїй річній фінансовій звітності відображають: 
у бухгалтерському балансі -  окремо  кошти  (товари,  роботи, послуги), отримані як благодійна допомога; 
у звіті  про  прибутки  та  збитки - окремо вартісну величину отриманої благодійної допомоги. 
У додатку (коментарі) до річного  звіту  робляться  необхідні пояснення  щодо  зазначених  показників  діяльності,  пов'язаної з благодійною допомогою. 
Контроль за отриманням,  зберіганням,  розподілом благодійної допомоги  у  вигляді  товарів,  робіт,  послуг  здійснюють місцеві органи виконавчої влади,  а за їх цільовим використанням - місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби. 
Отримані з   метою  надання  благодійної  допомоги  марковані товари,  які поставляються за  кошти  чи  інші  види  компенсації, та/або виручка,  отримана за таке постачання, підлягають вилученню в недобросовісного продавця і  конфіскуються  в  дохід  держави  в установленому порядку. 
Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у  вигляді  зазначених  у  розділі  VI  цього Кодексу   підакцизних   товарів,   цінних  паперів  (крім  наданих ендавментів,   зазначених   у   розділі   IV    цього    Кодексу), нематеріальних   активів   і   товарів/послуг,   призначених   для використання в господарській діяльності; 
197.1.16. безоплатної  передачі  в  державну   власність   чи комунальну власність територіальних громад сіл,  селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на  балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку,  якщо  такі  операції  проводяться  за  рішенням Кабінету   Міністрів  України,  центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  прийнятим  у межах їх повноважень. 
Норми цього   підпункту   поширюються  також  на  операції  з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи  будь-якої форми  власності на баланс іншої юридичної особи,  яка перебуває в державній або комунальній власності,  що проводяться  за  рішенням органу    державної    влади    України   або   органу   місцевого самоврядування,  прийнятим  у  межах їх повноважень та за рішенням юридичних  осіб,  у  разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного   транспорту,  незалежно  від  того,  чи  є  суб'єкти операції  платниками  податку;  {  Абзац другий підпункту 197.1.16 пункту  197.1  статті  197 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
197.1.17. безоплатного   постачання  товарів/послуг  власного виробництва  підсобними  господарствами  і  лікувально-виробничими трудовими  майстернями  (цехами,  дільницями) будинків-інтернатів, територіальних   центрів   соціального   обслуговування   (надання соціальних   послуг),  центрів  реінтеграції  бездомних  громадян, центрів соціальної адаптації осіб,  звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого  типу  та  диспансерів  за  умови,  що  така   передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів; 
197.1.18. постачання  державних  платних  послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та  органами  місцевого самоврядування,  а  також  іншими  особами,  уповноваженими такими органами   або   законодавством   надавати   зазначені    послуги, обов'язковість    отримання    (надання)    яких    установлюється законодавством,  включаючи плату за реєстрацію,  видачу  ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо; 
197.1.19. надання  послуг  з  реєстрації актів громадянського стану  державними  органами,   уповноваженими   здійснювати   таку реєстрацію згідно із законодавством; 
197.1.20. постачання    бібліотеками,   які   перебувають   у державній або комунальній власності або у власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів, платних послуг з комплектування реєстраційно-облікових    документів    (квитків,     формулярів), користування  рідкісними,  цінними  довідниками,  книгами  (у тому числі  нічним  абонементом),  тематичного  добору  літератури   за запитом  споживача та надання тематичних,  адресно-бібліографічних та фактографічних довідок; 
197.1.21. постачання (продажу,  передачі) земельних  ділянок, земельних  часток  (паїв),  крім  тих,  що розміщені під об'єктами нерухомого майна та  включаються  до  їх  вартості  відповідно  до законодавства  (з  урахуванням  положень  абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу); 
орендної плати  за  земельні  ділянки,   що   перебувають   у власності  держави  або територіальної громади,  якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів; 
197.1.22. оплати   вартості    фундаментальних    досліджень, науково-дослідних  і  дослідницько-конструкторських  робіт особою, яка  безпосередньо  отримує  такі  кошти  з   рахунка   Державного казначейства України; 
197.1.23. безкоштовної    передачі    приладів,   обладнання, матеріалів,  крім  підакцизних,  науковим  установам  та  науковим організаціям, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації, внесеним  до  Державного  реєстру   наукових   організацій,   яким надається підтримка держави; 
197.1.24. постачання       в       сільській       місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг  з  ремонту  шкіл, дошкільних  закладів,  інтернатів,  закладів  охорони  здоров'я та надання матеріальної допомоги (в межах  одного  неоподатковуваного мінімуму  доходів  громадян  на  місяць  на одну особу) продуктами харчування  власного  виробництва  та  послуг  з   обробки   землі багатодітним  сім'ям,  ветеранам  праці  і  війни,  реабілітованим громадянам,  інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  та  школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров'я; 
197.1.25. постачання    (передплати)    періодичних    видань друкованих  засобів  масової  інформації  та  книжок  (крім видань еротичного   характеру),   учнівських   зошитів,   підручників  та навчальних    посібників   вітчизняного   виробництва,   словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.{  Підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
197.1.26. передачі конфіскованого майна,  знахідок,  скарбів, майна,  визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна,  визначеного у статті 172  Митного  кодексу  України) ( 92-15  ),  у  розпорядження  державних  установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання  згідно  із законодавством,   а   також   операції   з   безоплатної  передачі зазначеного  в  цьому  пункті   майна   у   випадках,   визначених законодавством,  у  володіння  і  користування  державних органів, установ  (організацій),  які  утримуються  за  рахунок   бюджетних коштів,  а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  дитячих  будинків  сімейного типу, прийомних сімей. 
Операції з    подальшого    постачання   зазначених   товарів оподатковуються на загальних підставах; 
197.1.27. постачання  лікарських  засобів,   дозволених   для виробництва  і  застосування  в  Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними  закладами),  а також  виробів  медичного призначення за переліком ( 867-2011-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України; 
197.1.28. постачання   товарів/послуг    у    частині    суми компенсації  на  покриття  різниці  між  фактичними  витратами  та регульованими цінами (тарифами) у  вигляді  виробничої  дотації  з бюджету. 
197.2. Звільняються  від  оподаткування операції з постачання та   ввезення   на   митну   територію   України   товарів/послуг, передбачених   для  власних  потреб  дипломатичних  представництв, консульських установ іноземних держав і представництв  міжнародних організацій  в  Україні,  а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних  місій  та  членами  їх сімей,   що   проживають   разом   з   такими   особами.   Порядок (  1240-2010-п ) звільнення від оподаткування та перелік операцій, що   підлягають   звільненню   від  оподаткування,  встановлюються Кабінетом   Міністрів   України  виходячи  з  принципу  взаємності стосовно кожної окремої держави. 
У разі подальшого постачання (продажу)  на  митній  території України  транспортних засобів,  що були ввезені із звільненням від оподаткування  відповідно  до  норм   цього   підпункту,   податок сплачується  особою,  зазначеною  у  третьому  абзаці  підпункту 3 пункту 180.1 статті  180  цього  Кодексу  не  пізніше  дня  такого постачання. 
197.3. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба,  ссавці, мушлі,  ракоподібні,  водні рослини тощо в охолодженому, солоному, мороженому,  консервованому вигляді,  перероблені на  борошно  або іншу   продукцію),  видобутих  (виловлених,  вироблених)  суднами, зареєстрованими  у  Державному  судновому  реєстрі   України   або Судновій  книзі  України  (  1069-97-п  ).  Операції  з подальшого постачання зазначених товарів юридичними особами - судновласниками або   фрахтувальниками   оподатковуються   в  загальному  порядку, встановленому цим Кодексом. 
197.4. Звільнення  від  оподаткування  товарів,   передбачене пунктом 197.1 цієї статті,  поширюється на операції із ввезення на митну територію України. 
197.5. Звільнення  від  оподаткування,  передбачене   пунктом 197.1  цієї  статті,  не  поширюється  на  операції з підакцизними товарами, зазначеними в розділі VI цього Кодексу. 
197.6. Звільняються від оподаткування операції  з  постачання товарів  (крім  підакцизних  товарів)  та послуг (крім послуг,  що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з  постачання  підакцизних  товарів,  отриманих  у межах договорів комісії (консигнації),  поруки,  доручення,  довірчого управління, інших   цивільно-правових   договорів,   що  уповноважують  такого платника податку здійснювати постачання товарів від  імені  та  за дорученням  іншої  особи  без  передачі  права  власності  на такі товари),  що  безпосередньо   виготовляються   підприємствами   та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів,  які мають у  таких  організаціях  основне місце роботи,  становить протягом попереднього звітного періоду не менш   як   50   відсотків   середньооблікової  кількості  штатних працівників,  і  за  умови,  що  фонд оплати праці таких інвалідів становить  протягом  звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних  витрат  з  оплати  праці,  що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств. {  Абзац  перший  пункту  197.6  статті  197 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
Безпосереднім вважається   виготовлення   товарів/послуг,   у результаті якого сума  витрат  з  переробки  (обробка,  інші  види перетворення)   сировини,   комплектувальних   виробів,  складових частин,  інших покупних товарів/послуг,  які використовуються  при виготовлені таких товарів/послуг, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг. 
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів  мають право застосовувати зазначену пільгу за наявності реєстрації у відповідному органі державної податкової служби,  яка здійснюється  на  підставі  рішення  міжвідомчої  Комісії з питань діяльності  підприємств  та  організацій  громадських  організацій інвалідів   і  відповідної  заяви  платника  податку  про  бажання отримати таку пільгу відповідно  до  Закону  України  "Про  основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ). 
У разі  порушення  вимог  цього  підпункту  платником податку орган державної податкової  служби  скасовує  його  реєстрацію  як особи,  що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду,  за результатами  якого  були  виявлені такі порушення,  відповідно до загальних правил оподаткування,  встановлених цим Кодексом,  та  з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій. 
Податкова звітність    таких   підприємств   та   організацій подається в порядку, встановленому законодавством. 
197.7. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну  територію  України  культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) 9701 10 00 00,  9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00,   9704 00 00 00,    9705 00 00 00,   9706 00 00 00, виготовлених 50 і більше років тому. 
197.8. Звільняються від оподаткування операції  з  постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну  територію  України,  а  також  з  постачання  послуг, пов'язаних із таким перевезенням (переміщенням).  
{  Пункт  197.9  статті  197  виключено  на  підставі  Закону N 3387-VI ( 3387-17 ) від 19.05.2011 }  
197.9.  Звільняються  від оподаткування операції з постачання послуг,   що   надаються  іноземним  та  вітчизняним  суднам,  які здійснюють міжнародні  перевезення  пасажирів,  їхнього  багажу  і вантажів  та  оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.{  До  статті 197 включено пункт 197.9 згідно із Законом N 3609-VI (  3609-17  )  від  07.07.2011  -  застосовується  з першого числа звітного  (податкового)  місяця,  у  якому  набирає чинності Закон N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
197.10. Звільняються  від оподаткування операції з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування  повітряних  суден,  які здійснюють  внутрішні,  міжнародні  та транзитні польоти в районах польотної  інформації  зони  відповідальності   України.   Порядок (  101-2011-п  )  документального  оформлення,  виписки податкових накладних  та  відображення  цих  операцій  у податковій звітності визначається Кабінетом Міністрів України. 
197.11. Звільняються  від  оподаткування операції із ввезення на  митну  територію  України  майна  як   міжнародної   технічної допомоги,   яка  надається  відповідно  до  міжнародних  договорів України,  згода на  обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою України,  а  також  як  гуманітарної  допомоги,  наданої  згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ). 
197.12. Звільняються від  оподаткування  операції  банків  та інших  фінансових установ з постачання (продажу,  відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької  діяльності  -  приватними  підприємцями та іншими особами,  які не є платниками податку,  у заставу,  у  тому  числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення. 
197.13. Звільняються  від  оподаткування  операції  банків  з продажу  (передачі)  або  придбання  зобов'язань   за   депозитами (вкладами). 
197.14. Звільняються  від  оподаткування операції із ввезення на митну територію України  природного  газу  за  кодом  згідно  з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 ( 2371а-14 ). 
197.15. Звільняються  від оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних  робіт  з  будівництва  доступного  житла  та житла, що будується за державні кошти. 
197.16. Звільняються  від  оподаткування операції із ввезення на митну територію України: 
197.16.1. устаткування,  яке працює на відновлюваних джерелах енергії,   енергозберігаючого  обладнання  і  матеріалів,  засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів,  обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії  з  відновлюваних  джерел енергії; 
197.16.2. матеріалів,    устаткування,    комплектуючих,   що використовуються для виробництва: 
197.16.2.1. устаткування,   яке   працює   на   відновлюваних джерелах енергії; 
197.16.2.2. матеріалів,     сировини,     устаткування     та комплектуючих,  які   будуть   використовуватися   у   виробництві альтернативних    видів   палива   або   виробництві   енергії   з відновлюваних джерел енергії; 
197.16.2.3. енергозберігаючого   обладнання   і   матеріалів, виробів,  експлуатація  яких  забезпечує  економію  та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; 
197.16.2.4. засобів  вимірювання,  контролю   та   управління витратами паливно-енергетичних ресурсів. 
Операції із  ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті  товарів  звільняються  від  оподаткування,  якщо  ці товари  застосовуються  платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними  якісними  показниками  не виробляються в Україні. 
Перелік таких   товарів   із   зазначенням   кодів   УКТ  ЗЕД ( 2371а-14,  2371б-14,   2371в-14,   2371г-14   )   встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
У разі  порушення  вимог  щодо  цільового  використання таких товарів   платник   податку   зобов'язаний   збільшити   податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення,  на суму податку на додану вартість,  що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню,  нараховану на таку суму податку, виходячи із 120  відсотків  облікової  ставки Національного банку України,  що діяла на день сплати податкового зобов'язання,  та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання. 
197.17.  На період проведення військових навчань на території України,  які  проводяться  в  рамках програми "Партнерство заради миру"  (  950_001  ),  звільняються  від  оподаткування операції з поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів, що  придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань. 
Порядок   (  569-2011-п  ),  перелік  підприємств  та  обсяги поставки  пально-мастильних  матеріалів  встановлюються  Кабінетом Міністрів України. 
197.18.  Звільняються  від  оподаткування операції з ввезення на   митну   територію  України  племінних  чистопородних  тварин, племінних (генетичних)  ресурсів  за  кодами   згідно  з   УКТ ЗЕД (  2371а-14   )  0101 10 10 00,    0102 10 10 00,   0102 10 30 00, 0103 10 00 00,  0104 10 10 00,  0511 10 00 00,  0511 99 85 10,  що здійснюються   суб'єктами   спеціального   режиму   оподаткування, встановленого статтею 209  цього  Кодексу.  Операції  з  подальшої поставки  зазначених  племінних чистопородних тварин або племінних (генетичних)  ресурсів  оподатковуються  у   загальному   порядку, встановленому цим Кодексом.{  Статтю 197 доповнено пунктом 197.18 згідно із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 

Стаття 198. Податковий кредит 

198.1. Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: 
а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; 
б) придбання    (будівництво,     спорудження,     створення) необоротних  активів,  у  тому  числі  при  їх  ввезенні  на митну територію України (у тому числі  у  зв'язку  з  придбанням  та/або ввезенням  таких  активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку,  уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); 
в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України,  та в разі отримання послуг,  місцем  постачання  яких  є митна територія України; 
г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу. 
198.2.  Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події,  що відбулася  раніше:  {  Абзаци перший та другий пункту 198.2 статті 198 замінено одним абзацом згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
дата списання  коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; 
дата отримання   платником   податку    товарів/послуг,    що підтверджено податковою накладною. 
Для  операцій  із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум  податку  до  податкового кредиту   є  дата  сплати  (нарахування)  податку  за  податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу,  а для  операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України  -  дата  сплати  (нарахування)  податку  за   податковими зобов'язаннями,  що  були  включені  отримувачем  таких  послуг до податкової  декларації  попереднього  періоду.  {  Абзац четвертий пункту  198.2  статті  198 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
Датою виникнення   права   орендаря   (лізингоотримувача)  на збільшення податкового  кредиту  для  операцій  фінансової  оренди (лізингу)  є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем. 
Датою виникнення  права  замовника  на  віднесення   сум   до податкового   кредиту   з   договорів   (контрактів),   визначених довгостроковими  відповідно  до  пункту  187.9  статті  187  цього Кодексу,  є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених  актами  виконаних   робіт)   за   такими   договорами (контрактами). 
Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку. 
198.3. Податковий   кредит   звітного   періоду  визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості  товарів/послуг,  але не  вище  рівня звичайних цін,  визначених відповідно до статті 39 цього  Кодексу,  та  складається  з  сум   податків,   нарахованих (сплачених)  платником  податку  за ставкою,  встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: 
придбанням або  виготовленням  товарів  (у  тому числі при їх імпорті)  та  послуг  з  метою  їх   подальшого   використання   в оподатковуваних   операціях   у   межах  господарської  діяльності платника податку; 
придбанням (будівництвом,   спорудженням)   основних   фондів (основних  засобів,  у  тому  числі інших необоротних матеріальних активів  та  незавершених  капітальних  інвестицій  у   необоротні капітальні   активи),  у  тому  числі  при  їх  імпорті,  з  метою подальшого  використання  в  оподатковуваних  операціях  у   межах господарської діяльності платника податку. 
Право на  нарахування  податкового  кредиту виникає незалежно від  того,  чи  такі  товари/послуги  та  основні   фонди   почали використовуватися    в    оподатковуваних    операціях   у   межах господарської  діяльності  платника  податку   протягом   звітного податкового  періоду,  а  також  від  того,  чи здійснював платник податку   оподатковувані   операції   протягом   такого   звітного податкового періоду. 
198.4. Якщо     платник    податку    придбає    (виготовляє) товари/послуги та необоротні  активи,  які  призначаються  для  їх використання  в  операціях,  що  не  є  об'єктом оподаткування або звільняються  від  оподаткування,  то   суми   податку,   сплачені (нараховані)  у  зв'язку  з  таким придбанням (виготовленням),  не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника. 
198.5.   Якщо   у  подальшому  такі  товари/послуги,  основні виробничі  засоби  фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом   оподаткування   або   звільняються   від  оподаткування відповідно  до  цього  Кодексу,  міжнародних  договорів (угод) (за винятком  випадків  проведення  операцій,  передбачених підпунктом 196.1.7  пункту  196.1  статті  196  цього  Кодексу),  то  з метою оподаткування   такі   товари/послуги,  основні  виробничі  засоби вважаються  проданими у податковому періоді, на який припадає таке використання,  у  тому  випадку,  якщо платник податку скористався правом  на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами. 
Датою використання   товарів/послуг,   основних    виробничих засобів  вважається дата визнання витрат відповідно до розділу III цього Кодексу.{  Пункт  198.5 статті 198 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
198.6.  Не  відносяться  до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з  придбанням  товарів/послуг, не   підтверджені   податковими   накладними   (або   підтверджені податковими накладними,  оформленими з порушенням вимог статті 201 цього  Кодексу)  чи  не підтверджені митними деклараціями,  іншими документами,  передбаченими  пунктом  201.11  статті   201   цього Кодексу.  { Абзац перший пункту 198.6 статті 198 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
У разі  коли  на  момент  перевірки  платника податку органом державної податкової служби суми податку,  попередньо включені  до складу   податкового   кредиту,   залишаються   не  підтвердженими зазначеними  цим  пунктом  документами,   платник   податку   несе відповідальність  відповідно  до  цього  Кодексу.  {  Абзац другий пункту  198.6  статті  198 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
У разі   якщо  платник  податку  не  включив  у  відповідному звітному періоді до податкового кредиту  суму  податку  на  додану вартість  на  підставі отриманих податкових накладних,  таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з  дати  виписки податкової накладної. 
Платники податку,  що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод,  мають право на  включення  до  податкового  кредиту  сум  податку  на підставі податкових накладних,  отриманих протягом 60  календарних  днів  з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку. 
Для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу таке право  зберігається до моменту продажу такого заставленого майна. 

Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту 

199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються    в    оподатковуваних   операціях,   а частково - ні,  до сум податку,  які платник має право віднести до податкового    кредиту,    включається    та   частка   сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення,  яка відповідає    частці    використання    таких   товарів/послуг   в оподатковуваних операціях. 
199.2. Частка використання сплаченого (нарахованого)  податку за     придбаними    (ввезеними)    товарами    (послугами)    між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями  визначається  у відсотках  як  відношення  обсягів  з  постачання  оподатковуваних операцій (без урахування сум податку)  за  попередній  календарний рік    до   сукупних   обсягів   постачання   оподатковуваних   та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей  же попередній   календарний   рік.  Визначена  у  процентах  величина застосовується протягом поточного календарного року. 
199.3. Платники  податку,  у   яких   протягом   попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції,  а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а  також  новостворені  платники  податку  проводять  у  поточному календарному  році  розрахунок   частки   використання   придбаних товарів/послуг    між   оподатковуваними   та   неоподатковуваними операціями  на  підставі  розрахунку,  визначеного  за  фактичними даними  обсягів  з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій   першого   звітного   податкового   періоду,   в   якому задекларовані такі операції. 
Розрахунок частки   використання   сплаченого  (нарахованого) податку  за  придбаними  (ввезеними)  товарами   (послугами)   між оподатковуваними  та  неоподатковуваними  операціями  подається до органу  державної  податкової  служби   одночасно   з   податковою декларацією  звітного  податкового періоду,  в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції. 
199.4. Платник  податку  за  підсумками   календарного   року здійснює   перерахунок   частки   використання   товарів/послуг  в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів  проведених протягом  року  оподатковуваних  та неоподатковуваних операцій.  У разі зняття з обліку платника податку,  у тому числі  за  рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних  та  неоподатковуваних  операцій,   проведених   з початку поточного року до дати зняття з обліку. 
Перерахунок частки   використання   необоротних   активів   в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами  12,  24  і 36 місяців їх використання. 
199.5.  Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за  придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями,  визначена  з  урахуванням  норм пунктів  199.2-199.4 статті 199 цього Кодексу,  застосовується для проведення коригування сум податку, які відносяться до податкового кредиту за операціями, зазначеними у пункті 199.1 статті 199 цього Кодексу.    Результати   перерахунку   сум   податкового   кредиту відображаються  у  податковій  декларації  за  останній податковий період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за  рішенням  суду, коригування відображається платником податку у податковій   декларації   останнього   податкового  періоду,  коли відбулося зняття з обліку.{  Пункт  199.5 статті 199 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
199.6. Правила цієї статті не  застосовуються  та  податковий кредит не зменшується в разі: 
проведення операцій,  передбачених  підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу; 
постачання платником  податку  відходів  і  брухту  чорних  і кольорових  металів,  які  утворилися  в такого платника внаслідок переробки,  обробки,  плавлення  товарів  (сировини,   матеріалів, заготовок    тощо)   на   виробництві,   будівництві,   розібранні (демонтажу)  ліквідованих  основних  фондів  та   інших   подібних операцій. 

Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків 

200.1. Сума  податку,  що  підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного   бюджету   України   або   бюджетному   відшкодуванню, визначається   як   різниця  між  сумою  податкового  зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. 
200.2. При  позитивному значенні суми,  розрахованої згідно з пунктом   200.1   цієї   статті,   така   сума   підлягає   сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом. 
200.3. При  від'ємному  значенні суми,  розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового   боргу  з  податку,  що  виник  за  попередні  звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або  відстроченого відповідно  до  цього  Кодексу),  а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до  складу  податкового  кредиту  наступного звітного (податкового) періоду. 
200.4. Якщо    в   наступному   податковому   періоді   сума, розрахована згідно з  пунктом  200.1  цієї  статті,  має  від'ємне значення, то: 
а) бюджетному    відшкодуванню    підлягає   частина   такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем   товарів/послуг   у  попередніх  податкових  періодах постачальникам таких  товарів/послуг  або  до  Державного  бюджету України,  а  в  разі  отримання  від  нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов'язання,  включеного  до податкової   декларації  за  попередній  період  за  отримані  від нерезидента послуги отримувачем послуг;{  Підпункт  "а"  пункту  200.4  статті  200 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після  бюджетного  відшкодування  включається  до  складу сум,  що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду. 
200.5. Не мають права на отримання  бюджетного  відшкодування особи, які: 
були зареєстровані  як  платники  цього  податку  менш ніж за 12 календарних місяців до місяця,  за наслідками  якого  подається заява  на  бюджетне  відшкодування  (крім  нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів); 
мали обсяги     оподатковуваних     операцій    за    останні 12 календарних  місяців  менші,  ніж  заявлена   сума   бюджетного відшкодування  (крім  нарахування  податкового  кредиту  внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів). 
200.6. Платник податку може прийняти самостійно  рішення  про зарахування   в  повному  обсязі  належної  йому  суми  бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов'язань  з цього податку,  що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів,  за наявності  умов,  передбачених  пунктом  200.4  цієї статті.  Зазначене  рішення  відображається  платником  податку  у податковій декларації,  яку він  подає  за  результатами  звітного (податкового) періоду,  в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. У разі  прийняття  такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку  сум   бюджетного   відшкодування   наступних   звітних (податкових) періодів. 
200.7. Платник   податку,   який   має   право  на  отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення  про  повернення  суми бюджетного  відшкодування,  подає  відповідному  органу  державної податкової служби податкову декларацію  та  заяву  про  повернення суми  бюджетного  відшкодування,  яка  відображається у податковій декларації. 
200.8. До декларації  додаються  розрахунок  суми  бюджетного відшкодування,  а  також  оригінали митних декларацій (примірників декларанта),  що підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митної території України. 
200.9. Форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного   відшкодування   визначаються   центральним    органом державної податкової служби. 
200.10. Протягом   30   календарних   днів,  що  настають  за граничним терміном  отримання  податкової  декларації,  податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. 
200.11. За  наявності  достатніх  підстав,  які свідчать,  що розрахунок  суми  бюджетного   відшкодування   було   зроблено   з порушенням  норм  податкового законодавства,  податковий орган має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для   визначення   достовірності   нарахування  такого  бюджетного відшкодування  протягом  30  календарних  днів,  що  настають   за граничним терміном проведення камеральної перевірки. 
Перелік достатніх   підстав,  які  надають  право  податковим органам на позапланову  виїзну  документальну  перевірку  платника податку   на   додану   вартість   для   визначення  достовірності нарахування  бюджетного  відшкодування  податку  (  1238-2010-п ), встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
200.12. Орган  державної  податкової  служби  зобов'язаний  у п'ятиденний  строк  після  закінчення  перевірки   подати   органу Державного  казначейства України висновок із зазначенням суми,  що підлягає відшкодуванню з бюджету. 
200.13. На підставі отриманого висновку  відповідного  органу державної  податкової служби орган Державного казначейства України видає  платнику  податку  зазначену  в   ньому   суму   бюджетного відшкодування  шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок  платника  податку  в  обслуговуючому банку  протягом  п'яти  операційних  днів після отримання висновку органу державної податкової служби. 
200.14. Якщо за результатами камеральної  або  документальної позапланової  виїзної  перевірки орган державної податкової служби виявляє  невідповідність  суми  бюджетного   відшкодування   сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган: 
а) у   разі   заниження   заявленої  платником  податку  суми бюджетного відшкодування щодо суми,  визначеної органом  державної податкової  служби  за  результатами перевірок,  надсилає платнику податку податкове повідомлення,  в якому зазначаються сума  такого заниження   та  підстави  для  її  вирахування.  У  цьому  випадку вважається,  що  платник  податку  добровільно  відмовляється  від отримання  такої  суми  заниження  як  бюджетного відшкодування та враховує її  згідно  з  пунктом  200.6  цієї  статті  у  зменшення податкових  зобов'язань  з  цього  податку  в наступних податкових періодах; 
б) у  разі  перевищення  заявленої  платником  податку   суми бюджетного  відшкодування над сумою,  визначеною органом державної податкової служби за  результатами  перевірок,  надсилає  платнику податку  податкове повідомлення,  в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування; 
в) у разі з'ясування  за  результатами  проведення  перевірок факту,   за  яким  платник  податку  не  має  права  на  отримання бюджетного  відшкодування,  надсилає  платнику  податку  податкове повідомлення,  в  якому  зазначаються  підстави  відмови в наданні бюджетного відшкодування. 
200.15. У разі якщо за результатами  перевірки  сум  податку, заявлених  до  відшкодування,  платник податку або орган державної податкової  служби  розпочинає  процедуру  адміністративного   або судового оскарження,  орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного  повідомлення від  платника  або  ухвали суду про порушення провадження у справі зобов'язаний  повідомити  про  це  орган  Державного  казначейства України.  Орган Державного казначейства України тимчасово припиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної  суми  до  набрання законної сили судовим рішенням. 
Після закінчення  процедури  адміністративного  або  судового оскарження  орган  державної  податкової  служби  протягом   п'яти робочих  днів,  що настали за днем отримання відповідного рішення, зобов'язаний  подати  органу   Державного   казначейства   України висновок із зазначенням суми податку,  що підлягає відшкодуванню з бюджету. 
200.16. У разі якщо платник податку експортує товари (супутні послуги)  за  межі  митної території України,  отримані від іншого платника податку на умовах  комісії,  консигнації,  доручення  або інших   видів   договорів,  які  не  передбачають  переходу  права власності на такі  товари  (супутні  послуги)  від  такого  іншого платника  податку  до  експортера,  право  на отримання бюджетного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода,  отримана  платником  податку - експортером від такого іншого платника податку,  включається  до  бази  оподаткування  за ставкою,  визначеною  підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу,  та  не  включається  до  митної  вартості  товарів,  які експортуються. 
200.17. Джерелом  сплати  бюджетного  відшкодування  (у  тому числі заборгованості бюджету) є доходи Державного бюджету України. 
Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату  бюджетного відшкодування  наявністю  або  відсутністю доходів,  отриманих від цього податку в окремих регіонах України. 
200.18. Платники  податку,  які  мають  право   на   бюджетне відшкодування  відповідно до цієї статті,  подали відповідну заяву та відповідають критеріям,  визначеним пунктом 200.19 цієї статті, мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку. 
Автоматичне бюджетне     відшкодування     здійснюється    за результатами камеральної  перевірки,  яка   проводиться   протягом 20 календарних  днів,  наступних  за  граничним терміном отримання податкової декларації,  та   відповідно   до   вимог,   визначених статтею 76 цього Кодексу. 
200.18.1. Орган   державної  податкової  служби  зобов'язаний протягом трьох робочих  днів  після  закінчення  перевірки  надати органу  Державного  казначейства  України  висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету. 
200.18.2. Орган   Державного   казначейства   України   надає платнику   податку  суму  автоматичного  бюджетного  відшкодування шляхом перерахування  коштів  з  бюджетного  рахунка  на  поточний банківський   рахунок  платника  податку  в  обслуговуючому  банку протягом трьох операційних днів після  отримання  висновку  органу державної податкової служби. 
200.18.3. Посадові  особи органів державної податкової служби та  органів  Державного  казначейства  України  в  разі  порушення визначених  у  пункті  200.18  цієї  статті термінів відшкодування несуть відповідальність відповідно до закону. 
200.19. Право   на   отримання    автоматичного    бюджетного відшкодування  податку  мають  платники податку,  які відповідають одночасно таким критеріям: 
200.19.1. не перебувають  у  судових  процедурах  банкрутства відповідно  до  Закону  України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ); 
200.19.2. юридичні  особи  та  фізичні  особи  -   підприємці включені  до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього  реєстру  стосовно  них  не  внесено записів про: 
а) відсутність підтвердження відомостей; 
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання); 
в) прийняття  рішень  про виділ,  припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 
г) визнання  повністю  або  частково  недійсними   установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи; 
ґ) припинення   державної   реєстрації   юридичної  особи  чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких  осіб  відсутні  рішення  або  відомості,  на  підставі яких проводиться державна  реєстрація  припинення  юридичної  особи  чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 
200.19.3. здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка  (питома   вага   яких   протягом   попередніх   дванадцяти послідовних   звітних   податкових   періодів   (місяців)  сукупно становить не менше 40 відсотків загального  обсягу  поставок  (для платників  податку  з  квартальним  звітним  періодом  -  протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));{ Підпункт 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
200.19.4. загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим  платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання таких  товарів/послуг,  за даними податкових накладних, що виникла протягом   трьох   попередніх   звітних  періодів  (кварталу),  не перевищує   10   відсотків   заявленої   платником  податків  суми бюджетного відшкодування;{ Підпункт 200.19.4 пункту 200.19 статті 200 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
200.19.5. у яких середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний  встановлений  законодавством рівень  у  кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу; 
200.19.6. мають один з наступних критеріїв: 
а) або чисельність працівників,  які перебувають  у  трудових відносинах  з  такими  платниками  податку,  перевищує  20  осіб у кожному  з   останніх   чотирьох   звітних   податкових   періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу; 
б) або   має   основні   фонди   для  ведення  задекларованої діяльності,  залишкова балансова вартість яких на звітну  дату  за даними  податкового  обліку  перевищує  суму податку,  заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців; 
в) або рівень визначення податкового зобов'язання  з  податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим  від  середнього  по  галузі  в кожному   з   останніх   чотирьох   звітних   податкових  періодів (кварталів), встановлених розділом III цього Кодексу; 
200.19.7. не мають податкового боргу. 
200.20. Порядок  визначення  відповідності  платника  податку критеріям,  зазначеним у пункті 200.19 цієї статті, затверджується центральним  органом  державної  податкової   служби.   Визначення відповідності  платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому  режимі  протягом  15  календарних   днів   після граничного терміну подачі звітності; 
200.21. У  разі невідповідності за висновком органу державної податкової  служби  платника  податку  визначеним   цією   статтею критеріям  та  відсутності  в такого платника права на автоматичне бюджетне відшкодування податку орган державної  податкової  служби зобов'язаний протягом 17 календарних днів після граничного терміну подачі  звітності  повідомити  платника  податку  про   відповідне рішення  та  надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано. Відповідне рішення може бути оскаржене платником податку у встановленому порядку. 
Якщо орган  державної податкової служби у встановлений термін не надіслав платнику податку зазначеного повідомлення, вважається, що  такий  платник  відповідає  критеріям  для  одержання права на автоматичне бюджетне відшкодування податку. 
200.22. Починаючи з 1 січня 2014  року  камеральна  перевірка податкової   звітності  платників  податку,  які  мають  позитивну податкову історію,  проводиться протягом п'яти календарних днів  з дня подання податкової декларації. 
Платники податку,  які  протягом  попередніх  36  послідовних місяців  відповідають  критеріям,  які  затверджуються   Кабінетом Міністрів України, вважаються такими, що мають позитивну податкову історію. 
200.23. Суми  податку,  не  відшкодовані  платникам  протягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету з  відшкодування  податку  на  додану  вартість.  На  суму   такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки  Національного  банку  України,  встановленої   на   момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення. 
Стаття 201. Податкова накладна 
201.1.    Платник   податку   зобов'язаний   надати   покупцю (отримувачу)  на  його  вимогу  підписану  уповноваженою платником особою  та  скріплену  печаткою  (за наявності) податкову накладну (   z1401-10  ),  у  якій  зазначаються  в  окремих  рядках,  такі обов'язкові  реквізити:  { Абзац перший пункту 201.1 статті 201 із змінами,  внесеними  згідно  із Законами N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011,  N  4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 - зміна набирає чинності   з  дня  набрання  чинності  законом  щодо  встановлення принципу    провадження    господарської   діяльності   суб'єктами приватного  права  без  застосування печаток - див. п.1 розділу II Закону N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 
а) порядковий номер податкової накладної; 
б) дата виписування податкової накладної; 
в) повна  або  скорочена   назва,   зазначена   у   статутних документах  юридичної  особи  або  прізвище,  ім'я  та по батькові фізичної  особи,  зареєстрованої  як  платник  податку  на  додану вартість, - продавця товарів/послуг; 
г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); 
ґ) місцезнаходження  юридичної  особи-продавця  або податкова адреса  фізичної  особи  -  продавця,  зареєстрованої  як  платник податку; 
д) повна   або   скорочена   назва,   зазначена  у  статутних документах юридичної особи  або  прізвище,  ім'я  та  по  батькові фізичної  особи,  зареєстрованої  як  платник  податку  на  додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг; 
е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг; 
є) ціна постачання без урахування податку; 
ж) ставка податку та  відповідна  сума  податку  в  цифровому значенні; 
з) загальна  сума коштів,  що підлягають сплаті з урахуванням податку; 
и) вид цивільно-правового договору; 
і)  код  товару  згідно  з  УКТ  ЗЕД  (  2371а-14,  2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).{  Пункт  201.1  статті  201  доповнено  підпунктом  "і" згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
201.2. Форма  та  порядок  заповнення  податкової   накладної затверджуються центральним органом державної податкової служби. 
201.3. У   разі  звільнення  від  оподаткування  у  випадках, передбачених статтею 197 цього  розділу,  у  податковій  накладній робиться  запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідний пункт та/або підпункт статті 197 цього Кодексу. 
201.4. Податкова накладна виписується у  двох  примірниках  у день   виникнення   податкових   зобов'язань   продавця.  Оригінал податкової  накладної  видається  покупцю,  копія  залишається   у продавця товарів/послуг. 
201.5. Для   операцій,   що   оподатковуються,   і  операцій, звільнених  від  оподаткування,   складаються   окремі   податкові накладні. 
201.6.   Податкова   накладна   (  z1401-10  )  є  податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця. 
Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника  податку  про  наявність  у  такому  реєстрі розбіжностей  з  даними  контрагентів.  При  цьому платник податку протягом 10 днів після отримання  такого  повідомлення  має  право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II цього Кодексу. 
201.7. Податкова накладна  виписується  на  кожне  повне  або часткове  постачання  товарів/послуг,  а також на суму коштів,  що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). 
У разі  якщо  частка  товарів/послуг,   послуг   не   містить відокремленої    вартості,    перелік    (номенклатура)   частково поставлених товарів/послуг зазначається в  додатку  до  податкової накладної  у порядку,  встановленому центральним органом державної податкової  служби,  та  враховується  при  визначенні   загальних податкових зобов'язань. 
201.8. Право  на  нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам,  зареєстрованим  як  платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу. 
201.9. Не  дає права на віднесення сум податку до податкового кредиту податкова накладна,  виписана  платником,  звільненим  від сплати  податку  за  рішенням  суду, після набрання чинності таким рішенням суду.{  Пункт  201.9 статті 201 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
201.10. Податкова накладна видається платником податку,  який здійснює операції з постачання товарів/послуг,  на вимогу  покупця та  є  підставою  для  нарахування сум податку,  що відносяться до податкового кредиту. 
При здійсненні операцій з постачання  товарів/послуг  платник податку  -  продавець  товарів/послуг  зобов'язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному  реєстрі  податкових накладних. 
Підтвердженням продавцю   про   прийняття   його   податкової накладної  та/або  розрахунку  коригування  до   Єдиного   реєстру податкових   накладних   є  квитанція  в  електронному  вигляді  у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня. 
Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування   в   електронному  вигляді  до  Державної  податкової адміністрації України є дата та час, зафіксовані у квитанції. 
Якщо надіслані   податкові   накладні    та/або    розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом  192.1  статті  192  цього Кодексу, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття  їх  в електронному вигляді із зазначенням причин. 
Якщо протягом  операційного  дня  не  надіслано квитанції про прийняття або  неприйняття,  така  податкова  накладна  вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних. 
Реєстрація    податкових    накладних    та/або   розрахунків коригування  до  податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних  здійснюється  не  пізніше  двадцяти  календарних  днів, наступних за датою їх виписки. { Пункт 201.10 статті 201 доповнено новим  абзацом  згідно  із  Законом  N  3609-VI  (  3609-17  ) від 07.07.2011 } 
Порядок ведення    Єдиного   реєстру   податкових   накладних (   1246-2010-п  )  встановлюється  Кабінетом  Міністрів  України. Покупець  має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних. 
Відсутність факту реєстрації платником  податку  -  продавцем товарів/послуг  податкових  накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної  не дає  права  покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового  кредиту  та  не  звільняє  продавця   від   обов'язку включення  суми податку на додану вартість,  вказаної в податковій накладній,  до суми податкових зобов'язань за відповідний  звітний період. 
Виявлення розбіжностей  даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для  проведення  органами державної  податкової  служби  документальної позапланової виїзної перевірки   продавця   та   у   відповідних    випадках    покупця товарів/послуг. 
У разі   відмови  продавця  товарів/послуг  надати  податкову накладну  або  в  разі  порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має  право  додати  до податкової декларації за звітний податковий період  заяву  із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для  включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що  засвідчують  факт  сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг   або   копії   первинних   документів,   складених відповідно   до   Закону  України  "Про  бухгалтерський  облік  та фінансову  звітність  в Україні" ( 996-14 ), що підтверджують факт отримання  таких товарів/послуг. { Абзац одинадцятий пункту 201.10 статті  201  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для  з'ясування   достовірності   та   повноти   нарахування   ним зобов'язань з податку за такою операцією. 
201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до   податкового   кредиту   без  отримання  податкової  накладної ( z1401-10 ), також є: 
а) транспортний квиток,  готельний рахунок або рахунок,  який виставляється платнику податку за послуги зв'язку,  інші  послуги, вартість  яких  визначається  за  показниками приладів обліку,  що містять загальну суму платежу,  суму податку та  податковий  номер продавця,   крім   тих,   форма   яких   встановлена  міжнародними стандартами; 
б) касові чеки,  які містять суму  отриманих  товарів/послуг, загальну  суму  нарахованого  податку  (з  визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника).  При  цьому  з  метою такого  нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку). 
У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів  розрахункових  операцій  касовий чек повинен містити дані про загальну суму  коштів,  що  підлягає  сплаті  покупцем  з урахуванням податку,  та  суму  цього  податку,  що  сплачується у складі загальної суми. 
Порядок обчислення та накопичення реєстраторами розрахункових операцій  сум податку ( 1224-2010-п ) встановлює Кабінет Міністрів України.  { Абзац третій підпункту "б" пункту 201.11 статті 201 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
201.12. У разі ввезення товарів на  митну  територію  України документом,  що  посвідчує  право  на  віднесення  сум  податку до податкового  кредиту,  вважається  митна   декларація,   оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку. 
Для операцій  з  постачання  послуг  нерезидентом  на  митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку  до  податкового  кредиту,  вважається податкова накладна, податкові зобов'язання за якою включені до  податкової  декларації попереднього періоду. 
201.13.  Для  фізичних  осіб,  не  зареєстрованих як суб'єкти господарювання,  що  ввозять  товари (предмети) на митну територію України   в   обсягах,  які  підлягають  оподаткуванню  згідно  із законодавством,   оформлення   митної   декларації  (  748-97-п  ) прирівнюється до подання податкової накладної ( z1401-10 ). 
201.14. Платники  податку  зобов'язані  вести  окремий  облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг,  які підлягають оподаткуванню,  а  також  які  не  є  об'єктами  оподаткування  та звільнені від оподаткування згідно з цим розділом. 
201.15. Зведені результати  такого  обліку  відображаються  в податкових  деклараціях,  форма  яких  встановлюється  у  порядку, передбаченому статтею  46  цього  Кодексу.  Платник  податку  веде реєстр  виданих  та  отриманих податкових накладних в електронному вигляді,  у  якому  зазначаються   порядковий   номер   податкової накладної,  дата її виписки (отримання),  загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця,  який видав податкову накладну такому платнику податку.  Форма і порядок заповнення реєстру виданих та  отриманих податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу II цього Кодексу. 
Платники податку  щомісяця  в  терміни,  що  передбачені  для подання  податкової  звітності (календарний місяць),  у тому числі для яких цим розділом  встановлено  звітний  податковий  період  - квартал,  подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та  отриманих  податкових  накладних  за  такий період в електронному вигляді. 
Орган державної  податкової  служби  розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-сайті  програму  ведення  обліку  записів  у реєстрах  виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді та забезпечує  її  безкоштовне  розповсюдження  (включаючи необхідні  зміни  та  доповнення)  як  шляхом  надання  доступу до копіювання такої програми,  як через Інтернет, так і шляхом запису на магнітні носії інформації платника за його запитом. 

Стаття 202. Звітні (податкові) періоди 

202.1. Звітним   (податковим)  періодом  є  один  календарний місяць,  а  у  випадках,   особливо   визначених   цим   Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей: 
а) якщо  особа  реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця,  першим звітним  (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця; 
б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в  інший  день, ніж   останній  день  календарного  місяця,  то  останнім  звітним (податковим) періодом є період,  який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання. 
202.2. Платники  податку,  які  відповідно  до  підпункту "б" пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу мають право на  застосування нульової ставки   податку  на  прибуток,  на  період  з  1  квітня 2011  року  до  1  січня  2016 року, а також платники податку, які сплачують  єдиний  податок,  можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому  органу  разом  з декларацією за наслідками останнього податкового  періоду  календарного  року.  При  цьому  квартальний податковий  період  починає  застосовуватися з першого податкового періоду  наступного календарного року. { Абзац перший пункту 202.2 статті  202  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 
У разі   якщо   протягом   будь-якого   періоду   з   початку застосування  квартального  податкового  періоду  платник  податку втрачає право на застосування нульової ставки податку на прибуток, передбачений підпунктом "б" пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу, такий  платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період,  починаючи з  місяця,  на  який  припадає  таке перевищення,  що  зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця. 
У  разі  якщо  платник  податку,  який  застосовував спрощену систему оподаткування,  переходить  на  сплату  інших  податків  і зборів,   встановлених   цим   Кодексом,   такий  платник  податку зобов'язаний самостійно перейти  на  місячний  податковий  період, починаючи  з  першого  місяця  переходу на сплату інших податків і зборів,  встановлених цим Кодексом,  що зазначається у відповідній податковій  декларації  за наслідками такого місяця. { Пункт 202.2 статті  202  доповнено  абзацом третім згідно із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } 

Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом 

203.1. Податкова  декларація  подається  за  базовий  звітний (податковий) період,  що дорівнює  календарному  місяцю,  протягом 20 календарних  днів,  що  настають  за  останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. 
203.2. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити  суму податкового  зобов'язання,  зазначену  у  поданій  ним  податковій декларації,  протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем  відповідного граничного строку,  передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації. 

Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції 

204.1. При ввезенні давальницької сировини на митну територію України  іноземним  замовником  відповідно   до   митного   режиму переробки  на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання  на  суму  податкового зобов'язання   простого   авальованого  векселя  органу  державної податкової служби  з  відстроченням  платежу  на  строк  переробки давальницької сировини,  що  не  перевищує  максимального  строку, встановленого  законодавством  України,  яке  регулює   проведення операцій з давальницькою сировиною. 
Порядок видачі,  обліку,  відстрочення  та оплати (погашення) авальованих векселів визначається  відповідно  до  Закону  України "Про  операції  з  давальницькою  сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ). 
204.2. При  вивезенні  з  митної  території  України  готової продукції,   що   вироблена  з  давальницької  сировини,  ввезеної іноземним замовником на  митну  територію  України  з  урахуванням вимог  Закону  України  "Про  операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ),  податок на додану вартість не справляється. 

Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної                  території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виготовленої з неї готової продукції 

205.1. Давальницька  сировина,   що   вивозиться   з   митної території України українським замовником, за умови дотримання всіх вимог митного режиму переробки за межами митної території  України податком не обкладається. 
205.2. Готова  продукція,  вироблена з давальницької сировини українського замовника,  яка ввозиться на митну територію України, обкладається  податком  у  порядку,  встановленому  для операцій з ввезення товарів на митну територію України. 
205.3. У разі  повернення  в  Україну  валютної  виручки  від постачання  готової  продукції  за межами митної території України податок,  сплачений за  поставлені  послуги,  придбані  матеріали, паливо,   нематеріальні   активи,   відшкодовується   українському замовнику в порядку, встановленому для експортних операцій. 

Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України 

206.1. При  ввезенні  товарів на митну територію України суми податку,  нараховані  митним   органом,   підлягають   сплаті   до державного  бюджету  платниками  податку  до/або  на  день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за винятком   операцій,   за   якими   надається  звільнення  (умовне звільнення) від оподаткування. 
206.2. У разі ввезення товарів  на  митну  територію  України залежно  від  митного  режиму,  у  який  розміщуються  ці  товари, оподаткування здійснюється у такому порядку: 
206.2.1. у  митних  режимах  імпорту  та  реімпорту   податок сплачується  у  повному обсязі (крім товарів,  що звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію  України  відповідно до статті 197 цього Кодексу); 
206.2.2. у  митних  режимах  транзиту  та  відмови на користь держави податок не сплачується; 
206.2.3. у  митних  режимах  митного  складу,  знищення   або руйнування,   магазину  безмитної  торгівлі  застосовується  повне умовне звільнення від оподаткування; 
206.2.4. у митних режимах  тимчасового  ввезення  (вивезення) застосовується умовне звільнення від оподаткування, а саме: 
а) повне умовне звільнення застосовується у разі: 
тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення товарів відповідно до Митного кодексу України ( 92-15  ) та додатків  B.1-B.9,  C,  D  до  Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ); 
тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення  повітряних  суден,  які  ввозяться  на  митну територію України українськими  авіакомпаніями  за  договорами  оперативного лізингу; 
тимчасового вивезення  товарів  з митної території України та їх подальшого ввезення до закінчення строку тимчасового вивезення; 
б) часткове   умовне   звільнення   застосовується   в   разі тимчасового   ввезення   товарів,   перелік   яких  затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 4 додатка Е до Конвенції  про тимчасове ввезення ( 995_472 ) (крім підакцизних та визначених підпунктом "а" цього підпункту),  на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт. 
За кожний   повний  або  неповний  місяць  заявленого  строку перебування  зазначених  товарів  на  митній   території   України сплачується  3  відсотки  суми податку,  який підлягав би сплаті в разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до  митного  режиму імпорту.  Сплачені суми податку включаються до складу сум податку, що відносяться  до  податкового  кредиту  періоду,  в  якому  було сплачено податок. 
У такому  ж  порядку  сплачується  податок у разі продовження строку  тимчасового  ввезення  зазначених  товарів  відповідно  до Митного кодексу України ( 92-15 ). 
Без сплати    податку    здійснюється    продовження   строку тимчасового   ввезення   зазначених   товарів   після   закінчення трирічного  періоду  їх перебування на митній території України та сплати податку в попередні періоди такого перебування. 
Загальна сума податку,  яка підлягає сплаті в разі часткового звільнення  від  оподаткування  товарів,  не  повинна перевищувати суми,  яка підлягала б сплаті, якби товари було випущено у вільний обіг  у  митному  режимі імпорту станом на дату,  коли на них було поширено дію режиму тимчасового ввезення. 
Сума податку,  сплачена на підставі часткового звільнення від оподаткування товарів,  які тимчасово ввозилися на митну територію України для використання з метою виробництва чи виконання робіт, у разі  розміщення  цих  товарів  в  інші митні режими поверненню не підлягає. 
У разі припинення дії режиму тимчасового ввезення з частковим звільненням від оподаткування товарів та випуску їх у вільний обіг або передачі ввезених за цим режимом товарів у користування  іншій особі  податок сплачується в обсязі,  передбаченому законодавством для ввезення товарів на митну територію України у  митному  режимі імпорту,   за   відрахуванням  суми  вже  сплаченого  на  підставі часткового звільнення від оподаткування товарів податку. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов'язань, що підлягали б сплаті, коли б  щодо  таких  сум надавалося розстрочення податкових зобов'язань відповідно до розділу II цього Кодексу; 
206.2.5. У разі розміщення товарів у митному режимі переробки на митній території України податок не підлягає сплаті. 
При цьому  повне умовне звільнення надається за умови надання на  суму податкового зобов'язання простого авальованого векселя та за  умови вивезення продуктів переробки з митної території України у  визначений строк. { Абзац другий підпункту 206.2.5 пункту 206.2 статті  206  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
У  разі  якщо  платник податку не подає простого авальованого векселя,   податкове   зобов'язання   сплачується   на   загальних підставах.  {  Абзац  третій підпункту 206.2.5 пункту 206.2 статті 206  із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
Випуск, обіг  та  погашення  простих  векселів здійснюються у порядку,  визначеному  законодавством,  яке   регулює   здійснення операцій з давальницькою сировиною. 
206.2.6. Під   час   ввезення   на  митну  територію  України продуктів  переробки  товарів,  що  вивозилися  у  митному  режимі переробки за межами митної території України,  податок сплачується у порядку,  встановленому для митного режиму імпорту,  за винятком операцій  з  ввезення  в  Україну продуктів переробки товарів,  що вивозилися за її межі з метою ремонту в митному  режимі  переробки за   межами   митної   території   України,   які   не  підлягають оподаткуванню. 
206.3. У  разі  порушення  умов  митних  режимів,   під   час розміщення  в  які надано повне або часткове умовне звільнення від оподаткування,  особа,   відповідальна   за   дотримання   режиму, зобов'язана  сплатити  суму податкового зобов'язання,  на яку було надане  умовне  звільнення.  При  цьому  з  дня  надання  умовного звільнення  від  оподаткування  на  суму  податкового зобов'язання нараховується пеня відповідно до розділу II цього Кодексу. 
206.4. У разі ввезення на митну територію  України  фізичними особами  особистих речей,  товарів та транспортних засобів порядок стягнення податку,  що підлягає сплаті в разі переміщення  товарів через  митний кордон України,  а також інші умови,  не передбачені цим  Кодексом,  на   яких   товари   підлягають   звільненню   від оподаткування, визначаються законом. 
206.5. У   разі  подальшого  вивезення  товарів  з  магазинів безмитної торгівлі за межі митної  території  України  податок  не справляється (у тому числі за нульовою ставкою). 
Постачання товарів    магазинами   безмитної   торгівлі   без нарахування  податку може здійснюватися виключно юридичним особам, які  обслуговують  пасажирів  міжнародних рейсів після проходження ними  паспортного та митного контролю. { Абзац другий пункту 206.5 статті  206  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
У разі  вивезення  з  магазинів безмитної торгівлі або митних ліцензійних складів  товарів,  що  перебувають  у  митних  режимах магазину безмитної торгівлі або митного складу, для вільного обігу на митній території України (крім переміщення до  інших  магазинів безмитної торгівлі або митних складів), оподаткування здійснюється у порядку,  передбаченому для операцій з ввезення товарів на митну територію України. 
У разі  виявлення  митним  органом нестачі товарів у магазині безмитної   торгівлі   або   на   митному   ліцензійному   складі, нараховується  податок  згідно  з  пунктом  190.1 статті 190 цього Кодексу. Відповідальність за перерахування податку до бюджету несе власник   магазину   безмитної   торгівлі   або   власник  митного ліцензійного складу. 
206.6. У  разі  надання  фінансових  гарантій,   встановлених митним  законодавством при переміщенні товарів через митний кордон України,  податок обчислюється відповідно до  законодавства  і  за офіційним  курсом  національної валюти,  встановленим Національним банком України,  що діє на день оформлення таких гарантій,  як при випуску товарів для вільного обігу у митному режимі імпорту. 

Стаття 207. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності 

207.1. Цією статтею встановлюються особливості  оподаткування туристичного   продукту   (туристичної   послуги),   що  надаються туристичним  оператором  та  туристичним  агентом  відповідно   до законодавства.   Туристичний   продукт,  як  комплекс  туристичних послуг, з метою оподаткування розглядається як єдина послуга. 
207.2. Базою  оподаткування  в  разі  проведення  операцій  з постачання    туристичним    оператором    туристичного   продукту (туристичної   послуги),   призначеного   для   його    споживання (отримання) на території України,  є винагорода,  яка визначається як різниця між вартістю  поставленого  ним  туристичного  продукту (туристичної   послуги)   та   вартістю  витрат,  понесених  таким туристичним  оператором  внаслідок  придбання  (створення)  такого туристичного продукту (туристичної послуги). 
207.3. Базою  оподаткування  в  разі  проведення  операцій  з постачання   на   території   України    туристичним    оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) за межами території України,  є винагорода, яка   визначається   як  різниця  між  вартістю  поставленого  ним туристичного продукту (туристичної послуги)  та  вартістю  витрат, понесених   таким   туристичним   оператором  внаслідок  придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги). 
207.4. Базою  оподаткування  туристичного   оператора,   який здійснює посередницьку діяльність на території України з укладання договорів на туристичне  обслуговування  з  іноземними  суб'єктами туристичної    діяльності,   є   винагорода,   яка   нараховується (виплачується)  йому   таким   іноземним   суб'єктом   туристичної діяльності,   в   тому   числі  шляхом  надання  права  самостійно утримувати належну такому туроператору суму винагороди із  коштів, сплачених замовником (споживачем) туристичних послуг. 
207.5. Базою  оподаткування  для  операцій,  які здійснюються туристичним агентом,  є комісійна  винагорода,  яка  нараховується (виплачується)   туристичним  оператором,  іншими  постачальниками послуг на користь такого туристичного  агента,  у  тому  числі  за рахунок  коштів,  отриманих  останнім  від  споживача туристичного продукту (туристичної послуги). 
207.6. Суми  податку,  що  відповідно  до  статті  139  цього Кодексу включаються до витрат, не враховуються при визначенні бази оподаткування в цілях цієї статті. 
207.7. Ставка податку, визначена у підпункті "а" пункту 193.1 статті  193  цього розділу,  застосовується до бази оподаткування, визначеної згідно з пунктами 207.2-207.5 цієї статті.{  Стаття  207  в  редакції  Закону  N  3609-VI  (  3609-17  ) від 07.07.2011 } 

Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України 

208.1. Цією  статтею  встановлюються  правила оподаткування в разі  постачання  особою-нерезидентом,  яку  не  зареєстровано  як платника  податку,  послуг,  місце  постачання яких розташоване на митній території України,  особі,  яку зареєстровано  як  платника податку, чи будь-якій іншій юридичній особі-резиденту. 
208.2. Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок   за  основною  ставкою  податку  на  базу  оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 цього Кодексу. 
При цьому отримувач  послуг  -  платник  податку  у  порядку, визначеному статтею 201 цього Кодексу,  складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку,  яка є підставою для віднесення  сум  податку  до  податкового  кредиту у встановленому порядку. 
Податкова накладна  складається   в   одному   примірнику   і залишається в отримувача послуг - платника податку. 
208.3. Якщо   отримувача  послуг  зареєстровано  як  платника податку,  сума  нарахованого   податку   включається   до   складу податкових зобов'язань декларації за відповідний звітний період. 
208.4. Якщо  отримувача  послуг  не зареєстровано як платника податку,  то податкова накладна не виписується.  Форма  розрахунку податкових  зобов'язань такого отримувача послуг у вигляді додатку до  декларації  з  цього  податку,   затверджується   у   порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. 
208.5. Отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування  правил  цього  розділу  щодо  сплати  податку, стягнення  податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. 
208.6.  Положення  цієї  статті  не поширюються на постачання особою  - нерезидентом,  яку не зареєстровано як платника податку, послуг з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної  технічної  допомоги,  що  надається на безоплатній та безповоротній основі,  відповідно до положень Рамкової  угоди  між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні (  996_004  ) та  Угоди  про  грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією ( 996_729 ).{  Статтю  208 доповнено пунктом 208.6 згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 

Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства 

209.1. Резидент,  який провадить підприємницьку діяльність  у сфері   сільського   і  лісового  господарства  та  рибальства  та відповідає критеріям,  встановленим у  пункті  209.6  цієї  статті (далі    -   сільськогосподарське   підприємство),   може   обрати спеціальний режим оподаткування. 
209.2. Згідно  із  спеціальним  режимом  оподаткування   сума податку   на  додану  вартість,  нарахована  сільськогосподарським підприємством на вартість  поставлених  ним  сільськогосподарських товарів/послуг,   не   підлягає  сплаті  до  бюджету  та  повністю залишається   в   розпорядженні   такого    сільськогосподарського підприємства    для    відшкодування   суми   податку,   сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість  виробничих  факторів,  за рахунок яких сформовано податковий кредит,  а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей. 
Зазначені   суми  податку  на  додану  вартість  акумулюються сільськогосподарськими  підприємствами  на  спеціальних  рахунках, відкритих   в   установах   банків   у   порядку  (  11-2011-п  ), затвердженому Кабінетом Міністрів України. 
209.3. Якщо   сума   податку  на  додану  вартість,  сплачена (нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику  на вартість виробничих факторів,  перевищує суму податку,  нараховану за операціями з постачання  сільськогосподарських  товарів/послуг, то  різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.{  Пункт  209.3 статті 209 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
209.4. При  вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг)   у   митному   режимі    експорту    сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування   податку    на    додану    вартість,    сплаченого (нарахованого)   постачальникам   товарів/послуг,   вартість  яких включається до  складу  виробничих  факторів.  Таке  відшкодування здійснюється в загальному порядку. 
209.5. Платник  податку,  який придбаває сільськогосподарські товари/послуги в сільськогосподарського підприємства,  який  обрав спеціальний  режим  оподаткування,  має право збільшити податковий кредит на суму  сплаченого  (нарахованого)  податку  в  загальному порядку. 
209.6. Сільськогосподарським     вважається     підприємство, основною діяльністю якого є постачання  вироблених  (наданих)  ним сільськогосподарських  товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях,  а також на давальницьких умовах,  в  якій питома    вага   вартості   сільськогосподарських   товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків  вартості  всіх  товарів/послуг, поставлених  протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. 
Ця норма діє з урахуванням того, що: 
а) для  новоутвореного  сільськогосподарського  підприємства, зареєстрованого   як   суб'єкт   господарювання,   який  провадить господарську діяльність менше ніж  12  календарних  місяців,  така питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду; 
б) з метою розрахунку такої питомої ваги до  складу  основної діяльності   сільськогосподарського  підприємства  не  включаються оподатковувані  операції  з  постачання  капітальних  активів,  що перебували у   складі   його   основних   фондів   не   менше  ніж 12 послідовних звітних  податкових  періодів  сукупно,  якщо  такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності. 
209.7.  Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1-24,  товарних позиціях 4101,  4102,  4103,  4301 згідно  з  УКТ  ЗЕД  (  2371б-14  ),  та  послуги,  які отримані в результаті здійснення   діяльності,   на   яку    відповідно    до пункту 209.17  цієї  статті  поширюється  дія  спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства,   якщо   такі   товари   вирощуються,  відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо  платником  податку  - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших  осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.{  Пункт  209.7 статті 209 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
209.8. Норми  цієї  статті  не  поширюються   на   виробників підакцизних товарів,  крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали    (коди    згідно     з     УКТ     ЗЕД 2204 29 - 2204 30) ( 2371а-14 ). 
209.9. Сільськогосподарське    підприємство   надає   покупцю податкову накладну в порядку, встановленому цим розділом. 
209.10. Для отримання свідоцтва про  реєстрацію  як  суб'єкта спеціального     режиму     оподаткування     сільськогосподарське підприємство  реєструється   у   відповідному   органі   державної податкової  служби з дотриманням правил та у строки,  що визначені статтею 183 цього Кодексу  для  реєстрації  платників  податку  на додану вартість. 
У свідоцтві     про     реєстрацію     сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму  оподаткування,  крім відомостей,  передбачених  у  свідоцтві  про  реєстрацію  платника податку  на  додану  вартість  на  загальних  підставах,   повинен міститися  перелік  видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства. 
209.11. Якщо  суб'єкт   спеціального   режиму   оподаткування поставляє  протягом  попередніх  12 послідовних звітних податкових періодів  сукупно  несільськогосподарські  товари/послуги,  питома вага яких   перевищує   25  відсотків  вартості  всіх  поставлених товарів/послуг, то: 
а) на таке  підприємство  не  поширюється  спеціальний  режим оподаткування,   встановлений   цією  статтею.  Таке  підприємство зобов'язане визначити податкове зобов'язання з  цього  податку  за підсумками  звітного  податкового  періоду,  в якому було допущено таке перевищення,  і сплатити  податок  до  бюджету  в  загальному порядку; 
б) орган    державної   податкової   служби   виключає   таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та  може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за  наявності підстав, визначених цією статтею; 
в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах  з  першого  числа  місяця,  в  якому  було допущено таке перевищення. 
Якщо суб'єкти  спеціального  режиму  оподаткування  не можуть самостійно покрити  збитки,  що  виникли  внаслідок  дії  обставин непереборної  сили,  такі  суб'єкти  мають  право продовжити строк застосування  спеціального  режиму  оподаткування  без  дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом. 
Це правило  не  застосовується,  якщо  ризики  втрати товарів (запасів)  були  належно  застраховані.  У  такому  випадку   суми одержаних  страхових  виплат  враховуються  при визначенні питомої ваги вартості сільськогосподарських  товарів/послуг  у  загальному обсязі постачання за відповідний звітний період. 
Рішення про  наявність  обставин  непереборної сили,  перелік суб'єктів,  що постраждали внаслідок таких  обставин,  та  терміни застосування  спеціального  режиму  оподаткування  без  дотримання розміру  питомої  ваги,  встановленої  цим  пунктом,  визначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами. 
Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення терміну,  визначеного Верховною Радою Автономної Республіки  Крим, обласними радами. 
209.12. Свідоцтво   про   реєстрацію   сільськогосподарського підприємства  як  суб'єкта   спеціального   режиму   оподаткування підлягає анулюванню в разі, якщо: 
а) сільськогосподарське  підприємство  подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта  спеціального  режиму  оподаткування та/або  заяву  про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах; 
б) сільськогосподарське  підприємство   підлягає   реєстрації платником податку на загальних підставах; 
в) сільськогосподарське   підприємство   припиняється  шляхом ліквідації або реорганізації; 
г) сільськогосподарське  підприємство  не  подає   податкової звітності  з  податку  протягом  останніх  12  послідовних звітних податкових періодів. 
У таких    випадках     сільськогосподарське     підприємство зобов'язане повернути органу державної податкової служби свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування. 
209.13. Сільськогосподарське    підприємство    -     суб'єкт спеціального  режиму  оподаткування  подає  податкову декларацію у строки та в порядку,  що встановлені для інших платників  податку. Форма  податкової декларації,  яка подається сільськогосподарським підприємством -  суб'єктом  спеціального   режиму   оподаткування, затверджується  відповідно  до  пункту  201.15  статті  201  цього Кодексу. 
209.14. Сільськогосподарське    підприємство    -     суб'єкт спеціального  режиму оподаткування здійснює оподаткування операцій з продажу (постачання) сільськогосподарської продукції за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу. 
У разі      експорту      сільськогосподарської     продукції застосовується ставка податку,  визначена  підпунктом  "б"  пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу. 
209.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни: 
209.15.1. виробничі   фактори,  за  рахунок  яких  сформовано податковий кредит: 
а) товари/послуги,  які  придбаваються  сільськогосподарським підприємством     для     їх     використання     у    виробництві сільськогосподарської  продукції,  а  також  основні  фонди,   які придбаваються   (споруджуються)   з   метою   їх   використання  у виробництві сільськогосподарської продукції. 
У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані,   використовуються  сільськогосподарським  підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів  (послуг), а   частково   для   інших   товарів/послуг,  то  сума  сплаченого (нарахованого)  податкового  кредиту  розподіляється  виходячи   з частки   використання  таких  товарів/послуг,  основних  фондів  в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях; 
б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який  вирощується,  відгодовується,  виловлюється  або  збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку: 
сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи  складування,  проведення  інших  польових   робіт,   включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин; 
пакування та  підготовка  до  продажу,  у тому числі сушіння, очищення,     розмелювання,     дезінфекція     та     силосування сільськогосподарської продукції (01.41.0 КВЕД) ( va375202-05 ); 
зберігання сільськогосподарської продукції; 
вирощування, розведення,   відгодівля   та   забій  свійських сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів; 
отримання послуг    з    використання   сільськогосподарської техніки, крім отримання її у фінансову оренду (лізинг); 
отримання послуг,  супутніх   веденню   сільськогосподарської діяльності,   а   саме   з  питань  оподаткування,  бухгалтерської звітності  та   обліку,   організації   внутрішнього   виробничого управління (74.14.0 КВЕД) ( va375202-05 ); 
знищення бур'яну  та  шкідливих  комах,  оброблення посівів і сільськогосподарських  площ  засобами  захисту  рослин,  а   також використання засобів захисту тварин; 
експлуатація меліоративних   зрошувальних   та   осушувальних систем для посівних площ і сільськогосподарських угідь; 
розділ м'яса для товарної кондиції; 
209.15.2. діяльність у сфері сільського господарства: 
а) виробництво  продукції  рослинництва,  а  саме   рослинних культур,   а  також  вирощування  фруктів  та  овочів,  квітів  та декоративних рослин (у відкритих або  закритих  ґрунтах),  грибів, насіння,  прянощів,  саджанців та водоростей,  а також їх обробка, переробка та/або консервація; 
б) виробництво  продукції  тваринництва,  а  саме   свійських сільськогосподарських    тварин,    птахівництва,    кролівництва, бджільництва,  а  також  розведення  шовкопрядів,  змій  та  інших плазунів  або слимаків та інших наземних ссавців,  безхребетних та комах, а також їх обробка, переробка та/або консервація; 
в)  надання  послуг іншим сільгосптоваровиробникам (юридичним особам)     та/або     фізичним     особам     з     використанням сільськогосподарської техніки,  крім надання її у фінансову оренду (лізинг);{  Підпункт  "в"  підпункту  209.15.2  пункту  209.15 статті 209 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
209.15.3. діяльність   у    сфері    лісового    господарства (лісництва): 
а) залісення,   вирощування   і   догляд   за   деревами  або чагарниками чи вирубування дерев та/або чагарників; 
б) збирання  дикорослих  грибів  та  ягід,  інших  дикорослих рослин, їх обробка та консервація; 
209.15.4. діяльність у сфері рибальства: 
а) розведення  та/або виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших   прісноводних   (лиманних)   (05.02.0,   05.01.0   КВЕД) ( va375202-05 ); 
б) розведення  та виловлення морської або океанічної риби або безхребетних (05.02.0, 05.01.0 КВЕД) ( va375202-05 ); 
в) розведення та виловлювання мушель,  устриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей; 
г) обробка  та/або консервація риби або інших прісноводних чи морських  безхребетних,  мушель,   устриць,   ракоподібних,   жаб, дикорослих водоростей; 
209.15.5. виробництво  продукції  на  давальницьких умовах із сировини,  яка  вирощується,  відгодовується,   виловлюється   або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку,  - це операція з постачання  сільськогосподарської  сировини  замовником (власником)  - суб'єктом спецрежиму виробникові (переробникові) та прийняття  останнім  для   переробки   (обробки,   збагачення   чи використання) на готову продукцію на виробничих потужностях такого виробника (переробника) за відповідну плату  без  отримання  права власності на таку продукцію. 
209.16. Обробка   чи   переробка   продукції,   одержаної   в результаті діяльності  платника  податку  у  сфері  сільського  та лісового господарства і рибальства,  вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства  за  умови,  якщо така   продукція  вирощується,  відгодовується,  виловлюється  або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку  (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0,  15.11.0,  15.12.0,  15.13.0, 15.20.0,  15.31.0,  15.32.0,  15.33.0,  15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0,  15.61.0,  15.62.0,  15.71.0,  15.81.0,  15.83.0, 15.85.0 КВЕД) ( va375202-05 ). 
209.17. Дія спеціального режиму  оподаткування  діяльності  у сфері  сільського  та  лісового  господарства,  а також рибальства поширюється на: 
209.17.1. вирощування зернових та технічних культур  (01.11.0 КВЕД) ( va375202-05 ): 
вирощування зернових   культур  на  зерно  для  продовольчого споживання, на корм, на насіння; 
вирощування бобових  культур,  які   підлягатимуть   сушінню, лущінню  на  зерно  для  продовольчого  споживання,  на  корм,  на насіння; 
вирощування картоплі для продовольчого споживання,  технічних цілей, на насіння; 
вирощування фабричного цукрового буряку; 
вирощування тютюну   і  махорки,  первинне  оброблення  листя (збирання, сушіння, сортування тощо), вирощування розсади; 
вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу,  сої, соняшнику,   кользи,   рапсу,   рижію   тощо)   для  продовольчого споживання, технічних цілей, а також на насіння; 
вирощування однорічних і багаторічних трав на  зелений  корм, випас, сіно, сінаж і силос; 
вирощування кормових коренеплодів (буряку,  брукви,  турнепсу тощо); 
вирощування баштанних кормових культур; 
вирощування зернових і зернобобових,  а також їх  сумішей  на зелений корм, випас, сіно, сінаж, силос; 
одержування насіння  цукрового  буряку  та  насіння  кормових культур (включаючи трави); 
вирощування та первинне  оброблення  (замочування)  прядивних культур; 
вирощування ефіроолійних культур; 
вирощування лікарських      однорічних     і     багаторічних трав'янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур; 
вирощування садивного матеріалу  ефіроолійних  та  лікарських культур; 
вирощування коренеплодів  і  бульбоплодів  з  високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо); 
вирощування шишок хмелю, цикорію; 
209.17.2. овочівництво;    декоративне     садівництво     та вирощування продукції розсадників (01.12.0 КВЕД) ( va375202-05 ): 
вирощування овочевих  та  баштанних культур для продовольчого споживання:  помідорів,  огірків,  капусти,  столової  моркви   та буряків,  кабачків,  баклажанів,  динь,  кавунів,  бобових, які не підлягатимуть лущінню,  салатів,  цибулі,  цукрової  кукурудзи  та інших; 
вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо; 
вирощування овочевої розсади, насіння овочевих культур; 
вирощування міцелію та грибів, збирання лісових грибів; 
вирощування квітів,   насіння,  розсади,  квіткових  цибулин, бульб тощо; 
вирощування садивного     матеріалу     плодово-ягідних     і горіхоплідних культур та винограду; 
209.17.3. вирощування  фруктів,  ягід,  горіхів,  культур для виробництва напоїв і прянощів (01.13.0 КВЕД) ( va375202-05 ): 
вирощування фруктів: яблук, слив тощо; 
вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо; 
вирощування винограду; 
вирощування горіхів (горіхів  волоських,  мигдалю,  фісташок, фундука тощо); 
вирощування культур для виробництва прянощів (листя,  квітів, насіння, плодів); 
вирощування садивного  матеріалу   рослин   для   виробництва прянощів; 
перероблення фруктів,  ягід  і  винограду  на  вино  в  межах господарства, що їх вирощує; 
209.17.4. розведення великої рогатої  худоби  (01.21.0  КВЕД) ( va375202-05 ): 
відтворювання поголів'я великої рогатої худоби; 
вирощування великої рогатої худоби; 
одержання сирого молока корів, буйволиць, ячих; 
одержання сперми бугаїв; 
209.17.5. розведення   овець,   кіз,   коней  (01.22.0  КВЕД) ( va375202-05 ): 
відтворювання поголів'я овець, кіз, коней, мулів, віслюків; 
вирощування овець, кіз, коней, мулів, віслюків; 
одержання сирого овечого і козячого молока; 
одержання сирого кобилячого молока; 
одержання овечої вовни; 
одержання козячої вовни та козячого пуху; 
одержання волос тварин; 
одержання сперми баранів, козлів, жеребців; 
209.17.6. розведення свиней (01.23.0 КВЕД) ( va375202-05 ): 
відтворювання поголів'я свиней; 
вирощування свиней; 
одержання сперми кнурів; 
209.17.7. розведення птиці (01.24.0 КВЕД) ( va375202-05 ): 
відтворювання поголів'я  свійської   птиці   (курей,   гусей, індиків, цесарок, перепілок, страусів тощо); 
вирощування свійської птиці; 
одержання яєць; 
209.17.8. розведення     інших    тварин    (01.25.0    КВЕД) ( va375202-05 ): 
розведення тварин на фермах; 
розведення кролів, одержання продукції кролівництва (шкурки); 
розведення бджіл, одержання меду, воску тощо; 
розведення хутрових звірів, одержання хутрової сировини; 
розведення водоплавних тварин (нутрій, ондатр тощо); 
розведення шовкопряда, одержання коконів шовкопряда; 
вирощування каліфорнійського  червоного  черв'яка  та   інших вермікультур; 
одержання біогумусу; 
розведення інших   тварин  (верблюдів,  оленів,  лабораторних тварин тощо); 
одержання іншої продукції тварин; 
одержання сирої шкури свиней; 
209.17.9. змішане  сільське   господарство   (01.30.0   КВЕД) ( va375202-05 ); 
209.17.10. лісівництво   та   лісозаготівлі   (02.01.1  КВЕД) ( va375202-05 ): 
вирощування будівельного лісу:  посадка,  підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік; 
вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини; 
вирощування лісосадивних матеріалів; 
вирощування різдвяних ялинок; 
лісозаготівлі, рубання  лісу  та виробництво ділової деревини (колод, стовпів, жердин), одержання паливної деревини; 
вирубування (дерев)  лісу  з  метою   приведення   земель   у придатність для сільськогосподарського виробництва; 
вирощування рослинних матеріалів для плетіння; 
209.17.11. одержання продукції лісового господарства (02.01.2 КВЕД) ( va375202-05 ): 
збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо); 
збирання соків (березового, кленового тощо); 
збирання живиці, природних смол; 
збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень; 
збирання корка,   шелаку,   камеді,   бальзамів,   дикорослих луб'яних рослин; 
209.17.12. рибництво (05.02.0 КВЕД) ( va375202-05 ): 
морське і прісноводне рибництво; 
209.17.13. надання послуг у рибальстві, рибництві: 
послуги, пов'язані     з     рибальством    (05.01.0    КВЕД) ( va375202-05 ); 
надання послуг,  пов'язаних з діяльністю риборозплідників  та рибних ферм,    обстеження    стану    водоймищ   (05.02.0   КВЕД) ( va375202-05 ); 
209.17.14. надання  послуг   у   рослинництві,   облаштування ландшафту (01.41.0 КВЕД) ( va375202-05 ): 
надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній основі:    передпосівна     підготовка     полів     і     насіння сільськогосподарських      культур;      посів      і      садіння сільськогосподарських культур; обприскування сільськогосподарських культур,  у  тому  числі  з  повітря;  обрізання плодових дерев та винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку; 
надання послуг із збирання врожаю та підготовка продукції  до первинної  реалізації:  очищення,  різання,  сортування,  сушіння, дезінфекція,  покривання воском,  полірування, пакування, лущення, замочування,  охолодження  чи  пакування  навалом,  у тому числі з фасуванням у безкисневому середовищі;  захист рослин від хвороб  і шкідників; агрохімічне обслуговування; 
надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу; 
експлуатація зрошувальних і осушувальних систем; 
насадження та облаштування ландшафту для  захисту  від  шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення; 
облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього природного    середовища    (відновлення     природного     стану, рекультивація,  меліорація земель,  створення зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо); 
209.17.15. надання  послуг  у  тваринництві  (01.42.0   КВЕД) ( va375202-05 ): 
надання послуг у тваринництві за винагороду або на договірній основі: 
утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою  і птицею; 
послуги з обстеження стану стада,  перегону та випасу худоби, очищення та дезінфекції тваринницьких приміщень тощо; 
послуги із  стимулювання  розведення  худоби   і   птиці   та забезпечення зростання їх продуктивності; 
штучне запліднення тварин; 
стриження овець; 
209.17.16. надання  послуг  у  лісовому господарстві (02.02.0 КВЕД) ( va375202-05 ): 
послуги з   лісівництва   (таксація,   оцінка    промислового використання лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення тощо); 
захист лісу від пожеж; 
боротьба із шкідниками та хворобами лісу; 
послуги з   лісозаготівлі    (транспортування    необробленої деревини в межах лісу); 
209.17.17. обробка   чи   переробка  продукції,  одержаної  в результаті діяльності  платника  податку  у  сфері  сільського  та лісового господарства і рибальства,  вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства  за  умови,  якщо така   продукція  вирощується,  відгодовується,  виловлюється  або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку  (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0,  15.11.0,  15.12.0,  15.13.0, 15.20.0,  15.31.0,  15.32.0,  15.33.0,  15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0,  15.61.0,  15.62.0,  15.71.0,  15.81.0,  15.83.0, 15.85.0 КВЕД) ( va375202-05 ). 
209.18. Сума податку на додану вартість,  що підлягає  сплаті до   бюджету   сільськогосподарськими   підприємствами  усіх  форм власності,  які відповідають  критеріям,  визначеним  статтею  209 цього  Кодексу,  але  не  обрали спеціального режиму оподаткування діяльності  у   сфері   сільського,   лісового   господарства   та рибальства,   передбаченого   статтею  209  цього  Кодексу,  і  на загальних  підставах  вважаються  платником  податку   на   додану вартість,   за  реалізовані  ними  молоко,  худобу,  птицю,  вовну власного виробництва,  а  також  за  молочні   продукти,   молочну сировину  та м'ясопродукти,  вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається  у  розпорядженні  цих  сільськогосподарських підприємств  і  спрямовується  на  підтримку  власного виробництва тваринницької продукції. 
У разі якщо товарно-матеріальні цінності,  виготовлені та/або придбані,   використовуються  сільськогосподарським  підприємством частково  для  виготовлення  зазначених  у  цьому  пункті  товарів (послуг),  а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого)  податкового  кредиту  розподіляється  виходячи   з частки   використання   таких   товарно-матеріальних  цінностей  в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях. 

Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату 

210.1. У   випадках,  визначених  цією  статтею,  операції  з постачання  виробів  мистецтва,  предметів   колекціонування   або антикваріату підлягають оподаткуванню згідно з нормами цієї статті та не підлягають оподаткуванню в загальному порядку, встановленому цим розділом. 
210.2. У цій статті терміни вживаються в такому значенні: 
культурні цінності     -     вироби    мистецтва,    предмети колекціонування або антикваріату - товари, що належать до товарних позицій за кодами 9701-9706 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ); 
дилер -  платник  податку,  який придбаває (набуває за іншими цивільно-правовими договорами),  у тому числі шляхом  ввезення  на митну територію України, культурні цінності, незалежно від мети та цілей їх ввезення,  з метою їх подальшого  перепродажу,  незалежно від того, діє така особа від свого імені або від імені іншої особи за винагороду; 
маржинальний прибуток (без урахування  податку)  -  це  сума, отримана  у  вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами. 
У разі  продажу  культурних  цінностей  на  публічних  торгах (аукціонах)  його  організатор прирівнюється з метою оподаткування до дилера відповідно до цього підпункту. 
210.3. У разі постачання культурних цінностей  застосовується спеціальна схема оподаткування маржинального прибутку,  отриманого дилером, відповідно до положень цієї статті. 
210.4. Маржинальна схема застосовується до постачання дилером культурних  цінностей,  якщо  такі  цінності  були поставлені йому однією із зазначених нижче осіб: 
а) особою, що не зареєстрована як платник податку; 
б) платником податку,  якщо операція з постачання  ним  таких культурних   цінностей   звільняється  від  оподаткування  або  не підлягає оподаткуванню згідно з цим розділом; 
в) платником  податку,  якщо  цим   платником   податку   при постачанні   культурних   цінностей  був  нарахований  податок  за маржинальною схемою; 
г) авторами культурних цінностей чи їх правонаступниками. 
Маржинальна схема може застосовуватися дилером до операцій  з постачання  на  митній території України культурних цінностей,  що були ввезені дилером у митному режимі імпорту. 
210.5. Базою оподаткування для операцій з постачання  дилером культурних  цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування податку), до якого застосовується ставка, визначена підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу. 
На операції з постачання на митній території України дилером, який  застосовує  правила,  встановлені  цією  статтею,  податкова накладна не виписується. 
210.6. Дилер,  який  придбаває  культурні  цінності  в  осіб, визначених у пункті 210.4 цієї статті,  не має права на податковий кредит. 
210.7. На операції з вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту нульова ставка податку не застосовується. 
210.8. Платник податку,  що придбаває  культурні  цінності  в дилера,  який застосовує маржинальну схему,  не має права вимагати податкову  накладну  та  відносити  до  податкового  кредиту  суму податку, сплаченого на маржинальний прибуток. 
Дилер зобов'язаний  вести окремий податковий облік операцій з придбання та постачання  культурних  цінностей  та  окремий  облік операцій  з придбання та постачання інших товарів/послуг,  до яких застосовується загальний режим оподаткування. 

Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему 

211.1. На період виконання робіт з  підготовки  до  зняття  і зняття   енергоблоків   Чорнобильської   АЕС   з  експлуатації  та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються  за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги,  що надається на безоплатній та безповоротній основі,  або за  рахунок коштів,  які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок України  до  Чорнобильського   фонду   "Укриття"   для   виконання міжнародної   програми  -  Плану  здійснення  заходів  на  об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди  між  Україною  та Європейським  банком  реконструкції  та  розвитку  щодо діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні ( 996_004 ) та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку,  Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією ( 996_729 ): 
звільняються від  оподаткування  операції  з  імпорту товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання); 
оподатковуються за нульовою  ставкою  операції  з  постачання товарів   (сировини,   матеріалів,  устаткування  та  обладнання), виконання робіт та постачання послуг на митній території  України, що  здійснюються  в  рамках  міжнародної технічної допомоги.  Суми податку,  сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом,  відшкодовуються з бюджету протягом місяця, що настає після місяця,  в якому подається податкова  декларація,  за  умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами  документальної перевірки. { Абзац третій пункту 211.1 статті  211  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
211.2. Зазначені  в  цій  статті  пільги  не  поширюються  на операції, що  стосуються  підакцизних товарів та товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ). 
211.3. У разі порушення  вимог  щодо  цільового  використання зазначених  товарів  або  виконання  робіт  та  постачання  послуг платник податку зобов'язаний збільшити податкові  зобов'язання  за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку,  що повинна бути сплачена в  момент  ввезення  на митну  територію  України  таких  товарів  або  виконання робіт та постачання послуг на митній території України,  а  також  сплатити пеню,  нараховану  на таку суму податку,  виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України,  що  діяла  на  день збільшення   податкового  зобов'язання,  та  за  період  від  дати ввезення на митну територію України таких  товарів  або  виконання робіт   і   постачання   послуг   до  дати  збільшення  податкових зобов'язань.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт