четвер, 01.10.2020

Відповідь Мінекономрозвитку України на лист ГО "Фортеця" до в.о. Президента України щодо відновлення повноважень Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81

 

Всеукраїнське об’єднання малого

та середнього бізнесу «Фортеця»

На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24.04.2014 № 14550/1/1-14 до листа Адміністрації Президента України від 17.04.2014 № 41-01/822 щодо звернення Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» від 24.03.2014 № 726 стосовно деяких проблемних питань діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в межах компетенції, повідомляє наступне.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади визначено Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» (далі - Закон). Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (стаття 1 Закону).

При цьому, міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України сферах, а інші центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики (статті 1, 6, 7, 16 та 17 Закону). Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України (стаття 5 Закону).

Відповідно до частини другої статті 16 Закону діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів.

Згідно з діючим Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі (Указ Президента України від 31.05.2011 №634) Мінекономрозвитку є 

центральним органом виконавчої влади з формування державної політики з питань розвитку підприємництва. Крім того, Мінекономрозвитку також є регуляторним органом. Відповідно до статті 18 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у міністерстві створено структурний підрозділ, завданням якого є здійснення державної регуляторної політики у відповідних сферах та функції якого не можуть бути передані Держпідприємництву.

Відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 30.03.2012 № 237, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку підприємництва. При цьому діяльність Держпідприємництва спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України не через Міністра економічного розвитку і торгівлі.

Внаслідок інституціональних змін в структурі центральних органів виконавчої влади, які відповідають за формування та реалізацію державної політики розвитку підприємництва (ліквідація Держкомпідприємництва відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085, передача його функцій Мінекономрозвитку та подальше створення Держпідприємництва відповідно до Указу Президента України від 19.12.2011 № 1168) штатну чисельність працівників департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва Мінекономрозвитку було вже скорочено більш, ніж удвічі (наказ Мінекономрозвитку від 24.09.2012 № 1052). При цьому слід зауважити, що відповідно до пункту 2 Положення про Мінекономрозвитку воно є правонаступником Держкомпідприємництва в частині формування та реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Державна політика розвитку підприємництва будь-якої держави є складовою цілісної системи формування державної політики економічного розвитку держави, до якої відноситься державне регулювання: інвестиційної діяльності, промислової політики, торгівлі та побутових послуг, надання адміністративних послуг, експортної діяльності, технічного регулювання, ринкового нагляду, - що в цілому визначають умови ведення бізнесу в Україні і мають вирішальний вплив на використання вітчизняного підприємницького потенціалу і збільшення питомої ваги малого і середнього підприємництва (МСП) у ВВП України.

Аналіз міжнародного досвіду свідчить, що з метою запровадження збалансованої державної політики у сфері розвитку та підтримки МСП, а також забезпечення ефективного використання державних коштів на його підтримку в переважній більшості країн існує розмежування державних органів за функціями, на органи, що забезпечують реалізацію державної політики розвитку підприємництва, та органи, що забезпечують формування політики та контроль за її реалізацією.

В країнах Європейського Союзу державна політика розвитку МСП, як правило, формується і контролюється міністерством економіки, промисловості і торгівлі.

Аналогічною є система державного регулювання розвитку підприємництва в пострадянських країнах. Зокрема, в Росії формування політики розвитку підприємництва здійснює Департамент розвитку малого та середнього підприємництва і конкуренції в структурі Міністерства економічного розвитку 

Російської Федерації, в Казахстані - Департамент розвитку підприємницької діяльності Міністерства індустрії і торгівлі Республіки Казахстан, в Білорусі - Департамент підприємництва Міністерства економіки Республіки Білорусь, в Молдові - департамент з розвитку бізнесу Міністерства економіки Республіки Молдови.

Таким чином, на сьогодні в системі центральних органів виконавчої влади спостерігається порушення балансу державного регулювання сфери розвитку та державної підтримки малого і середнього підприємництва, зокрема в частині відсутності таких складових політики як: забезпечення функціонального контролю за реалізацією державної політики в цій сфері, здійснення аналізу ефективності впровадження заходів Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва; визначення пріоритетних напрямів роботи Держпідприємництва, здійснення оцінки виконання програм підтримки підприємництва, аналіз ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток та підтримку підприємництва в рамках реалізації державних програм.

Відсутність на державному рівні дієвого контролю за реалізацією державної політики підтримки підприємництва призвела до недостатньо ефективного регулювання сфери розвитку підприємництва з боку Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, яка є головним розпорядником бюджетних коштів на реалізацію відповідних державних програм.

Як наслідок, незважаючи на прохання Мінекономрозвитку, його представника навіть не включено Держпідприємництвом до складу наглядових органів Українського фонду підтримки підприємництва.

Повноваження Держпідприємництва, як органу, що реалізує державну політику у відповідних сферах, визначені низкою законів України.

Зокрема, стаття ЗО Закону України «Про засади державної регуляторної політики» до повноважень уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики відносить у тому числі підготовку та подання пропозицій щодо формування та забезпечення здійснення державної регуляторної політики.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» до повноважень спеціально уповноваженого органу у сфері розвитку малого і середнього підприємництва належить, зокрема, внесення пропозицій щодо формування та реалізація державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва.

Статтями 9 та 9 і Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» серед іншого визначено, що уповноважений орган узагальнює практику застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, гоїує та подає пропозиції щодо його вдосконалення, а державний контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, порядку.

Відповідно до статей 5 та 20 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» спеціально уповноважений орган з питань ліцензування узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування та здійснює державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Таким чином, повноваження Держпідприємництва, як уповноваженого органу з питань регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, а також у сфері розвитку підприємництва, повністю відповідають завданням і повноваженням центральних органів виконавчої влади, визначеним статтею 17 Закону, та не містять жодних особливостей.

Ураховуючи зазначене вище, вважаємо, що на сьогодні немає законних підстав для визначення Держпідприємництва, як незалежного центрального органу виконавчої влади, та надання цьому органу повноважень з формування державної політики у вищевказаних сферах.

З метою підвищення ефективності державної політики розвитку та підтримки підприємництва та здійснення аналізу використання бюджетних коштів на ці цілі необхідно привести повноваження Держпідприємництва у відповідність до статті 16 Закону, а саме - спрямування та координації Кабінетом Міністрів України діяльності Держпідприємництва через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Відповідні пропозиції Мінекономрозвитку надано Мін'юсту.

Про результати розгляду листа Адміністрацію Президента України повідомлено листом від 13.05.2014 року №3612-01-15110-01.

 

Заступник Міністра економічного

розвитку і торгівлі України —

керівник апарату  Роман КАЧУР

 

Звернення ГО "Фортеця" до в.о. Президента України

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт